Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 198-222. szám)

1929-09-17 / 211. szám

1929. szeptember 11. JSíVfRYIDBK. 7 Talált tárgyként került a nyíregyházi rendőrségre egy lopott bicikli Mit talált és mit vesztett el a nyíregyházi közönség (A »Nyirvidék« tudósítójától.) A törvényt ismerő, sbecsületes megtaláló« a rendőrségre viszi a legkisebb értékű talált tárgyakat is. Itt az első emeleten a 24. sz. szobában veszik át a tárgyakat és itt adják át igazolt tulajdo­nosának. Ha a közönség minden rétegében parancsoló tudattá erő­södne ,hogy mindent, amit az utca porában, a parkok padjain talál, még az árván ott heverő kulcsot is, a rendőrségre kell vin­nie, nem keltene egy-egy kedves féltett tárgy elvesztése olyan ag­godalmat, mint amilyennel a tár­gyakat elhagyó közönség érdeklő­/dik a rendőrségen. A talált tár­gyak között, amelyek most a rendőrségen a tulajdonosra vár­nak, van két kerékpár is. Az egyiknek 788, a másiknak 1581 a száma. Az előbbi Hutzmann Já­nos felsőkereskedelmi iskolai ta­nulóé. Ezt a biciklit a kereskedel­mi iskola udvaráról lopta el va­laki, majd félve a leleplezéstől és büntetéstől, elhagyta az utcán. — Igy találták meg és vitték a rendőrségre, ahol most a lopott biciklit talált tárgyként kezelik. Talált tárgyak még a rendőr­ségen: 3 könyv, mind a három modern iró alkotása. Egy véghatá­rozat, amely Tóth Béla nevére szól. Egy hosszú boritékba helye­zett levél. A borítékon Cserese József név olvasható. Három első elemi iskolás könyv, Sárosi Ilon­káé. Egy fehér pettyes női ruha. Aránylag kevés tárgy. Több az elvesztett tárgyak száma, ame­lyeket a rendőrségen bejelentettek a kárvallott tulajdonosok. Ilye­nek: egy barna redikül, amelyben fehér lilacsikos zsebkendő, és több különböző tárgy van. Egy Berta István névre kiállított járlatlevél. Fábián Pálné barna redikülje, amelyben zsebkendő, kulcs és más tárgy volt. Barta Gyuláné száz pengő elvesztését jeleritette be. El­veszett egy arany karkötő óra is. Benes Gyula vak zongoraművész egy darab arany pecsétgyűrű el­vesztését közölte a rendőrséggel. Ancsán István egy pár félviseltes csizmát, Sz. S. egy záloglevelet vesztett el. Elveszett egy fekete fürdő dressz, egy kötegben négy­kulcs. v. A bejelentett tárgyak nagy szá­ma is arra figyelmezteti a közön­séget, hogy siessen, jelentsen be • minden talált tárgyat. IRODALOM Hegjelent dr. Tótb Antal nyíregyházi tanító­képző tanár neveléstörténete Nyíregyházi irók és töltők irodalmi estje Erdőbényén Az erdőbényei fürdőhely vezető­sége szombaton a jegyzők árvái­nak javára irodalmi estét rende­zett, amely alkalommal Vertse K. Andor szerkesztő vezetésével Nyíregyháza irói és költői tartot­tak értékes előadást nagyszámú fürdővendég jelenlétében. Walter Géza dr. a »Nyirvidék« népszerű Bontája humoros versben a fürdő vezetőségét karrikirozta ki állandó derültség közepette, majd mint konferánsz kacagtatta meg a közönséget. V. Koppányi Erzsébet néhány értékes versét szavalta el mély átérzéssel, szuggesztív erővel. — Fehér Gábor uj regényéből olva­sott fel két részletet. Fehér Gá­bor regénye a magyar faj száza­dos bűneinek hatalmas kinyilat­koztatása. Az iró az objektív bí­rálat szemüvegén keresztül figyeli fajának tragikumát, alakjai a ma­gyar életből kiszakított élő embe­rek és stílusának szépségével, mű­vészetének hitető erejével, gazdag invencióval érdekes mesébe illesz­ti bele mindezt. Fehér Gáborral a magyar re­gényirodalom jelentős értékkel gaz dagodott. Mindvégig érdekes, lebi­lincselő előadása után, a közön­ség lelkes ovációja közben néhány Ady verset szavalt el tomboló si­kert aratva. Várallyay Jenő a tehetséges fi­atal költő a beteg Krúdy Gyula irói értékét ismertette, majd a nagy iró »Magyar hasak« cimii humoreszkjét olvasta fel nagy si­kerrel. A műsort Erdélyi Farkas zárta be, aki eredeti adomákat és régi sírfeliratokat olvasott fel. — A •nagyszerű előadó minden adomá­ját frenetikus tapsorkán kisérte s a közönség nem akarta Erdélyi Farkast leengedni a pódiumról. A másfél óráig tartó előadás vé­geztével a közönség lelkesen meg­éljenezte a szereplőket. Az előadás után a közönség a legjobb hangu­latban a kora eggeli órákig ma­radt együtt Bordás Jenő szeren­csi cigánypriníás és zenekarának kitűnő játéka mellett . A falusi kislakásépitő szövetkezet nj építési hitelei A falusi Kislakásépitő Szövet­kezet röviden FAKSz értesiti az építeni szándékozókat, hogy épí­tési hitelakcióját újból megkezdte és a hitelre szorulókat hitellel — anyaghitellel — újból ellátja. Hi­telt kérhetnek mindazok, akik a házhelyet a Birtokrendező Biróság tói OFB kapták, de kérhetnek azok is, akiknek saját' házhelyük van. Hogy ki mekkora építési hitelre jogosult, azt a kérvény alá­írásakor megtudhatja a Faksz-te­Iep helybeli vezetőjétől, vagy a községi elöljáróságtól. Nyíregyházán szombaton két tüzeset történt (A »Nyírvidék« tudósítójától.) Szombat délután 3 óra 32 perc­kor a Nyíregyházi Takarékpénz­tár Egyesület épületének kéménye kigyulladt. A telefonjelentés után a t üzoltók percek alatt a helyszín­re érkeztek és percek alatt elol­tották a tüzet. Ugyancsak szombaton este 11 óra 33 perckor a Sarkantyú utca 38. számú házban Raducziner Mór pincéje gyulladt ki. Itt is a tűz­oltók gyors beavatkozásának kö­szönhető, hogy a veszedelmes pin­vcetüz nem terjedt tovább. A Nyirvidék tudósítójától.) Értékes, szép könyv van előt­tünk, dr. Tóth Antalnak, a nyíregy­házi kir. állami tanítóképző inté­zet kiváló képzettségű, invenciózus pedagógus tanárának: »Nevelés tör­ténetbe. A könyv címe alatt ezt olvassuk: »Segédkönyv a tanító­képzés céljaira«. Maga a könyv a­zonban sokkal több ennél. Átfogó erejű, filozófiai hátterű, mindvégig érdekfeszítően színes fejlődésképe az egyetemes és a magyar kultú­rának, a nevelés gondolatának, in­tézményeinek. Az emberiség lelké­nek legszentebb megnyilatkozása a jövőről, az ifjúságról, az uj nem­zedékre' való gondolás, a szebb holnap építésének forró vágya. Az ember a maga életének tudatos, kritikai szellemű mérlegelése után uj utakat keres a jövendő embere számára, a legszebb önzetflenség, tisztultságával konstruálja meg e­lőbb a filozófiai alapvetéssel, az­után a nevelés uj perspektíváinak HII HII H II II Mindenféle meglátásával, uj intézményeinek or. ganizálásával uj nevelési rendsze­rét. Nemcsak a hivatásos pedagó­gus, minden müveit ember, min­den szülő, minden lelkiéletet élő, szociális és nemzeti ideálokért he­vülő gondolkodó tanulsággal és gyönyörködéssel forgathatja Tóth Antal dr. könyvét, amely kristály­tiszta gondolatmenet utján, világo­san és átéreztetőn tárja elénk az emberi művelődés eszméinek, fejlő­désének útját a görög nevelés is­mertetésétől a római, a középkori, újkori és legújabb kori nevelési rendszeréig. Egy-egy uj kor szel­lemének megidézésévei indul meg az iró. A középkorban pl. friss és elfogulatlan életszemlélettel raj­zolja meg a pogány és a keresztény életfelfogást, aztán a keresztény életfelffogás pedagógiai jelentőségét méltatva, gyönyörű sorokban láttat­ja meg Krisztust mint tanítót és ne­velőt, hogy azután levezesse az egy. házatyáknak, a skolasztikusoknak filozófiai és nevelői gondolatvilá­gát. Uj életfelfogás, — uj neve­lést eredményez minden korban és nincs izgalmasabb és szebb olvas­mány, mint ennek a mély szellemi processzusnak meglátása olyan ala. posan képzett és lendülettel iró ci­cerone vezetésével, mint a nyíregy­házi tanítóképző pedagógia-tanára, dr. Tóth Antal. Az ujabb fejlődés rajzában magyar öntudatunk erő­sítője Apáczai, Maróthi, Szécheny^ Wesselényi, Eötvös nemzetnevelői szellemének megértése, a legújabb korban a mai ember lelkét közvet­lenül érdeklő nagy kérdéseknek, a nevelés uj irányainak: a naturaliz­musnak, a személyiség pedagógiá­jának, az esztétikai nevelés kérdé­seinek, a morálpedagógiának, mun­kaiskolának, a pozitivizmusnak, a szociálpedagógiának, Natorp rend­szerének, az állampolgári és az lm. re Sándor nagy lelkéből kisugárzó nemzetnevelésnek fejezeteit olvas­suk a modern ember mohó tudni­vágyásával, a rajzó, nyugtalanító uj eszmék világában való tájékozó­dás megnyugvásával, kielégültségé­vel, amelyet ez a modern, szép ma­gyar könyv nyújt. Bizonyára országos visszhangot kelt dr. Tóth Antal könyve a mű­velődés' és szorosabban a nevelés ügye iránt ma fokozottabban érdek­lődő müveit magyarság körében és mi nyíregyháziak nem kis örömmel és büszkeséggel állapítjuk meg, hogy az okos és szép irás, amely kiemelkedik eszmei magasságával a tankönyvirás kereteiből, városunk, Nyíregyháza kulturát termő talajá­ból sarjadt a mi tanítóképzőnk ele­ven és nívós szellemi életének egyik pregnáns kifejezésre juttatásaként. A könyv a szerzőnél, dr. Tóth An­tal tanítóképző tanárnál kapható s bizonyára széles körben ismerik fel azt a szellemi értéktöbbletet, ame­lyet különösen ma, az uj népisko­lai tanterv életbelépése idején a nevelés kérdése iránt fogékonyabb léleknek jelent. SAKK" •••••• A nemzetközi sakverseny 11. for­dulóján a Capablanca—Tartakover játszma döntetlenül végződött, Re­binstein nyert Havasi ellen, Thomas nyert Canaf ellen, Monticelü győ­zött a cseh bajnok Prokesch ellen, Colle—Steiner játszma döntetlenü' 1 végződött. Ugyanígy döntetlen volt Brinckmann—dr. Vajda spanyol­játszmája is, Van den Bosch győ­zött Przepiorka ellen. Állás a u. forduló után: Ca­pablanca 9, Rubinstein, Tartako­ver 7 és fél, Thomas, dr. Vajda, 7, Havasi, Monticelli 5 és fél, Col­ié, Przepiorka, Steiner 5, Canal 4 és fél, Van den Bosch 4, Prokes 2* és fél, Brinchmann 2. Az utolsóelőtti fordulóban, va­sárnap Przepiorka győzött Prokes ellen, Rubinstein Monticelli ellen, Steiner Havasi ellen. A Tartako­ver—Colle, Thomas—Capablanca, Vajda—Canal partik remivel vég­ződtek. A Van den Bosch—Brinck­mann játszma függőben maradt. A verseny állasa a 12-ik forduló után: Capablanca 9 és fél, Rubin­stein 8 és fél, Tartakover 8, Tho­mas, Vajda 7 és fél, Przepiorka, Steiner 6, Havasi, Monticelli 5 és ff él, Colle 5 és fél, Canal 5, Van den Bosch 4 (1), Prokes 2 és fél, Brinckmann 2 (1). LEGÚJABB DIVATLAPOK AZ UJSÁGBOLTBAN Iskolatáskákban, cörzőkb«n, festék­készletekben bevásárlási forrás 1 !

Next

/
Oldalképek
Tartalom