Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 198-222. szám)

1929-09-01 / 198. szám

1929. szeptember 1. Krúdy Gyula Nincs költő, aki kitudná fejez­ni, szavakba tudná formálni, nincs szobrász, aki ércbe öntené, már­ványba mintázná, nincs festő, aki a szinek dus skálájával vászonra tudná álmodni a magyar irónagy­ságok évszázados szörnyű tragédiá­ját. A fájdalom, a roppant erőki­'fejtés, a sötét tehetetlenség és a di­csőség és nagyság teljében való elbukás megrázó tragédiája ez, amelyet talán Beethoven zsenije tudna hatalmas szimfóniában ér­zékeltetni velünk, akik ennek a tra­gédiának közvetlen előidézői va­gyunk. Roppant bazaltsziklákba zárt szel lemek a magyar irók, akik gigászi erővel próbálják szétrepeszti a bűnnek, maradiságnak és tudatlan­ságnak sziklabörtöneit, hogy a do­hos pinceszagu odúkban friss leve­gő hatoljon be és a vakondszemek a végtelen kék égre táruljanak ki. És ebben a küzdelemben véres, összezúzott fejjel buknak el nagy­jaink. Legjobb esetben ráfröccsen­tett sár, mocsok és szenny a jutal­ma, legrosszabb esetben a közöny teriti rá a feledés piszkos lepedő­jét, hogy aztán halála után, vagy 50 esztendővel kis irodalmi hiénák, a betűk galantférgei, a tjehetségte­lenség akadémikusai túrják ki dudvás, beomlott sirjából és rival­va dicsőítsék önmagukat a nagy­szerű felfedezésért. Ez minden igazán értékes ma. gyar iró sorsa és ez a könyörtelen végzet Krúdy Gyulát is elértje. Hal­hatatlan müveinek jutalmaképen ott fekszik tépett idegzetlel, hal­kuló sziwel a kórágyon, már életé­ben elfeledve, soha nem méltá­nyolva, nyomorultul. Kint az élet tovább száguld, a bankár, börziáner, a politikus Éi tágult orrcimpákkal habzsolja a gyönyöröket, a muló, hamis dicső­séget, az utcák forgataga egy pil­lanatra sem szünetel, színházak, mozik, bárok, korcsmák, mulatók reflektorozzák a ledér élvezeteket, csak a nagy álmodozóra nem gon­dol senki, ott fekszik koszorutlan fejjel súlyos betegen és halhatat­lan emlékére a felejtés piszkos le­pedőjét boritja a lelketölő ma­gyar közöny. Nyíregyháza város szülöttje ő, de itt e szabolcsi homokban el­szikkad minden hála és szeretet, a por belep minden emelkedett ér­zést, megértést, kulturát és a nagy Író müveinek talán legkevesebb ol­vasója Szabolcsban van. Épitünk nagy monstrum háza­kat, erőszakoljuk a fejlődést min­den téren, áldozunk a való művé­szetnek, de magát a művészt, a nagy gondolkozót, a fejlődés, akul túra zászlóvivőjét könyörtelenül pusztulni hagyjuk. Hazug ez a fejlődés, hazug ez a kultura, mintahogy hazug és ál­nok az az ember, aki templomot épittet, de tagadja Isten létezését. Igen ez a mi bününk magyarok­nak, mi csak a külszinre, a lát­szatra adunk valamit, fényes ün­nepségeket rendezünk a magunk szórakoztatására, szónokolunk meg­mámorosodva szónoklataink szépsé­geitől, de közönyösen, fásultan, sőt perfid cinizmussal fogadunk rftin­den igaz értéket, minden mély em­beri gondolatot, minden valóban alkotó cselekedetet, 1 íf Minden más nemzete a világnak, az ilyen nagy értéket, mint Krúdy, szeretettel venne körül, megszaba­dítaná a napi élet gyötrő gondjai­tól, hogy alkotó zsenije szabadon, J^tfRYIDÉK. Csatlakozzatok a Fiit hadsereghez/ földi salaktól mentesen szárnyal­hasson népe dicsőségére. De mi valami ázsiai átkot hor­dunk vérünkben, a tunyaság, a tespedt nyugalom átkát és álmosan ásitvaá nézzük nagyjaink pusztu­lását, pedig az a nép, amelyik nem becsüli értékeit, értéktelenné válik a többi kulturnépek között. W. E. Vasárnapi írások Kiadatlan Gyóni versek egy szőke soproni asszony levelesládikójából A háborús magyar nosztalgia tragikus életű magyar énekese, Gyóni Géza Sopronban élte le haj­szolt életének egyik rövid, de legvi­harosabb korszakát. Két nélkülö­zésekkel, lelkitusákkal teli eszten­dőt töltött el Gyóni Géza Sopron­ban, ahol először kóstolt bele az újságírásba. A »Soproni Napló« szerkesztőségének volt 1909 és 1911 közt a Benjámin ja, bizony gyenge fizetéssel. A lobogószemü temperamentu­mos fiatalember rideg falak közt élt Sopronban. Néhány pajtása akadt ugyan, akik megértették és megszerették ezt a busarcu, szines és mélylelkü embert, akik megha­sonlásaiban újra felbátorították, de a hűvös, más véralkatú várossal nem tudott megbarátkozni. Magábamerengve, busarcu ide­genként kóborolt a soproni utcá­kcm. Ki törődött a kócos, rongyos nadrágban csatangoló fiatalember­rel, aki tudatában a maga emberi értékének és zsenijének, kétségbe­esetten tottyant le lapzárás után a kocsmaasztal mellé, hogy vergődé­sében kissé megpihenjen, a sorssal rövid fegyverszünetet kössön ... Gyóni Géza életének ebben a sö­tét emlékű soproni korszakában aranyos napsütés is melengette mégis a soproni utcákon csüg­gedten, fázósan botorkáló poétát. Az 1910. és 1911. évek telén, mi­kor az Orsolya-tér 1. számú ház­ban, ahol a rongyos újságírónak emléket állított a város, lakott Gyóni Géza, szerelmes lett a házi­kisasszonyába, egy szép szőke gyer mekbe. A poéta ideális rajongása csendül ki az iránta tanúsított hó­dolat nyomán, amelynek kifejezője minden nap egy-egy vers. A verseket a rajongó poéta min­den reggel a szobája asztalán hagyta, lehetőleg rendet csinálva a szobában, mert tudta, hogy a »sző­ke szép Madonna« majd bejön. Ezeket a még kiadatlan Gyóni­verseket eredeti kéziratban őrzi a 1 szőke soproni özvegy, aki gyermek (volt akkor s a poéta hódolata még nem érte őt a bimbónyilásra bi­zsergető tavasa szellő simogatása­ként. Én szőke szép Madonnáin! Én szépem, a szombámban ragyog eztán a képe, Mint szivemben ragyog már rég pompázó fénybe, Én szépem, a szobámból mától templom leszen, Hová csak áhítattal lépek és csendesen. És titkos esti órán, imádság idejében Ki imádkozni ó jaj, már elfelejteti régen, Majd titkos esti órán előveszi o képet És imát mond az egynek, ad édesnek, a szépnek. Én szőke szép Madonnám, ó ha szeretni engem! Kiért sir minden dal és bánata az éjnek, Ki mindenem nekem és puszta életemben, Én szőke szép Madonnám, ó ha szeretne engem! A leányka fiatal még, meg sem érti a fiatalember mélytüzű szemé­nek alázatosan őt kereső pillantá­sát, a szerelemnek a versből feléje lüktető ritmusát, amelyről egy má­sik napon igy vall az asztalon ha­gyott fehér papírlap : Az én szerelmem. Az én szerelmem nem kacér virág. Amit mosolyogva lánynak férfi ád. Nem ott virit, ahol' napsütött a föld Az én szerelmem hamvas, téli zöld. Hazája mohos, hűvös erdő árnya, Ottan fonódik kékszínű virágra. Megóvja, védi, ha vihar süvölt Ibolya élte: szép tavasz kora, Ibolya sorsa: hervadni kora. S ha hervadáskor halva hull a földre Sirján is él az erdő télizöldje... A gyermekleány elveszi min­dennap az asztalról a verseket. — Megremegteti tán az öröm, hogy a poéta, akiről ugyan nem sok jót hallott akkor még Sopronban, hoz­zá ir verseket, ezzel aztán el is könyveli a dolgot. A hasztalan ostrom végül is lemondó szomo­ruságu panaszra készteti a szerel­mes költőt. A »szőke szép Madon­na« már »jégszivü szép szőke ki­rálynő*. Jégszivü szép szőke királynő, Nem lehet senkt oly kegyetlen. Hiába már, hiába sirnom Nem szabad, nem szabad szeretnem Nem szabad: fojtó vágyak vágya Kiűz a hideg éjszakába. Örök bus nagy könyörgés vagyok És nem szabad, nem mindhiába Örök bus nagy könyörgés vagyok Bus szomjazója egy csókjának. Nem szabad: haja illatozza. Nem szabad: homlokán sápad, Nem szabad: halványlik az arcán Nem szabad: rémlik a szemében Nem szabad: átkos két tiltó szó — S jéggé dermedt csókpalotában Csók nélkül kell meghalnom éhen. Gy. G. 1910 decemberéből és 1911 ja­nuárjából valók ezek a még isme­retlen Gyóni-versek, amelyeket al­kalmam volt megszerezni. Nemso­kára aztán elment Gyóni Sopron­ból. Sötét soproni emlékeibe be­csillanó napsugárként vitte el a szép szőke leány emlékét. Közöljük ezeket a posthumus verseket a kegyelet gyászfátyolába szövődő aranyszálként Gyóni Géza soproni élete kedves epizódjának dokumentumaként. Schuicz Ferenc. ÉLET Füstokádó kémények közt a munka nagy zsivajt csinál: peng a pöröly; acél hasad; verejték hull; izom szakad, gőz sustorog; dübörg a gép, fárad a kar; dagad a lép; mell behorpad, rokkanj a váll; tengely törik s a gép — megáll. Keresztessy Gyula. — Az összes őszi és tavaszt divatlapok már kaphatók az Újság boltban . tnlfthAlnb legszebb kivitelben, nagy választék- FARKAS HENRIK mmS/nnai IR Rali] IlK ba n' o!cSÓ ára k' kedvezmé ny esfiz e- bútoráruházában, Kossuth-tér 10. sz. LyUUlUHtUUMR) lUlüiIUlüll tési feltételek mellett beszerezhetők Szemben a kir törvényszék bejáratával

Next

/
Oldalképek
Tartalom