Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 198-222. szám)

1929-09-11 / 206. szám

1929. szeptember 11 jrtÍRYIDk 5 Napi hírek K1SNAPTAR Szeptember 11. Szerda• Róm. kat. Protár. — Gör. l$i(th|. {Teodóra. TProt. Teodóra. — Izr. Elul 6. Apolló Mozgó: Mary Lou (5, 7 és 9 órakor.) Városi Színház Mozgó: Hula-Huia, az őserdő leánya (7 és 9 óra). Állandó választmányi ülés a vár­megyeházán (9 órakor). Vármegyei közgyűlés (11 órakor). Városi gőz- és kádfürdő: zárva. Sóstógyógyfürdő: nyitva reggel 6 órától. Bujtosi strandfürdő: nyitva egész napon át. VÁSÁROK JEGYZÉKE. Szeptember 11: Balatonfüred, Bi­harkeresztes, Becsehely (sertésvá­sár nincs), Gyöngyöspata, Kaba, Hajdúnánás, Nyirmada, Tiszaka­rád, Polgár, Ujmatomsok. Ser­tés- és kirakodóvásár: Pápa. — Sertésvásár: Orosháza. Szeptember 12: Etyek, Nagyszékely Nyirbátor. Ló- és kirakodóvásár: Jánk, ló- és marhavásár: Oros­háza. Rádió-müsor. Budapest. Szerda. 9.15: Hangverseny. 9.30: Hirek. 9.45: A hangv. folytatása. 11.10: Nemzetközi vizjelző szol­gálat. Vízállásjelentés magyarul és németül. 12: Déli harangszó. 12.05: A Rádió házitriójának hangversenye. 12.25: Hirek. 12.35: A hangv. folytatása. 1 : Időjelzés. 2.30: Hirek, élelmiszerárak. 3.30: Morse-tanfolyam. 4: Meseóra. 4.45: Időjelzés, hirek. 5.15:: Börzsönyi Béla novellái. 5.45: A m. kir. budapesti I.ső honvédgyalogezred zenekarának hangversenye. 7: Rádió amatőr posta. 7.25: Olasz nyelvoktatás. Utána sporteredmények. 8.15: Gramofonzene. Utána időjelzés. Majd hirek és a nemzetközi sakkverseny eredményei. Utána cigányzene. ELJEGYZÉS. Schőn Sárit eljegyezte Grünber­:ger Lajos. — A város is segítségére siet a beteg Krúdy Gyulának. Dr. Bencs Kálmán polgármester, aki a napokban érkezett haza külföldi tanulmányútjáról az egyik fővárosi lap tudósítója előtt kijelentette, hogy erejéhez mérten Nyíregyháza város is segítségére lesz a Nyírség nagy írójának, Krúdy Gyulának. — Meghalt a bujtosi strand­szerencsétlenség áldozata. Pellach János IV. é. tanítóképzős, aki a bujtosi strandon fejest ugrott és •nyafecsigolyatörést szenvedett, ma délután egynegyed 2 órakor bele­halt sérülésébe. — Változás a sóstói menet­rendben. A Nyiregyházavidéki Kisvasutak üzletvezetősége a kö­vetkezőket közli : Értesítjük a t. utazó közönséget, hogy f. hón-tői kezdődőleg a 49 és 50 sz. helyi vonatokat beszüntetjük. E nap­tól kezdődőleg a Bessenyei-térről Sóstóra 21 óra 31 perckor és visz­sza Sóstóról pedig 22 óra 22 perc­kor indul az utolsó vonat. NINCS TÖBBÉ ROSSZ FÉNYKÉP. Amatőrök, amatőrök 1 Ide figyeljetek : Hogyha jó képet akartok, Csépányhöz menjetek. Nincsen többé rossz felvétel :' Minden bajt kijavít — S ráadásul fényképezni, Előhívni, kopirozni — Ingyen is megtanít. — Ácsmesterek figyelmébe ! Az újonnan épülő ipartestületi szék­ház ácsmunkálatainak megbeszé­lése tárgyában tisztelettel meghí­vom Nyíregyháza város összes ácsmestereit és ácsiparosait a f. hó 11-én, szerdán délután 6 óra­kor az Ipartestület helyiségében tartandó értekezletünkre, s kérem hogy azon teljes számban szíves­kedjenek megjelenni. — Jakab Kálmán, szakosztályi elnök. — Beiratások a Füredi zeneis­kolába. Füredi Henrik államilag engedélyezett m. zeneiskolájában a beiratások megkezdődtek. Beirat­kozni lehet zongora, hegedű, gor­donka, és saxopnon tanszakokra az intézet helyiségében Kállai-utca 2. szám alatt egész nap folyamán. Saxophont felnőttek is biztos eredménnyel tanulhatnak minden zenei előképzettség nélkül. Még csak tehetség sem kell hozzá. Az intézet akadémiai osztályú növen­dékei a Zeneművészeti Főiskolán vizsgázhatnak, ahol államérvé­nyes bizonyítványt kapnak. A iV-ik osztályban kettes osztályza­tot nyert növendékek a Zenemű­vészeti Főiskolán tanárképző tan­folyamra jelentkezhet és annak el­végzése után zenetanári oklevelet nyerhetnek. Oly növendékek ré­szére, kiknek zongorájuk nincs, külön gyakorló terem áll rendelke­zésükre, úgyszintén a saxophon tanszakon is. Felnőttek részére kü­lön esti tanfolyam. Tandij zongora gondonka, saxophon tanszakokon évi 150 P, a hegedű első alsó osz­tályában 120 P, a többi osztály 150 P. A tandij havi, negyedévi részletekben is fizethető. Beiratási dij fűtési, vilá'gitási díjjal együtt egész évre 15 pengő. (*) Kézimunkakurzus az Angol­kisasszonyoknál. Az Angolkisasszo ny ok Intézete kézimunkakurzust nyit, amelynek tárgya okt. i-ig üvegaranymozaik. Órák : szept. hó 15-ig mindennap 3—5-ig, azontúl _ háromszor egy héten : kedden, csütörtökön, szombaton 3—5-ig. a Beiratási dij 2 P, tandij havi 10 ? pengő személyenkint. Októbertől karácsonyig: fehérnemű és ruha­szabás, varrás, fehér hímzés, netze lé? (recézés) és kivarrás; azsu­rozás. Karácsonytól, illetőleg jan. 7-től: ruhavarrás, színes himzés és más díszmunkák. Díjazás, mint főnt. j — A Kiosz választmányi ülése. A KIOSZ választmánya szeptem­ber 11-én, szerdán este 8 órakor a Bocskai utcai székházban ülést tart. A választmányi ülés tárgy­sorozatán fontos anyagi vonatko­zású tárgyak szerepelnek, ezért arra kéri a vezetőség a választ­mány tagjait, hogy az ülésen pon­tosan s valamennyien szívesked­jenek megjelenni. — öszi nagytakarítás előtt a gondos háziasszony függönyeit Feld Olíy budapesti Vegytisztitó­gyár gyüjtőtelepének (Zrínyi Ilona utca 9. az udvarban) adja át gon­dos kitisztítás végett. Ugyanott mindenféle ruhákat tisztítanak és festenek pontosan minta szerint — Beiratkozás a zongoraisko­lába. Vertse K. Andorné Volk­mann Róza zongoraiskolájában (Luther-palota B-épület I. em. I. ajtó) a tanítás megkezdődött. Tandij egész évre 150 pengő, be­iratási, fűtési és világítási dij együtt ifi pengő. A tandij negyed­évi és havi részletekben is fizet­hető. Az intézet magasabb kép­zettségű növendékei az Országos Zeneművészeti Főiskolán vizsgáz­hatnak, ahol 'államérvényes bizo­nyítványt kapnak. A Zeneművé­szeti Főiskola IV. osztályában ket­tős osztályzatot nyert növendékek a tanárképző tanfolyamra jelent­kezhetnek és annak elvégzése után zenetanári oklevelet nyerhetnek. Beiratkozni a tanítás tartama alatt is lehet. — Mi újság az anyakönyvi hi­vatalban ? A nyíregyházi anya­könyvi hivatalban szept. 6-án a következő bejegyzések történtek : Születtek : Kovács Ferenc ág. h. ev., Veres Erzsébet rkath. Meg­halt : Polcz Erzsébet rkath. 1 hónapos. Házasságot kötöttek :: Weiner Márkusz bázaló, izr. és Klein Fáni izr. — Szeptember 7-i bejegyzések : Születtek : Csajbók Ilona rkath., Karahuta Anna gör. kath., Balogh Ilona rkath., Nyá­rádi Borbála ref., Závaczki Er­zsébet ág. h. ev., Kiss András rkath. Meghaltak : Csikós József ref. 30 éves, Prekup György g, kath. 1 5 napos, Bene Istvánná Ter­Köszönetnyilvánitás. Mindazok, akik felejt­hetetlen testvérem, Mészáros János ny. dohánybeváltó felügyelő elhunyta alkalmá­val mélységes fájdalmamban osztoztak, fogadják részvé­telükért ez uton is hálás köszönetemet. Nyiregyhá^, 1929. évi szeptember hó. Özv. Mészáros Jánosné. Igen kedvező fizetési feltételek mellett garantált csiraképes fajtiszta bú zavetömag kapható dr. Erdőhegyi Lajos orosi gazdaságában. Bővebb felvilágoiitást nynjt a — Nyíregyházi Termény- és Áruraktár igazgatója. — 57J7—6 A kórház ellen támadó cigányok közül kettő megszökött a rendőröktől, amikor az ügyészségre kisérték őket Emlékezetes olvasóink előtt az a felháborító eset, amely szomba­ton délelőtt játszódott le az Er­zsébet-kórház előtt s bent a kór­ház épületében, amikor a vesze­kedő cigányok előbb egy rendőrt vertek össze, majd kapákkal rátá­madtak a kórház alkalmazottaira s «.z elősiető dr. Dohnál Jenő fő­orvost majdnem leütötték. A rendőrség összefogta a ga­rázda cigányokat s bekísérte őket a főkapitányságra, ahol lefolytat­ták ellenük az eljárást. Kihallgat­ták valamennyiüket s tisztázták a veszekedés és verekedés körülmé­nyeit. A jegyzőkönyveket ma reg­gel zárták le s a cigányokat a d&­előtt folyamán kisérték át a kir. ügyészségre. Az átkisérésnél azon­ban egy kis baj történt. Amikor a kisérő rendőrök a törvényszék épü­lete elé értek, két cigány kilépett a sorból és megugrott. A rendőrök nem tehettek mást, minthogy a még őrizetükben lévő 4 cigányt fel­kísérték az ügyészségre, a másik kettőnek megszökéséről pedig dol­guk végeztével tettek jelentést a főkapitányságon. A rendőrségen nyomban meg­tettek minden intézkedést a szöke­vény cigányok kézrekeritésére. De­tektívek és rendőrök kutatják át azokat a helyeket, ahol meg szok­tak fordulni s valószínűleg estére már ismét fogságba kerülnek a szö­kevények. A legjobb tápszer a világhírű Portersör. Kapható minden jobb üzletben és kávéházakban. Főlerakat: HŐníg Jenő sörraktára, Nyíregyháza, Telefon 181. Ugyanott a legjobb minőségű szeszes italok jutányos áron kaphatók. 4906-? hes Erzsébet ref. 41 éves. Házas­ságot kötöttek : Mendek István rkath. gépkocsivezető és Erdei Ilona ref. Nagy József péksegéd rkath. és Popovics Ilona gkath. Dr. Mérei Ferenc Ede tanár ág. hitv. ev. és Dr. Juhász Margit ta­nár rkath. — Szept. 8-iki bejegy­zések: Házasságot kötöttek: Dzvi­gola József pénzintézeti főkönyve­lő rkath. és Leschák Rubliczky Erzsébet Ilona ág. h. ev. A CSEH SZOCIALISTÁK TÁ­MADJÁK A TŐT NÉPPÁRTÓT Prágából jelentik:: A cseh koa­líciós pártok a német és tót pár­tok 'kizárásával értekezletet tartot­tak az őszi parlamenti program megbeszélésére. Ez a körülmény mutatja azt, hogy a koalíció fel­borulásával számolnak. A szocia­listák nyíltan felajánlották, hogy a tótok helyét betöltik. Lapjuk erősen támadja Hlinkáékat. A tót néppárt pálcát tört Tuka mellett — irja a Cseszko Slovo — és ha Tukát a bíróság elitéli, ez egy­szersmind a tót néppárt ítélete is l£SZ. CI r, ri ft it parcellánként, vagy egész LldUun ben a nagy állomással szemben, Petőfi , Kiss Ernő- és Népkert házhelyek. tC & házhely egyenként 165 •-ol közvetlen a villamos végállomásnál 9C0 • öl hozbely. Eladó a Széchenyi-uton uj kettőemeletes komfortos bérház, adómentes. Ugyanott három szép üzlet­helyiség kiadö. Énekezni lehet Kovács Zsigmond üzletében Szarvas-u. 2., vagy Gotteszmann Herpiann fakereskedőnel Széchenyi-utón. 5682—3 V ehérnemű é 5 har/ S/ ? et oppolGS -varrás és hi*,^ Nyíregyháza, Vay Ádám-u. 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom