Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 198-222. szám)

1929-09-06 / 202. szám

1929. szeptember 6. jWlffltYIDBie. Sancte napja ... Arra serkent, hogy szeressük a jövő ígéreteit, a gyermekeket, szeressük a lélek magvetésének mütérmeit, a ma­gyar jövő lelkének bontogatóit, a magyar iskolákat és szeressük, be­csüljük az iskola mártirkoszo­rus munkásait, a magyar tanítókat, akik gyermekeinket -uiyan szeretettel fogják kézen ma és olyan önfeledten, a művészi al­kotás olyan édes életörömével fi­gyelik a kis ajkak játékát, amikor először zeftditik meg a betűket. Veni Sancte Spiritus. Jöjj ei nagy inspiráció a mi számunkra, az élet kavargó örvénye felett tá­molygó nagyokra is, frissüljünk meg mi i.s a szeptemberi nap lel­ket virágba szökkentő áldott fé­nyében. Boldog, aki gyermek tud maradni a lélek tiszta örömeiben, akiben az élet mélységének titkait zendíti meg a kicsinyek fohásza : Veni Sancte ..., a szebb élet, igaz­ságosabb, boldogabb, emberibb élet szép reggeli ígérete. — Heítai Jenő regénye az uj Színházi Életben. A Színházi Élet uj száma kezdi meg Heltai Jenő­nek, a kiváló magyar írónak »Élet­ke« cimü uj regényének a közlését. Egy szerencsétlen kis púpos leány­ról szól Heltai Jenő regénye, a­m«ly olyan irodalmi szenzáció, — hogy egészen biztosan nagíy _ és hangos visszhangja lesz ugy az iro­dalmi körökben, mint az olvasók között. Minden üj Heltai Jenő re­gény irodalmi szenzáció, de külö­nösen az a legújabb regénye, a­melyben drámai lüktetés párosul Heltai Jenő 'írásának egyéni bá­jával. Az uj Heltai Jenő regényen kivül egé^z sereg érdekesség van még az uj Színházi Életben. Eb­ben számol be Simon Böske élmé­nyéiről, amik a deauvillei válasz­tás óta történtek vele. Közli to­vábbá a Színházi Élet a világ leg­szebb színésznőinek fényképét, il­lusztrált illemtant ad, beszámol ? legújabb színházi eseményedről, 3 felvonásos és i felvonásos darab­melléklet. novellák és szenzációs kottamelléklet van rríég az uj Szin­"házi Életben, ara elvnek ára i pen­gő, negyedévi előfizetési dij io.— pengő. Kiadóhivatal: Budapest VI., Aradi-utca io. szám. — Beiratások a Füredi zeneis­kolába. Füredi Henrik államilag engedélyezett m. zeneiskolájában a "beiratások megkezdődtek. Beirat­kozni lehet zongora, hegedű, gor­donka, és saxophon tanszakokra az intézet helyiségében Kállai-utca 2. szám alatt egész nap folyamán. Saxophont felnőttek is biztos eredménnyel tanulhatnak minden zenei előképzettség nélkül. Még csak tehetség Sem kell hozzá. Az • intézet akadémiai osztályú növen­dékei a Zeneművészeti Főiskolán vizsgázhatnak, ahoí államérvé­nyes bizonyítványt kapnak. A IV-ik osztályban kettes osztályza­tot nyert növendékek a Zenemű­vészeti Főiskolán tanárképző tan­folyamra jelentkezhet és annak el­végzése után zenetanári oklevelet nyerhetnek. Oly növendékek ré­szére, kiknek zongorájuk nincs, külön gyakorló terem áll rendelke­zésükre, úgyszintén a saxophon •tanszakon is. Felnőttek részére kü lön esti tanfolyam. Tandij zongora gordonka, saxophon tanszakokon évi 150 P, a hegedű első alsó osz­tályában 120 P, a többi osztály 150 P. A tandij havi, negyedévi részletekben is fizethető. Beiratási dij fűtési, világítási díjjal együtt •egész évre 15 pengő. — Minden volt hadifogoly in­gyen kapja meg az Ujságboltban .a legújabb hadifogoly regénynek, Fábián Béla: »Hat ló — negyven «mber« c. müvének eddigi folyta­tását. s 3 X á hidasnémeti kémkedési pör vádlottja, Pecha Vince, hétfőn kerül a katonai törvényszék elé A magyar katonai ügyészség kémkedés büntette cimén adott ki vádiratot Pecha ellen Budapestről jelentik : A magyar közönség előtt ismeretes a két hónapokkal ezelőtt Hidasnémetinél történt kémkedési eset, amelynek kapcsán a magyar hatóságok le­tartóztatták a kémkedésen tetten ért Pecha Vince cseh vasúti tiszt­viselőt, aki a hidasnémetii közös határpályaudvaron teljesített szol­gálata közben Csehország javára kémszolgálatokat végzett. A ma­gyar rendőrség tudvalévőleg ép­pen akkor érte tetten, amikor egy katonai természetű iratot vett át. Az ügyből kifolyólag megindult diplomáciai eljárás után, melynek során Csehszlovákia, határzárt is rendelt el a hidasnémetii vasúti forgalomban, a csehek kénytelen­kelletlen tudomásul vették, hogy Pecha Vincét jogosan és kellő bi­zonyítékok álapján tartóztatták le a magyar hatóságok. Pecha Vin­cét Budapestre szállították és az­óta a Margit-köruti katonai tör­vényszék fogházának lakója. Ter­mészetesen a legsürgősebben meg- | indult ügyében az eljárás és ; a katonai ügyészség a rendel- ' kezésre álló adatok alapján kémkedés büntette cimén vád­iratot is adott ki Pecha ellen. Pecha Vince ügyében most vá­ratlanul uj fordulat következett be, amennyiben a Margit-köruti Katonai törvényszéken már ki is tűzték ügyében a főtárgyalást. A tárgyalás vezetője dr. Kovács had­biröszázados lesz. Pecha védel­mére Cseh András dr. ügyvédet katonai védőt rendelték ki. A rendkívüli érdeklődéssel várt tár­gyalást szeptember 9-én kezdi* ímeg a katonai törvényszék a Mar­git-köruti épületben. A tárgyalás valószínűleg több napot fog igény­be venni. Miután kémkedésről van szó, természetes, hogy a tárgya­lás szokás szerint a Nyilvánosság teljes. kizárásával fog lefolyni, le­hetséges azonban, hogy éppen azért, mert egész Európa fel­irigyel az ügyre, az ítélet kihirde­tése után hivatalos közleményben fogják tájékoztatni a nyilvánossá­got a perről és a meghozandó Íté­letről. — Orvosi hir. Dr. Pataky Tibor csecsemő- és gyermek-szakorvos rendelőjét Kálvin-tér • 14. szám alól a Luther-utca 20. szám alá helyezte át. — Palackozott szeszes italt nem szabad hitelbe árusitam. A tavaly hozott uj bortörvény teljes egé­szében megtiltja a kocsmai hitcle­Kást. Ennek folytán a bíróság a kocsmai hitelt a felperes javára nem itéli meg. — Egy szakmai szakértekezlet megállapította, hogy az uj tortörvény nemcsak a ven­déglőkre és kocsmákra, hanem azokra a kereskedésekre is alkal­mazandó, amelyek szeszes italok­nak kismértékben való eladására joggal bírnak. — Ebből követke­zik, hogy zárt palackokban levő szeszes italokat sem szabad ezután hitelbe árusítani. — Ml újság az anyakönyvi hi­vatalban ? A nyíregyházi anya­könyvi hivatalban szept. 2-án a következő bejegyzések történtek : Szülgttekf: Klepács József gkath. Znamecz Anna ág. h. ev., Lukats jános gkath, Kiss Rozália rkath., Domanyiczki Sándor Géza rkath., Fenyves Márta Veronika izr., Fa­zekas Rozália ref. Pristyák And­rás ág. h. ev.,„Ákli András rkath. Rácz Gyula ág. h. ev., Molnár Ilona gkath. Meghaltak : Garai Kálmánné Dedics Anna 45 éves, ág. h. ev., özv. Szabó Sándomé Deák Zsófia 67 éves, ref., Rusz­nyák Józsefné Szalontay Terézia ref., 70 éves, Veres Ida ref. 25 éves, Linczenbold József rkath., 22 éves. — Szept. 3-iki bejegyzé­sek : Meghaltak : Rausz András víg. h. ev. 8 hónapos. — Balogh Sámuel rkath. 5 hónapos. Leventeügy Értesítem az összes leventéket, ezek szülőit és munkaadóit, hogy a levente foglalkozás folyó hó 8-án reggel 7 órakor kezdetét , veszi. Minden egyes levente ellenőrző könyvvel díjmentesen lesz ellátva, úgyhogy a munkaadó és szülő eb­ből meggyőződhetik, hogy alkal­mazottja vagy gyermeke levente kötelességének eleget tett-e. 3x , Testnevelési Vezető. — Tanévnyitás az állami tani­tőképző-intézetben. A nyíregyházi állami tanítóképző-intézetben ma volt a tanítási év ünnepélyes meg­nyitása. A tanitőnövendékek reg­gei Veni Sanctén vettek részt, majd az intézet dísztermében gyü­lekeztek, ahol a Hiszekegy elhang­zása után Lukács Béla igazgató intézett hozzájuk a tanítói hivatás eszmekörében mozgó, lelkesítő "beszédet, majd ismertette a rend­tartás uj rendelkezéseit. Orbán András, a történelem tanára a zászlókultusz szociológiai kialaku­lását ismertette a törzsszerkezet­től a modern nemzeti államélet kifejlődéséig és rámutatott a zászló szimbólum hatalmas érzelmi és akarati erőforrására. Az ünnepség a Himnusz-szal ért véget, majd az intézet udvarán sorakoztak fel a tanitónövendékek és a gyakorló­iskola növendékei. Az ifjúság ka­tonás fegyelmezettséggel, lelkes tiszteletadással vonult el a nem­zeti lobogó előtt a tanári testület jelenlétében. Az ünnepség után •roit a pótfelvételi értekezlet, ame­lyen a növendékek létszámát vég­legesen megállapították. A taní­tóképzőbe ebben az iskolai évben az eddiginél is több érettségizett diák. folyamodott az V. évfo­lyamba. ISa, csütörtökön este lesz a nagy nótafelismerési verseny a Lengyel-kioszkban Városszerte óriási érdeklődés mu­tatkozik a Lengyel-kioszk ma esti nótafelismerési versenye iránt. Ez a verseny lesz tudniillik az utolsó nótafelismerési verseny a szezon­ban és egyben £ legszenzációsabb is. A verseny nyertesei meglepe­tésszerű, nagyszerű ajándékokban fognak részesülni, melyeket a zsűri fog kiosztani. Az este nagy meg­lepetései között nem utolsó jelen­tőségű, hogy Lengyel Nándor vá­rosunk közkedvelt cukrásztulajdo­nosa- a szezon meghosszabbítására való tekintettel mélyen leszállította az árakat. Egy nagy fagylalt 60 fil­lérbe, kis fagylalt '40 fillérbe ke­rül csak, míg a speciális Lengyel-uzsonna, ami áll csokolá­dé, vagy kávé, vaj és mézből, — szintén 60 fillér. Tekintettel az óri­saját kísérleteik alap-* ján a Hag kávé bará­taivá váltak, mert meg­1 győződtek arról, hogy; a koffeinmentes Hag kávé nemcsak ártal­matlan, hanem ugyan­olyan jóizü, mint a leg­jobb minőségű más bab­kávé. Aki egyszer meg­próbálta, mindig az£ fogja inni. A nagy csomag ára csak 2.80 pengő. Kap­ható minden jobb gyar­matáru- és csemege-" kereskedésben. Hozas­son egy csomaggal még ma. Hag kávé megóvja szivSI Rag Káve Rt., Budapest, IX., Ranoiaer-utca a ási érdeklődésre, ami már napok­kal ezelőtt megnyilvánult, minden­ki jól teszi, ha saját érdekében asztalt foglaltat, vagy minél előbb igekszik elfoglalni a legmegfelelőbb helyet. Vass lózsef dr. népjóléti miniszter gyorssegélyben részesítette a beteg Krúdy Gyulát A Nyirvidék lelkes akciójának eredményeképen Lázár Miklós fő­szerkesztő közbenjárására Vass Jó­zsef dr. népjóléti miniszter egy időre lehetővé tette, hogy Szabolcs -uoSSai v HJNXP ÁPNJ^J 'Bf9 .11 XSTJU dosabb orvosi kezelésben és ápo­lásban részesüljön. A népjóléti mi­niszter atyai pártfogása nagyon jól esik az írónak és most a Siesta-sza­natóriumba viteti magát, mert kert és napfény után vágyódik. A kultuszminiszterhez közelálló körökből nyert értesülésünk szerint kilátás van arra is, hogy a napok­ban a kultuszminiszter is támoga­tást ad a nehéz helyzetbe került nagy magyar irónak, hogy mielőbbi fölépülését ezzel- is elősegítse. A legnagyobb örömmel közöljük a jóhirt Nyíregyháza jóérzésű kul­turközönségével, hogy végre is tel­jesült vágyaik egy része és nem "hiába telefonáltak, irkálták annyit szerkesztőségünkbe, mert a lap és olvasóközönségének együttes meg­mozdt^ása nem maradt visszhangta­lan Magyarországon. — »HiteIezési csalást követ el« feliratú táblák italmérések részére kaphatók a Jóba-nyomdában. — A korcsmai hitelről szóló ren­delet (uj minta) elkészült és kap­ható a Jóba-nyomdában Nyíregy­házán, Széchenyi-ut 9. szám. Te­lefon 139 .

Next

/
Oldalképek
Tartalom