Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 98-122. szám)

1930-05-02 / 99. szám

4 Mmm&tL — Kardos István emléke. Má­jus i-ién évről-évre megujul és változatlan fénnyel lobog fel a szeretet és jóság ihletett emberé­nek emléke. Egy évvel ezelőtt halt meg Kardos István kulturta­nácsnok, május i-ének éjszakáján és ma egy éve temették a soha be nem gyógyítható seb fájásával. — Tegnap, május i-én a városi tiszti­kar küldöttei, élükön Bencs Kál­mán kir. kormányfőtanácsos, pol­gármesterrel, koszorút helyeztek sirjára, amelyet estefelé már el­borított a hozzátartozók, barátok, ismerősök által a sírra helyezett májusi virág. Kardos István em­léke a szeretet halhatatlanságá­val él Nyíregyházán és tanít ön­zetlen, őszinte, tiszta törekvésekre a közért, a szegényekért, szegény hazánkért. ! — Áthelyezés. A pénzügymi­niszter az üresedésben levő kisvár, dai adóhivatali főnöki állásra dr. Papoiczy Antal p. ü. titkár fe­hérgyarmati adóhivatali főnököt helyezte át . — Meghívó. A Sóstószőlőtelep hegyközség rendes tavaszi köz­gyűlését folyó évi május hó 4-én délelőtt x 1 órakor tartja a vár­imegyeházán s erre az érdekelt sző­lőbirtokosokat ezúton is meghív­ja az elnökség. — A Nyíregyházi Ref. Nőegy­let Leánycsoportja május 18-án műsorral egybekötött jótékonycélu táncmulatságot rendez. — A Ref. Nőegylet elnöksége kéri mindazokat, akik a büffé számára adományokat szántak, hogy adományaikat vasárnap reggel 9 óráig a ref .elemi isko­lába szíveskedjenek felküldeni. — ÉRTESÍTÉS. A »Szabolcsi Tanitó« májusi száma a Tiszavi­dék nyomdavállalat megszűnése következtében késve fog megje­lenni. Az előállítást a Jóba-nyom­da vállalta; igy az átköltöztetéssel, meg kiadói egyezkedéssel járó okok késleltették a lap pontos időre történő megjelenését. — Temetés. Tegnap temették el Raab Lajos nyomdászt, a Jóba­nyomda fiatalon, hirtelen elhunyt szedőjét. A koporsónál Friedmann Vilmos rabbi mondott szívhez szóló, meleg szeretettől áthatott beszédet, azután a családtagoktól, rokonoktól, kartársaktól és a töb­bi nyíregyházi munkásoktól ki­sérve megindult a szomorú me­net a temető felé, ahol rövid ima után öröknyugovóra helyezték a gyilkos ólombetűk s a robot fi­atal áldozatát . — Változás a nagykállói autó­buszmenetrendben. A kisvasutak üzletvezetősége közli: Értesítjük a t. utazó közönséget, hogy f. hó 5-tői kezdődőleg Nyíregyháza— Nagykálló közt az autóbusz menet­rendjét a következőképen változ­tatjuk meg. Nyíregyházáról fog indulni 8.00, 10.30, 12.30, 17.30­Nagykállóba érkezik 8.30, 11.00, 13.00 és 18.00 órakor. Nagykálló­bói indul 8.35, 11.05, 13.45,18.05 órakor. Nyíregyházára érkezik 9.05, n-35, I4­I5 és 18.35 órakor. — A Szeressük Asztaltársaság folyó hó 3-án, május hónap első szombatján a »Korona«-vendéglő »Szeressük«-termében délután 6 órakor választmányi, — ezt kö­vetőleg havi kötelező társasülést rendez, amelyre a tagokat meg­hívja és pontos megjelenést kér az elnökség. — A Tisztviselő Dalkör május 8-i daiestélyén 16 magyarruhás lányka magyar táncokat mutat be. A táncokat Kálmán Éva tánctanár­nő tanította be . NYÍREGYHÁZI ÚTMUTATÓ E rovat alatt — mely a „Nyirvidék" olcsó reklámakciója — csak 15 szavas hirdetéseket közlünk, naponta 1*50 pengőért Fodrászati cikkek, manicuroUók, szabóollók, hajvágó gépek, zseb-, konyha-, husipari-kések nagy vá­lasztékban beszerezhetők Garfunbel müköszörüsnél, Nyirvizpalotával szemben. Csillárok villanyfelszerelési tárgyak gyári áron beszerezhetők míg a kész­let tart KUHAREK-néi, Kossuth Megérkeztek nagy választékban a tenniszrakettek Hammer, Kehrlnig, Darsonval, Slazenger Davis és más gyárt­mányok Blumbergnél. Legszebb női kalapok legolcsóbb beszerzési PÁRISI KALAPHÁZ. forrása a Jókai-u .1. tér, Zrinyi Ilona-utca .sarok. ? Átalakításokat a legjobb munkával » eszközlünk. 2717-2 2717-2 — Elhalasztották a kereskedő ifjak holnapi műsoros táncestélyét. A Kereskedő Ifjak Egylete által május 3-ára kitűzött műsoros tánc estély közbejött akadályok miatt május 10-én lesz megtartva, ujabb meghívókat nem küldenek ki. — A Köztisztviselők Szövetkeze­tének műsoros szövetkezeti elő­adása a Korona dísztermében va­sárnap délután 5 órakor kezdődik. Belépődíj nincs. — Magyar négyes szerepel a városi színházban jövő héten csütörtökön este 8 órakor. A ma­gyar dal, magyar tánc, magyar zene és a magyar színművészet fog össze a legtisztább kultura jegyé­ben. Mindenki ott legyen! — Pagáni Olga operaénekesnő énekszámai, a nyíregyházi Tiszt­viselő Dalkör magyar dalszámai és a legújabb divat kreációi szerepel­nek a köztisztviselők szövetkeze­tének vasárnap délutáni előadá­sán a Korona dísztermében. — Május 8. csütörtök este 8, a Tisztviselő Dalkör műsoros estje a Városi Színházban. — Nemzeti munkavédelmi ér­tekezlet. A Nemzeti Munkavéde­lem tagjait ezúton is felkérem, hogy f. hó 3-án délután 5 óra­kor a Gazdák Otthona nagytermé- • ben (Bethlen-u. 24.) megtartan- | dő értekezletre teljes számban megjelenni szíveskedjenek. Put­noki ny. áll. ezredes. — Különleges, felfújható gum­miállatok, a gyermekek legkedve­sebb játékai nagy választékban kaphatók az Ujságboltban. — Ha fáj a feje és szédül, ha teltséget, bélizgalmat, gyomor­égést, oldalszurást, mellszorulást és szívdobogást érez, igyék minél előbb valódi »Ferenc József« ke­serüvizet. Gyomor- és bélszakorvo­sok bizonyítják, hogy a Ferenc József viz remek természetalkotta hashajtó. A Ferenc József kese­rűvíz gyógyszertárakban, drogé­riákban és füszerüzletekben kap­ható . — Gyermekek a Kardos István strjánál. Borús, esős délután egy kis menettel találkoztam teg­nap a Vay Ádám-utcán. Előbb ugy látszott, mintha egy virágzó orgona erdő indult volna el, csak köze­lebbről láttam, hogy a nagy virág­erdő alatt apró gyermekek lépe­getnek csendben, komolyan a te­temető felé. Megkérdeztem, hova mennek ? »Visszük a virágokat Kar­dos tanácsos urnak«. Ismertétek-e Őt? Csaknem mindnyájan ismer­ték, mert ezek a kicsiny gyerme­kek a leányegyesület gyermekkony­hájának vendégei, akiket még nem régen meglátogatott többször egy jóságos, áldott ember, akinek em­léke örökre fennmarad a szenvedő emberek szivében. Kiértünk a te­metőbe. A gyerekek elhelyezték a siron a virágokat, letérdepelve mondtak imát az ő felejthetetlen Jótevőjükért, nem egynek ragyog­tak könnyek szemeiben. A gyer­mekimák, hálakönnyek felszállanak a menybe, ahonnan az a végte­leli jóságú nagy, nemes lélek ál­dón tekint le az őt sirató sze­gény gyermekekre. (K- Sz.) — Ady összes költeményei meg­jelentek és kaphatók az Ujság­Uboltban . mmMk Péntektől—vasárnapig Az é?ad verhetetlen reko:d műsora! As „ÍJ" hsjó kaplf Anirtt (Búvárhajó hösai) Egy kémszervezet és egy tengeralattjáró hajó izgalmas küidelmei 10 fejezetben Pardon Midimé» , . Egy ügyvéd és egy szép párisi asszony regénye 8 felvonásban Ezt a műsort Ideslziató tarlalroáBál fogva, csak 16 éven fglűllete nézhetik meg. Hétfőn csak 1 napig! Ufa nagy repríz szenzációja I ASPHALT (\ BŰNÖS VÁROS) Gustav Fr öhlich és Betty Amann főszereplésével. Elgadások kezdete hétk&znap 5, 7 és 9 órakor 1930. május 3. — Soha nem lesz talajvíz, ned­vesség, gomba házában, ha egy­szer »Biber«-rel szigetel. 3X — Kinek mi lesz a sorsa? — Megtudja a most megjelent Csil­lagorákulumból, amely tisztára tu­dományos alapon dolgozza föl az emberek jövendő sorsát. Egy-egy órákuium füzet ára 90 fillér, kap­ható az Ujságboltban. H W II II II III HIWI II IIII III II II II I II IIIIHII II Dohánytermelési tanulmányát A Szabolcsvármegyei Gazdasági Egyesület a debreceni m. kir. Do­hánykisérleti Állomással és a nyír­egyházi m. kir. Dohánybeváltó hi­vatallal együttesen május 4-én. va­sárnap délelőtt 10 órakor, a m. kir. Igazságügyi kincstár birtokán Kismezőtanyán (Nyíregyházától 6 km-re, a nyirpazonyi köves ut men­tén, Nyirpazony község mellett) — gyakorlati bemutató szakelőadást fog tartani a dohányültetésr'ól és az ezzel kapcsolatos munkálatok­ról, amely tanulmányútra a do­hánytermelő gazdákat és dohány­kertészeiket ezúton is meghívjuk. A gyakorlati bemutatót és szak­előadást Juhász Árpád m. kir. gaz­dasági főtanácsos, a kir. Dohány­kísérleti Állomás vezetője és Pus­kás Antal m. kir. dohánybevál-' tási főfelügyelő, hivatalvezető fog­ják megtartani. Szabolcsvármegyei Gazdasági Egyesület Elnöksége. 21146 — 1929. pk. sz. Árverési hirdetmény. Dr. Bergstein Jenő ügyvéd által képviselt Nyíregyházi Cementárugyár E.-T. kérelmére és javára 446 P 74 f. tőkekövetelés és jár. erejéig a nyíregyházi kir. járásbíróság 8964/2­1928. sz. végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtói lefoglalt 3000 P becs­értékű ingóságokra a nyíregyházi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén annak az 1908. évi XLI t. c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehaj­tást szenvedő lakásán, üzletében Nyíregyházán, Széchenyi-út 2. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930- május 13. napjának délután 5 órája tűzetik ki, amikor bíróilag lefoglalt Fiat autó s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is elfogom adni." Nyíregyháza, 1930. április 16. BERKY ISTVÁN 833 kir. bír. végrehajtó. Versenytárgyalási hirdetmény. Nyíregyháza megyei város az u. n. Morgó korcsma épület bon­tása, ennek anyagából a Kemecsei­uti vámház és a temetőőri-lakás építési munkáira 1930. évi május hó 10. napján d. e. 10 órára a városháza tanácstermében tar­tandó zárt ajánlati versenytár­gyalást hirdet. Részletes versevytárgyalási hir­detmény, ajánlati iv és kiírási szöveg a műszaki hivatalban meg­szerezhető. Ugyanitt a tervek megtekinthetők. Nyíregyháza, 1930. május 2. dr. Bencs Kálmán s. k. m. kir. kormányfötanácsos, 2718 polgármester.

Next

/
Oldalképek
Tartalom