Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 250-274. szám)

1929-11-22 / 267. szám

1929. november 22. jntyírvidék. & magyar nő lelke. A gond, a mun­ka, a lankadatlan szorgalom fel­emelő képel mindenfelé. A tria­noni bánat súlyos keresztje alatt is a szebb jövő felé tekintő arc­cal sürög-forog itt az igazi ma­gyar nő . — A református asszony is két­arcú. A két tipust két jellemző esettei szemléltette az előadó. Az egyik esetben asztalbontás után táncolni "kezd a t'ársaság — termé­szetesen charlestont. A táncra fel­kért nő kosarat ad. A visszautasí­tott férfi hangsúlyozva megjegyzi: »Ugyebár a nagyságos asszony re­formátus!?« A másik vacsorázó - előkelő társaságban a desertet kí­nálják. A megkínált hölgy nem vesz és ezt igy indokolja: — Ha bün volna ebből venni, akkor ven­nék — igy nem érdemes. Mire a a társaságban jelenvolt róm. kath. lelkész azt mondta: — Ugyebár a nagyságos asszony református?! Lélekbemarkoló lendülettel jel­lemezte ezután az ősi kálvinista családból származó, a mások hitét fölényeskedve lenéző —• és a vé­gén reverzálist adó és semmit nem _hivő református nő mellett a hit­ből élő keresztyén nőt, aki lelke minden parányi megmozdulásával ragaszkodik református őseink fé­nyes örökségéhez, mert érzi és tudja, hogy református nőnek lenni az Isten kegyelmének legdrá­gább elhivatása a jobbálételre, a több munkára, a több önmegtaga­dásra és a több áldozatra. Mert a hivő református asszonynak is két arca van. Az egyikkel az Is­ten felé, a másikkal a világ felé fordul. Gyűlöli a bünt nemcsak akkor, amikor a társadalmi beren­dezkedés kápráztató külsejében je­lenik meg, hanem az alig észreve­hető iiüanszokban is. Az ilyen nő ragyog a maga fenséges egyszerű­ségében is, — mig a másik a strasszgyöngyös kigyóbőr cipőjé­vel és csillogó selymeivel is ké­részéletű jelentéktelenséget takar. A teremtett világ nemcsak az Is­ten fiainak, hanem az Isten leá­nyainak a megjelenését is sóvárog­va várja. Legyen a református hő olyan mint a galamb, amely 'ha a földön jár is, látszik rajta, hogy szárnya van. Az igazi református nő világ felé tekintő arcát Jo­zsué 24 részének 15 versével (Én és az én házam az Urnák szolgá­lunk; az Isten felé tekintő arcát pedig a 73 .zsoltár 23—26. versei­vei jellemezte az előadó, amely szerint mindenkor az Isten kezé­be fogódzik. A mély és közvet­len hatást kiváltó előadást megelő zőleg és követőleg szép karéne­keket és szavalatokat hallottunk. Karászy Ilona tanárnő, a Kálvi­neum védőszövetségének taggyüj­tője egy szép Hozsánna éneket adott elő Dobai Márta harmo­niumkisérete mellett. Az énekkart és a quartettet Dobai Sára ének­tanárnő vezényelte biztosan s az utóbbit kisérte is diszkréten és finoman, kellemes és magas isko­láju hangjával. (N. V.J VASÁRO LJON RÁDIÓ-KERESKEDŐJÉNÉL Rövid hirek — A tiszántúli református egy­ház lemondott gondnoka, Horthy István helyébe, valószínűleg De­genfeld Pál grófot fogják megvá­lasztani. — A borsodmegyei Sáta köz­ségben betörtek a községházára és elrabolták a négyezer pengőt tar­talmazó Wertheim-szekrényt, ame­lyet a község határában csákányok kai és fejszékkel törtek fel. — Hivatalosan cáfolják azt a hírt, mintha a három nagyhata­lom 'demarsot intézett volna Bul­gáriához a jóvátételi kérdések tár­gyában. A inai »apra a hatósá­gok minden tüntetést betiltottak, de beszüntetnek minden munkát és bezárnak minden üzletet. — A jaffai törvényszék halálra ítélt egy zsidót, aki a zavargások során egy arabot megölt. O Cheron, Bulgária népszövet­ségi megbízottja, lefoglalta a bol­gár államvasutak jövedelmének egy részét, 450 millió levát, amelyet csak akkor ad vissza, ha azt a vasutak reorganizációjára fordít­ják. — A cseh polgári pártok és a cseh szocialisták az eddigi kormány támogató német pártok kizárásá­val nemzeti kormányt alakítanak. — Scitovszky belügyminiszter a Budapesti Hirlap hasábjain elbú­csúztatta a régi és üdvözölte az uj vármegyét. — A newyorki tőzsdepánik kö­vetkeztében a részvények 15 mil­liárd dolláros kárt szenvedtek. — A fehérmegyei Falubattyán határában galenit inevü ólom ér­cet találtak. 83 százaléka ólom, ; 13 kén és két százaléka ezüst. A 1 réteg vastagsága 70 cm., úgyhogy érdemes a feltárása. — A szegedi Somogyi-telepet I árviz fenyegeti, minden intézkedés megtörtént a baj elhárítására. — A prágai és brünni egyeteme­iken előállt zavargás Pozsonyra is átterjedt. Az egyetemi hallgatók tüntettek a zsidók és a magyarok ellen. -12-1 HAVI RÉSZLETRE PHILIPS RÁDIÓ KÉSZÜLÉKEKET! nyíregyházán a városi téglagyár mellett őslénycsontokat találtak Kiss Lajos mnzeimigazgaté ásatni fog a lelőhelyen (A »Nyirvidék« tudósítójától.) A volt Barzó-féle, most városi téglagyár mellett őslénycsontokra bukkantak. A csontokat, amelyék a legősibb idők életemiékei, be­hozták: a Jósa Muzeumba. Sztanyó László orosi lakos bukkant az is­meretlen állattól eredő csontokra az István-ut és a Belső-körut sar­kán és fél méter mélységben, hol 12 fog és 1 álkapocs került fel­színre, kékesszürke talajrétegben. Ettői a lelőhelytől 10 méterre Mátó József 3 méter mélységben szintén őslénycsontokat talált. A leletekről a munkások azonnal je­lentést tettek a téglagyári felügye­lőségnek, ahonnan nyomban érte­sítették a Jósa Muzeumot. Kiss Lajos múzeumigazgató ásatni fog a téglagyári lelőhelyen, mert való­színű, hogy a talált csonttöredékek közelében nagyobb leletekre buk­kannak. Honfoglaláskori lelet a ke­mecsei uton. A Kemecsei-ut melletti homok­bányában Deme József taligás egy kengyelt és több emberi csontot talált. A tipikus honfoglaláskori kengyelt a csontokkal együtt be­hozták a Jósa Muzeumba. A modern magyar képzőművészet reprezen­tánsainak kiállítása a Korona kistermében ALBUMOK MŰVÉSZIES KIVI­TELBEN KÉSZÜL­NEK A JÖBA­NYOMDA KÖNYV­KÖTÉSZETÉBEN, SZÉCHENYI-UT 9. Ma, csütörtökön utoljára 5, 7 éa 9 órakar DINA ORALLA az európai vígjátékok királynőjének legvidámabb szerepe BUJDOSÓ JEGYESEK 8 felvonásos slágervigjáték, caupa éla, csattanó vidámság Paitnerei: Beregi Oszkár, Claire Lotto és Alphonse Fryland. Biztosítás hűtlenség ellen Egy nehéz üzlet 7 könnyed felvonásban. Főszerepben: Vera Reynolds és Harrison Ford Pénteken, stombaton és vasárnap A haláigáz és Moziriporter Bornemissza Géza, Kmetty Já­nos és Perlrott Csaba Vilmos fes­tőművészek a Bessenyei Kör meg­hívására vasárnap nyitják meg kiállításukat. A Képzőművészek Uj Társaságának (KUT) ez a három illusztris tagjának kiállítása nagy művészi esemény fesz, amennyiben a magyar modern píkturát mutatja be. A KUT müvésztársaság nagy­arányú külföldi és itthoni szerep­lésével vezértestülete lett a ma­gyar modem művészetnek és a Ripl-Rónai utáni generációnak. A három kiállító művész mind­egyike egy-egy közismert érték s művészetük egyéni törekvése kü­lön fejezet a magyar művészetben. Mindhárman Párisbain nevelkedtek s mégis képeik ösztönös magyar temperamentumot és szint jelente­nek. Munkáikkal a velencei és a nürnbergi nemzetközi kiállításokon arattak sikereket, amit a Szépmű­vészeti Muzeum vásárlásaival ho­norált. 1 Külön sülyt ad á kiállításnak az, hogy á művészek maguk ren­dezik, ami biztosíték arra, hogy mentes minden üzleti vállalkozás­tól. Karácsonyi vásár az evang. népiskolában Közeledik a szent karácsony ün­nepe, amidőn együtt ül a család apraja és nagyja a kivilágított ka­rácsonyfa tövében. Mindenkinek boldog, derűs az arca, örülnek a szeretet ajándékának. Az ifjúsági Vöröskereszt kicsi- munkásai is, mint a béke és szeretet angyalai kopogtatnak a megértő sziveknek (ajtaján s arra kérik a gyermeksze­rető közönséget, látogassanak el a december első vasárnapján rende­zendő karácsonyi vásárra. Lehet itt vásárolni sokfele dolgot na­gyoknak és kicsinyeknek egyaránt. Ami innét kerül majd a karácsony­fa alá, az mind hamisítatlan ma­gyar ipartermék, mert fürge gyermekkezek készítették azt. — Lesznek ott szebbnél-szebb női kézimunkák, zsebkendők, asztalte­rítők s különféle játékszerek (kis kocsi, faló, hinta, bohóc stb.) Könnyeket segitenek törülni azok, akik az ifj. Vöröskereszt csoportjának termékeit megvásá­rolják. Bár a Megváltó mindnyá­junkért megszületett, még sincs mindenkinek meleg otthona. Hány meg hány gyermek várja sóvárog­va a kis Jézus ajándékát! Jói tudják ezt az ifj. Vöröskereszt munkásai és azt akarják, hogy szegény társaik is örülhessenek a szeretet ünnepén. Munkájuk árán óhajtanak jót tenni a szűkölködők ­kei, az elhagyottakkal. Öh ezt a szép törekvést a nagyoknak is tá­mogatniok kell, mert a jótékony­ság gyakorlása mellett még ser­kentjük a kicsinyeket a nemesi­tő munkálkodásra. A nagyok kö­zönye csak kiszámíthatatlan hatás­sal lehet a jó szándéktól' hevülő gyermeklelkekre. Ne legyen hát pusztába kiáltó szó a kicsinyek kérése!... T. P, Eladó a Széchenyi-út 14. sz. lakóház, mely álí egy négy szobás, fürdő­szobás, egy két szobás és egy udvari lakásból. Nagy telekkel. Külön telek a Báthory-utcára Érdeklődni lehet Széchenyi-út 9. szám alatt. 1947—? ÜDDQDDDODOOQODO

Next

/
Oldalképek
Tartalom