Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 223-249. szám)

1929-10-20 / 240. szám

10 1929. október 20. APRÓ HIRDETÉSEK tüntetési tü): 10 tzéig 80 IS*.-, vmimWv&U, sxá műér tüntetések atiai ériek-­Kétere csak lOmufoUjeg bekttátee wdhtt véUssctaak. „Cini a Ka*6Wfci».í«í'' jf'sésS hirdetésekre csak • hirdetésen feft3níet«ír szára bemoixi&M s&ateofc fetviUgosiUst. ügy as nlst a nagy Mrdttétmk * fotetfdnfcar Jfastentfg Vidékről levélbtíyeebcs> is btr&flíÁc** s W«Méc dija. A vsési scpjiín kJMewt" &»«j*«Ue-íai d. e. )• Mig kfaj* hfe *•• Trilliói Hii»ir»rf-M^»W|M> III ii-iii i 1 i«»ii«íHiii»ii un i-miiMwir -|-| ~ nnr i->»nni»i.rirf->ir Fényképészeti cikkekben tegjobb beszerzési forrás a yöldes-drogeria Bethlen utca 2. szám. Szakszerű felvilágosítás és sötétkamara használat díj­mentes. 6291—1 Gyümölcsfát,' sorfát, díszcserjét, fenyő­fát & legjutányosabban elismert kitűnő minőség­hen szállít az Első Nyírségi Faiskola Nyirmada Képes nagy árjegyzék kivána'ra iaeven. Kiadó november lére három szobás utcai lakás mellékhelyiségei kel. — Bethlen-utca 30. 6346—1 ZONGORA rövid. Bösendorfer kitűnő allapotban eladó. Cfm a kiadóban. 6398-9 Uj fehérmemii és vegytisztitó üzlet nyílt Bethlen ntca 3. szám alatt ahol mindennemű tisz­títás, mosás és vasalás ju­tányosán eszközöltetik. — Üzem Kossath-tér 5. átjáró ndvar a Bencs László térre. 5884 ? Zongorahangolást és javítast valtai Kvanduk hangoló. Előjegyzést elfő gad Dicker könyvkereske­dés és lakásán, Sarkantyu­ntca 8. Egy konyhaszekrény és egy antik ruhaszekrény eladó. Cím a kiadóban. 6568-1 KIADÓ Vay Ádám utca 5. szam alatt 3 szoba, — Széchenyi ut 10/a szám alatt 2 szoba. 6575-2 Kétszobás, egy egyszobás lakás kiadó Kállói-utca 4 sz Alma is van eladó. 7459-1 Egy szoba, konyhás lakás kiadó, november l én el­foglalható. Szinház-u. 16. 6583—8 Végleg megszűnik a Schvartz Artur-féle üzlet az olcsó árusítás még csak 10 napig tart. Beren­dezés is eladó. 6588—1 6 ezer pengő készpénz­óvadékja után évi 8"/o ka­matot és egy jó állást kap Budapesten, iparüzemnéi, havi 200 pengő kezdő fize­téssel. Pénzét sajátmaga ke­zelheti. Nő is ajánlkozhat. Bővebb felvilágosítás nyer­hető a Nagy Lajos irodában Debrecen, Csapo-uta 56. 6595-1 Szép modern szoba, konyha magányos párnak kiadó. — Virág-utca 32. 6603—1 Utcai szoba, konyhás lakás november l ére kiadó Károlyi-tér 2. 6608—2 Szép advari szoba, konyha, speiz, udvar; hutorotott szoba kiadó. Damjanics-u. 5. szám. 6610—1 Egy jókarban levő cipész cillndergép azonnal eladó. Vay Ádám ucca 9. sz. Hangya ftépész-kovács, aki Ford­son traktorhoz is ért január elsejére kerestetik Rollmann gazdaíág, Levelek, $612 1 Központon 2 utcai szoba irodának, rendelőnek, gar­zonlakásnak k'adó. Házas­párnak kívánatra mellék­helyiségekkel. Cím a kiadó­ban. 6580—1 Központon udvari szoba konyhával kiadó. Cim a ki­adóban. 6581—1 Borbélysegéd állást ke­res. Cim BodDár Pal, Vay Adám ucca 2. sz. (Takarék­palota.) 1 Szántást vállalok Fordson-traktorral Jakab János Nyirpazony. 6618-1 Megbízható, tisztességes főzéshez értő leányt kere­sünk azonnalra. Károlyi-tér 5. szám. 6619 — 1 Különbejáratu bútorozott szoba nov. 1-től ornak jutá­nyosán kiadó. Bocskai-utca 48. szám. 6620—1 Kiadó 3 szórás, fürdő­szobás modern lakás. Körte utca 26. szám. f655—2 töltő tollhoz kiváló miuŐ3égű tinta kap­ható a JÓBA­nyomdában, Széchenyi- út 9. szám. Kiskoronában moslék kapható. 7465—1 Két kis udvari szoba, konyba kiadó november 1-ére. Nádor-ntea 10. sz 7468—2 Jó varrónő házakhoz ajánlkozik. Er utca 31. sz. Jó megjelenésű fiatal leány kiszolgálóleánynak ajánlkozik, kézimnnkához is ért. Cim Máv. bérpalota VI épcsőház 32. ajtó. 4249-1 Eladó 4 HP. Máyer benzin motor és főszij. Régi vásár tér, Nagy Dániel. 7470 Szoba, konyha, speiz no­vember elsejére kiadó. Ar pád ntca 83. Egy kályha és leánderek eladók. Szabolcs-utca 11. Egy szoba, konyha, mel­lékhelyiségekkel nov. 1-től kiadó. Vay Adám utca 66. Különbejáratu bútorozott szoba 1—2 úr részére eset­leg fiatal párnak konyha és speiz használattal kiadó. — Kótaji n. 31. Egy különbejáratu ele­gánsan berendezett kétágyas bútorozott szoba kiadó. — Szariras-utca 32. Kettőszobás, stb. uj modern adómentes ház sürgősen el­adó, 5000 pengővel átvehető Liliom-utca 34- sz. 6172-3 Demecser községben egy fűszer, vas, festék és rövidáru üzlet, modern berendezéssel elutazás végett sürgősen el­ad \ — É-t kezni lehet ifj. Kelemen, Demecser. 7471 Kiadó szoba, konyha, speiz, kama'a, november elsejére. Honvéd occa A'l. 6626 Szinház-ntca 12. számú modern emeletes lakóház eladó. Értekezni Adorján építőmesternél. 5922—4 Megbizba'ó tiszta házve­zetőnőt keres magános g»z­dá kodó, ajín'ato&at „Ren­des'- jeligére kérem a kiadó­ban. 561) Kétszobás és egy szobás modern laltés, mind n mel­lékhelyiséggel nov. elsejére kiadó. Deák Ferenc ucca 89. 6627 Nádor ucca 36. szám alatt 3 szoba, konyha és egy ! hentes mészáros flzletbelyi­j ség és az összes mellékhe­lyiségek azonnal kiadok. — j November flsején elfoglal­hatók. — Érdeklődni lehet Kossuth ncca 13. szí alait. 7452 Önnek sok irigyre less?, mert üzlete, ipara jól fog menni és sok pénzt fog keresni, ha „Nyíregyházi Telefonnsvsor'-ban hirdet? Hirdetéseket jutányo3 áron a kiadóhivatal (Telefon: 1-39.) és a szerkesztőség (Telefon 5-22) vesz fel. Bútorozott udvari kisszota, november l-'ől kiadó. — Kiss Ernő ucca 8 6636 Egy szoba, konyha azon nal Kiadó. Virág-utca 35. sz. 6645 Egy jókarban lévő, órás­nak való do'gozóasztal ís egy hozzávaló szekrény el­adó. Sóiyom ncca 9. 6646 Mezőőrnek alkalmasjózan, erélyes s feltetlen megbíz­ható középkorú emberi ke­res a Simapusz'aí Gazdaság, posta Nyíregyháza. 6647 Ötven q csicsóka vetőgu­mót keres a Simapusztai Gazdaság, posta Nyiregyhá:a 6548 Kétszcba, előszoba, mel­lékhelyiségekkel novemberre kiadó. Toldi-utca 57. 6649 Fgy udvari kis szoba november 1-ére kiadó. Deák Ferenc utca 66. 6651 Utcai cserépháiyhás{szoba konyha, speiz azonnal kiadó. Kótají-utca 69. 6652 Negyven év éta fennálló fű­szerüzlet korlátlan italmérés hentes üzlet öregség végett azonnal eladó, Vígy kiadó. Repaiő tér mellett 5 hold löíd eladó Értekezni Juhísz Pálné, Demecser. 6416 Zongoraórát adok kezdők számira, jutányos áron. — Ugyanott alighasznált 3 lám­pásrádió fe szereléssel,együtt oli són eladó. Cim a kiadó­ban. 6656 Kiadó egy nagy szoba. Selyem-utca 56/a. 7480 Mindennemű üveges­munkát a legoks bban vál­lal Weinbe^er, Debreceni ucca 2. sz. [6558 l'gy szoha, konyha, speiz l-ére kiadó. Sülyom-u. 25. 6653 Egy szoba, konyba, tpeiz és egy bútorozott |szoba, nov. l-re kiadó. Deák Ferenc ucca 87. sz. 6637 Fgy magános urnő ház­vezet ődőí állást keres, főz'sl, vajkezelést, baromfitenyész­tést, varTíst tökéletesen érti. Petrik Erzsébet, Berettyóuj. faiu. 66S8 Kü öabejáratu nccai búto­rozott szoba kiadó. Bocskay ucca 29. sz. 6640 Kiadó bútorozott szol a. Körte ucca 29. sz. 6641 Modern nccaí szoba, konyha november l-re kiadó Gé;a ucca 24. sz. 6642 16 drb. akácoszlop el­adó a Kossuth reálgimná­ziumban. €644 Magános nrínő tutorozott szobájába lak(társnőt keres. Cim a kiadóban. ( 6654 Alig használt 5 kg.-os egyensulymérleg olcsón el adó. Kossuth ntca 52. 6655 Vasármp este a Fehér Rózsában fehéirózsa est, hurka-kolbásszal egybekötve Szíves pártfogásukat kéri, özv. Juhász Józsefoé. 6659 Utcai különbejáiatu szép hálószoba, kiskonyhával Is olcsón kiadó. Jósa András urca 18. sz. 6660 Egy vaskályha, egy asztal és egy hordó eladó. Sas u. 7. jEladó a Máv. állomás előtt téglából £ épült adó­mentes jól jövedelmezö kétszobás uriház. Cim Er­utca 32. 6643-4 Olcsón eladó SO évig adómentes négyszobás für­dőszobás és minden mellék­helyiségekből álló ariház. Bővebbet Dr. Gara Sándor ügyvédnél, Kossuth-tér 9. 6661-6 Fiatal jol hízott sertések eladók. Er utca 57. 666Í Rigó ncca 29. számú ház­ban van egyszobás lakás, azonnal kiadó. Értekezni ogjanott. 7474 Rigó ncca 29. számú uj há* eladó. Azonnal elfoglal­ható. Értekezni ugyanott. 7475 Üzlethelyiség, betono­zott pince, iroda, műhely, lakáénak kiadó. Bessenyei­tér 3. ss. 7476 Koppirprés, bútor, min­denféle háztartási dolgok, ruhafélék, használt spór, ruganyos madracokjutányo­son eladók. Nyiría-tér 7 7481 Keresünk központban egy v«gy kétszobát irodának. Ajanlatokat „Sürgős" jeligére Ujságboltba kérünk. 7-182 önállóan jó'főző szakácsnőt keresek jő bizonyítványok­kal. Cim az Ujságboltban. 7486 Alig használt Kühan gy^rt mánju Rapid 2 számú ten­geridaráló és 5 drb. SVs— 4 méteres alác, .ág sruk való fa eladó. Hatzei-tér 5. 75S7 l'ső szakasz kemecoi útnál közel a temetőhöz egy hold föld eladó. Épít­kezésre is nagyon alka'mas. Értekezni Nyirfa-u. 45. 7488 Olcsón eladó 2 darab uj iker ablak 160 szor 200 szárnyakkal. Kálvin tér 9. szám. 7489- -1 Baromfitenyésztéshez értő msjoro.'né felvétetik. — Ujfíhértó, Kapitány-tanya. 7490 Egv Schweigbofer kereszi­hnros zongora eladó. Cim az lljságboltban. 7491 Két ntcai szoba, előszoba konyha', speiz november l ére kiadó. Ibolya utca 5. 6675 Különálló két szoba, eiő­szoba azonnal kiadó. Károlyi tér 9. 6674 Piacon levő 5 szobás uri­lakás es minden mellék­helyiségekkel azonnal bérbe adó, egyedül álló udvarral. Megbízva Scbachter iroda. 6663-2 Finom házikosztot és kvártélyt adok 4 - 5 férfi részére. Havi 40 pengf>ért. Cim az Ujságboltban. 7494 Elköltözés miatt jókarban lévő bútorok olcsóm eladók. Cím Nyirviz-paiota II. emelet 8 ajtó. 6665 Négyszobás ujlakás, fürdő­szoba helyiséggel a város legjobb helyén azonnal bérbe kiadó. Megbízott Scháehter iroda. 6664 Különbejáratu bútorozott szoba kiadó. Sc-lyem-u. 17­7478-1 Központon modern szoba, e'öszobával, mely konyhá­nak is használható kiadó. Hanyadi utca 22. 7479 Üzlet berendezés, kisebb üzlet ríszére minden elfo­gadható iton eladó. Om a? Ujságbolibin. 747^4 Tisztességes mindenes szakácsnő mielőbb belép­het. Lenhorn Divatüzlet Luther ueca 3. sz. 7485 Tí-iztességes házaspárnak takarításéit lakást adok. — Bencs Laszló-tér 7. 7484 Kifogástalan [motorkerék­pár nagyon dlcsón elad 3. düsebbert is elcserélem. Cim az Ujságboltban. 7482-2 National kassza, ötsoros, jó­álhpotban jotányosan eladó. ErdeklöJní Fűszerkereske­delmi fiók. 3493 Tisztességes rendszerető mindenes főzönőt keresek elsejére. Zrinyi Hona u. 6, 7492 Elegánsan bntorozott kü­lönbejáratu szoba azonna' kiadó. Csipke-ntca 21. 6670 Cipöüz'e i berendezés sürgősen eladó! Bercsényi­utca 3 szám slatt egy pince helyiség bármilyen célra kiadó. Cim az Ujságboltbtn 74^5 Egyszota, konyhás lakás újoncán testve Bocikay-u. 5. sz. alatt kiadó. 6677 Törvénysiékkel szemben irinden célra alkalmas üzlet­hely ség kiadó. Bocskay-n. 5. sz. 6678 A világhírű ETERNOLA grammofonok 12 havi részletfizetésre kaphatók az Pjságboltban Mélyen tisztelt Hölgyközönség! Tisztelettel értesítem a nagyon tisztelt Hölgykö­zöüséget, hogy most érkez­tek meg a gyönyörű kalap­jaim, melyeket reklám­árban adok. Mindennemű alakításokat 2 P-ért esz­közlök. Teljes tisztelettel ítosenfcerg Eszti Kossuth-utca 11. sz. é497 Figyelje az^árakat 1 Valódi amerikai Remington irógáp-szalag P3-20 Remington Portable-szalag P2-70 Fenti nagybani árakon árusít darabonkint is. R e m i n g t o n-képviselet DICKERNÉL, Városháza Telefon: 3-18. 6669—2

Next

/
Oldalképek
Tartalom