Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 26-49. szám)

1930-02-01 / 26. szám

Nykegybál©, 19-30. febraár 1. * Szombat JLíI* évfolyam. 26. sz. rifl/W^áií Ámmim h ir l­r^iin i4a írf• ~kMi r n • MTfHawvi WB» r/wyiron IVB VfmiVii • i«ty Un 2«« Na«r*M«M 7§© pang*. és Ií uíHI hmI . Wc •ee4dinéay. Alapította J6*A ELEK F»MÖS MtrkHiiS i VERTSE K. ANDOR. Sxmrk—stMi ét kkrióhkiM: Széchwiyl-61 9 Sr»rk«wrtéséf) talafon: 5—22. A kiadóhivatal talafon)a: 1-39. Posteeha^ua 26666 Kéziratokat nam adunk vl Tegnap jelent meg Primo de Rivera utolsó interjúja Madridból jelentik: Az uj spa- J nyol kormány miniszterei politi­kai pártállásukra nézve a konzer­vatívokhoz -tartoznak. A kormány félhivatalos nyilatko­zatot juttatott el a sajtóhoz a teg­napi ülésről, amelyen a király ma­ga elnökölt. Majd igy folytatódik a nyilatkozat: A spanyol kormány mindent meg fog tenni a közvéle­mény megnyugtatására és az admi­nisztráció megjavítására. F.s műi­den igyekezetét az alkotmány visz­szaállitására fordítja. A »Nacion« Primo de Rivera legújabb nyilatkozatát közli, mely­ben a bukott diktátor tiltakozik az ellen a híresztelés ellen, mintha azért mondott volna le, mert a király vonakodott Don Carlos in­fánst állásából elmozdítani. Néhány hónapig — mondotta — vidéken akarok pihenni. Ha egy­szer hazafiúi kötelességem össze­férhetetlenné válik katonai rangom­mal, ugy feltétlenül kérni fogom nyugdíjaztatásomat. Végjil pedig azt mondotta az ex­diktátor, hogy ez volt utolsó in­terjúja. Nazo tábornok tegnap este i o órakor érkezett Madridba és azon­nal letette a hivatalos esküt. Be­rrnguer tábornok átvette a minisz­! terelnökség és hadügyminisztérium irányítását és ugyancsak hivatalba lépett még tegnap Arguelles pénz­ügyminiszter is. Párisból jelentik: A »Le Jour­nal« külön tudósítója jelenti, hogy Prideo spanyol szocialista vezér Bilbaóiban dinasztiaellenes propa­gandát fejt ki. Spaaiyol politikai körökben csak átmenetinek tartják a Berenguer kormányt, hogy azután mi követ­kezik, azt még- nem lehet tudni, mert Spanyolországban igen izga­tott a hangulat s igy lehetséges, hogy a választások nagy meglepe­téseket fognak hozni. A Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület kétezer pengét adott a nyíregyházi nyomor­akció céljaira (A »Nyirvidék« tudósítójától.) Tegnap délután tárgyalta a város szakosztályainak együttes ülése a nyomor ellen való küzde­lem módozatait. A város súlyos anyagi helyzetében nem állhat kellő energiával a téli hónapok­ban megsokszorozódó szegénység és nyomor elleni harc élére. A társadalom segítő keze szükséges, egységes nagy front kialakítására kell gondolnunk. Akiben él a cse­lekvést parancsoló hazafiság nagy etikai ereje, az számot vet magá­val, mit tudna momentán tenni ereje megfeszítésével a legször­nyűbb rém a nyomor és fenyegető következményei ellen való küzde­lem javára. A Nyíregyházi Ta­karékpénztár Egyesület megtette az első lépést, ma délelőtt két­ezer pengőt adott a város pol­gármesterének a nyomor elleni küzdelem céljára. Olyan gesztus ez, melynek energikus volta,' er­kölcsi lendülete példát fog adni városszerte, olyan emelkedett szel­lemet tükröző cselekedet, amely alkalmas a társadalom megnyugta­tásáig, a jövőt illetően ma szük­séges bizalom és remény felkel­tésére. A nyomorgó családoknak megnyugvással kell a társadalom gazdasági fontján állókra tekin­tenie és ha ez a bizalom azzá a meggyőződésé erősödik, hogy a ! válság napjaiban ne az izgató, a nyomort csak fokozó demagó­giára, hanem a segiteni kész és va­lóban segítő vezetőkre kell hall­gatnia a tömegeknek, akkor meg­termi a Nyíregyházi Takarékpénz­tár Egyesület iránytadó jócsele­kedete nagy erkölcsi és szociális eredményeit: társadalmi életünk munkás békéjét és szilárdságát. A Takarékpénztár Egyesület adományát a város szegényei ne­vében hálásan köszöni a város, köszörű a város szegényei, mun­ka nélkül nyomorgó családjai ne­vében. Nyíregyháza város a jövő évtől kezdve 10 évig 1000 pengő évi segélyben részesíti a Sza­bolcsi Tanítók Otthonát A város ajablt ajánlaté a Felsőszabelcsi ármentesitö Székház ügyében (A Nyirvidék tudósítójától.) A Szabolcsvármegyei Tanítók Otthonának elnöksége Tesléry Ká­roly tanfelügyelő aláírásával kéne­lemmel fordult a városhoz, hogy a 140 középiskolás tanitógyermek befogadására alkalmas Otthon lé­tesítésére a város i o esztendőn keresztül évi 2 —2 ezer pengő se­gélyt nyújtson. A csütörtöki szakosztályi ülésen dr Polinszky Pál kulturtanácsnok ismertette a kérelmet és rámutatott arra, hogy a tanítói kar kiváló érdemeit feltétlenül honorálni kell. A város az Otthon céljáira a Rá­kóczi-ut és a Vásárhely sarkán lévő 1200 négyszögöles telket adta át, de továbtji anyagi hozzájárulást ez évben teljesíteni nem képes. Azonban a polgármester javas­latára a szakosztályok elfogadták, hogy a jövő évi költségvetésben 1 o éven át 1000— 1000 pengő se­gélyt biztosit a város a Tanítók Otthonának. A Felsőszabolcsi Ármentesitö székház ügyében is uj fordulat ál­lott be. A polgármester a szak­osztályok keddi javaslatának értel­mében ismét tárgyalt a Társulat igazgatóságával. E tárgyalások eredményeként a szakosztályok vég­leesen formulázták a képviselőtes­tület elé terjesztendő javaslatot, a mely a következő: A képviselőtestület a Felsősza­bolcsi Tiszai Ármentesitö Társulat kérelmével kapcsolatban a székház építésére a kijelölt telek déli ré­széből 400 négyszögöl területet át­enged azzal, hogy amennyiben a Társulat nem építené fel "5 eszten­dőn belül a székházat, a telket tar­tozik visszaadni á városnak. Ha azonban a székházat 3 éven bjelül építené fel és a telek nem vol­ttá elegendő, akkor a város köte­lezi magát, hogy a telekrészt egé­szen 800 ölig a Társulat rendelke­zésére bocsátja. Kommunisták rabolták el az orosz emigránsok párisi vezetőjét? Párisból' jelentik: Kutjepoff tá­lx>nnok eltűnése ügyében még min­dig eredménytelen a nyomozás. Az ügyészség nem lát elég okot fenn­forogni a vizsgálat megindítására. A lapok cáfolják egyik párisi orosz újságnak azt a hirét, hogy a tábornokot kommunisták rabol­ták volna el. .Állítólag a rendőr­ségre küldött a tábornok egy ce­ruzával irott levelet és abbjan közli, hogy a kommunisták fogságában van. A lapok fenntartással fogad­ják ezt a hírt. A »Renaissanoe« ci­mü orosz újság felemlíti, hogy a tábornokot állandóan bolsevisták tartották szemelőtt és Kutjepoff gyakran panaszkodott, hogy a ka­pun sem léphet ki anélkül, hogy gyanús alakok ne szegődnének a nyomába. Az eltűnéssel kapcsolatban a jobbpldali sajtó felszólítja Tardieut változtasson orosz politikáján, mert a szovjet nagykövetség valóságos pestisfészek a fővárosban és azt nem szabad továbjb megtűrni. IDŐJÁRÁS A Meteoroiogiai Intézet jelenti: Hazánk keleti részein tegnap nagy esőzések voltak, a csapadék he­lyenként a 10 mm-t is meghaladta. Egerbői 30 mm-es záporszerü csa­padékot jelentenek. A hőmérsék­let kissé alábbszállott, gyenge fa­gyok azonban csak a Dunántulon fordultak elő, ahol ma reggel gyenge havazások is voltak. A Galyatetőn 7 cm. friss hó esett, ugy, hogy a hóréteg vastagsága 15 cm. Budapesten ma délben 12 órakor 3 tok C volt a hőmérsék­let. Prognozis: Túlnyomóan bo­rús idő lecsapódásokkal és fagy­pont körüli hőmérséklettel. Nyíregyházán csütörtökön este 9 óráig a hőmérséklet maximuma 6, a minimuma 1.8 fok C volt. — Csapadék 3 mm. Móricz Zsigmead holnap tartja meg előadását Móricz Zsigmond, a nagy ma­gyar iró, a »Nyugat« szerkesztője, holnap délben az 1 órai vonattal érkezik nyíregyházára • az állomá­son a Bessenyei Kör küldöttsége üdvözli Nyíregyháza város kultur­j közönségének nevében. Móricz Zsigmond, aki az utób­bi időkben csaknem! valamennyi nagyobb vidéki városban felolva­sásokat és előadásokat tartott, dél után hat órakor tartja meg előadá­sát a Kossuth reálgimnázium dísz­termében, ahol, tekintettel az iro­dalmi délután rendkívüli jelentősé­gé és előrelátható nagy látoga­tottságára, a szokottnál jóval több ülőhelyet biztosítottak a hallgatók számára. Dohánytolvajokat fogott el a rendőrség A nyíregyházi rendőrség teg­nap délután őrizetbe vett három notórius tolvajt és pedig Kóka. Lajos, Farkas Sándor és Oláh László többszörösen büntetett ci­gányokat, akik Bodor Zsigmond tulajdonát képező dohányraktár­bót rendszeresen lopták a do­hányt. TŐZSDE. A pengő Zürichben nyitáskor és zárlatkor 90§35 volt Valuták : Angol font 27.72—87 Cseh korona 16.84—94 Dinár 9.95—10.03 Dollár 568.90—570.90 Frank 22.45—75 Leu 3.37 — 3 41 Lira 29.70—30.00 Márka 136.25—136.85 Osztrák schilling 80.225 80.125 Svájci frank 110.05—111-55 lerménvpiac: Buza 78 kg. 23.95—24.20 » 80 » 24 30—24.50 Rozs 13.00 — 13.10 Árpa I. 15.80—18.50 „ 1L 15 35—15.75 Elsőrendű sörárpa 20.00—22.08 Másodrendű „ 18.00—20.08 Zab I. 14.38—15.00 „ 11. 13.25—13.75 Tengeri uj 13.40—13.50 Köles 8.80—10.80 Korpa 11.00—12.50 Repce 52.00—53.00 Határidősök: Buza márciusi zárlat 23 43—44 májusi zárlat 24.33—35 októberi zárlat 23 65—23'70 Rozs 1930. márc.zárlat 13.67—6f Tengeri májusra 14.70—71 Tengeri juniuBra 15.45—15.47 „ transit 13.76 —78 ; Egyei tzáffi ára i£ fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom