Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 275-298. szám)

1929-12-01 / 275. szám

ElSílzetés! árak helyben és vidéken: Egy hóra 2*60 pengő. Negyedévre 7*50 pengő. Köztisztviselőknek és tanítóknak 20% engedmény. Alapította JÓBA ELEK Felelős szerkesztő : VERT8E K. ANDOR Szerkesztőség és kiadóhivatal: Sséchenyi-út 9. az. Szerkasatóségl telefon: 6—22. A kiadóhivatal taleton|a; 1-39. Postacheque 29666 Ib&zlratokat nem adunk vissza. Ujabb rablás Már napokkal fezelőtt felröppent a hír, Jhogy a román kormány ma­gyar alattvalóknak Románia terü­letén levő^ vagyonát likvidálni akar­ja. Ujabban érkezett híradás sze­rint a román pénzügyminiszter há­rom rendeletet tett közzé, melysze­rint a magyar, osztrák és bolgár alattvalók vagyona likvidálandó. —­Két rendelet, amelyek a magyar és az osztrák alattvalókra vonatkoz­nak, már ismeretes tényeket tartal­maz, nóvumként hat azonban a bolgár alattvalókra vonatkozó ren delet, amelynek megjelenéséből azt a "következtetést vonják le, hogy a bolgár-román tárgyalások ismét elakadtak. A lapok véleménye sze­rint e rendeletek kibocsájtása a keleti jóvátételi konferencia meg­hiúsulásával van kapcsolatban. Az errevonatkozó rövid híradás­ból nem lehet pontosan megáJla­pitani, hogy miféle vagyonhoz is akarnak tulaj donképen hozzányúl­ni a román hatóságok. Osztrák és bolgár alattvalókkal szemben a bé­keszerződések módot adtak a béke­kötés idejéig román 'területen szer­zett vagyonoknak (a likvidálására, a trianoni béke határozmányai a­zonban kikötötték, hogy semmifé­le magyar Vagyon, legyen az béke­kötés előtti, vagy békekötés utáni szerzemény, nem likvidálható. Ter­mészetesen nem reménykedhetünk abban, hogy a szerződésben lefek­tetett s a tromán állam megbizot­tainak aláírásával fellátott paragra­fusok megvédik .romániai magyar véreinket ettől az ujabb jogtalan­ságtól. A múlt egész másra tanított meg bennünket. Megtanított arra, hogy ha a féktelen román inemzeti nacionalizmus kielégítéséről Van szó, akkor ja mindenkori román kormányok előtt semmi az adott szó szentsége, s értéktelen papír* rongy minden szerződés. Eddig is kíméletlen módon gázoltak bele az erdélyi magyarság morális és anya­gi javaiba s ez az ujabban kiadott rendelet azt látszik bizonyítani, — hogy a jövőben sem szándékoznak más magatartást tanúsítani. A ma­gyar kormány SZÍVÓS ragaszkodá­sa a keleti jóvátételi konferencián a 250-ik paragrafushoz nagyon fáj­hatott a román delegátusoknak, mert, hogy fez az ujabb vagyonel­kobzás bizonyos büntető szankciót akar jelenteni is azokon akarja a bosszúállás müvét végrehajtani, aki­ken képes, ez kétségtelen. Szomo ru, ha erdélyi testvéreink ujabb üldözéseknek lesznek kitéve, de ez a tény nem változtathat a magyar kormány eddigi magatartásán. A 250-ik paragrafus, amely módot ad éppen az ilyenfajta jogtalanságok orvoslásának lehetőségére, a nem­zetközi jog alapján, /az legyetlen biztosíték, az egyetlen kiindulási pont, amelynek segítségével repa­rációt kereshetünk a rettenetes igaz­ságtalanságokra. Amióta Erdélyt elszakították tő­lünk, egyebet sem haliunk onnan, mint szörnyű üldöztetések hírét, hatványozott igazságtalanságok tö­megét. Az erdélyi magyarság leg­utolsó tiz esztendeje a. keserves kálváriák szakadatlan sorozata volt, {kezdve a bebörtönözéstől, a vagyon elkobzásig, a magyar nyelv sziszte­matikus üldözésétől az ottani ma­gyar kultura minden magasabb ­rendű értékének lerombolási kísér­letéig. Reméljük azonban, — é9 remélnünk kell, hogy mindfezek a kísérletek megtörnek az erdélyi ma­gyarság SZÍVÓS ellenállásán, melyet ezer esztendő nemzeti öntudata és kulturtényei edzettek acélossá. Margittay Gyula állítólag Grácban öngyilkos lett A vonat alá feküdt, amely lefejezte felei Ja körözött Margittay sze­mélyieirásának, a vonattal lefe­jeztette magát. A főkapitányságon nem tart­ják lehetetlennek, hogy az isme­retlen grázi öngyilkos azonos Mar­gittayval, annál is inkább, mivej már régebben is foglalkozott az öngyilkosság gondolatával. Budapestről jelentik: Ismeretes, hogy Margittay Gyula a kisvárdai adóhivatal főnöke, 53 ezer pengő elsikkasztása után megszökött. A nyomozás adatai szerint Ausztria felé vette "útját. A grázi rendőrség ma távirat­ban értesítette a budapesti főkapi­tányságot, hogy egy 40 év körüli férfi, akinek szeméíyleirása meg­I*. évtoWam. 275 sz. s T Nyíregyháza, 1929, december 1. * Vasárnap Jánoska ffiiiulása /A »Nyírvidék« eredeti tárcája. Irta: Végső Ferenc. A kis állomáson éleset zihált a vonat és Csergő Demeter neki­vágott a kopogós útnak. Miku­lás napjának reggele volt, Cser­gő sietett haza, hogy a nehéz éj­szakai s*zolgálat után mielőbb meg­pihenjen a barátságos kis házacs­kában, ahoi az asszony, meg a gyerek talán alszik is. Nem ment a rendes uton, rá­tért a barázdára, olyan kiadós fagy volt az éjszaka, hogy nem kellett félni a sártól. A kutakat már szal­mával vonták be, a lovak gőzö­rázó meleg'étől, Demeter húsos arcáit lilára csípte a metsző hideg bajusza deresen fehérlett az orra alatt. De azért vidáman ment, ké­nyesebbik, jó csizmájával meré­szen rálépett a rögök közé ékelő­dő pocsolyák jéghártyájára. A jég megrepedt, csillingelő csörrenéssel tört össze sarka alatt, ez a jégtö­rögetés olyan formán vidám han­gulatot "keltett, mintha mulatozás közben poharakat csapdosna a földhöz. A falu előtt, a domb tetején, már látszott a kis fecskerakott ház fehér fala', rózsaszín cserép teteje s a tűzfalon ott ékeske­dett az ismerős felírás: »Párisi Divat.« Demeter kinyitotta táská­ját, kivette a piros szalaggal át­kötött ágbogas virgácsot s jót suhintott vele: — hej! 1. Elhallgatott: ugylátszik, fönn vannak, a házból hangok hallat­szottak, még a seszinü Bodri is veszettül csahol. Ej, mi történhe­tik itt ? Az asszony pöröl, élesen, nagy kiabálva, érthetetlenül és mellette vékony szoprán hang vi­sit. Jánoska bömböl. A gyereket rakják, még pedig erősen. Amint a kúthoz ért, a kakas riadtan ug­ra-bugrál, tűzpiros taraját kap­kodta, s bólingatta a kenderma­gos, gatyás tyúkokat. Bodri el­húzta a tulajdon, ládából épült, vackát, annyira ugrándozott ás csaholva vonított. A malacok ret­mint amikor a mise végén a kán­tenetesen orgonálnak az ólban, tor megnyomkodja valamennyi sí­pot. No, itt valami nagy baj lehet, Demeter ugy lökte be az ajtót a lábával, a kiliáncs álkapcája kiug­rott a rúgástól. — Hát illik ez a lárma Miklós nap reggelén ? Ugy hazudik, mint­ha olvasná, rosszalkodik hajnal óta, mintha az ördög bujt volna belé! Jánoska arca lángolt az elkese­redéstől. A gyermek Iázadóan állt apja előtt, megkínzottan szepegett de minden félelménél nagyobb volt az izgalma és kétségbeesetted védte igazát: — de igen, itt volt a Mikulás és nekem adott min­dent, hogy játszak vele.... — Hajnal felé felébredek arra, hogy a gyermek nincs mellettem, — mesélte az asszony odakint a konyhában, mikor Demeter már a sarokba parancsolta Jánoskát és rázárta a szoba ajtót, — még mon­dom az este, mondom, nem ve­szek be egy egész garmmot abból a rongyos aspirinból, mert nem vagy idehaza, én meg nagyon eltálálok aludni. Fölébredek, hi­deg van, az ajtó' nyitva, nincs a gyerek. Kijövök, hát a gyerek itt ül a konyhában, minden kiforgat­va, mintha tolvajok jártak volna, ő meg itt játszik a mozsárral, amit ép tegnap szidoloztam, az üveg­tálat majd elrepisztette és minden pénz ott volt nála. Kirámolt min­dent a szekrényből. — A Jánoska? — hitetlenkedett a férfi, el nem tudta képzelni, rrn ütött a gyerekbe, hogy mászott fel a gyerek a konyhaszekrény üveges tetejéig. Hanem t£ny, hogy két cserép tojástartó eltört, egy pálinkás pohárnak a talpa kicsor­bult, a fehérre olajozott szekrény fenekestői felforgatva a konyhá­ban. — Épen ez az, ő is azt mondja, hogy ő nem volt, hanem a Miku­lás. Demeter csitította az asszonyt, rakjon csak vissza mindent, majd elintézi a dolgot a gyerekkél. Av­val nekifogott a mosakodásnak, ugy, ahogy az éjjeli szolgálat után szoktak. Amint reggelire kerül a sor, az asszony bemegy a kamrá­ba a kenyérért. Megbotlik a lába valamibe, fölveszi. Nehéz bot, ol­mosvégü, ijesztő szerszám. — Hát ez mi? Demeter is odalép, mindketten megdöbbenve nézik a nehéz szer­számot. Idegen járt itt, semmi kétség! Az egyik sarokban elszórt kénes gyufa, ifyet sem használnak Csergőék házában! Demeter izga­tottan kutat tovább: az ajtó alatt, a küszöbnél "feszitővas, az ajtó szár nya 'áfui behorpadva, az idegen látogató alul emelte meg az ajtót, a kulcsot kilökte s álkulccsal nyi­totta ki. A sperhakni ott volt szin­tén a földön. — Furcsa egy Mikulás járt itt! Lassan-lassan tisztázódott arely téiy: betörést kísérelt meg vala­mi csavargó a kis házban, a fa­lun kívül. A gyerek fölébredt, azt hitte, hogy a Mikulás neszez óva­tosan a konyhában, kijött, de­hogy aztán mi történt.... — Meg is ölhetett volna ben­nünket! — sikoltott rémülten az asszony, majd elvágódott az utóla­gos ijedségtől, aztán észnélkül szaladt a szobába, magához kapta Jánoskát, aki mindebből csak annyit értett, hogy mégis csak neki van igaza. — Kisbogaram, te, nem ijedtél meg? — Jánoska boldogan neve­tett, majd a tünedező sírás közben szüppögve mesélte: — Ö pedig először nagyon mérges volt ám, forgatta a szemeit, de aztán én megmondtam, hogy jó gyerek va­gyok, qzokat nem bántja a Miku­lás, aztán odaadott mindent, amit a konyha közepére rakott és el­ment, még én szóltam a Bodri­nak, ne bántsa, mert ő a Mikulás. Demeter átkarolta az asszonyt és a gyereket, élővette táskájából a cukrot, igy álltak a kis konyhá­ban valamennyien, a véletlen ve­szedelemtol szabadult uj boldog­ságban. Odakinn elcsendesült az udvar, a Nap sápadtan ragyogott a homályos égen, a kakas éleset, vidámat kukorékolt, a malacdl szelíden fujtattak az ólban, a si­valkodásuk letompult 'és lágy kó­rusban olvadt össze... Miklós nap reggele volt. IJ_jJ| • 8 *7ftrr» - h •

Next

/
Oldalképek
Tartalom