Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 198-222. szám)

1929-09-04 / 200. szám

A 1929. szeptember 4. JtflfÍRYIDSK. 5 Dicker Gyula könyvkereskedése ideiglenesen a Városháza Bethlen-utcai frontján (a Sipos-cukrászdával szemben) — A revíziós siker kulcsáról és a francia-magyar barátságról fel­tűnően érdekesen nyilatkozik Hen­ry de Jouvenel, a nagynevű fran­cia politikus, aki mint baloldali •szenátor, érdekes szemmel, de tisz­tán látja a magyar belpolitikai é­letet és az ezzel oly annyira szo­rosan kapcsolatos revízió kérdését. Az eredeti nyilatkozat a 'Magyar Külpolitika legújabb számában je­lent meg. Ugyanez a szám hozza dr. Temesi Győzőnek »A cserkész jamboree külügyi szempontjai« — cimmel irott mély benyomást kel­tő cikkét, amelyben mint az Angliá­ban táborozott magyar cserkészek táborparancsnoka, az ott látottak és hallottak tapasztalatai alapján beszámol arról a nagy nemzetközi diplomáciai sikerről, amelyet ma­gyar fiuk arattak Albionban. A magyarok most lezajlott világkong­resszusáról Erdős I., Szófiában elő hazánkfia, mint a kongresszus e­gyik delegátusa emlékezik meg, a külföldi szemszögéből nézve és bí­rálva a kongresszus eredményét és külpolitikai hatását. Számos cikk, rovat és hir teszi élénkké és szí­nessé ezt a számot is, amelyből szívesen küld ingyen mutatvány­példányt a Magyar Külpolitika ki­adóhivatala, Budapest, Országház XI. szám. — Már megjelent az uj Közszál­litási Szabályzat páratlanul olcsó zsebkiadásban. Mindössze egy pen gő ötven fillérért megrendelhető a Tiszántúli Ipar és Kereskedelem kiadóhivatalánál, Debrecen, Piac­utca 8i. — Ujabb adomány az ipartestü­leti székház javára. Rosenblüth La­jos tiszalöki téglagyáros 3500 da­rab téglát adományozott az ipar­testületi székház javára. — Ha fáj a feje, és szédül, ha teltséget, bélizgalmat, gyomor­égést, oldalszurást, mellszorulást és szívdobogást érez, igyék minél előbb valódi »Ferenc József« ke­serüvizet. Gyomor- és bélszakorvo­sok bizonyítják, hogy a Ferenc Jó­zsef-viz remek természetalkotta hashajtó. Kapható gyógyszertárak­ban, drogériákban és füszerüzle­tekben. — Beiratkozás a zongoraisko­lába. Vertse K. Andorné Volk­niann Róza zongoraiskoláijába (Luther-palota B-épület I. em. I. ajtó) á beiratások megkezdődtek. Tandíj egész évre 150 pengő, be­hatási, fűtési és világítási dij együtt ig pengő. A tandij negyed­évi és havi. részletekben is fizet­hető. Az intézet magasabb kép­zettségű növendékei az Országos Zeneművészeti Főiskolán vizsgáz­hatnak, ahol 'államérvényes bizo­nyítványt kapnak. A Zeneművé­szeti Főiskola IV. osztályában ket­tős osztályzatot nyert növendékek a tanárképző tanfolyamra jelent­kezhetnek és annak elvégzése után zenetanári oklevelet nyerhetnek. — Legolcsóbb bevásárlási for­rás irodai szerek, iró-, irógépcar­bon papir és minden papiráru­cikkben. Dicker Gyula papíráru­háza (ideiglenesen a Sipos-cuk­rászdával izemben.) — öszi nagytakarítás előtt a gondos háziasszony függönyeit Feld Olíy budapesti Vegytisztitó­gyár gyüjtőtelepének (Zrínyi Ilona utca 9. az udvarban) adja át gon­dos kitisztítás végett. Ugyanott mindenféle ruhákat tisztítanak és festenek- pontosan minta szerint — Német nyelviskola. Szeptem­ber elsején német nyelviskola nyí­lik a Virág-utca 8. szám alatt (az" udvarban.) A tanítás és társalgás kizárólag német nyelven történik, ugy a kezdők, mint a haladók ré­szére, még pedig egyénenként, vagy csoportosan. A havi tandij összege heti 2 leckével, a taní­tási idő tartama szerint változik, éspedig ha a lecke félóra, a havi tandij 8 P, ha a lecke háromnegyed, óra, a tandij 12 pengő, teljesóra esetén pedig 16 pengő. A felnőtt kezdők és haladók részére az es­ti órákban tartatnak tanfolyamok. Beiratkozási dij 3 pengő. Beirat­kozni egész napon át lehet. — Orvosi hir. Dr. Kardos End­re orvos (körorvos) szabadságáról hazaérkezve ismét rendel Szarvas­utca 45 .szám alatt. — Telefon: c-i ft 3X — A gólya megjelenik az eskü­vőn. Furcsa esküvő zajlott le a württembergi Lorch városkában. B. Gusztáv, 30 éves nagyiparos a vá­roska apraját, nagyját meginvitál­ta a menyegzőjére. Sch. Lujzát, egy csinos háztartásbeli leányt a­kart feleségül venni a nagyiparos. A vendégkoszoru már együtt volt a lakodalmas házban és a papa is megérkezett, amikor váratlan ese­mény zavarta meg az esküvői han­gulatot. A fiatal 'menyasszonyt — meglátogatta a gólya. Gyorsan or­vost hivtak, aki világrasegitette a legifjabb württembergi állampol­gárt. A vőlegény, most már mint íipa is, boldogan fogadta a gratu­lációkat. Miután az utcán ezren és ezren várták a nagy lakodalmas menetet, hogy a népség és katona­ság ne csalódjon, a menyasszony egyik huga öltötte magára a mir. íuszkoszorut és a vőlegény olda­lán sürü fehér fátyollal borítva vé­gig kocsizott a városkán. Ugy a fia'tal mama, mint a kisbaba, — nagyszerűen érzik magukat. — Beiratások a Füredi zeneis­kolába. Füredi Henrik államilag engedélyezett m. zeneiskolájában a beiratások megkezdődtek. Beirat­kozni lehgt zongora, hegedű, gor- 1 donka, és saxophon tanszakokra az intézet helyiségében Kállai-utca 2. szám alatt egész nap folyamán. Saxophont felnőttek is biztos eredménnyel tanulhatnak minden zenei előképzettség nélkül. Még csak tehetség sem kell hozzá. Az intézet akadémiai osztályú növen­dékei a Zeneművészeti Főiskolán vizsgázhatnak, ahol államérvé­nyes bizonyítványt kapnak. A IV-ik osztályban kettes osztályza­tot nyert növendékek a Zenemű­vészeti Főiskolán tanárképző tan­folyamra jelentkezhet és annak el­végzése után zenetanári oklevelet nyerhetnek. Oly növendékek ré­szére, kiknek zongorájuk nincs, külön gyakorló terem áll rendelke­zésükre, úgyszintén a saxophon tanszakon is. Felnőttek részére kü lön esti tanfolyam. Tandij zongora gordonka, saxophon tanszakokon évi 150 P, a hegedű első alsó osz­rtályában 120 P, a többi osztály 150 P. A tandij havi, negyedévi részletekben is fizethető. Beiratási dij fűtési, világítási díjjal együtt egész évre 15 pengő. — 30°/o-ot takarít meg, ha kö zépiskolai felirásos füzeteit és rajz­tömbjeit Dickernél szerzi be — (ideiglenesen a Sipos-cukrászdá­val szemben.) — Mayer miniszter lesz a tolna­tamási fovasünnepség fővédnöke. A Tolnai-Tamási és Vidéke Félvér Lótenyésztési Szövetkezet szeptem ber 6-iki'lovasünnepségének fővéd­nökségét Mayer János földmive­lésügyi miniszter, védnökségét dr. Plosz Béla államtitkár, Jankó Ágoston Tolnamegye főispánja és Szevald Oszkár Tolnamegye alis­pánja vállalták. — »A Reggek Krúdy Gyuláról és a »Nyifvidék«-rőI. A Budapes­ten Lázár Miklós szerkesztésében megjelenő »A Reggek c. lapban olvassuk a következő sorokat : A Wyirség nagy poétája, Krúdy Gyu­la, negyedik hete súlyos betegen fekszik a Liget-szanatórium egyik elsőemeleti kis, fehér szobájában. A magyar tájak, az őszi színek festője, akinek irásmüvészetéhez leginkább Mednyánszky László cso dálatos pikturája hasonlítható, éíet-halál harcot vív a kórral, amely teremtő ereje teljében, 52 éves korában támadta meg legen­dás szervezetét. Krúdy Gyulának az elmúlt hét elején válságos órái is voltak, de a hét végére javult az állapota. Az irót felesége, Krú­dy Zsuzsánna hősies önfeláldozás­sal ápolja és a Liget-szanatórium orvosai- is minden képességükkel azon vannak, hogy megmentsék az életnek és a magyar irodalomnak. Napról-napra rengetegen érdeklőd­nek Krúdy hogyléte felől, nemcsak fővárosi barátai és tisztelői, de vidékről is, különösen Szabolcs) megyéből, amelynek vezető orgá­numa, a »Nyirvidék«, hosszú cik­kekben számol be a Nyírség büsz­keségének betegségéről. — A Tiszántúli Ipar és Keres­kedelem közgazdasági hetilap leg­újabb számának vezetőhelyén köz­li a Kamara nagy figyelmet ér­demlő felhívását a magyar ipar támogatására, beszámol a debre­ceni iparosok és kereskedők erő­teljes akciójáról a fővárosi kon­kurrenciával szemben, Brassay Zoltán hajdúböszörményi ipartes­tületi elnök rendkívül érdekes cikk ben ismerteti az iparosság hely­zetét, tájékoztatót ad a lap a kis­kereskedelmi hitelről, közli az ösz­szes tiszántúli versenytárgyalási, szállítási hirdetményeket, munka­alkalmakat, kereseti lehetőségeket, minden erejével védi a helyi ipar érdekeit stb. Nélkülözhetetlen ez a lap minden tiszántúli iparosnak, kereskedőnek, vállalkozónak, üz­letembernek, pénzintézetnek stb. A Tiszántúli Ipar és Kereskedelem szerkesztősége és kiadóhivatala Debrecen, Piac-u. 81. Olvassák az egész Tiszántúl, hét vármegyében. SAKK •••••• A budapesti nemzetközi sakk­torna második fordulóján a követ­kezők játszottak : Capablanka győz Brinckmann ellen, Rubinstein legyőzi Steinert, Monticelli győz Thomas ellen, Tar takover nyer Prokesch ellen. A Havasi—Vajda játszma eldöntet­lenül végződött. A Przepiorka—• Canal és Colle—Van der Bosch parti függőben maradt. Ezeket csütörtökön fejezik be. Verekedtek a tyukodi legé­nyek a leventekört miatt (A »Nyirvidék« tudósítójától.) A verekedések és a benne részt­vevők természetrajzához tartozik, hogy amikor a felelősségrevonás ideje elérkezik, a legnagyobb hő­sök ma született bárányokká vál­toznak. Valahogy igy történt Tyú­kod község határában is, ahol bár egy napszámosnak a karja tört el, egy másik ember kaprát pe­dig vasvilla járta át, egyhangú val­lomás van arról, hogy azok, akik­nek a kezében ott volt a vasvilla, nem okozták a testi sérelmeket. Az esetről egyébként tudósítónk a következőket jelenti : Tyúkod község határában két helyen cséplés folyt. Az egyik gép munkásai a napi munka végzése után bent jártak a községben, ahonnan este 10 óra tájban tértek vissza a géphez. Útjuk a másik munkáscsoport mellett vezetett el s amikor ezekhez értek, egyik társuk, névszerint Varga Károly a nála levő levente kürttel trom­bitálni kezdett. A gép mellett pi­henő munkások közül egy előttük ismeretlen hozzájuk lépett és Var­gát felpofozta. A társaság ott­hagyta a tettlegesség helyét s mi­kor saját munkahelyükhöz értek, azon tanakodtak, hogyan lehetne megtudni, "ki ütötte arcul Vargát. Ezért négyen felszedelőzködtek s a másik társasághoz indultak. Mi­kor közelükbe érkeztek, egy em­ber állt eléjük vasvillával, aki ki­jelentette, hogy ő volt az, aki Var­gát megütötte. Ebből rövid szó­váltás keletkezett, majd még két vasvillás ember j'ött a társaság­hoz s megtámadták amazokat, aKik közül Erdős Pálnak olyat vágott az egyik tettes a karjára, hogy az eltört, Fazekas Józsefnek pedig a jobb karját szúrták át. A megindított nyomozás meg­állapította, hogy Lakatos György volt az, aki Varga Károlyt arcút ütötte. Lakatos be is "ismerte tet­tét, úgyszintén a továbbiakat is, de csak annyiban, hogy ő, fia La­katos József és harmadik társuk, Lakatos Gábor a vasvillákkal csu­pán hadonásztak, de hogy a sér­tetteket bántalmazták volna, azt tagadják. Hogy hogyan történt mégis az, hogy az egyik ember karja eltört, a másikába pedig beleszaladt a villa, azt még csak nem is sejtik. Erdős Pál sérülése 21 napon belül gyógyul, de 50 napig mun­kaképtelen lesz. Fazekas József sérülése 8 napon belül gyógyul. Az eljárás megindult. „ BS Uzletáthelyezés! TT 21 + 7 TVT1 1? Q í| var rógép, kerékpár, csillár és db* Oi V U IVi IMUM grammofon szaküzletét, melyet •párh'nTrsI bővített ki, a Takarékpalota főbejárata J.4IUUVAJ1 mellé helyezte át. — Telefon; 3-93.

Next

/
Oldalképek
Tartalom