Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 250-274. szám)

1929-11-13 / 259. szám

1 1929. november 13. JNÍYÍRYíDÉK. Tudományos alapon szerel és javítja mindenféle gyári és amateur rádió készülék selectivitását, hangerejét, hangtiszta­ságát, hangszinezetét Kreska Rádió laboratórium Nyíregyháza Csil­lag utca 5. 7025-10 Napi hírek t> c • • • e { KISNAPTAR November 13. Szerda. Róm. kath. Szaniszló. — Gör. kath. Ar. sz. Ján. — Prot. Szaniszló. — Izr. Markesv. i o. 'Apolló Mozgóképszínház: Az ördöngös bakfis (5, 7 és 9 órakot.) Diadal Mozgóképszínház: Chicago leánya (5, 7 és 9 órakor.) Vérosi Mozgóképszínház: Az eső és a Cserkészjamborée (5, 7 és 9 órakor.) Városi gőz- és kádfürdő nyitva. Kedden és pénteken a gőzfürdő csak a nők részére van nyitva. Sóstógyógyfürdő: zárva. Szabolcsvártnegyei Jósa-M uxutn: Iskoláknak nyitva 9—13 óráig. Egész héten át a Gergelyffy és Farkas gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot. VÁSÁROK JEGYZÉKE. November 13. Ajka, Bajna (ser­tésvásár bizonytalan), Földes, — jHegyfalu (sertésvásár bizonyta­lan), Kiskunhalas. — Kirakodó­vásár: Budapest, Kisterenye. — Sertés- és kirakodóvásár: Ru­dabánya. Rádió-müsor. Budapest. Szerda. 9.15: Gramofónzene. 9.30: Hirek. 9.45: A délelőtti hangverseny folytatása. 11.1 o: Nemzetközi vizjelző szol­gálat. Vízállásjelentés magyarul és németül. 12: Déli harangszó az egyetemi templomból, idő járás jelentés és hirek. 12.05: A Mandits szaíonze­\ nekari hangverseny. Utána: Hirek. 12.25: A hangv. folytatása. 1: Időjelzés, időjárás- és víz­állásjelentés. 2.30: Hirek, élelmiszerárak. 3.30: Morse-tanfolyam. 4.1 o: Felolvasás. 4.45: Időjelzés, időjárás-, vízál­lásjelentés és hirek. 5.15: Felolvasás. Utána zenekari hangv. — 7. ',': Olasz nyelvoktatás. Utána sporteredmények. Utána a m. kir. Operaház elő­adása. »Háry János«. Utána időjelzés. Majd cigányzene. Ma utoljára: Glsria Swanson és A birkenheadi cserkész világjamborée a Városi Mozgóban. IDŐJÁRÁS . Nyíregyházán november 14-én, hétfőn este 9 óráig a hőmérséklet maximuma 11 C fok, minimu­ma 2 C fok volt. Csapadék i mm. Csütörtökön este lesz Stefániái Imre zongora­művész hangversenye A decemberi bérletenkivüli hangversenyen a bérlők 50% kedvezményben részesülnek (A »Nyirvidék« tudósítójától.) A Bessenyei Kör második bár­ieti hangversenye csütörtökön este 8 és fél órakor lesz a Korona nagy­termében. A hangversenyen Ste­fániái Imre zongoraművész, a Ze-| nemüvészeti Főiskola tanára sze­repei, akinek világszerte ismert művészi kvalitásait akarta a spa­nyol'király kiemelni azzal, ami­kor udvari kamarazenészi címmel tüntette ki. A kiváló művész hangversenye két részre oszlik. — Műsora a következő: 1. Bach—Busoni: Chaconne. 2. a) Chopin: Fis moll polonaise b) Chopin—Godovszky: Walzer c) Chopin—Godovszky : Etude (balkézre) d) Chopin: Polonaise As-dur Szünet. 3. a) Stefániái: Panepa. Dal. a) Godowsky: Alt Wien c) Albeniz: Triana d) Liszt: Szent Ferenc legendája (Szent Ferenc a tengeren) e) Liszt: Tarantella di Bravura A hangversenyre szóló belépője­gyek árai 4 P, 2.50 P és 1.50 P. Oly nagy mértékben kedvezményes helyárak ezek, hogy még a bér­leti helyáraknál is alacsonyabbak. Éppen ezért december hónapban a Bessenyei Kör még egy bérle­ten kivüli hangversenyt rendez európai művész közreműködésével, amelyen a bérlők 50 százalék kedvezményben részesülnek. A Kör elnöksége ismételten is kéri a bérlőket, hogy a bérleti összeget fizessék be. Bérlet és egyes hang­verseny jegyeire szóló befizetések Dicker Gyula könyvkereskedésé­ben eszközölhetők. (Telefon 318.) — Meghalt özv. Krúdy Gyu láné. A regi idők egyik szomorú itt felejtett alakja tűnj ei örök időkre, özv. Krúdy Gyuláné, 48-as honvédszázados özvegye, hosszú, súlyos szenvedés után ma hajnal­ban elhunyt. A köztiszteletben álló matróna évek óta súlyos nélkülö­zések közt tengette életét, ugy, hogy nagy szegénységben élő csa­ládja alig tud gondoskodni elte­mettetéséről. Leánya Krúdy Ilona a »Nyirvidék« utján arra kéri a nemes szivéről már többször ta­núbizonyságot' tett nagyközönsé­get, hogy a temetés költségeinek előteremtéséhez jótékony adomá­nyával hozzájárulni szíveskedjenek. Adományokat elfogad a Nyirvidék szerkesztősége, amit a szerkesztő­ség illetékes helyre eljuttat. — Helyreigazítás. Tegnapi szá­munkban a Begre Albertről irt bűnügyi riportban Torma Imre be­törő helyett tévedésből Torma Ká­roly név szerepelt. Torma Károly feddhetlen előéletű Máv. elő­munkás, akinek semmi köze nincs a Torma Imre és Begre Albert dolgaihoz s így neve sajnálatos tévedésből került a szóbanforgó cikkbe. — Bárd Karácsonyt Albuma az idén még azok számára is meg­lepetés, akik hozzá voltak szokva ahhoz, hogy ez a gyűjtemény mm­dig a karácsonyi könyvpiac leg­nagyobb meglepetése. Az album kiállítása is szenzáció és valóban csodálatos, hogy milyen módon tud a cég ilyen kiállítást és tar­MIT KÍVÁN? NEVETNI t KÖNNYEZNIt 'ÉNÉT t MŰVÉSZETET? ÜKANTÉRIiT? I J TÁNCOKAT ? NÉMÁT t HANGOSATl GÖRLT ? BOYT? Mindenből a legtökéletesebbet nyújtja szerdán—csütörtökön ANNY ONDRA AZ ÖRDÖNGÖS BAKFIS Az Apollóban Ma, kedden utoljára Visszavonhatatlanul utoljára Nyíregyházán! OLGA CSEHÓ VA A HADAK UTJA Kisérő bnrlenzk műsor Szerdán Csütörtökön ANNY ONDRA a bájos temperamentumos filmprimadonna legújabb s legszebb filmje flz ördöngös bakfis Csintalan szerelmi kalandok 9 felv. Nagy „U F A" kisérő mfiso r Előadások kezdete: hétköznap 5, 7, 9, órakor talmat adni 6 pengőért. Az Album tartalmazza az idei nagy sláge­reket, Asszonyom, Budán, Tizen­hatesztendős barna kislány. Elfe­lejt Édes stb. és ezenkívül több olyan számot is, amelyek a kö­zeljövőben' szinrékerülő Lajtai és dr. Sándor Jenő operettek slá­gerei" 20 táncszám és 22 remek, legnagyobbrészt uj magyar dal dí­szíti az Albumot, amely a legal­kalmasabb karácsonyi ajándék. Be­szerezhető: Bárd István és Fia, Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 4., valamint míndten jobb könyv­kereskedésben. Ára 6 Pengő. — Országos vásár Mátészalkán. Mátészalka nagyközség elöljárósá­ga ezúton is közli az érdeklődők­Kei, hogy Mátészalkán 1929. évi november 18-án országos vásár iesz, amelyre mindennemű állat felhajtható. Ugyanakkor lesz a ki­rakodó vásár is. Heti vásár minden szerdán van mindennemű állatfel­hajtással. Nyíregyháza város adóhivatala. 20,533—1929. adó sz. Felhívás a földbirtokrendezés során a rnég*­váltott és vagyonváltság földekből Jöldhözjutottak terhére megállapított ellenértékekre az 1929. évben ese­dékes évi törlesztőrészletek fizetése tárgyában. A nagyméltóságú m. kir. pénz ~ ügyminiszterium 1 10,000 — 1929. Vll.-a. és a 127,952 -1929. sz. rendeletei alapján alulírott városi adóhivatal felhívja a földhöz­jutottakat, hogy az 1929. évi november hó 1-től november hd 15-ig bezárólag közszemlére kitett egyéni kivetéseket tartalmazó ideiglenes kimutatások szerinti 1929. évi törlesztő részleteket folyó évi november hó 30-ig feltétlenül fizessék be a városi adóhivatal pénztárába. Azok a földhözjutottak, akik az 1929. évi esedékes törlesztőrész­leteket 1929. november hó 30 ig egy összegben befizetik, késedelmi kamatot nem fizetnek. Az 1929. évi november 30-ika után teljesített befizetések eseté­ben a fennálló rendelet szerinti késedelini kamatok felszámittatnak. Ha a földWzjutott az 1929. évi november hó 30-ig önhibájából nem\ fizeti ki és ennek következ­tében a hátrálék behajtása veszé­lyeztetve van, a városi adóhivatal köteles a késedelmes földhözjutott kimozditásáról haladéktalanul gon doskodni. Felkéri a városi adóhivatal a földhözjutottakat, hogy a jutta­tással kapcsolatos tárgyiratokat hozzák magukkal. A törlesztőrészletnek a városi adóhivatal pénztárába való befi­zetése előtt, a földhözjutottak szíveskedjenek a városi adóhivatal 41. számú szobájában megjelenni a számfejtés eszközlése végett. Az 1930. évtől kezdve az évi törlesztőrészletek négy (egyenlő részletben lesznek fizethetők. Minden jőidhözjutott tehát saját jólfeífogott érdekében cselekszik, ha a jelen felhívásban foglaltak­nak haladéktalanul eleget tesz. Nyíregyháza, 1929. november 7 7181-5 Váro3i adóhivatal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom