Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 250-274. szám)

1929-11-10 / 257. szám

8 JNtYÍRYIDÉK. 1929. november 14. APRÓ HIRDETÉSEK f&4attai tüf-, M úriig 30 í&4r, séette^AM »fiStr. Módatéaek oUaí iréafc­$HBa*e csak TÍkwbé^eg tedMt&iew rreíe* viátetsohmk. „Can a feafóíá [í:4sö tüntetésekre caai a Mídílísoa-feÖSstetott sasai aemftcel** öscS&a hriiíg03itást. ögy es wtert a wmfr MnteKmfe 4&m a feUdtortrer entff Vid«wö] i»baMMM»s b*" * ' * aétí m&a Wfcteaáá f&raBMM&at d. a. >9 detig >JA te HáfsMi IHISS EDWARD3 született argol diplomás polgáriskolai tanárnő (rar difii-i jngliai egyetemről) angolt tanit. — Ajánlatok „Edwards" Nyirridék ki­adójába. 6708-8 Olcsón eladó ?0 évig adómentes négyszobás für­dőszobás és minden mellék­helyiségekből álló arihaz. Bővebbet Dr. Gara Sánc'or ügyvédnél, Kossulh-tér 9. 6661-3 Négyszobás uccai lakás, minden meliékhe'yiséggel, teljesen cjonnan festve azon* nal kiadó. Körte a, ?5. sz, 6870-1 Alkalmi vétel! Ne fizessen líkbért, mert fajit telkeimen felépítem házát, melynek vételárát lakbérével törleszt heti. Csatári-iroda, Szarvas ntca 1. 6879-2 Gyümölcsfát, sorfát, díszcserjét, fenyő­fát a legjutányosabban elismert kitűnő minőség­ben szállít az Első Nyírségi Faiskola Nyirmada Képes nagy árjegyzék kívánatra ii^ven. Intelligensebb szerény leányt keresek S gyermek mellé, ki háztartásban jártas, eset­leg varráshoz is ért. Cim Hermán Lászlóné. Büdszent­mihály. ' 7067-3 Jó bizonyítvány okkal ren­delkező, gyümölcsfához értő ízőllőkezeíőt ker-sek janaári belépésre. Széchenyi-út 11. Nyíregyháza. 7068 2 Kettőszobár, stb. uj modern adómentes ház sürgősen el­adó, 5000 pengővel átvehető Liliom-utca 34- >z. 6956-1 A kertészet minden ágá­hoz értő, szorgalmas, nős, 3t éves, kertész január 1-re állást keres. Cim: Gaál Acdrás Njíradony, Szeles n. 570. 7626-1 Faja In* a 35 fillérért kapható (vasárnap is) na­gyobb tétel bazaszallitva. Kállai-u. 61. 7628 1 Házhelyek 800 P-ért a város belterü­letén eladók. Mák u 20. 7629-1 A város legforgalmasabb helyén, két uccai szobából álló helyiség irodának, sza­lonnak, gírzonhkásnak azon­nal kiidi. — Értekezni Klein Jenő vendéglősnél, Bfssenyei-tér 1. 7120 A Bessenyei tér 18. szám alatt, egy nagy helyisig, raktárnak, vagy mühe!y nek azonnal kiadó. 7122 Szarvas ucca 52. szám alatt kétszoba és mellékhe­lyiségekből álló lakás kiadó. 7125.3 Utcai szoba-konyhás kis­lakás, mJgánosnak, vagy fiatal párnak 15 re kiadó. Károlyi-tér 2. sz. 7126 Tisztességes mindenes be­járónő felvétetik. Virág u. 8. 7128 2 szobás lakást kerasek, lehetőleg a város belterole­tén, vagy villamos közieke dés menten, azonnali be­költözésre. Kü ön sdvar, vagy önnálló lakás előny­ben. Ajánlatokat pon'os cim ésíár megjelöléssel a kiadóba kérek. 6916-5 Uj fehérmemü és Yegytisztitó üzlet nyílt Bethlen ntca 3. szám alatt ahol mindennemű tisz­títás, mosás és vasalás ju­tányosán eszközöltetik. — Üzem Kessath-tér 5. átjáró udvar a Bencs László térre. 5884 f Majorosnőt családost ke­resek Ujiehértóí gazdaságba. — Jelentkezni Debrecen, Széchenyi ncca 21. sz. eme let. 6945-1 Egy 50 személyes, teljesen jókarban levő al'g egyévig használt autóbusz eladó. — Értekezni lehet a tulajdonos­nál. Hajdúnánás, Bocskay­tér 4. sz. 6983-1 2 vagy 3 szobás lakás konyhával és mel'ékhelyi­ségekkel a Vay Ádám-n. 32. szám alatt azonnal kiadó. 7004-4 Hó-és sárclpőjét vigye javítani a klinitára Blurn­bergnél, 7(109-12 Zongorahangolást és javitast vállal Kvanduk hangoló. Előjegyzést elfo­gad Dicker könvvkereske­dés és lakásán, Sarkantyú­nk* 8. SZÁNTÁST vállalokFord­son traktorral, Jakab János Nyirpazony. 7086 1 Bútorozott, ké'onbejaralu ufcai szoba azonnal t'adó. Árpád u 38. sz. 7098 1 Intelligens németkisasz­szony 1 vagy 2 gyerekhez ajánlkozik november 15-re. Címeket kiadóba kér. 7102-1 Kisebb kápcsztás hordót keresek. Cim a kiadóban. 7105.4 Egy házmester [kereste­tik, azonnali belépésre. — Széchenyi-u. 32. 7127 3 Két jókarban levő férfi­öltöny eiadó. Sóstci út 32 7129 2 27 holdas kiválóan gondo­zott termőszőlló, 650 drb. termő gyümölcsfával, ö'szo­bás adómentes modern kas­téllyal, kellő pincével, bor­házzal és felszereléssel, álló­mis mellett, haláleset miatt 75000 pengőért eladé. 20 ezerrel azocnd átvehető. K. Nagy, Vilányi út 1. sz. Budapest. 7130 Bőröndöt, ridíkült, pénz­tárcát szakembernél vásá­roljon, olcsó pénzért taitós dolgot kap Herczeg börön­dösnél, Kossuth ueca 6. 7034 KIADÖ üzlethelyiség, be­tonirozott pince, iroda, lakás vagy műhelynek helyiség. Bessenjtí-tér 3. 7131 Egy szoba, koDybás lakás november 15-től ki* dó. Nádor-utca 8. 7131 Kitűnő fajtájú sű'ötök, kap­ható 8 fillér kilója. Deák Ferenc a 10. 7133 Bútorozott szoba két ággyal azonnal kiadó. Szarvas-u. 32. sz. 7032 Kétszobás, egy egyszobás és egy s oba, nagy világos helyiség irodának, műhely­nek kiadó. — Fajalma, zsúp eladó, Kállai u. 4. 7612-1 Ezerkétszáz • öles szántó jókarban levő házzal és 2017 •-öles szántó az Örökösfoldekeo haláleset miatt Jeladó. Értekezni Dr. Mikitáoál, Körte-utca 4. sz. 7614-1 Ideális garzónlakn&k ki­válóan alkalmas bútorozott szoba kiadó. Cim akiadóban 7051-1 Kiárusításból visszamaradt női, férfi, gyermekeipffk minden elfogadható árban kaphatók. Szarvas-utca 18. 7053-1 Szépen r titorozott szoba két urnák kis dó. Egyház-u. 13. szám. 7618-1 Egy szépen bútorozott szoba kiadó. Rózsa ucca 34. 7123 Intelligens urak üzletszer­zőnek fix és jutalékkal felvétetnek, állandó alkal­mazásra. Uj-u. 25 Guttmanu. 7115 Három szoba, konyha, kamara, kertből álló ház eiadó, ugyanott használt jókarban ievő asztalspor is eladó, Honvéd-u. 55. 7116 Ámeiikai Íróasztalt kere­sek J kéz alatt megvételre. Cimet kérem a kiadóba. 7117 Egy kitűnő varrógép olcsón eladó a gépésze él, a Pénz­ögyi-palotaoaD. 7118 Üzlethelyiségre dupla szár­nyasajtó olcsón eladó. — bévebbet Vay Ádám u. 33. 7114 Kvártély kapható Sólyom ucca 9. sz, alatt. Vécsey köz 4. S2ám alatt egy különbejáratu szoba, speizzal, vagy anélkül kiadó. 7'34 Kosit ís kváriély kapható fatalemberek részére. Cim a kiadóban. 7126-2 Egy és fél éves kan, tenyész­tésre alkalmas eladó. Cim a kiadóhivatalban. 7142 Toldi-utca 62. szám alatt 3 szobás oj ház decemberre, vagy februárra kiadó. 7!43 Bethlen-utca 15. szám 2 ágyas bútorozott szoba ki­adó, esetleg koszt is, 7144 53 holdas tanyás, príma birlok, tiszabercelí határban bérbeadó, azonnal is átve­hető. — Értekezni Asztalos Józsefnél, Tiszabercel. 7145 Egy szoba konyhás lakás mellekhelyiségekkel, — egy szoba csinosan bútorozva, vagy üresen, vagy kétszobás lakásnak kiadó. Kert-u 18. 7146 Báthori ntca 6 sz. alatt több káposztás bordó, lisz­tesláda, tejes kupa, lóca stb. eladó. 7147 Jegyzék tömb fillérért kapható a Jóba-nyomd£ban Nyíregyháza, Széchenyi út 9. szám. C.inosan berendezett kü lönbejáratu szoba magányos virnak kisdó. Kót»ji-u. 12. 7645 Különbejáratu elegánsan berendezett utcai szoba, cserápkályhával katonatiszt­nek, civilcrnak azonnal ki­adó. Kiss Ernő-utca 9. sz. 7149 Különbejáratu bútorozott utcai szoba, konyhával, v>gy konyha nélkül kiadó Epres kert-ntca 5. 7150 Feles munkára kiadó 72 hold tanyásbl tok, egy évre. Ugyanott eladó iQO mázsa répa. Érdeklődni Kállai-u. 25. sz. 7151 Egy szoba, konyha és egy kis szoba kiadó. Nádor ucca 4. sz. 7i53 Utcai szoba, konyba mel lékhelyiségekkel kiadó. Kéz­ntca 15., 7154 Kiadó keltő, vagy egy- ___ szobás újonnan festett, azon- Egy kis»»ona kiadó, egy nal elfoglalható lakás. — | öntöttkályha eladó. Gézs-u. Bujtos-utca 56. 7155 1 23. sz. 7634 A város belteiületén több háztelek 'eladó. Értekezni Rákóczi-u. 13. sz. Jdobány­tőzsdélien. 7164 Mindenhez értő f szolid jól főzőnő urikáztkhoz ajánl­kozó. Mező-utca 9. 7643 Perfekt szobaleány állást keres 15-ére jó bizonyít­ványokkal, vidékre is el megy. Bocskay utca 15. 7644-2 reje^a&ajaaass 5^ imta 16 hold föld, egy szecska­vágó eladó. — Értekezni Sós'ói-út 61. 7638-3 Szobi, koiyha, december l-től kiadó. Kállain. 81. Adsmovicsnál. 7641 Központon modern szoba, konyha kiadó. Hunyadi* nlca 22. 7633 Sz'p és tartós ondoláláa. tujfes'és — Takács uri és hölgyfodrásznál, róm kath. bérpalo'a. Kü'önbejárat az udvarról balra. 7647 Szép, színes mintájú papir szalvéta kapható a Jóba nyomdá­ban Sséchenyi úl 9. sz. őszá és téli divatSap­ujdonságob | legnagyobb választékban az UJSÁOBOLTBAN. EiadÓ Bujtom u. 43. alatt egy utcai szoba magános nőnek, vagy 3—4 diáknak bútorozva, esetleg teljes el­látássd. 76á0< Tisztességes jobb ^leány mindenesneí falvétetik azon­nalra, vagy 15-ére. Szarvas­utca 18. 7158 Egy szoba, konyha ki».dó, azonnal elfoglalhaic. Hímes­ker', Feeske ucca 22. 7157 Bútorozott szoba kiadó. Selyem utca 17. 7631 Főzéshez ki tő fal esi min­denes leányt azorinal fel­veszek. Bocskay-utca 53. 7635 Kiadó szoba, konyha, tpeiz kisebb szota bátorrá!, vagy aoéikű'. Epreskert-utca 37. szám, 763J Szíllő é« gyömölcsfakeze­lésben jártas vincellért kere­aak. — Gőrömbey Zoltán. Mátészalka. 7633 Különbejáratu butarozott szoba olcsón, azonnal kiadó. Kiss Ernő-utca 9. 7148 JJRendes jobb kisleány gyer. mek mellé ajánlkozik. Cins az Ujságboltbsn. 7636 Két intflligens fiatalember zsidi^családnál, teljes ellátást kaphat, fürdőszoba haszná­lattal. Cím az Ujságboltban. 7637-3 Egy prima favágógép el­adó. Ozambe megtekinthető. Kossutb ucca 53. 7162-2 Üzlethelyiség kiadó, mindenbe alkalmas. Kossuth ncca 53. sz. 7161-2 Eladó, kisebb vaskályhák, csikós pór, — posztóbünda z«irosbödönök,kövériertések épitkezeshez ostlopok. — Bujtos-utca 56. 7163 A NYIRVIDÉK HIRDETÉSEI A LEGJOBBAK. % Könyvek kötését legegyszerSbbKS! a legdíszesebbig " i a Jcba-ayoada könyvkSté Nyiregjkdna, Síéctienjl-mt Üledék és savmentes napraforgó olajat veszek minden mennyiségben. • Lehetőleg mintázott áraján­latot kérek a kiadóhivatalba 7026-1 2* 50 fillér egy doboz Isivéló minőségű Portable irigép­szalag a Jóba-nyomdában, Széchenyi-út 9 C

Next

/
Oldalképek
Tartalom