Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 98-122. szám)

1930-05-21 / 114. szám

1930. május 24. JNftÍRYIDÉK. & — Szódavizgyártással foglalkozó üzemek vasárnapi és Szent István király-napi munkaszünete. A ke­reskedelemügyi miniszter ur a miskolci kereskedelmi és iparka­marához intézett 122.843—^S 0- s z­rendeletével kivételesen megenged­te, hogy a f. évi május hó 4-től szeptember hó 14-ig bezárólag ter­jedő időközbe eső vasárnapokon és Szent István király napján a szó­davíz gyártása és házhoz való szál­lítása az egész napon át végezhető jggyen. F. évi szeptember hó 21­től kezdődőleg azonban a szóda­víz gyártására és házhoz szállítá­sára nézve az ipari munka va­sárnapi és Szent István napi szü­netelésének szabályozásáról szóló 94.537—19.211 K. M. számú ren­delet 15. szakaszát kell alkalmazni. — Kisvasúti menetrend kap­ható a Jóba-nyomdában. — A legolcsóbb olvasnivaló _ a Kék Regény Egy-.egy kötet ára 24 fillér. Kapható az Ujságbolt­ban és minden árusítónál. — Vasutt Menetrend kapható a Menet jegyirodában. — Szent Imre jelvények nagy választékban kaphatók az Ujság­boltban. Kövid hirek — A tegnap dühöngő szélvi­har következtében tegnap két magyar községben támadt tűz­vész. SzakácsiDan és Fertőhomo­kon. A tűz hat emberéletet és számos sebesültet követelt áldo­zatul. Összesen 400 ház pusztult el és az állat, valamint gabona állományban is jelentős a kár. — Seipel volt osztrák kancel­lár tiszteletére a Külügyi Társa­ság vacsorát adott. — A szegedi rendőrség a hét­főre virradó éjszaka 60 kommu­nistát tartóztatott le. — Budapest vegyespáros ten­niszbajnoka a Kherling—bchoni­burghué pár, miután a döntőben 6:4, 6:4 arányban legyőzték a hjnzel—Scöréderné párt. — A jugoszláv Zsifkovics kor­mányt ket volt horvát parasztpárti képviselővel egészítették ki. — Dnnkoviccsal es Frangesszel. — lardieu utasítást adott, hogy június 30-ig az utolsó francia katona is hagyja el a harmadik Rajnazónát. , — Smirna mellett a mezőn dol gozó asszonyok egy régi torony alá tértek déli pihenőre. A torony összeomlott és 13 munkásnőt megölt. Nyolc súlyos sérüléseket szenvedett. — A lengyel követség egyik titkárának ékszereit a budapesti Dunapalota-szallóban lévő laká­sáról ellopták. Sikerült az egyik tettest Mészáros György román állampolgárt elfogni. t\z éksze­reket megtaláltak lakásán. Cinko­sát körözik. — Mayer János földmivelés­ügyi miniszter tegnap megláto­gatta az 50 éve fennálló altruista aiapon működő Kisbirtokosok Országos Földhitelintézetet, ahol gróf Hadik János fogadta. — Néhány prágai lap vélemé nye szerint a katonaszabaditási botrányt el akarják tusolni. — Klebelsberg Kunó gróf kul­tuszminiszter északi utjának ered­ményeképen Magyar-Finn—Eszt kutató bizottság alakul a három rokon nemzet etnográfiái és nyelvészeti emlékeinek kutatá sára. — A ,,Times" nagy örömmel üdvözli a Youngterv életbelépé­sét, amely szerinte biztosítja az európai államok békés együtt­működését — Bratiánut a román liberális­liberálispárt vezérét •— Miron Chriestea régens kihallgatáson fogadta — Lublinban Szent Imre em­lékünnepélyt rendeztek. ELEGÁNS LEVÉLPAPÍR AZ U JSÍGBOLTBAN Ujabb ajándékok Miss Nyíregyházának A nyíregyházi kereskedő világ nagy rokonszenvvel fogadta azt az akciót, amelynek célja az, hogy a vasárnap választandó Miss Nyír­egyházát ajándékokban részesítsék s egész sereg ujabb ajándék beje­lentés érkezett szerkesztőségünkbe, amelyeket a régebbi bejelentések­kel együtt alábbiakban közlünk: Mayer Ágoston uri- és nőidivat üzlete (Zrínyi Ilona-utca 2.): Egy gyönyörű crep de chine sál. Ungár Lipót divatáruháza (Lu­ther-utca 4): Egy pompás Sevilla­ruhára való anyagot, amelyet Miss Nyíregyháza saját iziése szerint vá­laszthat ki magának. A Nyíregyházi Villamossági Rt. Zrínyi Ilona-utca 7. szám alatti ,jizlete egy készlet villamos utiva­salót és forralót. A Városi Üzemi R. T. virág­kertészete egy gyönyörű virágko­sarat. A Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezetériek Ruházati Osztálya (Bessenyei-tér 7) 3 pár GFB gyárt mányu legfinomabb Bemberg se­lyem harisnyát. Schneck Henrik uii- és nőidivat áruháza (Kossuth-tér) 6 drb kézi zi horgolásu magyar gyártmányú finom női zsebkendőt. A Hoffmann Adolf cég (Kossuth tér) egy doboz Flóris-bonbont. Csépány Jenő kormányzói kéz­irattal kitüntetett fényképész (Bes­senyei-tér 7) Miss Nyíregyházáról olajnyomatu arcképet készit. Chriszt Dezső üvegező és kép­keretező (Széchenyi-ut 1) a kép­hez üvegezett diszes keretet ad. ' A hires francia Ízlést megho­nosító Walterné kalapszalonja (Lu­ther-utca 20): Egy a legújabb pá­risi divat szerint készült elegáns női kalapot. Jóba Elek könyvnyomdavállalat (Széchenyi-ut 9): Egy doboz legfi- " nomabb diósgyőri merített levél- ­papir és száz darab névjegy. Dicker Gyula, könyvkereskedő (Városház épület): Egy 14 karátos arany töltőtoll. Földes Márton drogériája (Róm. kath. bérpalota): Egy üveg Guer­lain »Masque Rouge«-parfőm. Mayer Testvérek ékszerészüzlete (róm. kath. bérpalota): Egy arany­lánckarkötő zsuzsuval. Nagy Márton szűcsmester (Zrí­nyi Ilona-utca 4): Egy collier szőr­meboát. Szántó Ernő könyvkereskedése (Zrínyi Ilona-utca 2): Egy női Íróasztalra való díszes tintataiió. A felajánlások tovább folynak. A szavazatok állása egyébként a következő: Jánossy Maci 1686 Leuchtmann Ibi 1336 Bródi Ica 1330 Papp Edit 1305 Gellért Magda 117? Propper Anna 1156 Bőhrn Lili 1234 Ruhmann Baba 1058 "'ábry Éva 976 Füredi Márta 938 Nagy Gizella 887 Répánszky Ica 731 Babics Juci 702 Böhm Irén 657 Kecskés Manci 641 Katona Magda 529 Heringh Baba 555 Csicskó Erna 508 Kapossy Márta 496 Katona Teréz 477 Péchy Lili 439 Adriányi Baba 403 Baán Margit 393 Bucskó Irén 82 A Nyírvidék-ben közölt szava­zólapon kivül külön szavazólapok a kiadóhivatalban 10 fillérért kap­hatók. Az ötszáz szavazatot elérteket Csépány fényképészünk ingyen le­fotografálja a Színházi Élet szá­mára, mig a zsűri elé csak az ke­rül, akinek legalább 1000 szavata van. A Miss HuQgária-Yálasziás szavazólapja. A nyíregyházi gör. kath. egyház.képviselő­testülete vasárnap választotta meg nj tagjait Vasárnap délelőtt választás volt a nyíregyházi gör. kath. egyház < képviselőtestületében. Az autonom képviselőtestület tagjainak felét három évi működés után kisorsol­ják és uj választással pótolják az igy felére apadt képviselőtestüle­tet. A választást Miklósy István haj­dudorogi püspök megbízásából Rajtik Miklós városi tanácsnok el­nök vezette. A szavazás a gör. kath. iskola nagytermében folyt le és a következő eredménnyel vég­ződött: Képviselőtestületi rendes tagok lettek: Álmos Zoltán, Rajtik Mik­lós, Kuzaila Péter, Vrabely András, Kaszás György, Polánszky Sán­dor, Papp Miklós, ifj. Fazekas András, Pávlik András, Ács Ist­ván, Zeba József, Fekete József. Póttagok: Tóth Pál, Havanyecz András, Rácz László, Medvegy József, Dobránszki Pál, Bacsóka József, Vancsibin József, Dankó Já­nos, ifj. Ács István, Szklenyár István. Autóbusz menetrend: Indulás a Bessenyei-térről. 1. Nyíregyháza -Nagykálló: 8'00, 10-30,12-30, 17 30. Menetidő: 30 perc 2. Nagykálló—Nyiregyháia: 8'35,11*05,13'45, 18 05. 3 Nyiregvháza — Oros - Napkor — Apagy— Nyírtét—Székely—Nylrbogdánv—Nyírtura—Nyir­pazony—Nyíregyháza : 1 t'SO, 17'45. Menetidő : 2 ó. 4. Ugyanaz ellenkező irányban: 13'30, I7'30. 5. Nyíregy háza— Uj f eh értő : 8-45, 12-05, 14'00. Menetidő 40 perc. 6. Ujfehértó—Nyíregyháza: 9-30, 12-46, 14-45 Indulás a Kossuth-térről. 7. Nyíregyháza — Nagycserkesz — Büdszent­mfhály—Tiszabüd = 12 0Ü. 1730, 8. Tiszabüd Büdszentmihály—Nyíregyháza: 1330, 6 00. Menetidő: 1 óra 15 perc. 9. Nyíregyháza—Tiszaeszlár-Tiszalők-Tisza­dada—Tiszadob : 1400. 10. Ugyanaz vissza : 5 30. Menetidő : 2 óra. Versenytárgyalási hirdetmény. A vb. Staub József nyíregyházi kereskedő tömegéhez tartozó és I. a leltár 1-6., 8-11., 13 19., 20-21., 23-44., 46-60., 65-73. és 84 85. tételei alatt összeirt rőtös­és divatáruk, valamint II. a leltár 74., 80, 83. tételei alatt összeirt boltberendezések. Wertheim-szekrény, szék, létra, kirakatállvány az irodámban 1930. május 26-án d. u. 5 órakor tar­tandó versenytárgyaláson el fog­nak adatni. Felhivatnak az érdeklődök, hogy a csódválasztmányhoz cimzett írásbeli ajánlataikat a két 1—II. tömegre, vagy azok egyikére is, ez ajánlati összeg 10 százaiékának megfelelő bánompénzzel egvütt zárt borítékban a jelzett napon d. u. fél 5 óráig nálam adják be. A valasztmány az ajánlatokat azonnal elbírálja s a megfelelő bánompénz nélkülieket tekintetbe nem veszi s fenntartja azt a jogot, hogy beérkező ajánlatok közül egyet se fogad el. Akinek ajánlata elfogadtatik, tartozik a teljes vételárat a bánom pénz betudása mellett nyomban kifizetni, különben bánompénzét elveszti s a választmány a többi ajánlat felett szabadon határoz. A megvett és kifizetett ingókat tartozik a vevő haladéktalanul elszállíttatni. Forgalmi adó és nyugtabélyeg a vevő terhe. Az árukészlet, berendezési tár­gyak és leltár megtekintése végett az érdeklődők ügyvédi irodámban jelentkezhetnek. A 18—19. tételek alatt felvett vászonnemüek csak részben van­nak meg. Nyíregyháza, 1930. május 17. Dr. Sasi Szabó László ügyvéd. 3137 csődtömeggondnok. — Ady ösSzes költeményei meg­jelentek és kaphatók az Ujság­boltban. [ Kapható mindenütt!

Next

/
Oldalképek
Tartalom