Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 1-25. szám)

1930-01-24 / 19. szám

1930. január 24. j^fwriBiic Jyen a kisebb Nyírbátorban is van már, nincs Nyíregyházán. És nincs megoldva a szegénysorsu betegek íakáskérdése sem. A társadalom ra várt a harc a tuberkulózis ellen és ha ez igy volt a multbani méginkább igy lesz a jövőben, mert a városnak mai súlyos gaz­dasági helyzetében addig mig meg­felelő könnyebbedés nem történik ezen a téren, nem lesz módjában hathatósabban támogatni a tüdő­betegség ellen való küzdelmet. A társadalom most farsang ide. jen egy estén való részvétellel hat­hatós támogatást nyújthat a tü­dőbetegség elleni küzdelemben a Szanatórium Egyesületnek. Ne csak a táncos fiatalság jöjjön el. Vonuljanak fel mindazok, akiknek meggyőződésük, hogy a tüdőbeteg seg ellen való küzdelemben nem­zeti és szociális szempontokból egvaránt ki kell vennie részét min­denkinek. A kalikó egyébként is változatos, mulattató est lesz. A kalikó est belépőjegyeit már most megláthatjuk. i postások Postásmaptár cimmel igen figye­lemreméltó és megszívlelendő okos kis elmefuttatást irt Endrődi Béla a Nemzeti Újságban. Nekem minden olyan cikk, vagy írás, ami a postásokról szól, ked­venc témám: mennyivel inkább az volt ez a kis elmefuttatás, ami csak dicséret és hála zengedezése, a derék, becsületes és kötelesség­tudó, önzetlen postás társadalom felé... Mert bizony bjátran ideírhatom: közönségünk nem méltányolja elég gé azt a nehéz és idegölő munkát, amit a postás végez nap mint nap, a közönség érdekében. Ha a közönség a postára jön, siet és ideges! Tudom azt, hogy ina a gyorsaság és a technika szá­zadát éljük, mégis ugy vélem, a közönség nem gyakorol igazságos mértéket akkor, mikor csak a pos­táin siet és bizony volt alkal­mam látni és tapasztalni más hivatalokban szokatlan türelemmel és meghunyászkodva vár! Pedig ha lélkünk mélyére tekin­tünk, csak a hála érzete töltheti el a közönséget a postásokkal szem­ben. Mert ugy gondolom, mégis csak kell valamivel viszonozni a hal­latlan kitartást, amivel a közön­séget a derék postások egész esz­tendőn át szolgálják! Ott van a postatakarék, a távír­da, távbeszélő hivatal, a felvétel, a leadás és a kézbesítők tömege, .akik hóban és fagyban, napsütés­l>en és esőben egyforma kitartás­sal szolgálják ki a közönséget, sok­szor örömöt, sokszor a gyász hí­rét hozva... Igazat irt az a névtelen postás­poéta, aki ezt a kis zöngeménvt fabrikálta: Eső esik, siirii hó hull, Ház ereszén jégcsap... Hozom, viszem a levelet Hűséggel egész nap.' Ki meri ezt a primitív versben lefektetett igazságot megdönteni?! Én azt hiszem, senki! Becsüljük meg tehát a postást, hiszen a kö­mzönség erdekét szolgálja teljes egészében, mert a megbecsülés : kettőzött murikaszorgalmat és hálát vált ki azok szivéből, akik életök legnagyobb részét zárt falak közt töltik azokért, akik esetleg csak megszólni, de nem, megbecsülni tudják a - postásokat... RS, Gramofonlemezek farsangra leg­nagyobb választékban az Ujság­boltban kaphatók . M o Z ! A „Noé bárkája" rendkívüli sikert aratott az Apollóban Minden túlzás nélkül megálla­píthatjuk, hogy olyan kivételes film eseményekben, mint amilyeneket a »Noé bárkája« produkál, még nem volt része moziközönségnek. Az ember azt hitte, hogy a filmtech­nikának már valamennyi csodája ki van merítve és ime felbukkan Hollywoodban egy magyar ember, Kertész Mihály, aki néhány évvel ezelőtt a kolozsvári magyar Nem­zeti Színházban kezdte meg pá­lyafutását és ma mint a világ egyik legnagyobb filmrendezője, olyan, eddig lehetetlennek hitt filmbravu­rolcat eszel ki és varázsol a mozi­vászonra, amely a legmerészebb képzeletet is felülmúlja. A Noé bárkájá-nak meséje, mely egy a szivek húrjain játszó, bű­bájos szerelmi regény keretében a bibliai vizözönt állítja párhuzamba a világháború vérözönével, igen öt­letes és lebilincselő. Hasonló el- | ismeréssel nyilatkozhatunk a sze­replők művészi játékáról is. És mégis, ami a darabot a filmtörté­net egyik legkimagaslóbb esemé­nyévé avatja, a rendezés. A víz­özön jelenetei a zuhogó, rohanó vízáradattal, rombadőlő bibliai vá­rosaival, fuldokló embertömegei­vel, továbbjá Noé bárkájának ko­losszális építményével, rengeteg ál­latjával stb. olyan élményt jelente­tlek, amelyek az embert valóság­gal ámulatba ejtik. A nyíregyházi közönség óriási tetszéssel fogad­|ta a Noé bárká-ját és előadás után meleg gratulációkkal halmozta el Philip Zsigmond igazgatót a gran­diózus film megszerzéséért. — A filmtechnikának ezt az utólérhetet­len csodáját még négy napig tart­ja műsoron az Apolló és vasárnap délelőtt i i órakor matiné kereté­ben külön bemutatja a tisztvise­lőknek is. A Biadal mai műsora az „Elfelejtett arcok" ismét feledhetetlen, megható, drá­ga élményt nyújtott Adolpb Zukor és jessé L. Lasky gyönyörű film­alkotásával. A mindennapi rohanó életből merített téma, melyet a fő­szereplők ragyogó tehetségükkel ugy alakitanak, hogy a lelkükben duló gyűlölet, bosszú avagy sze­retet érzése szinte sugárzik a sze­meikből. De minden érzések leg­nagyobbika, a gyermek szeretete a leginkább kiemelkedő lelki motí­vum ebben a remek filmben. A szülőnek a gyermek iránti határ­talan szeretete, amely 20 hosszú éven át a Síng-Sing celláiban is csak növekedni tudott és rábírta a némán szenvedő apát, hogy bár­mi módon is^, de kiszabaduljon s gyermeke oldala mellett legyen, mikor annak ártatlan életét, bünős anyján keresztül a fertőzés vesze­delme fenyegeti. A könnyelmű, fér­jét eláruló asszony szerepét Olga Baklanova a lehető legtökéleteseb­ben alakítja. Nála talán senki job­ban nem alakítja a bün fertőjé­be züllött démont, aki mint most is — bosszút liheg s ártat­lanokon gázol kereesztül. Őrjöngő, maró öngúnnyal teli, démoni ka­cagása arcunkra fagyasztja a mo­solyt. Feledhetetlen szépségű jele­net emlékével távozunk: a haldok­ló apa búcsúzik gyermekétől, a kinek még akkor sem mondhatja meg. hogy ő az apja... A szinész szemében a lelke, a néző szemében a meghatottság könnye s mindket­tőnek előidézője a legnagyobb sze­retet: a gyermek iránti szeretet, "amelyet oly fenségesen tár elénk ez á gyönyörű film. Az Elfelejtett arcok még csütörtökön és pénteken látható. Kisérő műsorában a Szerencse­kerékben Zoro és Huru, szeretett két barátunk ismét a tőlük meg­szokott kacajt idézték elő a nézők soraiban, sok mulatságos csetlés­botlásaikkul. á balsat tiszabid épitése eddig csenem egy millió pengőbe került (A »Nyirvidck« tudósítójától.) A szabolcsvármegyei m. 'kir. ál lamépitészeti hivatal most adta ki évi jelentését az elmúlt évben a vármegye területén végzett építő­munkálatokról. A jelentés többek "között a következőket mondja: A hivatal kezelésében levő 241.049 kilométert kitevő közutak fenntartásához összesen 18.040 négyzetméter fedanyagot használ­tak fel. A kavicsburkolatot gőzben gerrel rekonstruálták és pedig ál­talános ternitéssel 43.784 kilomé­tert, részleges terítéssel 37.341 ki­lométert. Uj keramit burkolatot 1.156, seet-aszfaltot 1.020 kilomé­ter hosszúságban készítettek a vá­res belterületén. 8.9 kilométer hosszúságban esz­közöltek bitumenes felületi keze­lést a Rakamaz—nyiregyházi köz­úton, az utolsó réteg azonban még nem készült el. Ugyancsak az ál­lami közúti forgalom érdekében az éles görbületek kiküszöbölése céljából utáthelyezések történtek a Debrecen—Nyíregyháza -csapi uton, Ujfehértó és Székely közsé­gek közelében. Az 1930-as mun­kaév kezdetére a következő útépí­tések vannak tervbe véve: Nyír­egyházán 1400, Nagykáilóban 1804, Kállósemjénben 2100, Nyírbátor­ban 2100, Ujfehértón 2800, Ra­kamazon 24,20, összesen 14.135 fo­lyóméter belsőszakasz építés, mely utvonalat 1,268.640 pengőért rész­ben kiskő, részben topéka, rész­ben pedig bitumac burkolással ad­tak vállalatba. A törvényhatóság kezelésében levő összesen 746.486 kilométer ki­épített közút fenntartására a tör­vényhatósági útalap kedvezőtlen helyzete miatt csupán 2716 köb­méter fedőanyag szereztetett be. Az államépitészeti hivatal fel­ügyelete alatt a következő iskola­építések történtek az elmúlt év folyamán Szabolcsvármegyében : Anarcs, Bököny, Dombrád, Eper­jeske, Ibrány, Kenézlő, Kék, Kis­várda, Kiskálló, Lövőpetri, Nyir­adony, Nyirábrány, Nyirbéltek. — Nyirbogdány, Nagyhalász, Nyirgyu laj, Nyiribrony, Nyirkércs, Nyir­mada, Nyirmártonfalva, Nyírpilis, Nyirmihálydi, Pap, Szabolcsbáka, Tiszalök, Tiszakerecseny, Tisza­nagyfalu, Zsurk községekben 1 — 1, Kemecse, Kékese, Kisléta, Nyir­lugos, Nyirpazony és Szakoly köz­ségekben 2—2, Nyíregyházán, Uj­fehértón 3—3, Tiszapolgáron 4, összesen 53 iskola épült. ' Uigyancsak jaz áHamépnészeti hi­vatal 'felügyelete alatt készült el a kisvárdai pénzügyőri laktanya, 225.000 pengő költséggel. Az államépitészeti hivatal össze­sen 1.773.000 pengőt fizetett ki az általa végrehajtott szállítások­ra és munkákra . A balsai közúti és vasúti tisza­hid összköltsége eddig 949.260 P. Az állami és a törvényhatósági közutak jó állapotban vannak. A január hónap első felében (t^rtö esős idő elsárositotta ugyan a kő­utakat, de a később következett fagyos havas idő ellensúlyozta az eső romboló hatását. Közlekedési akadály nem fordult elő. Összesen 6498 ügydarab érkezett a hivatalhoz, melyből csak 124 maradt 1930-ra elintézetlenül. Képzőművészet - Zene A nagy Beethoven est előtt A Tisztviselő Dalkar is. a 12. honvéd gyalogezred zenekara is erősen készül február 6-ára, a nagy Beethoven-estre, amikor is Nyíregyháza zenekedvelőinek jelen­létében előadják a IX. szimfóniát. A hangverseny jegyeit már most árusítják. A zenekedvelőknek bo­rítékban küldik meg a jegyeket. Nagypáholy 16, kispáholy 12, ze­nekar melletti ülés 4, elsőrendű ülőhely 3, másodrendű 2, harmad­rendű 1.50, állóhely 1 pengő. A német külkereskedelmi mérteg A mult év decemberében 50 mil­lió márka kiviteli többlete volt Né­metországnak. Az egész évi kivi­tet 13.482 millió, az egész behoza­tal 13.434 millió márka. A kivitel­ből majdnem 800 millió márka ter­mészetben teljesített jóvátételi szál litásokra ment. Az egész év külke­reskedelmi mérlege 47 millió már­ka összegű kiviteli többlettel zárult Nyíregyháza megyei város adóhivatalától. 539—19J0. Adó. »z. Felhívás az 1930. évre szóló általános kereseti-, vdamint a jövpdelem- és vagyoríadó bevallások beadására. A nyiregyházi m. kir. pénzügy­igazgatóság által szerkesztett K: 1369—1930. II. sz. vonatkozó fel­hívások kiragasztattak a hirdető táb­lákra. Ezekben a k ragasztott felhí­vásokban behatóan és részletesen megvan magyarázva, hogy kiknek és mely időpontig kell bevallást adni. Ezúton is felhívja alulírott városi adóhivatal az érdekelt adózók figyel­mét a kiragasztott felhívásokban foglaltakra. A bevallási ivek a városi adó­hivatal I.—VII. kerületi szobáiban — az előállítási költség megtérítése ellenében — kaphatók, ahol az érdeklődők felvilágosítást is nyerhetnek. Nyíregyháza, 1930. január 21. 370—3 Városi adóhivatal WALTERNE KALáPSZALONJA (azelőtt Mme Carly Walter Paris Bld. Sebestopol 36.) HyireeMii, Luthsr-u, 20. Páris, Bécs és Budapest legújabb és legszebb kalapmodelljei állandóan raktáron. Átalakítások és gyász­kalapok 2 óra alatt készülnek, tanulóleiny felvétetik. 7732­\

Next

/
Oldalképek
Tartalom