Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 50-73. szám)

1930-03-25 / 69. szám

1930. márcis 25. JrtfmriDéK. 5 ezekre korábbi kérvényre van az árverési hirdetmény kibocsátva i abban folyamodó kőveteléséve csatlakozottnak mondotta ki. A telekkönyvi hatóság az ár­verésnek Nyirpazony községhá­zánál megtartására 1930. évi március hó 27 napjának délelőtt 9 óráját tűzi ki és az árverési felté­teleket az 1881. LX. t. c. 150 §-a alapján a következőkben ál lapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingat­lanokat a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonvabb áron eladni nem lehet (1908 : XL1 t. c.26§>. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltá­si ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-c. 42. § ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapiros ban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított le­téti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t. c. 127, 150, 170 §§.; 1908 :XL. t. r. 21. §.) Nyíregyháza, 1929. évi dec. 21. Dr. Oíeksák s. k., ömkf. jegyző. A kiadmány hiteléül: 1630 — 1 Benedek, kiadó. Napi hírek KISNAPTAR Március 25. Kedd. Róm. kath. Gy, oltó B. A. Gör. kath. Gy, o, B. A. — Prot. Gy. o, B, A, — Izr. Adar 25. VÁROSI SZÍNHÁZ: Tommy és Társa (4 órakor) A régi nyár (8 órakor) DIADAL MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ: Zoro-Huru esete a fekete nővel és Vadnyugat hősei (3, 5, 7 és 9 órakor) APOLLÓ MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ: Csak férfiaknak! (3, 5, 7 és 9 órakor) Városi gőz- és kádfürdő nyitva. Kedden és pénteken a gőzfürdő csak nők részére van nyitva. Sóstógyógyfürdő: zárva. Szabolcsvármegyei Jósa-Muzeum: Iskoláknak nyitva ,9—13 óráig. VÁSÁROK JEGYZEKE. Március 29. Cibakháza. Állatvásár: Battonya, Szekszárd. Rádió-müsor. — Budapest. Kedd. 9: Ujsághirek, kozmetika. 1 o: Egyházi zene és szentbeszéd a Belvárosi Plébánia-templom­ból. 11.15: Görögkatolikus istentisz­telet a szegényháztéri templom­ból. 12: Időjelzés. Utána: Az Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. 3.30: Meseóra. 4.45: időjelzés, hirek. 5. (o: Gramofonhangverseny. Axtotcskoi Mosáshoz Henko rsi Elárusító helyek: Ehrenfeld Márton Nyíregyháza, Ausp tz Bertalan Kemecse, Ooldmann Samu Dombrád, Qlück Ede Demecser, Goldstein és Lefkovits Nyírbátor, Goldstein Lajos Ujfehért\ Stern József Ujfehértó, Kaisler és Kun Tiszalök, Lichtmann Ernő Balkány, iLindenfeld Károly Tiszadob, Lőwy Testvérek Büdszenfmihály, Mezei Jakab Nyiradony, Rosenbaum Fülöp Mándok, Staub Sándor Gáva, Stern Ignác Nagykálló, Zuckermann Éliás Ofehértő. 1490 -9 5.40: Az Orsz. Magyar Dalos Szövetség budapesti kerületének hangversenye. 7.30: A m. kir. Operaház elő­adása. Meyerbeer: Hugenották. 10.35: Időjelzés, hirek." Utána: Pertis Jenő és cigány zenekarának hangversenye. Március 25. Szerda. — Róm. kath. Manó. — Gör. kath. Gábor. — Prot. Manó. Izr. Adar 26. VÁROSI SZÍNHÁZ: Nem élhetek muzskiaszó nélkül (8 órakor) APOLLÓ MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ: Pánik a tengeren (5, 7 és 9 órakor) DIADAL MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ: Zoro-Huru esete a fekete nővel és Vadnyugat hőse (5, 7 és 9 órakor) Városi gőz- és kádfürdő nyitva. Kedden és pénteken a gőzfürdő csak nők részére van nyitva. Sóstógyógyfürdő: zárva. Szabolcsvármegyei Jósa-Muzeum: iskoláknak nyitva 9—-i 3 óráig. Egész héten át a. ár Szopkó és Haissinger gyógyszertárak tarta­nak ügyeleti szolgálatot. Az igazi ember (id. Barzó Pál emlékére.) Most ott pihen ö is a többiek között, Hogy folytassa tovább, szép, rózsás álmait, Lent a csendes sírban. Álom volt élete, megvalósult álom, Mélyet szive, lelke tettek ragyogóvá, Családja körében. Még Róma civise sem csüggött óly liiven, Bíró reménységgel, kitartó munkával, Városa jövőjén. Város, megye, haza, mint szent ideálok. Tették az egyháznak s köznek harcosává Hosszú életén át. És most pihenni ment, tett amit tehetett, Munkás keze letört, de nagy lelke várja A nagy feltámadást. Károssi Pál. azBEMBERG SELYEM Ügyeljen vásárlás­nál erre a jelzésre. ELJEGYZÉS Weisz Lenkét eljegyezte Gold­farb Ferenc. \ ) — Gyilkol a mérgezett medve­Stuttgartból jelentik: A medve­hus élvezete által okozott sztrichi­riózis további áldozatokat követel. Ma egy 46 éves kereskedő és egy 35 éves üzletvezető halt meg. A mérgezés halálos áldozatainak szá­ma ezzel hatra emelkedett. — Ima az orosz vallásüldözötr tekért. Győrbői jelentik: Fetser Antal megyéspüspök pásztorlevele értelmében az egész egyházmegye összes templomaiban az oroszor­szági vallásüldözöttekért mon­dottak misét és a. papok szentbe­szédeikben ugyancsak róluk em­lékeztek Aeg. 1 — A sors utjai kifürkészhetef­lenek. Próbáljon szerencsét és egy csapásra gazdag ember le­het Önből. A XXIV. Osztálysors­játék húzásai április 16-án kez­dődnek. Játékterve, a sorsjegyek ára, nyerési esélye változatlan. — Meg nem bocsátható könnyel­műséget követ el ' önmagával szemben, ha szerencséje elől el­bújik. — Pénteken mutatják be aMi­nimax portoltő készüléket. Az üzlethelyiségekben keletkező tü­zek alkalmával sokszor sokkal több kárt okoz a vi2, mint ameny­nyit a tüz okozott az árukban. ~Ma már csak abban az esetben oltanak ilyen tüzet vízzel, ha na­gyobb méretűvé harapózott el, amikor nagyobb katasztrófától kell tartani. Ha azonban a tüzet kis területre, csak egy üzlethelyiségre, vagy egy szobára lehet lokali­zálni, mindenkor poroltó készü­lékkel oltanak. A Minimax por­oltó készülék bemutatása 28-án, pénteken délután 3 és 4 óra kö­zött lesz a laktanya udvarán. Erre a bemutatóra különösen a keres­kedők, hivatalvezetők, raktártu­lajdonosok s általában az érdeklő­dők figyelmét felhívjuk. Poloskairtást cyánnal é» vegyesgázzal fe elösséggel vállalnak Kiss és Darai í szab. féreg'rWk 1653-* Cim : Őrön, Szarva* utca 48 sz. Hirdetmény. A Vármegyék és Városok Orszá­gos Mentőegyesiiletének Nyíregy­házi Fiókja f. évi ápr. hó 7-én d. u. 5 órakor tartja rendes évi közgyűlését a vármegyeháza kister­mében. Tárgysorozat: a) Igazgatóság jelentése az 1929. évi működésről. b) 1929. évi zárszámadás. r c) Számvizsgáló bizottság jelen­tése. : r d) Felmentés a felelős számadók tárgyában. e) A választmány, illetve igaz­gatóság javaslata. f) Évenként kilépő választmányi tagok, ig. tagok, számvizsgáló bi­zottsági tagok és póttagok meg-, illetve újból való választása. g) Esetleges indítványok. Kérem a Fiókegyesület t. tagjait, hogy a gyűlésen résztvenni szíves­kedjenek. i 640—1. Mikecz István elnök. Felhívás Minthogy a kereskedői mérleg valódiságának helyreállításáról ren delkező 7000—1925. P. M. számú rendelet 9 §-a alapján a társaság részvényeinek pengorészvényekre való kicserélése végett nem min­den régi részvény mutattatott be, illetve az uj részvényekre kicseré­lés alkalmával töredékrészvények is keletkeztek, társaságunk 1930. február 7-én tartott közgyűlésé­nek határozata értelmében a há­nyadrészvénybirtokosokat, úgy­szintén az eddig he nem mutatott — összevonás alá eső — régi rész vények birtokosait felhívjuk, hogy hányadrészvényeiket, illetve a még be nem mutatott régi részvé­nyeket a szükséges számban 1930. december 31 -ig pengőrészvények­re kicserélés végett az intézet pénz fáránái nyújtsák be, mert külön­ben az igazgatóság jogosítva lesz az ezen időpontig be nem nyúj­tott, úgyszintén a szükségesnél kevesebb számban benyújtott há­nyadrészvényeknek megfelelő uj összevont részvényeket a rende­let 13. szakasza értelmében el­adni és a befolyt vételárnak arány lagos részét a költség levonása mellett a hányad részvény, illetve a régi részvény beszolgáltatása elle­nében kifizetni; a fenti határidő elteltével a hánya"drészvények, va­lamint a régi részvények egyéb­ként hatályukat vesztik. Keft Nyíregyháza, 1930. "?vi március 24. A Szabolcsi Központi Ta­karékpénztár Részvénytár­saság Igazgatósága Nyír­egyháza. 624 — 1930. vsz. Árverés! hirdetmény kivonata, A nagykállói kir. járásbíróságnak P. 7204—1929. sz. alatt kelt kielé­gítési végrehajtást rendelő végzése folvtán Szakolyi Hangya Szöv. javára 310 P tőke s jár. erejéig 1930. évi február 25. napján végrehajtás utján lefoglalt és 2187 P-re becsült ingó­ságok, u. m.: bútorok, lovak, kocsi stb. a nyírbátori kir. járásbíróságnak Pk. 866—1930. sz. alatt kelt árve­rést rendelő végzése következtében Nyirmihálydiban 1930. évi április 7. napján d u. 2 órakor nyilvános birói árverésen eltognak adatni. Nyírbátor, 1930. március 15. VASS BÉLA 1637 kir. jbirósági végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom