Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 98-122. szám)

1930-05-01 / 98. szám

1930. május t. jsfrímriDÉK. 3 WW w I moly ellen Szőrmét MOVÍCS SZŰCS ^Pfcl^Ér m • I m biztosan óv. Iiutlier-u. 5. szám. Egy hangverseny, amelyre nem kell belépő­díjat fizetni Tóth Bálint min. tan. pénzügyigazgató mondja az elnöki megnyitót a Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezetének vasárnapi előadásán idei elődjének minden jogát élvezi, j vagyis kísérőjével együtt dijtalan I luxusvonat és hajóutazást kap Rio \ de Janeiroba, a világszépségver­. seny színhelyére és vissza ugyan­' csak dijtalan utazást és luxusel­| látást kap a hotelekben. A világszepségverseny győztese, a Miss Universe cimen felül 250 ezer • frank (körülbelül 50000 P) készpénzjutalmat kap, amely ösz­szeget még meg fog pótolni na­gyobb ajándékkal Rio de Janeiro városa . A Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete Nyíregyházán, május hó 4-én vasárnap délután 5 órai kezdettel vetitettképes és divatbe­mutatóval egybekötött műsoros szövetkezeti előadást tart a »Ko­rona«-szálló nagytermében, az aláb bi műsorral : 1. Elnöki megnyitó. Tartja : Tóth Bálint miniszteri tanácsos, p. ü. igazgató. 2. Szövetkezeti vetitettképes elő­adás. 3. Hangversenyszám. I. Nyíregy­házi Tisztviselő Dalkör előadása. Vezényel: Krecsák László karnagy Pogatschnigg: Dal a dalról... Révfy: Sürü sötét éjszakában... Lányi E.: Jaj de nagyon keskeny ez az utca... II. Pagáni Olga operaénekesnő énekszámai, zongo­rán kisér: Krecsák László karnagy. Verdi: Aida c. operából ária, Térj vissza győztesen. Leoncavallo: Mattinata. Vincze: Szép vagy gyö­nyörű vagy Magyarország. 4. A szövetkezet ruházati osz­tályának divatbemutatója. Bemu­tatásra kerülnek eredetű külföldi modellek után saját műhelyükben készült ruhák. 5. A kerületi választmány meg­alakítása s abba helybeli közszol­gálati alkalmazottak beválasztása. 6. A nyíregyházi fiókáruda ügyeinek megbeszélése. Előadó: dr. Borbás Gáspár ügyvezető­igazgató . Az előadás meghívóit báró Peré­nyi Zsigmond elnök irta alá s azok már szét is küldettek. A meg hivó egyúttal belépőjegyül szol­gál, mert külön belépődíj nincs. A szövetkezet vezetősége ebből az alkalomból nyíregyházi fiók­árudájában akcióárusitást is ren­dez. i Miután a nyugdíjas közalkalma­zottak névsora nem áll a szövetke­zet vezetőségének rendelkezésére, felkéri őket, hogy meghívójukat a Bessenyei-tér 7. szám alatt lévő füszerárudában átvenni szívesked­jenek. A meghívó a hozzátartozók dijtalan belépésére is jogosít. Kik kaptak eddig szavazatot a Miss Nyíregyháza címért megindult izgalmas mérkőzésben Napról-napra fokozódó érdeklő­dés nyilvánul meg Nyíregyházán a szépségkirálynő-választás iránt. A szerkesztőségünkbe küldött sza­vazólapokon mind több név szere­pel és egytől-egyig általánosan is­mert, szép leány neve. A Miss Nyíregyháza cimért megindult izgalmas mérkőzés elérkezett ah­fiöz a stádiumához, hogy napon­ként közölhetjük a szavazás ered­ményét. A szavazás mind nagyobb hullámokat vet és az eddig ismert jelölteken kivül bizonyára még sok olyan szép leány van Nyíregyhá­zán, akik a jelöltek közé jutnak. A verseny megindult .Teljes erő­vel folyik a harc. Az első állomás: Miss Nyíregyháza. A második ál­lomás: Miss Hungária. A harmadik állomás: Rio de Janeiro. Hisszük, hogy Miss Nyíregyháza befut a második állomásra is, hogy elér­kezzék a harmadik stációra, a vi­lághírnévhez . A szavazatok eredménye ma délben 12 órakor a következő: Jánossy Maci: 423 Papp Edit: 411 Takách Mária: 403 Ruhmann Baba: 392 Nebenmayer Irén: 389 Propper Anna: 374 Katona Magda: 371 Bőhm Irén: 370 Christ Baby: 368 Dobay Sári: 361 Füredi Márta: 357 Papp Rózsi: 354 Ruszinkó Magda: 351 Marossy Tuci: 34 2 Fábry Éva: 335 4 Engel Ella: 332 Ruszinkó Emma: 329 Nagy Gizella: 320 Komáromy Piri: 317 Mauritz Valy: 312 Kuzaila Ruci: 297 Soós Lily: 28 5 Tóth Ilus: 273 Maurer Kató: 270 Guttmann Irén: 269 Hehring Baba: 268 Leuchtmann Ibi: 260 Csicsko Erna: 252. Babicz Juci: 248 Kapossy Márta: 231 Klein Éta: 228. Kecskés Manci: 217 Andrássy Baba: 205 Osgyány Boriska: 203 Péchy Lili: 197 Ezenkívül még negyven olyan leány neve érkezett be hozzánk, akiket jelöltek a Miss Nyíregyháza cimre, de akik eddig csak egy né­hány szavazatot kaptak. Aki eléri az 500 szavazatot, annak arcképe meg fog jeíenn ia Színházi Élet­ben. % Miss Nyíregyházát május 11-én választja meg a nyíregyházi bi­zottság . I Miss Nyíregyháza május 29-én résztvesz a Miss Hungária válasz­táson. A budapesti oda- és visszautazás költségeit a rendezőség vállalja Miss Nyíregyháza és egy nőhozzá­tartozója részére, kik a fővárosban az országos versenyt rendező Szín­házi Élet vendégei lesznek s a lehető legkényesebb igényeket ki­elégítő ellátásban és a legjobb szó­rakozásokban lesz részük. Ha Miss Nyíregyháza Buda­pesten Miss Hungáriává választ­ják, akkor az uj Miss Hungária ez­Nagy érdeklődéssel várja Nyíregyháza közönsége a Bessenyei Eör májns 5-iki hangversenyét A Bessenyei Kör május 5-iki hangversenyéről lapunk keddi szá­mában részletes ismertetést közöl­tünk. A két nagynevű külföldi mű­vész nyíregyházi vendégszereplése elé óriási érdeklődéssel tekint a város közönsége. Bizonyos, hogy Herrmann Schey a kiváló barito­nista és Hoffmann Behrendt Lydia a nagyszerű zongoraművésznő zsú­folt nézőtér előtt fogják bemutat­ni páratlan tehetségüket, művésze­tük ragyogó szépségeit és tudásuk gazdagságát. A »Berliner Lokál Anzeiger«azt irja egyik áradozó kritikájában, hogy Berlinben Chopin b. moll szonátáját ritkán hallották ugy ját­szani, mint ahogyan Hoffmann Behrendt Lydia játsza. A legra­gyogóbb zenekultúrát . reprezen­tálja — irja a berlini Der Tag — akinél a brilliáns technika mély érzéssel párosul s minden szerep­lése komoly élményt jelent. De hasonló elragadtatás kiséri minden szereplését Hermann Schey baritonistának is. Berlini fellépte alkalmával a »Vossische Zeitung« hangsúlyozta, hogy Herrmann Schey, aki Brahms és Wolff dalokat énekelt érzésteljes és mélyen átgondolt előadásban, a dal és oratóriumi énekesek közül kétségtelenül egyike a legelsők­nek s sötét, lágy hangja nagysze­rűen simul a komoly, megható dalokhoz . A Bessenyei Kör zeneosztályá­nak vezetősége komoly, kulturális törekvéseiről tett tanúságot, ami­kor e két kiváló művész nyíregy­házi vendégszereplését biztosí­totta. A hangversenyre jegyek már most válthatók Dicker könyv­kereskedésében. Megjelent Dentsch Adolf Könyve a tiszaeszlári pörről Deutsch Adolf nyíregyházi lakos »Emlékeim« címmel könyvet irt a tiszaeszlári per idejéből. A könyv most hagyta el a sajtót és mél­tán számithat az érdeklődésre, mert igen sok intimitást és eddig ismeretlen részletet tartalmaz a vérvádas pörből és az akkori idők eseményeiből. A könyvet a szerző fia, dr. Dá­niel Sándor budapesti ügyvéd dol­gozta át, előszót pedig dr. Bernstein Béla főrabbi irt hozzá. A könyv ára 3 pengő és minden könyvkereskedésben kapható. Nyíregyházán lesz Keletmagyarország gyorsíróversenye A Nyíregyházi Gyorsíró Egyesü­let a Magyar Gyorsírók Országos Szövetségének felkérésére május 17-én és 18-án Nyíregyházán ren­dezi meg Keletmagyarország gyorsiróversenyét. A verseny elő­készülete napról-napra nagyobb méreteket ölt s a jelek arra mutat­nak, hogy abból valóságos orszá­gos jellegű gyorsiróverseny fejlő­dik. A verseny irányítására Nyír­egyházára jön dr. Traeger Ernő, miniszterelnökségi miniszteri taná­csos, a gyorsíró ügyek m. kir. kormánybiztosa, aki a gyűlésen előadást tart a gyorsírásnak az or­szág összes középfokú iskoláiban kötelező tantárgyként való beveze­tésének szükségességéről s így Nyíregyházán adja meg a felvi­lágosítást azokra a cikkekre, ame­lyek az utóbbi időben a fővárosi és vidéki lapokban — így a Nyir- | vidékben is — megjelentek a kö­telező gyorsirást illetőleg. A ver­senyre eljön a magyar egységes gyorsirási rendszer alkotója is, dr. Radnay Béla, a Magyar Gyors­írók Országos Szövetségének al­elnöke, aki rendszerét fogja is­mertetni. Dr. Nosz Gyula, parla­menti gyorsirodai titkár, a ki­váló országos gyorsíró bajnok, a parlamenti gyorsirodai munká­ról beszél, mig dr. Katona D., a Szegedi Gyorsíró Egyesület igaz­gatója a szegedi gyorsiráskultu­ráról tart előadást. A gyorsiróver­f eny egyik érdekessége az lesz, ogy a legmagasabb gyorsirási irásfokot, a percenként 350 szóta­gos sebességű fok leírását is prog­ramúiba vették. A gyorsírás művé­szetének művelői és pártoló bará­tai nagy érdeklődéssel néznek a nagyszabású verseny elé . Delejgyujtókat, házitelefonokat tökéletesen javit, szerel. Motorokat javít és bármilyen feszültségre áttekercsel. Nikkelez, ezüstöz minden színre galvanizál Földvári elektrotechnikai gyár Debrecen, Széchenyi-utca 55.

Next

/
Oldalképek
Tartalom