Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 98-122. szám)

1930-05-18 / 112. szám

^frfRTIDBK. 1930. május 18. Általános részvét mellett temették el Megyery Gézát Mintha a természet is temetne ezen a gyászos, szomorú napon. Mintha a komor felhőpalástot öl_ tött májusi ég is siratná szakadat­lan könnyek özönével a tragikus körülmények között hirtelen el­hunyt vasmegyeri Megyery Géza ny. kúriai birót, a nyíregyházi kir. törvényszék volt elnökét, a felső­ház tagját, a Lipótrend lovagját és Szabolcsvármegye törvényható­ságának örökös tagját, a Nyírvi­déki Takarékpénztár r. t. alapító igazgatósági tagját, aki szülő­falujának, Kemecsének kis, egy­szer ü templomában felravatalozott fekete ébenfakoporsóban vár gyá­szoló családjának megtörtszivü tag­jaira, munkatársaira, jóbarátaira és ismerőseire, hogy utolsó bucsut ve­gyen tőlük. Elkomorult a májusi ég ezen az elmúlást fehelő napon, mintha a milliónyi élet tavaszi serkenését akarná megállítani. A szél őszi borzongással sikoltva rohan a ke­mecsei országúton s két oldalt a százados iák nyögve, megalázva hajtják meg dus lombkoronájukat. A gyászoló közönség Kemecse községben ma egy egész vármegye vesz bucsut nagy halottjától. A róm. kath. templom előtt autók és kocsik beláthatat­lan sora várakozik. Fiatal, deli leventék disz őrsége, kivont kardu vármegyei hajdúk sorfala fogadja a gyászoló közönséget. Bent a templom csarnokában az oltár előtt a ravatal. Ezüstveretü, ében. fakoporsó, körülötte égő gyertyák, koszorúk. A ravatal körül a gyá­szoló Sáry, Horváth, Dobos, Bene­dek, Krasznay, Erdőhegyi, Jármy, Megyery, Mikecz, Kriston, Olchvá­ry, csicseri Orosz és csepei Zol­tán család tagjai. A gyászszertar­táson a felsőház képviseletében Lipthay Béla m. kir. gazdasági fő- | tanácsos, főrendiházi tag, a várme- B gye képviseletében Erdőhegyi La- f| jos dr. főispán, Mikecz István al- i ispán, Virányi Sándor főjegyző, I Mikecz Miklós dr. vármegyei fő- g orvos, Sarvay Elek dr. vármegyei I főügyész, Szesztay András dr. vm. alügyész, Mikecz László dr. árv. elnök, Barkóczy Aladár árv. ül­nök, Kausay Tibor gazd. főfel­ügyelő, Olchváry Pál m. kir. kor­mányfőtanácsos, ny. főszolgabíró, Harsányt László . főispáni titkár, Borbély Sándor dr. főszolgabíró, Kausay ödön főszolgabíró, dr. Ger gelyffy Endre főszolgabíró, Fekete Jenő állategészségügyi főfelügyelő; a vitézi szék részéről vitéz revis­nyey Reviczky László ny. tábornok, a szabolcsvárm egyei Vitézi Szék kapitánya és vitéz Rajky Endre ez­redes, a debreceni kir. ítélőtábla részéről dr. Kelemen Ernő tábla­bíró, a debreceni kir. ítélőtábla el­nökének képviseletében, a nyíregy­házi kir. törvényszék, járásbíróság és ügyészség képviseletében dr. Szarka Sándor h. tszéki elnök, dr. tolcsvai Bóniss Ferenc, dr. Foltin Endre, dr. Kelemen Gábor, dr. Zoltán Béla és Csipkés ödön bírák; Nyíregyháza vá­ros képviseletében Juhász Mihály, Szentpétery Endre dr., Polinszky Pál dr. tanácsnokok és Plank Gyu­la dr. aljegyző; a nyíregyházi rend­őrkapitányság részéről majtényi Kiss Sándor rendőrfőtanácsos vesz­nek részt. A hivatalos személyisé­geken kivül ott láttuk még báró Vay Miklós földbirtokost, Mezős­sy Béla ny. földmivelési minisztert, Mezőssy László ny. főispánt, Sza­lánczy Ferenc m. kir. kormányfőta­nácsos földbirtokost, Szalánczy Bertalan m. kir. gazdasági főtaná­csos földbirtokost, dr. szotyori Nagy Sándor kir. közjegyzőt, dr. Nánássy Andor orsz. gyül. képvi­selőt, Dobos László földbirtokost, dr. Kovách Elek kir. közjegyzőt, Kriston Ferencet, a Felsőszabolcsi Tiszai Ármentesitő Társulat ' ig. főmérnökét és Mikecz Pál mérnö­köt, Erőss Miklós földbirtokost, Groák ödön, Láng Ernő vezér­igazgatókat, Bleuer Sándor föld­birtokost, Liptay Jenő m. kir. gazdasági főtanácsost, Mikecz Dezső udv. tanácsos, ny. alis­pánt, báró Buttler Sándor föld­birtokost, Sasi Szabó László dr. m. kir. kormányfőtanácsos, ügy­védet, Krasznay Sándor, Me­gyery Pál, Stesszel Szilárd dr. Bergstein Jenő dr., Korányi Endre dr., Fráter Ernő dr. az ügyvédi loa_ mara elnökét, Szitha Sándor dr. ügyvédeket, Osgyány József gygóy­szerészt, Bodor Zsigmond, Haas Ignác, Haas Sándor, Klár Gyula földbirtokosokat, Groák Lajos föld­birtokost és még számos résztve­vőt a megye, a város ismert egyé­niségei közül. i A gyászszertartás A kis, egyszerű templom csar­noka zsúfolásig megtelik gyá­szoló közönséggel. Az orgona fel­búg, fájdalmasan, mint a szférák misztikus zenéje. A villanyáradat­ban uszó oltár előtt Énekes János pápai prelátus és Molnár Kál­mán helybeli esperes-plébános se­gédletével Kriston Endre egri püs­pök pontifikálja a gyászmisét. — Künn a lélekharangok megkondul­nak s mintha rezdülésükben egy elröppent, nemes lélek utolsó bú­csúját hallanánk... A falu lakossága A aájjusi 46 j xirtartaloa r HORTOBÁGYI JUHTURÓ vissonteladót ára 20°j„-kal olcsóbbodott. Tejszövetkezet! Központ Budapest 4., postafiók 20. 2CT9-7 osztozik a nagy halott zokogó csa­ládjának mélységes gyászában, ők is temetnek, temetik a jóság, a megértés és szeretet emberét. A gyászmisén a helyi énekkar megrázó erejű éneke fejezi be: »Mi­dőn az ég és föld megfognak in­dulni...« — zeng fel a dal, az örök reménység szárnyaló himnusza. — Künn zugnak a harangolk s a csa­lád zokogásától kisérve megindul a szomorú menet. De mielőtt az anyaföld méhébe fogadná az ősz patriarcha porhüvelyét, munkatár­sai egy utolsó Istenhozzáddal kö­szöntik. ; jében : A vármegye egyik legkiválóbb fia távozott közülünk, — mondot­ta—a magyar közélet egyik ki­próbált erős oszlopa dőlt ki, ami­kor egy megdöbbentő végzetes baL eset Megyery Gézát tőlünk elra­gadta. Még mindannyiunk lelkében fris­sen él az ő tiszteletreméltó pát­riarchális alakja, amely hosszú év­tizedek óta sohasem hiányzott az ősi vármegye egyetlen figyelemre­méltó életmegnyilvánulásánál sem, — amely mindig velünk volt jó­ban és rosszban, bajban és öröm­ben egyaránt, s kétszeresen fáj a tudat, hogy éppen őt, akinek tisz­tes szép öregsége, az isteni gond­viselés különös kegyelméből ma­gas életkorában is szinte példátlan munkakészsége, a közügyek iránt ki nem alvó meleg szeretete mesz­HSS53H Riport a sóstói erdőről — A »Nyírvidék« eredeti tárcája. — Irta: ár kosi Barabás Tibor. Hogy mikor és hogyan keletke­zett a sóstói erdő, hogy ültette-e, avagy természetes erdő, nem tud­ja senki. Hiába böngésszük a ré­gi írásokat, hiába lapozzuk a tu­dományos erdészeti könyveket, hiá­ba fordulunk tudós professzorok­hoz, e kérdésre biztos feleletet nem kapunk sehol. Igy kénytelenek va­gyunk mi is beérni azzal a mesé­vel, amelyet mint szájhagyomá­nyok utján fennmaradt mondát Fe­renczi István, a nyíregyházi áll. ta­nítóképzővel kapcsolatos gyakorló­iskola felső tagozatának vezetője fedezett fel és amely a következő­képen szól. Élt ezelőtt vagy kétszáz eszten­dővel egy nagyon gazdag magyar földesúr, aki mint még igen sok más hönnyelmü honfitársa minden idejét és pénzét Bécsben töltötte­költötte el. Egyszer Bécsben na" gyon felment a mák ára. A föl­desúr látván, hogy ezzel a ter­ménnyel sok pénzt lehet keresni, leült és irt az ispánjának, hogy a birtokán iooo hold földet azon­nal vessenek be mákkal. Egy év múlva, amikor a földesúr hazajött, hogy személyesen vegye át * málctermést, megdöbbenve lát­ta, hogy a birtokán egy szem mák sem termett, annál szebben díszle­nek azonban a kijelölt ezer holdon az apró tölgycsemeték. Amikor az ispánt kérdőre vonta, kiderült, hogy levelében az »a« betű felé elfelejtett ékezetet tenni s így az ispán az irás értelmében nem mák­kal, hanem makkal vetette be az ezer holdat. Igy keletkezett, a monda szerint, egy tollhibából a sóstói erdő. A sóstói erdő, amint azt Gyuri­kovics Lajos városi gazdasági fő­intéző Írásaiból megtudjuk, ponto­san 778.7 katasztrális hold terje­delmű. Legnagyobb hosszúsági vo­nala 5 és 'fél .legnagyobb széles­sége pedig 1 és fél kilóméter. Ha­tára északon Kótaj községig, ke­leten a Nyírpazony községhez tar­tozó Sóstószőlőtelepig és a nyíregy­házi Öszőllő nevü szöllőskertekig, délen a városmajorig, nyugaton pedig a Kótaji utig terjed. Az erdőterület felszíne szelíd hul­lámu homokbuckákkal tarkított sík­ság. Talaja elég mély televényré­teggel takart homok, amely helyen­ként homokos vályoggal és szikes foltokkal tűzdelt. Különben az egész terület fásitásra nagyon alkalmas. • Az erdő faállományának egy ne­gyede akác ,a többi része csaknem kivétel nélkül tölgy. A szil, kőris, juhar nyár é» éger csak kisebb foltokban jelentkezik. Az erdő ere­detéről, amint azt már fentebb is előrebocsátottuk, semmi adatunk nincs. Csupán annyit tudunk biz­tosan, hogy 1753-ban, Nyíregyháza ujabb alapításánál a települők a szántóföldek mellett erdőt is kap­tak. Dr. Nagy Jenő debreceni tanár­nak, a sóstói erdő egyik kiváló kutatójának megállapítása szerint a legvalószínűbb, hogy ezen a terü­leten a régi nyíri erdőknek egy megmaradt foltja volt, amelyet ké­sőbb a 18-ik században is szigorúan kitartott vágásfordulók szerint ke­zeltek s amelynek védelméről és fejlesztéséről már ábban az időben is gondoskodtak. A fák legnagyobb része 25—45 éves, de vannak 100—120 éves, sőt annál idősebb tölgyerdő rész­letek is. 1 * A sóstói erdő belseje, mint álta­lában a tölgyerdők, a jórészt csu­pasz ágak és a levélöblök nagy­száma miatt világos. Igy az erdő­alj jó humusz talajával a ma­gasabbrendü növények megtelepe­désére igen alkalmas. A nyíri er­dők flórájára jellemző növények a sóstói erdőben úgyszólván mind megtalálhatók. Legfontosabbak a 1 zsályák, mécsvirágok, boglárkák, a bükkönyök, tüdőfüvek, az erdei led­nek, szilénék, a györgyikék, ma­dártej, csillaghur, továbbá igen . kedvelt növénye az erdőnek aa I épen most nyíló illatos májusi gyöngyvirág és a kellemes, zama­tos izü erdei szamóca is. j A cserjék közül nevezetesebbek j a mogyoróbokor, fagyai, bodza, vad labdarózsa, galagonyá, vörös­gyürü-som és a kökény. A kúszó növények közül pedig az iszalag és a vadkomló. A sóstói erdőnek igen nagy kli­matológiai és higiéniai jelentősé­ge van városunk életében. Ez a megállapítás természetesen Nyíregy házának nemcsak azon polgáraira vonatkozik, akik a város poros le­vegője elől menekülve, az illatos, krisátlytiszta levegőjű erdő pompás sétányain, vagy Sóstógyógyfürdő árnyas parkjaiban üdülést találnak, de vonatkozik azokra a lakókra is, akiknek az élet mindennapi robot­jában nem jut idejük elhagyni a város falait. Az erdő tudniillik igen fontos szabályozója és természetes szűrőkészüléke a rajtuk áthaladó légáramlatoknak. Mérsékli a szél erősségét, megköti a levegő porát s a kiszáradt levegőt pedig friss pá­rával látja el. Egy közepes nagyágu fa naponta átlag 30 liter, nyarantá pedig mintegy 60 hektoliter vizet párologtat el. A futóhomokon épült Nyíregyhá­zának az erdők ezen üdvös klima­javító tulajdonságaira különösen nagy szüksége van. Igaz ugyan, hogy városunkat csupán csak az északi Walán védü erdőzóna, de 4 magyar közélet egyik kipróbált erős oszlopa dőlt ki Elsőnek Liptbay Béla m. kir. gazdasági főtanácsos, főrendiházi tag búcsúztatja a nagy halottat: A magyar felsőház képviseletében jöttem — úgymond —, hogy a mi lelkes, dolgos munkatársunk vég­tisztességén jelen legyek, s hogy a fájdalom mélységes bucsuüzenetét tolmácsoljam. De mint a Felső­szabolcsi Tiszai Ármentesitő Tár­sulat elnöke is búcsúzom tőled és utoljára köszönöm neked mind azt a sok jótanácsot, buzdítást, amelv­lyel elhalmoztál. Szeretettel bú­csúzom á kedves, jó Géza bácsitól! Isten veled! E meghatott, ünnepélyes monda, tok elhangzása után Virányi Sán­dor vm. főjegyz őlép a kopors óelé. Rövid búcsújában egy vármegye szive dobbanását, a fájdalom és a kétségbeesés tompa dübörgését halljuk mondatainak komor zené-

Next

/
Oldalképek
Tartalom