Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 173-197. szám)

1929-08-03 / 175. szám

J^IrfKYIDBK. A KIOSZ ipari és mezőgazdasági kiállításának tájékoztatója Földszint VI. OSZTÁLY. 1 Cipészek: Brezina András, Kiss János, Knáver Béla, Stibi József, Juhász Ferenc, Kalina Lajos, Héri István, Bakó Áron, Groszmann Ig­nác, Makranczy Pál, Halkó János, Rácz Imre mesterek. — Kulin S., Domaniczky Géza, Jávor Mihály, Tóth Sándor tanítók. Csizmadiák: Bodolóczky Lajos, Paizs József, Antalóczy István, Hornyák János. Bőröndös: Herceg Mór. I. OSZTÁLY. Asztalosok: Labbancz Károly, Károlyi László, Makó Béla, Gel­lért Pál, Kollmann Kálmán, Cson­ka Lajos képkiállitása. Brecz István hajmunkái. Liskány László rádiószaküzlete. III OSZTÁLY. Lakatosmesterek: Varga és Sztoklász, Radoszta Béla, Molnár, Jenő, Halász Kálmán, Kelemen József, Kresztyankó György. Kaszás György. Bezzeghy József sodronykészitő Grünwald Dezső bádogos. 1. Lépcsőház ('földszint.; Szobrászok: Osváth Antal, Os­váth Imre, Berecz Károly. Ének és zeneterem Borkereskedők: Rosenwasser Adolf, Liptay Jenő, Juhász János, Vitéz Fehér Lajos, Várallyay Fe­rencné, László Imre. Kádármesterek: Szuchodószky András, Czire Imre. II. OSZTÁLY Hartos Lajos textilkereskedő. Szteránka Károly kalaposmester Károlyi István fényképész. Goldstein Karolin kézimunka ké­szítő. Papp László kelmefestő. Szabók: Pilinszky András egyen mhaszabó, Lénárt Imre, Csillik Lajos, Kmotrik Gyula, Kondor József. Szentmiklóssy Zsigmond, szűcs­mester. Közös tanterem Járossy Gyula és Szalay Pál fes­tőművészek képkiállitása. V. OSZTÁLY. A Nyíregyházi Villamossági rt. kiállítása. 1 Görögpótló tanterem Ungár Lipót áruháza. 2. Lépcsőház (földszint balra.) Özv. Kovács Béláné preperátor kiállítása. 2. Görögpótló tanterem. Suhanesz Lajos bútorkereskedő és a Nőipariskola kiállítása. IV. OSZTÁLY. Magyar Asszonyok Nemzeti "Szö­vetségének kiállítása. 2. Lépcsőház (földszint jobbra.) Vadászkiállitás. Térképszoba. Mihalik József rádiószaküzlete. 1. Lépcsőház (földszint jobbra.) Agyagiparosok kiállítása: özv. Mihalik Józsefné, dr. Sebők Endre Kerámikus iparművész. Folyosó. György Viktor háztartási újdon­ságok készítője. Vizváry József hetes saját ké­szítésű hegedű. Horváth Vince lakatossegéd sa­ját készítésű hegedű és brácsa. Pál József címfestő. Bihari József kőműves. Cziegier 'János, kosárfonó. Koháry Andor szobafestő képe. Szász László fogtechnikus Deb­recen. Fischer Testvérek üvegcsiszolók Nagy Gyula mühimző és gép­azsurozó. Bozsik Kálmán agyagiparos. Emelet Diszterem. Oláh E. Zsigmond bútorgyáros kiállítása. Naményi Sándor asztalosmester. Mayer Testvérek ékszerüzlete. Koleszár Testvérek káíyhásmes­terek. Ladvenszky Rezső kárpitosmes­ter. Kuharek Ferenc és a »Charítas« fürdőszoba berendezése. Ifj. Smiják Istvánné kézimunka és dr. Riegl Emiiné iparmüvésznő Kiállítása. özv. Sándorffy Sándorné eszter­gályos. Jóba Elek könyvnyomda válla­lat, könyvkötészete. A Városi Muzeum Kiállítása. VIII. OSZTÁLY Az iparos tanonciskola kiállítása. Rajzterem Tiszántúli Mezőgazdasági Ka­mara kiállítása. VII. OSZTÁLY. A Nyíregyházi Gazdaszövetség kiállítása. »Minimax«-kiálIitás. Báró Horváth Gedeon kiállítása Estók Károly és Fiai asztalos­mesterek, Nagy István könyvkö­tőmester, Schmutzler Nándor ipar­művész könyvkötő. Emeleti folyosó keleti vége. Dr. Megyery László amatőr fényképész kiállítása. »Chinoin« vegyészeti gyár Új­pest. 2. Lépcsőház (emeleti pihenő) Fábián Pál 'könyvkereskedő ki­Fállitása. Nyugdíjazás, áthelyezés, uj tanítói állások szervezése Szabolcsvármegyében (A »Nyírvidék« tudósítójától.) I A vallás és közoktatásügyi m. i kir. miniszter Stoh Ernő és Or­szágh Ernő nyíregyházi ág. h. ev. és Csete Ambrus tiszadadai ta­nítókat, akik szolgálati "idejüket betöltötték, nyugdíjba helyezte. Stoh Ernő és Országh Gábor ki­váló tanítói voltak hosszú évtize­deken át és sajtómunkásságukkal is sikeresen működtek közre vá­rosunk kultúrájának fokozásában. Csete Ambrus tiszadadai tanítót kiváló, hosszú évtizedes szolgála­taiért a kultuszminiszter elisme­résének kifejezésre juttatásával tüntette ki. A nyíregyházi ág. h. ev. egy­ház most a nyugdíjazások és uj tanítói állások szervezése követ­keztében hat uj tanítói állásra fog palyázatot hirdetni. Új állásokat szerveznek Apa­gyon is. Itt a ref. egyház a III. a róm. kath. egyház pedig a II. tanítói állást szervezi meg. U] tanteremmel bővítik a Nyir­pazony községhez tartozó sóstó­hegyi iskolát is, ahol rövid idő aiatt ugy Megszaporodott ta­nulók száma, hogy elodázhatatlan volt a második tanterem megépí­tése. A községet az uj tanterem építésében az állam messzemenő anyagi támogatásban részesiti. - A Poigár községben létesített állami polgári iskplát a miniszter tudvalévőleg beszüntette gyér lá­togatottsága miatt. A polgáriak ismételten kérték iskolájok megha­gyását, de a miniszter nem haj­landó a néptelen iskolát megnyitni Emeleti folyosó. Iparművészek: Vladár Sándor, Krizsák Ödönné, Marlené Blaskó vera, Boruch Margit. György Viktor háztartási újdon­ságok. Csury Ferenc órásmester Sze­ged. Szilágyi Pál mézeskalácsos, Deb­recen. Paulik Károly jelvény és dísz­műáru készítő, Budapest. A különböző iskolák kiállítása. Udvar Hercz Jenő gépgyár Miskolc. Moskovitz Mór gépkereskedő. Szilágyi és Diskant gépgyár. Miskolc. »Hubertus« kőbánya rt. Czobor Károlyné mézeskalácsos Debrecen. Matolcsi Gézáné fonatos és tyukleves sátra. Kisfaludy Dezső mézeskalácsos. Schmidt József trafik és cu­korka. »Eternit« Müvek rt. Laczkovszky András vendéglő és sörcsarnoka. Veréb István permetezőgép ké­szítő, Debrecen. Deutsch Richárd miiasztalos, Debrecen. Auspitz József lakkfestékgyár, Debrecen. özv. Barkó Mártonné, Debrecen. Wolf András technikai és rek­lámujdonságok, Budapest. Ecsedy Olga trafik. Harmathy Mihály kovácsmester Ifj'. Tóth József kovácsmester Kristóf Imre rokkant pincér üvegáru és vésés. Scheer Sándor piaci árus. Lengyel Nándor cukrász. Papp Géza gazdasági titkár »Tu­lipán« kútja. Tornaterem Városi Üzemek rt. kerámiai és -rirágkiállitása. Máyerszky Barnabás gépgyára. Irsai Társa gépgyára. Fémáru és szerelvénygyár, Bu­dapest. Nyirbogdányi petróleumgyár. Gyenes vizvezetékszerelő, Deb­recen. Sirmann Antal kályhás. »Tudor« accumulátorgyár. Nagy Jócsef szűcs, Debrecen. 1929. augusztus 3. A polgári tanárokat most 'áthe­lyezte a valláá és közoktatásügyi miniszter. Prohászkáné StagíerMá riát a püspökladányi, Jósa Ká­rolyt a mátészalkai polgári isko­lához helyezte át. Ujháziné Jósa Szlávik Márta. Büdszentmihályról' »z -újhelyi állami polgári iskolához kerül. Benkóczy Károly helyettes tanárt a miniszter a büdszentmi­hályi polgári iskolához osztotta be. Aktiválta a kultuszminiszter dr. Balogh Béniné Antaf Mária nyug. yoigári iskolai tanárt is, akit a kisvárdai állami polgári iskolához neveztek ki. Kisvárdárói Vajda János gimná­ziumi tanárt Kaposvárra, Hegedűs Sándor gimnáziumi tanárt pedig Ceglédre helyezte át a miniszter. Itt adunk hírt róla, hogy Kis­várdán az Orsolya apácák zárdá­jában kedden választották meg a főnöknőt. A választás Mater Ara­mellára esett. Nyiregyháza város adóhivatalától. Hirdetmény az ideiglenes házadómentesség enge­délyezése iránt elkésetten beadott kérvények tárgyában. A nagyméltóságú n:. kir. Pénz­ügyminiszter ur 1929. évi 74,500.­VII. sz. rendelete alapján alulírott városi adóhivatal közhírré teszi,, hogy mindazok az adózók, akik ideiglenes házadómentesség iránti kérvéiyüketaz előirt határidőben be nem adták, vagy elkésetten adták be s ez okból visszautasit­tattak, a házadómentesség engedé­lyezése végett kérelmüket szabály­szerűen felszereive és eddigi mu lasztásuk igazolására szolgáló körülményeket felsorolva folyó évi szeptember hó 30-ig nyújtsák be a nyíregyházi m. kir. adóhivatalhoz illetve eziránti kérelmüket ujitsák meg. A földbirtok rendezés során jut tatolt házhelyeken épített házak tulajdonosainak figyelmét különösen felhívja a városi adóhivatal e hir­detményben foglaltakra. Nyiregyháza, 1929. julius 20. 4531-6 Városi adóhivatal. 503 -as Fiat kocsi kifogástalan üzemképes állapotban olcsón eladó. Marton és Társa nyíregyházi autóüzeme Zrinyi Ilona-utca 8. szám. 3827—20 K. 4915- 929. szám. Hirdetmény. Ujfehértó község, miután a tör­vényhatósági bizottság hozzájáru lását és a m. kir. földmivelésügyi miniszetérium jóváhagyását már ttiegszerezte, az ujfehértói 788­számú telekkönyvi betétben foglalt 83 kat. hold 712 n ői területű sertéslegelöjét eladja. A legelő a Nagyvadas dűlőben, fekszik, szántóföldi mivelésre az egész terület alkalmas, rejta jö állapotban lévő lakóház, istálló és négy kút van. Az eladás feltételei a községi elöljáróságnál megtudhatók. Ujfehértó, 1929. juilus 24. 46E5-7 Községi elöljáróság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom