Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 198-222. szám)

1929-09-22 / 216. szám

Nyíregyháza, 1929. szeptember 22. * Vasárnap Ja, évfolyam, 222. sz. T A Sóstóhegy és a kultuszminiszter A Sóstóhegy vagy Sóstószőlő­telep eredetileg a Hegyalja azon szőlőtulajdonosai által lett betele­pítve szőlővel, akiknek hegyaljai szőlőterületét a filoxéra pusztítot­ta el. A telepítés állami segéllyei történt. A meglehetősen sivár, széljárásos terület szőlő kulturája alig 30 éves. Ma ez a szőlőterület mintegy 620 kat. holdnyi; ez körülbelül 80 tulajdonos közt oszlik meg. Alig van ma tulajdonos, akinek birto­kán szép, többnyire télen-nyáron lakhatófuri lakás nem épült. Van­nak nyári lakások is és minden birtokosnak vincellérháza és prés­háza, modern felszereléssel; ezen­kívül mintegy 25—30 munkásház, ahol a szakmányosok laknak. Most már villanyvilágítása is van. De van egy-két osztályos szép isko­lája is két kitűnő tanerővel, mint­egy 140—150 gyermekkel, v^ gyümölcs szeszfőzdéje, két boltja, hentesüzlete. Ez a telep a kisvárda-felé ha­ladó máv. vonal mentén fekszik. Két állomása van, a Sóstóhegy és a Sóstógyógyfürdő állomásai. Ezenkívül a sostószőlőtelepi villa­mos vasút is közlekedik a telep­pel. Ez utóbbi a Sóstófürdővel köti össze, ahonnan sürün közle­kedő városi villamos utján . lehet jutni Nyíregyházára. Ekként a máv. vonalain naponként hatszor, a íelepi motorossal háromszor, te­hát kilencszer közlekedhet a lakos ság Nyíregyházával, sőt a Sóstó­gyógyfürdőtői, a dombrádi és bal­sai vonáTök révén nyólcszor, a he­lyi villamos utján májustól ok­tóberig még külön tizennyolcszor naponta. A nyolcvan tulajdonos köa-ül 22­en állandóan kint laknak, ezek közül'is többen Nyiregyháza város ban vannak leginkább, mint hiva­talnokok, alkalmazásban. A tulaj­donosok közül 37-en Nyíregyhá­zán 'Ikkó polgárok. Ezenkívül a legtöbbnek Budapest az állandó lakhelye, de ezek is Nyíregyházá­ról, mint nyugdijasok költöztek el. Nyirpazony községben lakó tulaj­donos nincs a birtokosok között. Állandó lakosa tehát a telepnek 22 uricsalád, 43 vincellér és 25—30 szakmányos család. Két tanitó, né­hány felügyelő, szeszfőzde hiva­talnok, kereskedő, Több mint 100 család, intelligens, szorgalmas, munkás emberek. És a Nyíregyházával lakóhely, hivatás, kitűnő közlekedés, piac, gazdasági és érzelmi szálak sze­rint ennyire egybekötött telep, közigazgatásilag Nyirpazonyhoz tartozik. A község a telep köze­pétől másfélórányi távolságra fek­szik. Nincs semmi közlekedési eszköz, gyalog keh megtenni po­ros, kövezetlen dűlőkön keresztül ezt az utat. Tessék elképzelni az esetet, ha haláleset történik, te­metni kell. A nyiregyházi »Morgó« temető alig pár kilóméternyire van a teleptől, mellyel kőut köti bssze. Hát ha ide kell eltemetni valakit, akkor a családnak el kell menni Nyirpazonyba és kihozni a halott­kéme't, aztán el kell menni Keme­csére a járásorvoshoz, szolgabíró­hoz engedélyért. Egy nap alatt mindezt elvégezni nem lehet és temérdek pénzbe kerül. Adóügy­ben három órai 'kénytelen gyalog­lás árán járhat el az érdekelt. Bi­zonyítvány, járlatlevvél égy félnap elvesztésével és három órai kény­szerű sétával szerezhető be. És most jön a kultuszmi­niszter. Gr. TKIebelsberg cikket irt arról, hogy Kisdorozsmát 20.000 la­kossal, Tápét 3800 és Szöreget 3400 lakossal azért kell Szegedhez csatolni — akármit mond ehhez Csongrádmegye, —- mert nemcsak hatóságok, hanem állampolgárok is vannak a viíágon. A kultuszmi­niszter látta a porosz törvényt, mely a rajna-westfáliai vidék köz­ségei és közigazgatási 'határait új­ból és ez a vidék 6—3 milliónyi lakossága igényei szerint rendezi | Szerinte az a fontos, hogy Dorozs­ma-Tápé-Szöreg lakosságának köz Iekedési és gazdasági, valamint közigazgatási és kulturális szem­pontokból élőnyös-e, ha Szeged­hez Csatolják? Nem fontos tehát az, hogy Csongrádmegye kisebbe­dik. ; Mit jelent ennek a nagy jövőjű telepnek az, ha közigazgatásilag Nyíregyházához csatoltatik, ahová minden érdekszála füzij amelylyel könnyen, olcsón, naponta 17-szer a Sóstóról pedig tavasztól őszig még 18-szor közlékedhetik, ahová hordja termését, tejét, borát, — azt alig kell még fejtegetni. És mennyi fáradságot idő és pénz­veszteséget okoz a "Nyírpazonyhoz tartozás, az a fentiekből látható. Nyirpazonyt legfeljebb az alig 3000 P-nyi földadó fele, mint köz­ségi adó érdekli. A bortermés 80 —90 százaléka Nyíregyházára ke­rül és igy a fogyasztási adó nem jut Nyirpazonyhoz. Ellenben a te­lep csaknem koszorúzza a Sóstó­gyógyfürdőt és előrelátható, hogy a Sóstó fellendülése, a tervbe vett szabadfürdők (uszoda, strandj lé­teáitése ezt a koszorút nyári laká­sokkai fogja benépesíteni. A szép keret, a kiadható villák, a türdő­forgalmát, az idegenek látogatását fogja fokozni. Most a törvény a hegyközségek uj alakítását rendeli el. Az uj hegy községnek ajánljuk ezt a gondo­latot megszívlelésre. —hm— Alapította JÓBA ELEK FSaaorfcsaztö 1 Dr. 8. SZABÓ LÁSZLÓ. Falaiba uarksaatft: VERTSE K. ANDOR. János bácsi olcsón lakik — A »Nyirvidék« eredeti tárcája — Irta: Sziíárd Róbert. , __ Somorjai János bátyánk, a nagy üzsögi főjegyző, nagy kujon voft szűkebb pátriájában. Nem volt olyan alkalom, melyet a saját elő­nyére ki he használt volna. Igaz, hogy gáláns ember volt, de csak a nőkkel szemben. Rengeteg anek­dótát mesélnek ma is róla a nagy­üszögiek, pedig szegény most már onnan a túlvilágról figyeli, ho­gyan pusztulunk, veszünk. Ha jó kedve támadt és berán­dult a közeli megyei székvárosba, még harmadnap is részeg volt min den cigány, aki csak neki húzta. Egy-egy ilyen dáridón a Dárius kincsét is elmulatta volna. Ha be­vette magát a fehér asztal mellé, hat ökör sem tudta onnan elmoz­dítani. Lehetett akármilyen sürgős munkája, az mind mellékes volt, napokig nem nézett a község és az iroda felé. ; 1 1 1 Hosszú ideig szemethunytak eze kért a kisiklásokért, rendszerint se gitett a családi összeköttetés. Só­gora volt a megyei főjegyzőnek. Egyszer aztán baj történt. Javában mulatott a megyei szék helyen. A Korona főpincére kéj­jei'•'bontogatta a nem tudom há­nyadik üveg pezsgőt, a cigány I olyan szivhezszólóan húzta, hogy | »Ki tanyája ez a nyárfás...«, nem csoda, hogy János bátyánk olva­dozott, mint a kánikulában a vá­rosi járdán az aszfalt. Ezalatt kemény parancsolat ér­kezett az alattvalókról atyailag gondoskodó magas minisztérium­tól, hogy negyvennyolc óra alatt jelentés teendő a legutóbbi orszá­gos jégverés pusztításairól, mert a kormány segíteni akar a káro­sultakon. Kovács Ferke, a segéd­jegyző és János bátyánk jobbkeze lóhalálával vágtatott be a városba. A főjegyző ur már huszadszor hú­zatta a »ki tanyáját«, aztán me­rész lendülettel rendelte meg a »Csak egy kislányt«, miközben kissé vizenyőssé vált tekintetével epekedően ostromolta a szokatla­nul jéghideg kaszirnőt, Rózsikát. Kovács Ferke kissé fontoskod­va adta elő hívatlan érkezésének bkát s talán ép e n ez a fontosko­dás, meg azután a főjegyző úrban lötyögő pezsgőmennyis"ég feleb­resztette a benne szunnyadó ősi virtust, mert csak ugy foghegyről vetette "oda: — Eb ura Takó! ( azzal a táv­iratot begyűrte mellénye zsebébe. Ferke elé tolt egy színültig meg­töltött poharat, a cigány felé in­tett és jobbkeze mutató ujjával a magas ég felé bökött: — Ácsi, te! Hogyan is mond­tad az előbb ? Kissé borízű baritonján újból rá­kezdett: Csak egy kislány.... a"ny­nyira elkeseredett, hogy a legva­dabb ivásra adta magát. Kidőlt mellőle mindenki. Elsőnek Ferke, aztán sorba a pincérek és a cigá­nyok. A pincérek és cigányok később felváltást kaptak, de Já­nos bácsi még mindig birta erővel. Kovács Ferke harmadnap kocsin szállította haza érdemes principá­lisát, de csak a negyedik este tudott beléje lelket verni. Addigri. épen három távirah sürgetés fe­küdt az asztalán. 'Szó, ami szó, a vége az lett, hogy Somorjay Jánosnak ufilaput kötöttek a talpára. Előbb felfüg­gesztették, utóbb kényszer uton nyugdíjazták. Ezt is nehezen tudta a sógora kijárni. Szük napok jöttek János bá­csira, kezdődött a nélkülözés. Ha­marosan kikopott az emberségből és senki nem mert neki hitelezni, mert senki emberfia tőle egy fil­lért viszont nem látott. Egyik la­kását a másik után változtatta és meif sehoi'sem fizette meg a lakbért, mindenhonnan kitették a szűrét. Amikor Nagyüzsögön elfogyott a becsülete, átköltözött Palkonyá­ra. Kikeresett egy szemrevaló la­kást és alkudozni kezdett a gaz­dával. A falusi polgár mindig bi­zalmatlan a nadrágos emberrel szemben, Vörös Bódi Márton sem volt kivétel. Neki annyival több oka volt a bizalmatlanságra, mert nadrágos emberrel már egyszer megjárta, amikor a városból jött és rábeszélte a biztosításra és csak utólag derült ki, hogy a vá­rosi ur egy verklit sózott a nyaká­ba —• drága pénzért. Most is sanda gyanúval szemlélte a külön­ben jól öltözött urat, akit nem is ismert. János bácsi alkudozott vele, mint egy cigány, végül aztán megegyeztek. — Ennél maradunk — szólt megelégedetten a gazdának, — kend kiadja árendába ezt a két szobát és a konyhát, én meg fize­tek érte egy hónapra 200.000 ko­ronát. Hogy kend is biztos legyen a dolgában, meg én is, csináljunk erről egy kis kontraktust... Vörös Bódi Márton kissé zavar­tan forgatta kezében a viharvert kalapot. Látszott, hogy valami nyomja a lelkét. Somorjay észre­vette és mndjárti meg is kérdezte: — j^átom, gazduram, hogy va­lami aggodalma van. Hát csak ki vele, mi a baj? —Mán megkövetem alássan a tekintetes urat, — akadozott ki belőle a szó — ugyan tisztességes szándékúnak nézem az urat, de tessék má megnyugtatni, mi lesz akkor, ha a tekintetes ur nem fi­zeti meg az árendát?... János bácsi a fejére csapott Hogy erről ő is igy megfeledke­zett! Kolosszális idea támadt az agyában. — Hogy mi lesz akkor? — kér­dezte méltatlankodva — ezt el sem lehet képzelni! Még hogy én nem fizetek!... De ilyet!.., Szörnyen csóválta a fejét. Vörös Egyes szám ára 16 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom