Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 50-73. szám)

1930-03-25 / 69. szám

LIL DAGOVER JNílrfRYIDÉK. 1930. márcis 25. r parancsára mizsnáért karjaikat minduntalan az utcasarkokon? Az élet száguld mint egy fé­kevesztett lokomotív s akiketelé­be sodor a végzet azok ment­hetetlenül elpusztulnak, mert nincs aki intené, nincs aki óvná őket. Az erőseké a fényes bálte­rem, ők ropják az őrült vitustán­cot s a gyengék, a tehetetlenek pedig kiszorulnak. Ki tudja — talán igy szorult ki az élet kapu­ján a kis Danzi Mihály is, akinek szomorú történetét a következő­képen mesélte el nénje, Danzi Ilona Pacsirta-utca 23. szám alatt lakó háztartási alkalmazott: Mihály nevü 13 éves öcsémet egy vasutas, aki Nyíregyháza és a határvonat ' között lakik valahol, de akinek a nevét nem tudom, a mult év augusztusában magával vitte, azzai, hogy újévre visszahoz­za. De azóta nem jelentkezett. A vasutas foglalkozása pályaőr, Nyír egyháza és a határ között, de hogy melyik irányban, nem tu_ dom. A fiu alacsony termetű, bar­na, értelmes beszédű gyermek. Az eítünt Danzi Mihály kitud­ja merre jár, kiaek a kezébe ke­rült és mi fesz belőle. Ha az a pályaőr becsületes ember, akkor talán megmentette a gyermeket a pusztulástól, de ha gonosz szán­dékok vezették, egy serdülő ma­gyar élet veszett el e szerencsét­len nemzet számára. Kérjük olva­sóinkat, ha valaki tud a gyer­mekről felvilágosítást adni, je­lentse a Nyirvidék szerkesztősé­gének. és Sághy Gyula brilliáns hegedü­kisérete mellett Vitéz Solymossy Jánosné gyönyörű alt hangja éthe­ri szépséggel zengett a templom csarnokában és szinte szárnyakat adott a csüggedő lelkeknek. Majd az illusztris vendég, Szűcs Ernő ref. lelkész szuggesztív szó­noklatával vitte Isten zsámolya elé a gyarló emberi kéj)zeletet. •— Szárnyaló gondolatait a hit gló­riás fénye világította meg, a rej­tett emberi érzések titkos húrjain játszott, amelyben benne rezgett a könyörtelen halll mementója és az élet egyetlen pozitív igazsága | az Istenbe vetett hit. A) magunkbaszállás áhítatos óráját idézte fei az illusztris szó­nok hatalmas beszédével. "Majd újra felzengett vitéz ^Solymossy Jánosné meleg, simogatóan lágy orgánuma. — Hummei" fohászos »Hallelujah«-ját énekelte tökéle­tes átérzéssel ugyancsak Kovách Árpád és Sághy Gyula mesteri kí­sérete mellett. Az istentisztelet zá­róénekkel fejeződött be. Mind a két vallásos estélyt a Református Nőegylet rendezte. — Szűcs Ernő 24-én délután 5 órakor a Káivineumban tart előadást. Ei akar külföldre kedvezményes jeggyel utazni ? A ref egyház ünnepe Szűcs Ernő ref. lelkész és vitéz Solymossy Jánosné közre­működésével (A »Nyírvidék« tudósítójától.) A nyíregyházi ref. egyháznak magasztos ünnepe volt szombat és vasárnap délután. Értékes és mindvégig lebilincselő műsoros előadás illetőleg böjti esti isten­tisztelet keretében mind a két napon az egyház illesztris vendége Szűcs Ernő ref. lelkész, a buda­pesti Bolyai főreáliskola fizika ta­tanára szólalt fel szárnyaló euthuziazmussai világítva meg a keresztény hit mélységes igazsá­gait. Szombaton délután 5 órai kez­dettel a ref. elemi Iskola díszter­mében előkelő közönség előtt Molnár Sándor lelkész bibliaol­vasása és áhítatos imája nyitotta meg a vallásos előadást, majd Oláh Sára urleány szavalta el fi­nom megérzéssel Dömötör Ilona: a szenvedés cimü mély értelmű versét. Ezután keresztyéni meghittség­gei szeretet-vendégség követke­zett Kovács István lelkész imájával s végül a ref. vegyeskar harmonikus güi a ref. vegyeskar harmonikus egységgel előadott énekével és Szűcs Ernő ref. lelkész magasztos záróimájával fejeződjék be a gaz­dag műsor. Vasárnap délután 6 órakor a ref templom csarnokában gyüle­keztek az egyház tagjai. A tiszti­kar a vármegye, a város és az is­kolák képviselői vettek részt az istentiszteleten, amely gyülekezeti énekkel 'kezdődik. Szűcs Ernő budapesti főreális­kolai tanár imája után vitéz Soly­mossy Jánosné énekelte el Háen­dei Largoját, Kovách Árpád fi­noman alkalmazkodó harmónium Ez a cikk nem akar külföldre csábítani, mert elvünk az, hogy inkább nyaraljunk itthon s ne vi­gyük a pénzünket idegen államok­ba. Most csak arról van szó, hogy azok, akiknek elhatározott szándé­kuk, hogy külföldre utazzanak, — vagy pedig egészségügyi okokból elkerülhetetlen részükre a külföldi nyaralás, hogyan szerezhetnek ked vezményes jegyet. Ezek részére most olyan ked­vezményes utazási lehetőséget biz­tosit a Máv. Menetjegyiroda, amely nek igénybevételével féláron utaz­hatnak nemcsak a magyar, hanem a külföldi vasutakon is. A kedvezmény igénybevételének módja a következő: 1. Jelentkezni kell akár a Nyír­vidék szerkesztőségében, akár a helybeli Máv. Menetjegyirodában, hogy ki, mikor és hová szándé­kozik utazni. A Meinetjegyiroda azután cso­A nyíregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól 24347—1929. tkszám. Árverési hirdetmény és árverési feltételek. Dr. Erőss János és dr. Nyerges Miklós végrehajtatóknak Olasz Ferenc végrehajtást szenvedő el­len indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §§ értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 306 P tőke­követelés, ennek 1929. évi május hó 1 napjától járó 8 százalék kamata 67 P 08 fillér eddig meg­állapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 23 P 70 f. költség, valamint a csatlakozottnak kimon­dott Németi Ferenc 47 P 17 f, Szamuly Lajos 196 P +212 P,' portositja az egyidőban és egy­irányba utazókat. 20—25 utazó ese­tén a következő előnyöket érik el a kirándulók ugy a hazai, mint a külföldi vasutakon: a) 50 százalékos menetdijked­vezmény; b) külön kocsit kap a társaság, amely esetben III. osztályon is utazhatnak, ami jelentékeny meg­takarítással jár. Az esetben, ha pl. az Olagzor­szágba utazók nem egy helyre mennek, ezt a kedvezményt esetleg csak Triesztig veszik igénybe, — ahonnan azután ki-ki megy a saját célja felé. Nagyon megfontolandó ez az ujitás, mert olyan kedvezményt és költségmegtakaritást jelent, a mit eddig az utazó közönségnek nem volt módjában igénybe venni. Emel lett fáradságba sem kerül, mert az egyszerű bejelentést igazán nem le­het fáradozásnak minősíteni. Nagy János 126 P 52 f. -+­Kühne Mezőgazdasági r. t 400 pengő tőkekövetelése és járulé­kai behajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbíró­ság területén levő, Nyirpazony községben fekvő s a nyirpazonyi 231. számú tkv. betétben A I. 1.2 sor, 282, 283 hrszám alatt foglalt Olasz István, Bodó Já­nosné, Olasz Eszter, Olasz Fe­renc, János és Antal nevén álló a beltelekben lévő összesen 1 hold és 700 • öl területű szántó, ház és udvarból az Olasz Ferenc nevén álló 1/12-ed ille­tőségre 200 P kikiáltási árban, de a 3431 -1925. tk. sz. végzés­sel özv. Olasz Jánosné sz. Sán­dor Borbála javára bekebelezett szolgalmi jog sérelme nélkül, a 848 sz. tkvi betétben A I. 1—5 sor, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134 hrszám alatt foglalt Olasz i István, Bodó Jánosné sz. Olasz | Eszter, Olasz Ferenc, János, An­k uj XXíV, osztaíysorsjatsk játékterve, a sorsjegyek ára, nyerési esélye változatlan Tekintette! az óriási kere»letre, nagyon ajánlatos, hogy az eddigi résttvev&k sorsjfgyszámaikst tovíbbra is m-gtartsák, uj vevők pedig minél előbb rendeljenek és birtosit«suak magúinak sorsjegjet. Az I. oszt. sorsjegyek hivatalos árai: Húzás április 16 án kezdődik 1 Egész Fél j »•«•< | NllItU 24 P 12 P 1 6 P [ 3 P Minden második aors jegy «yerI innmnnooDszznaoc | tal és László nevén álló a Po" 1 roska dűlőben lévő összesen 1 1139 D-öI területű ház, szőlő és kertből az Olasz Ferencet illető 1/6 részre 240 pengő kikiáltási árban, de a 3431 — 1925. tk. sz. végzéssel özv. Olasz Jánosné sz. Sándor Borbála javára bekebele­zett szolgalmi jog sérelme nél­kül, a 403 sz. tkvi betétben A 1. 1—3 sor 1132/16, 1133/1 és 1334/8 hrszám alatt foglalt Olasz Ferenc, Antal, Lászió, Kovács András és neje Tóth Erzsébet nevén álló a Kiserdő dűlőben lévő összesen 11 hold és 818 •-öl területű szántó és erdőből az Olasz Ferenc nevén álló 1/4 illetőségre 125 pengő kikiáltási árban, de a 3431 — 1925. tk. sz. végzéssel özv. Olasz Jánosné sz. Sándor Borbála javára bekebele­zett szolgalmi jog sérelme nélkül, az 550 sz. tkvi betétben A I. 6—12 sor, 1342, 1343, 1339/2, 1340/2, 1341'5, 1341/7, 1341/9 hrsz. alatt foglalt Olasz János, Ferenc, Antal, Boros András, Hudák Anna, Olasz Antalné, Fá­bián lusztina nevén álló a Kis­erdő dűlőben lévő összesen 11 hold és 652 d-öl területű szántó, ház, mocsárvizek és erdőből az Olasz Ferenc nevén álló 1/4 rész illetőségre 225 pengő kikiáltási árban, de a 3431 — 1925. tk. sz. végzéssel özv. Olasz Jánosné sz Sándor Borbála javára bekebele­zett szolgalmi jog sérelme nélkül. Azután a 24901—1929. tk. sz. kérvény alapján a Kühne Mező­gazdasági Gépgyár r. t. végre­hajtatónak, Olasz Ferenc végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. LX. t. c. 144, 146 és 147 §§ ai értelmében elrendeli a végrehaj­tási árverést 400 P váltótőke, ebből 186 pengőnek 1928. évi februárhó l-től 102 P- nek, 1928. évi április hó 15-től 112 P nek, 1928. december I-től járó 80/0 ka­mata 1/3 0/0 váltódij és 85 P 50 f. eddig megállapított per és vég­rehajtási és az árverési kérvény­ért ezúttal megállapított 26 pengő 70 f. költség, valamint a csatla­kozottnak kimondott dr. Erős János és dr. Nyerges Miklós 306 P, Némethy Ferenc 47 P 14 f., Nagy János 126 P 52 f. tőkekövetelése és járuléka be­hajtása végett, — a nyiregyhází kir. járásbíróság területén lévő Nyirpazony községben fekvő s á nyirpazonyi 98 sz tkvi betét­ben foglalt A kereszt 1 sor 135 hrsz. alatt foglalt Olasz István, Bodó Jánosné, Olasz Eszter, Olasz Ferenc, János, Antal és László nevén álió a Poroska dűlőben lévő 686 •-öl szőlőből az Olasz Ferenc nevén álló 1/3 rész illetőségre 26 P kikiáltási árban, de a 3431 1925 tk. sz. végzéss»l özv. Olasz Jánosné sz. Sándor Borbála javára bekebele­zett szolgalmi jog sérelme nél­kül, a kérelemnek a 346, 403, 231 és 850. sz. tkvi betétekre vonat­kozó részét széljegyzék nélkül a széljegy törlésével elutasítja, mert

Next

/
Oldalképek
Tartalom