Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 223-249. szám)

1929-10-01 / 223. szám

1929. október t. J&fimnáx. 3 Homokszemek A kisipari csőd réme fenyegeti a magyar kézmű­vesipart. A pénztelenség, a szokat­lan nyomasztó gazdasági helyzet a végsőkig való erőfeszítésre kész­tet mindenkit. Mint vizén a bubo­rék, ugy áll a gazdasági helyzet. Minden oldalról állítgatják a spa­nyol falat, nehogy véletlenül egy erősebb szélroham elseperje a fel­színről. A tőke mintha megszűnt volna élni. Téli álmát , alussza. Vérkeringése lanyha. Alig van benne életerő. Vagy talán szándé­kosan narkotizálták? Ha igen, ve­szedelmes kísérletbe fogtak a gaz­dasági élet professzorai! A mű­tét sikerülhet, de félő, hogy a beteg ennek dacára jobblétre szen­derül. Csak vigyázva, óvatosan kell bánni a bóditó méreggel, ne­hogy katasztrófa álljon elő,, mert az elcsigázott, satnya test, mely már-már erőre kapott, egy visz­szaesés következtében elpusztul­hat és pusztulásában magával ra­gadhatja az egészséges eleme­ket is. 1 Pénztelenségről panasz­kodnak. i az emberek mindenfelé. Nincsen pénz, nincsen tőke, recseg, ropog az egész gazdasági berendezkedés. Es amikor mindenki a pénztelen­ségről, a vállalkozás, a munka hiányáról, beszél, ugyanakkor vi­gan hozzuk be a különféle ipari és kereskedelmi cikkeket, ugy a megszállott területről, mint egyéb vámkülföldről .Nem tudom s velem együtt sokan nem tudják megér­teni, hogy miért ne lehetne ide­haza olyan olcsón kitermelni egyes iparcikkeket, mint aminő olcsón termeli és szállítja azt a külföld?! — Ja, a külföld az más! A külföldnek fejlett ipara, kereske­delme van! Rendben van. Ezt is elhisz­szük — esetleg . De miért ne törekedhetnénk' mi is, hogy ver­senyképesek legyünk a külfölddel? Ha ipari termelő szövetkezetekbe tömörülnének iparosaink és ki-ki tehetségéhez mért munkakört vállalna magára, nem kiszoríthat­nánk szorgos munkával 'az ide­gen árut ? Az összehordott apró szegénységek domináló tőkévé nő­nének. A szétforgácsolt érők egybegyűjtve ellenállhatatlan té­nyezővé válnának. Tís ehez nem kellene más, csak egy kis akarat. Csak egy kis Ievetkőzése az álsze­DIXdal Szezonnyités! Október 1., 2., 3., kedden, szerdán és csütörtökön 5, 7 éj 9 órakor MOSZKVAI KÉM (A cárnő kegyence) Az EMELKA másfél millió márkás hatalmas kiállitásu világfilmje 14 felv. A cselekmény 8*inhelye : XV. Lajos káprázatos, III. Péter cár orientális szépségű udvara, Szerepbeosztás: Marquis d' Eon (kettős nagy alakit, fiu és leánjr szerep) Fritz Kortner A cár Liane Haid Pompadour Eszterházy Ágnes A cárnő Mona Maris XV. Lajos Alfréd Oerasch Kisérő műsor : Nyeregbe Móric burleszk Tinta Matyi, Magyar Hiradó méremnek. Csak annak a felisme­rése kellene, hogy ma nyikorgó kereke sok ember a magyar ipar gépezetének, mig amúgy boszorká­nyos gyorsasággal perdülő, vigan duruzsoló kereke lehetne a nagy magyar gazdasági életnek. I A szocialisták W pengője beszédes mementó lehet nemcsak a politikával foglalkozók részére, haneim azok számára is, akik az emberi jólétet tiem a politikai ér­vényesülés lépcsőin, hanem társa­dalmi, kereskedelmi, vagy ipari erőink felhasználásának az igény­bevételévei akarják elémi. Annak a 90 pengőnek néhány óra alatt való összegyűjtése gondolkodásra kell, hogy késztessen mindenkit. Az a 90 pengő kell, hogy feléb­ressze az emberekben az önmaguk és embertársaik iránti kötelességér zetét. Kell, hogy megtanulják az emberek ebből az esetből azt, hogy ha az a magyar munkás szellemi és anyagi jólétének, valamint poli­tikai befolyásának érvényrejutta­tása érdekében képes az utolsó filléreit' is elvonni szájától, akkor ugyanilyen áldozatra képesnek kell lennie a magyar társadalom minden rétegének. Es ha erre ké­pesek tudnának lenni, próbálják meg elgondolni, hogy ha az így összegyűjtött filléreket nem az egymás elleni áldatlan politikai harcokra fordítanák, hanem az el­esettek, a gyámolitásra szorulók istápolására vájjon volna-e akkor annyi jajszó ebben a sze­gény, megcsonkított országban és vájjon nem volna-e közelebb ak­kor a magyajr feltámadás? Vasárnap délután leégett a város császár­szállási nádasa Az erdőégésre emlékeztető tözet a tűzoltók megállították útjában (A »Nyirvidék« tudósítójától.) Tegnap kétizben is kivonult a tűzoltóság. Délben a Rózsa-utcá­ból kéménytüzet jeleztek, azonban kiderült, hogy csak vaklárma volt. Délután már komolyabb tüznéi nyújtottak segítséget. 13 óra 50 perckor arról értesítették a tűzol­tókat, hogy a Császárszálláson a város tulajdonát képező nádas ki­gyulladt s a nagy szélben erősen terjed a tüz. A kivonult tűzoltók a köffiyék tanyai lakosságával kar­öltve látott a tüz elfojtásához, ami nagyon nehezen ment, mert a sű­rű, fojtó füst ellepte a nádast. Ugy sikerült a tüzet elfojtani, hogy nagy területen körülárkolták és lekaszál­ták a nádat, de igy is a város nádterméséből 22 hold, a kisgaz­dákéból pedig 3 hold lábon álló nád égett el. A tűzoltók 19 óra­kor vonultak be a laktanyába. Adó zas Hogyan védekezzék az adózó az adó­felszólamlási bizottságok előtt? Tanácsok és ntmntatások azok számára, akiket adófelleb­bezési tárgyalásra idéznek A legközelebbi napokban meg­kezdik az adófelszólamlási bi­zottságok a maguk tárgyalásait, Az alábbiakban azokat a tudni­valókat közöljük, amelyekre az adózóknak az adófelszólamlási bizottságok előtt szükségük van. - Az adófelszólamlási bizottsá­gok most az 1929. évi általános, kereseti-, jövedelem- és vagyon­adó ellen benyújtott felebbezések feletti határozásra ülnek össze. A tárgyalásra feltétlenül megidézik azt az adózót, kinek az adóját az elsőfokú fizetési meghagyás­sal szemben fel akarják emelni. Megidézik továbbá azt az adó­zót is, aki felebbezésében sze­mélyesen megidézését kérte. Min­den más esetben az adófelszó­lamlási bizottság szabadon hatá­roz afelett, vájjon a tárgyalásra az adózót megidézi-e, vagy sem Az adózónak már a felebbezé­sében csatolnia kellett, vagy leg­alább is fel kellett sorolnia azon bizonyítékait, amelyek alapján az elsőfokú adókivetés túlságosan magas, vagy amelyek szerint be­vallásának elfogadását kéri. Ha a felebbezéshez e bizonyítékokat nem csatolta volna, vagy azokat nem jelölte volna meg, felhívást kapott e bizonyítékoknak három napon belül történő csatolására. Ha ennek a felszólításnak nem tett volna eleget az adózó, feleb­bezését nem fogják érdemben tárgyalni és ezáltal az elsőfokú adókivetés jogerőre fog eme kedni. Ha azonban ilyen felszólítást az adózó nem kapott, vagy pe dig a felszólításnak eleget nem tett, felebbezését feltétlenül ér demben veszik tárgyalás alá. Azok az adózók, akik pontos kereskedelmi könyveket vezetnek, felebbezésüket a könyveikre, il­letőleg az azok alapján készült mérleg- és nyereség-veszteség számlára fogják alapítani. Ilyen esetekben rendszerint már a fe­lebbezésében kérte ez adózó a könyvvizsgálat elrendelését és azt nála már a felszólamlási bizott­ság ülésének megtartása előtt meg is tartották. Ha az adózó az adó felszólamlási bizottság előtt kifo­gásolja a megtartott könyvvizs gálát eredményét, uj könyvvizs­gálatot kérhet és annak megtar­tása végett a közadók kezelésé­ről szóló hivatalos összeállítás 108. szakaszának 9. bekezdése alapján a tárgyalás megszakítá­sát kérheti az uj könyvvizsgálat befejezéséig. Kérheti azonban az adózó az adófelszólamlási bizottság előtt a könyvvizsgálatot akkor is, ha azt felebbezésében nem kérte. Meg­teheti végül azt is, hogy magu­kat az üzleti könyveket viszi el az adófelszólamlási bizottság elé, és ott ajánlja fel azokat, il­letőleg azoknak egyes számláit betekintésre, illetőleg megvizsgá­lására. A leglényegesebb kérdés az áruraktár értékelése lesz. Célsze­rű ezért, ha az adózó a felszó­lamlási bizottság tárgyalására ma­gával viszi az évvégi áruleltárát,, amelyben az árukészletek meny­nyiség és minőség szerint árak­kal ellátva vannak felsorolva. — Célszerű ezt a leltárt, vagy a Ke­reskedelmi és Iparkamarával, — vagy az OMKÉ-vel abból a szem­pontból hitelesíttetni, hogy az áruleltárban foglalt egységárak tényleg megfelelnek az 1928 de­cember 31.-Í forgalmi áraknak, vagy pedig a tényleges beszer­zési áraknak. Az általános kere­seti adónál ugyanis a beszerzési árak, a vagyonadónál a forgalmi érték az irányadó. Különös súlyt helyez az adó­felszólamlási bizottság a költség­számlák részletezésére. Ezeket a számlákat szokták tehát átvizs­gálni abból a szempontból, hogy vájjon csupán a vállalatot terhe­lő költségek vannak-e elkönyvel­ve ? A vállalat tulajdonosának háztartási stb. kiadásai az adó­alaphoz hozzászámitandók. Ugyancsak át szokták vizsgálni a költségszámlán elkönyvelt uta­zási és reprezentációs költsége­ket annak az ellenőrzésére, váj­jon az illető utazásokra és rep­rezentációkra tényleg a vállalat érdekében volt-e szükség ? Átvizsgálás alá kerül a hitele­zők számlája, az átmeneti tételek számlája és főleg az adószámla. A hitelezők és az átmeneti téte­lek számlájára vonatkozólag ren­desen az általános forgalmiadó­nál szokott zavar előallani. Itt ugyanis azok a cégek, amelyek forgalmiadójukat készpénzben fi­zetik, a december havi forgalom után esedékes, de csak a követ­kező év januárjában fizetendő forgalmiadót vagy az átmeneti tételek számláján, vagy a hitele­zők számláján könyvelik. Levonni azonban a hivatalos összeállítá­sok szerint csak a tényleg fize­tett forgalmiadókat szabad és igy e tételt utólag számítják az adó alaphoz. Az adószámlát legfő­képen abból a szempontból re­vidiálják, hogy az általános ke­reseti adó alapjából csak a köz­vetett forgalmi és fogyasztási adókat szabad levonni, ameny­nyiben azok tényleg kifizettettek. Jövedelem, vagyon és általános kerestti adót azonban az adóalap­ból levonni nem szabad. Az adózó tehát az adófelszó­£ lamlási bizottság tárgyalására gon­dosan felszerelve és felkészülve kell hogy megjelenjen. Vigye ma­gával azonkívül az adók befize­téséről szóló nyugtákat, minthogy erre a jövedelemadónál van szük­ség. Az az adózó, aki könyveket nem vezet, egyéb módon kell, hogy adójának magas voltát iga­zolja. Ezeknél az adózóknál rend­szerint a forgalom megállapítása után bizonyos haszonkulcsokat vettek az elsőfokú adókivetések­nél alapul. Ha magát a forgal­mat túlságosan magasan állapí­tották meg, vigye magával az adózó forgalmiadó könyvét, vagy az általa vásárolt árukról szóló számlákat. Ha pedig a haszon­kulcs van túlságos magas mér-

Next

/
Oldalképek
Tartalom