Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 173-197. szám)

1929-08-10 / 181. szám

8 JSrtrÍRYIDÉK. 1929. augusztus 10. APRÓ HIRDETÉSEK (üj: M udig 80 GIMir, aúadm íovAW szó8«Mr. Hirdatések utáni érdek­lóMsre csak Táiasibélyeg beUMtae mefctt váUizolnnk. „Cím a kiatóhiv«talbaii" jeMsfi hirdetésekre csak • hirdetésen feHfiatetctt szám öc«noiwiás« esetén adhatunk felvilágosítást. Ugy « mint a nagy UrieMnk itíja * feladáskor fizetendő Vidékről levélbt!ye«ben is beköldbeté a hirdetés üja. A lap megjei*­ntei napján kftzkadő hiröMaeket d. e. 10 óráig kfcjtt ItMai. 4092 „II DÓIK" fényképező­gépek nagyon elöDyös részlet­fizetésre KÖZPONTI drogériában Nyíregyháza, Zrinyi Ilona utca 7 sz. Telefon 237. Kezdőket a fényképezésre kitanítunk. Keresek megvételre 2—3 szobás házat nagy bank­teherrel. Ajánlatokat a ki­adóba kérek. 4603—? Halálozás miatt házam 700 [>öl telekkel, ugyan­ott lo, taliga, szánkó, bunda iparral együtt eladó. Örö­kös föld II. szakasz, özv. Adám Is'vánné 4898—2 Vendéglő vasúthoz közel házzal együtt eladó. Érdek­lődni Luther bérpalota sör­csarnokában 4899—3 Sucbe eine Kindergartne­rin zu zwei kleine Kinder. Adresse bei der Redaktíon. 4918-2 Kis családhoz jobb min­deceslányt keresek. Cim az üj ságboltban 6861/a-4 Jól főző szakácsné kei es­tetik folyó hó löére vidékre. Jelentkezés Széchenyi út 19. Klár Samu, 4925—3 Világos, száraz pincehelyiségek város központjában raktár­nak, műhelynek bérbeadók Dr. Klein Kálvin-tér 2. 4924-3 Eladó Vásárosnamény­ban Vasut-ntca 166. számú modernház, mely áll 3 szoba 2 konyha, 1 speiz, nagy üveges gang, pince, istálló és H0 • telekből. Érte­kezni lehet Nyíregyházán, Blistyán Kálmán fűszer­üzletében, Hatzel-tér 4. és Vásárosnaményban Szanyi Jánosnál . 4 934 —3 Szövött perzsakészitő leánjt keresek négyzetméterenkénti fizetésre. Tnnránszky Tiha­mérné, Kisvárda. 6867-5 Egy fiatal borbélysegéd állást keres. Cim : Bodnár Pál, Vay Adám utca Taka­rékpaloia. Csinosan bntorozott szoba egy, esetleg két úriembernek azonnalra kiadó. Debreceni utca 1. 2 ££ Különbejáratu csinosan bntorozott szoba kiadó. Kos­suth otca 3. 4941 Most olcsó n vásárolhat cipőt Augusztusi hó 20-ig elárásitjuk a megmaradt nyári idénycipőket mélyen leszállított árban. Barnabőr szandálok var­rott talppal 21-es-től Gyermek félcipők Női vászon félcipők A'80 ^P-től fi' 80 "p.től 7'80 • P 7p Tennisz cipők crepp gumi talppal Női fonott szandel cipők g'80 ué Női szines félcipők egyes párok Női nyári divat szan- f K-J dalette cipők min­den szinben Női drapp pántos 1 Q'80 cipők 1 0 P Férfi cipők fél és ma- J g'80 Gyermek színes zoknik 7Í1 '"f.-főt Férfi szines zoknik QQ Női divat mouslin O.Ofi harisnyák P-ért Női selyem harisnyák -a-80 remek divat színekben" P-ért vásárolhatók a Hungépii) cípőáruHázban Nyíregyháza Zrinyi Ilona utca 5. szám E adó használt, de jó, üzemképes állapotban levő 24 HP Hart-Parr traktor 3 vasn ekével 5000 pengőért kedvező feltételek mellett. Csillag Mihálynál Körte utca 3 szám. 494J-2 Fordson traktor 2 éve 8 teljesen jókarban úi generál javítással Jeladó. Üzemben megtekinthető Szászkntgaz­daság (Kallói út mellett). 6868-2 Két szoba, előszoba min­den mellékhelyiségekkel, víz­vezetékkel szept. l-re kiadó Kiss Ernő u. 10. 6873 Kocsis vagy lóapoló azoa­nalra felvétetik. Cim a ki­adóban. 4958 Fordson traktor 2 éve 8 teljesen jókarban úi generál javítással Jeladó. Üzemben megtekinthető Szászkntgaz­daság (Kallói út mellett). 6868-2 Két szoba, előszoba min­den mellékhelyiségekkel, víz­vezetékkel szept. l-re kiadó Kiss Ernő u. 10. 6873 Két, három diákot gyer­meket elvállalok teljes ellá­tásra Buitas u. 43. 4954-2 Irodai alkalmazottat azon­nali belépésre keresek. Dr. Fuchs ügyvéd Rákóczi út 10 sz. 4951 Ruhanemüek, bútorok, edények, ingaóra és gra­mafoa Amerikai ntazas mi­att eladó. Tompa Mihály utca 8 szám. 4946—2 Irodai alkalmazottat azon­nali belépésre keresek. Dr. Fuchs ügyvéd Rákóczi út 10 sz. 4951 Ruhanemüek, bútorok, edények, ingaóra és gra­mafoa Amerikai ntazas mi­att eladó. Tompa Mihály utca 8 szám. 4946—2 Mindenes főzőnő augusz­tns 15-ikére felvétetik. Dr. Fochsné Rákóczi út 10. 4950 Eladó háztelkek Uj utca nyitás a Kótaji u. 44. számnál. Értekezni a helyszínen vagy vitéz dr. Csaba Gyula ügyvéd iro­dájában. 4952—3 Egy jó karban lévő ,.Köl­ber" hajtó kocsi jutányos áron eladó, megtekinthető Kótaji utca 6. ; 6869—2 Szakácsnőt hosszú jó bi­zonyítvánnyal szept l-re felvesz a jegyzői tanfolyam Véső utca 1. Jelentkezni d. e. J 0-12 óráig. 4949-2 Eladó háztelkek Uj utca nyitás a Kótaji u. 44. számnál. Értekezni a helyszínen vagy vitéz dr. Csaba Gyula ügyvéd iro­dájában. 4952—3 Egy jó karban lévő ,.Köl­ber" hajtó kocsi jutányos áron eladó, megtekinthető Kótaji utca 6. ; 6869—2 Egy rővidszőrü, babos, betanult német vizsla halá­lozás miatt eladó. Királyte­lek erdészház. 4948 2 Eladó háztelkek Uj utca nyitás a Kótaji u. 44. számnál. Értekezni a helyszínen vagy vitéz dr. Csaba Gyula ügyvéd iro­dájában. 4952—3 Egy jó karban lévő ,.Köl­ber" hajtó kocsi jutányos áron eladó, megtekinthető Kótaji utca 6. ; 6869—2 Mező utca 7 szám alatt pehely van eladó Bethlen­utca 26 szám alatt egy üres helyiség kiadó. 6870 Faraktári hetesnek ajánl­kozik megbízható emter. Cim Hunyadi 0. 37. 6871 Mező utca 7 szám alatt pehely van eladó Bethlen­utca 26 szám alatt egy üres helyiség kiadó. 6870 Fényképezőgépekben a világhirű Voigtlánder márka vezet. Kedvező részlettize­/ tésre is beszerezhető a Földes drogériában BETHLEN-UTCA 2-*m TELEFON: 148. SZÁM Szakszerű oktatás és sötétkamara használat díjmentes 4S13—? Tisztességes mindenes le­ány állást keres azonnali belépésre vagy 15 ére. Holló utca 46., 6874 Egy jó családból való fiu borbély tanulónak azonnal! fölvétetik Juhasz borbély-! üzlet Vay Adám utca | Jó megjelenésű fiatal le­ány kiszolgálóleánynak ajánlkozik, kézimunkához is ért. Cim Máv. bérpalota VI. lépcsőház 32- ajtó. 4249-? Gyakorlott zongoristát keresünk a Városi Mozgóba Jelentkezés naponta este fél 6 órakor. 4943 —2 Azonnal kiadó 3 szobás lakás Báthory utca 2 szám alatt (Károlyi kert mellett) Megtekinthető reggel 8-tól d. u. 3-ig. Értekezhetni Nyírfa-tér 8. sz. a. Tikos Andor jelenlegi bérlőnél a nap bármely órájában. : 4945-3 Ügyes mindenes leányt kis családhoz l-re keresek. Cim az Ujságholtban, 4 Makulalura papír (ócska újság) kapható a Jóba-nyomdában Széchenyi-út 9. Gyümölcsszezonra papírszalvéta hófehér, csipkézett szélű 100 drb. 76 í. az Ujságboltban Kvártély kapható Sólyom ucca 9. sz. alatt. Gyárosnak, kisiparosnak, kereskedőnek nélküiözhetetien a SzaboIcsYármegye és Nyíregyháza Cí mtára p©fljg^ Y Kapható a kiállítás irodájában és a Nyírvidék" szerkesztőségében. Vidékre 1 20 P értekü levélbélyeg bekül­dése ellenében postán megküldjük. 4908 503-as Fiat kocsi kifogástalan üzemképes állapotban olcsón eladó. Marton és Társa nyíregyházi autóüzeme Zrínyi Ilona-utca 8 szám. 3827-20 K: 31492—1929. Hirdetmény. Az 1929. évi XVII. t. c. a hegy­községek megalakítását rendelte el. A begyközségbe bevonandó ösz­szes birtokosokról a kimutatás elkészült és a hivatalos órák alatt a közig, tanácsnok hivatalos he­lyiségében (Városháza emelet 4. számú szoba) f. évi augusztus hó 8 tói f. évi augusztus hó 17-ig terjedő 10 napon át megtekinthető s a kimutatás ellen ugyanezen idő alatt észrevétel adható be A hegyközségekről szóló tör­vény értelmében 600 •-öltől egy kat. holdig terjedő birtokkal ren­delkezők egy szavazattal, az ennél több birtokkal rendelkezők annyi szavazattal b rnak, ahányszor egy teljes kataszteri hold birtokuk van. A 600 •• ölnél kevesebb, de leg­alább 200 •-öl szőlőbirtokkal bí­rók tízes csoportok ben egy-egy cso­portképviselőt választanak, akik­nek annyi szavazata van, ahány kat. hold szőlővel rendelkeznek együttesen az illető választócso portba beosztott törpe szőlőbirto­kosok. A csoportképviselők meg­választása és a hegyközségek ala­kuló közgyűlésének kitűzése iránt később fogok intézkedni. Nyíregyháza, 1929. augusztus 7. M. kir. kormányfőtanácsos, polgármester távol : Szohor 4927—2 főjegyző. L(\ AP\^S november 1-tőt egy rvini_yv/ öt szobás, parkettes fürdőszobával ellátott és mellék­helyiségekből álló teljesen mo­dern lakás Kossuth Lajos utca 23 szám alatt, ahol is a lakás egész napon át megtekinthető és a bér­leti feltételek dr. Szesztay András ügyvéd irodájában Vármegyeháza földszint 40 szám alatt tudhatók meg. 4939—4 Zománc és padié lakkok legolcsóbb beszerzési forrása Bröll festékkereskedő 4928—? 201-1929- szám. Versenytárgyalási hirdetmény. Alulírott ref. lelkészi hivatal a m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter úrnak 865—40/1929, sz rendeletére versenytárgyalást hirdet a nyirpazonyi ref. elemi iskola 2 tantermének építési mun­kálataira. Az ajánlatok 1929. évi augusz­tus hó 22-ik napjának d e. 11„ órájáig nyújtandók be, bánatpénz 2*/». Az építkezéshez szükséges mindennemű anyagot és munkát vállalkozó tartozik adni, a fuvart az Egyház adja. Ajánlati-költség­vetés és ajánlat beszerezhető a ref. lelkészi hivatalnál, ahol min­dennemű felvilágosítás is meg­adatik Terv és feltételek ugyancsak alulírott lelkészi hivatalnál a hi­vatalos órák alatt megtekinthetők. Az ajánlatok 1929. évi augusz­tus hó 22-én d. e 11 órakor fog­nak alulirott hivatalnál felbontatni. Nyirpazony, 1929. augusztus hó 5-én. Njftrpazonyi ref. lelkészi hitalal A kiállítás irodájában iskapható! dalmi ERDÉLYI FARKAS: Régi magyar sírfeliratok és vidám históriák Ára: 3 pengő. — Pompás, kacagtató olvasmány, az őseredeti magyar humor nagyszerű megnyilatkozása. Főbizcmányos: a „Nyírvidék" szerkesztősége, ahol a könyv állandóan kapható 4807 Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán

Next

/
Oldalképek
Tartalom