Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 50-73. szám)

1930-03-15 / 62. szám

1930. március 15. jMmmm. monstre körmenetben is. Nagy örömmel fogadta a nagybizottság azt a bejelentést, hogy Varga Fej renc igazgató meg fogja mintázni Szent Imre szobrát, amelyet a köz­ponti elemi iskolában helyeznek el. Énekes János prelátus felhívta a nagybizottság figyelmét arra is, hogy a magyar katholikusság Szent Imre évében egymillió szent áldozást ajánlott fel. Ezek az áldo­zások Nyíregyházán a húsvéti áldo­zásuk után is nagy számmal várha­tók. . A bizottsági ülésen Néven Já­nos, a kir. kath- gimnázium igaz­gatója előterjesztést tett a közép- g iskolák közös nagy Szent Imre ün­nepségére vonatkozóan. A nagybi­zottság az előterjesztést elfogad­va, kimondotta, hogy összehívja az iskolaközi rendező bizottságot. A nagybizottság ülését Énekes János prelátus azzal zárta be, hogy a Szent Imre ünnepség további rendezésében való közreműkö­dést kérte, •— amint mondotta, — a régi területétől megfosztott ma­gyarság lelki integritása, a magyar­ság lelki és testi erejének és ezzel területének visszaszerzése érdeké­ben. Bencs Kálmán dr. polgármester több mint egy millió pengős közmunka megindítását ígérte az épitést sürgető mnnkáskfildöttségnek (A »Nyírvidék« tudósítójától.) Szerdán délelőtt a nyíregyházi építőmunkások háromtagú kül­döttsége Török János, Machel Sándor és Balogh Andor építő­munkások memorandumot nyúj­tottak át Bencs Kálmán m. kir. kormányfőtanácsos, polgármester, nek. Török János szakszervezeti el­nök a válságba jutott építőipar és épitőmunkásság helyzetét tárta fel majd átnyújtotta a memorandu­mot, mely a következő pontokat tartalmazza: 1. A közmunkák kiírását és mi­előbbi megkezdését szorgalmazni méltóztassék; 2. Hozzon a közgyűlés olyan ha tározatot, amellyel a háztulajdo­nosokat arra kötelezi, hogy rossz karban lévő házaikat tatarozzák és olyan mesterekkel végeztes­sék, akik szakmunkát nem nap­számosokkai végeztetnek, hanem helybeli kőmüvessegédekkel. 3. A város hasson oda, hogy a Társadalom Biztosító Intézethez befolyt azon összegből, amelynek egyharmad részét építkezésre kell fordítani, Nyíregyháza város is kapjon és építkezésre használják fel. 4. Kérjük továbbá, hogy a Pol­gármester Ur a közmunkák ki­irásánái "legyen figyelemmel arra, hogy ott csak helybeli munkások dolgozhassanak. A magánvállal­kozóknál, illetve azokat méltóz­tassék megértő közbelépésévei rá­bírni arra, hogy mindaddig, mig helybeli munkanélküli épitőmun­kás van, vidékit ne alkalmazza­nak. 5. A munkanélküliséget nagy­ban fokozza még az is, hogy egyes vállalkozók valóságos tanoncgyá­rat létesítettek és egész házakat építenek fei tanulókkal, amely a munka és az építőipar művésze­tének rovására megy és káros a mesterekre és a munkásokra egyaránt. 6. Végül 'kérjük, hogy a képvi­selőtestület hivatásának magasla­tára emelkedve hozzon a munka­nélküliség enyhítése érdekében olyan határozatot, hogy felir a kormányhoz és hosszú lejáratú építési kölcsön kibocsájtását kéri. A polgármester az építőmunká­sok képviselőinek megígérte, hogy kérésüket a maga részéről a leg­messzebbmenően támogatni fogja és megnyugtatásul közölte, hogy a szezon folyamán több nagy építkezés lesz, amt a nyiregy házi építőipar súlyos válságát meg fogja szüntetni. Ugyanis több mint egymillió pen­gő közmunkákra van kilátás. Be­kerítik a temetőt, vágóhidat épí­tenek és fokozottabb mértékben folytatják a laktanya építkezést. phatl mag termeli éa magkereskedel m i rt Központ: Budapest, VII, RoíSenbifler-uíca 33 UJonnsn átalakítóit és megnagyobbított belvárosi eladási helyisége awg" fí FgMwcronril teropiowmol szeriben: iossuth ' Lajos- J^ IS n a fi á nagykállói körzet elekíriíikálásá! a Borsodi Szénbányák B. T. vette át Ugyancsak nagy lépéssel haladt előre 13 északszabolcsi község villamosítási ügye is (A »Nyírvidék« tudósítójától.) A közigazgatási bizottság csü­törtök 'délelőtti ülésén Virányi Sándor vm. főjegyző olvasta fel az alispán jelentését, amely vár­megyénk február havi közigazga­tásáról a következőkben számol be: A Kormányzó Ur őfőméltó sága kormányzóvá megválasz tásának 10-ik évfordulóján folyó évi március hó i-én törvény­hatóságokkai egyöntetűen diszköz gyűlést tartott, amelyen a tör­vényhatósági Bizottság úgyszól­ván teljes számban megjelent a f főispánnak lelkes megnyitó sza­vai s dr. Vietórisz József tör­vényhatósági bizottsági tagnak magas szárnyalású, a vármegye közönségének és az egész lakos­ságnak a Kormányzó Ur szemé­lye iránt érzett hálás ragaszkodá­sát és hódolatát hűen visszatük­röző ünnepi beszédének elhang­zása után egyhangú közakarat­tal és szivbői fakadó őszinte lel­kesedeséssel magukévá tették az általam előterjesztett üdvözlő fel­irati javaslatot. Az összes törvényhatóságok üdvözlő feliratait egy művészi Íz­léssel kiállított közös emlékal­bumba foglalva a törvényhatósá gok közös küldöttsége folyó hó 15-én fogja a Kormányzó Ur ö­főméltóságának ünnepélyesen át­nyújtani. A m. kir. belügy és pénzügy­miniszter küldötteiből alakitott miniszterközi bizottság február hó 17-től március 7-ig foganatosította az 50 száza léknál magasabb községi pót adó igénybevételére utalt köz ségek 1930. évi költségveté sének felülvizsgálatát. A vizsgálat folyamán, amely mind végig személyes jelenlétemben s az illető járási főszolgabirák köz­reműködése mellett történt, mind. azon községek költségvetései, amelyek az 1930. évben 50 szá­zaléknál magasabb községi pót­adó igénybevételére lesznek utal­va, téteiről-tételre át lettek vizs­gáivá s 5 miniszterközi bizottság a legszigorúbb takarékosság szemj­előtt tartásával csupán az elkerül, hetetlen kiadásokat hagyva meg, állapította meg 75 százalékig az igénybevehető pótadó mérvét; ezenfelül pedig a költségvetése­ket saját javaslatával a m. kir. belügyminiszterhez terjeszti fei. A községek költségvetései álta­lában a múlt évi keretek között mozognak bár a földadóalapnak 20 százalékkal való "leszállítása következtében ezen adóalapnak és egyes bevételeknek az elmúlt év rendkívüli kedvezőtlen gazdasági eredményei folytán a községek igen nagy részénéi lényeges csök­kenése a pótadó százalékának sok esetben emelkedést eredményez, a kilátásba helyezett államsegély engedélyezésévei községeink a mult évihez vi­szonyítva kedvezőtlenebb hely. zetbe általában nem jutnak. I Bejelentem, hogy a Nyírpazony, Oros, Napkor, Kállósemjén, Kis­kálló, Balkány, Ujfehértó, Nyír­adony, Nyírgelse,' Szakoly, Nyír mihálydi, Biri és Érpatak közsé­gekkel villamos áramszolgáltatás­ra szerződött Villamossági és Ipa­ri rt. nagykállói cég és a Magyar Általános Kőszénbánya rt. érdek­körébe tartozó Borsódi Szénbá­nyák rt. budapesti cég között oly megállapodás jött létre, melyszerint a Borsodi Szénbányák rt. átveszi a 16000 drb. részvény­bői álló Sáfrány Dezső tulajdoná­ban lévő 9.200 drb. részvényt s ugyancsak átveszi a Részvénytár­í saság összeg vagyontárgyait, a j községnek koncessszíós szerződé­| seit s összes 572.300 P-t kitevő tartozásait, végül a Nyíregyházi Villamossági Rt-val fennálló áramszolgáltatási szerződését. A megállapodás értelmében az érdekelt községeknek a tulajdo­nukban lévő részvények erejéig szavatossságot keh vállainiok az iránt, hogy a részvénytársaságnak leitárba vett vagyontárgyai tény­leg megvannak a községi kon­cessziós szerződések joghatályo­san fennállanak, hogy a Rt-ot a fentebb említett 572.300 P-ön fe­lül más tartozás nem terheli s a Rt-nak a fentemiitett szerződé­seken kivül más terhes szerződé­sei nincsenek. Ezen szavatosság biztosítására a községek a tu­lajdonukban lévő részvényeket kézi zálogként a Borsodi Szénbá­nyák Rt-nái letétben helyezni kö­telesek. Minthogy a megegyezést az érdekelt községek szempontjából ked­vezőnek láttam tekintse meg a vidék legnagyobb kárpitos és butoráru csarnokát, hol Magyarország összes legszebb és legjobb márkájú bútorárúi rendkívül olcsó árban kerülnek eladásra, u. m. hálók, ebédlők, . S uriszobák, szalon garnitúrák és mindennemű kárpitos áruk — Gyermekkocsi újdonságok nagy raktára. 1-től 6,12 és 19 hónapig terjedő részletre Í8! Vas- és rézbutorok. E SUHANESZ kárpitos és bútorcsarnoka Nyíregyháza, Kállai-u. 4. Telefon: 319,

Next

/
Oldalképek
Tartalom