Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 173-197. szám)

1929-08-28 / 194. szám

! 1929. augusztus 28. JSíVíRYIDÉK. 3 Hármas ikreket szült egy balkányi gazdálkodó felesége Levél a Szerkesztőhöz Igen tisztelt Szerkesztő ur! A »Nyirvidék« vasárnapi szá­mában megjelent: »Látogatás a beteg Krúdy Gyulánál« cimü cikk olvasásakor, megrendülve értesül­tem arról, hogy a mi Krudynk igen-igen szomorú helyzetbe ju­tott ugy egészségileg, mint anya­gilag. Régi tisztelője és olvasója vagyok az ő csodálatos Írásainak, melyek ezerszer szemembe csalták az örök magyar sirva-vigadás fájó könnyeit, de meg is' vigasztaltak sokszor, engem megrokkant öreg embert aki kortársa voltam Jó­kainak, Aranynak és láttam még valamit a régi nagy időkből... És hányszor könnyeztem meg haho­tázva a »Magyar Tükör« magy*. hasak cimü karcolatát, meg a többi hasonló, nagyszerű dolgokat. Elképzelhető milyen megindult­ság vett rajtam erőt, mikor ol­vastam a »Nyirvidék« cikkét, mely­bpn valami eltitkolt szomorúság lap­pangQtt. Talán sokkal rosszabbul van a mi Krudynk, mint ahogy a hiradás beszámol róía. Nekem, legalább is ez a benyomásom és nagyon, nagyon fáj, hogy nem jobbíthatok Szabolcs nagy Írójá­nak rosszrafordult sorsán. Ami engem illet — ilyesmire is gon­doltam — én még elég szép nyug­dijam egyik felét is rászánnám, ha tudnám, hogy ezzel megment­hetem a mi Krudynkat. De per­sze tudom, hogy ő ezt nem fogad­ná el tőlem, mint csupán nyug­dijából élő magánembertől. A gyűjtési akció megintelen — amire szintén gondoltam, — kissé meg­alázónak tűnik az én szemembe, ha nem valami közület indítja meg az akciót. Éppen ezért önhöz fordulok Igen Tisztelt Szerkesztő Ur, aki­ről tudom, hogy jó barátja Krúdy Gyulának és arra kérem, hogy in­dítson országos akciót, az 50 éves »Nyirvidék« hasábjain a saját ér­dekünkbe, hogy a mi városunk nagy írója méltó támogatást kap­jon legalább egy időre, mint te­szem a Baumgarten-dijasok, eset­leg a várostól, vagy a megyétől, azelőtt Krúdy ugyancsak megér­demelt diszpoígárságáról álmo­doztam, ezidőszerint azonban nem is gondolok erre, mert bár lelkileg nagy jótétemény lehetne, egyéb­ként csak angolfiastrom lenne a tátongó sebre. Ha gyűjtés indul, első leszek az adózók között (nem adakozó), aki kötelességből és szeretetből lerója adóját. tisztelettel: egy öreg nyugdíjas. Keresztessy Gyula: _____ Uj Messiás Anyám a jajok a szivemig értek, megfojt a könnyek áradása; fiadnak, aki menni készül adjál egy csókot homlokára. Lelkemben uj csodák nagy hite lángol, karom erős az igaz, szent csatára; eressz Anyám! — mert dult időnk már megérett minden lázadásra. Hadd, hogy menjek; karod ölelése ne kössön meddő maradásra, anyai, féltő, nagy szerelmed, ne vessen kinzó kárhozásra. Ne félts engem! — én nem halok meg! legyen bár dus a Halál aratása; merek gyilkos szemébe nézni; élni "fogok! — mindörökké élni: édeni átok uj Messiása. (A »Nyirvidék« tudósítójától.) a Nyirbalkányból jelentik, hogy I Duleba György odavaló rekettyés- I pusztai gazdaíkodó felesége 24-én I reggel hármas ikreket szült. Két | fiút és egy leányt. Ugy az anya, mint az újszülöttek egészségesek. Duleba Györgyné 33 éves és ez már a kilencedik szülése. párttal szemben. Csakhogy azzal csak a szakem­berek vannak • tisztában, hogy a jegelt ponty van olyan jó, mint az élő. A nagy publikum, olvassa a plakátot s aztán elhatározza, — hogy amíg ez a nagy probléma el nem dől, — nem eszik halat. El­végre nyár van, még a hust is el lehet hagyni a kánikulábban, zöldséggel, főzelékkel, gyüfrnölcs­csel nagyszerűen el lehet élni. A halkereskedelem pedig vitatkozzon; afölött, hogy jó-e a jegelt hal, — vagy sem? Igy csinálnak propagandát Ma­gyarországon. A halkereskedók jól látták, hogy milyen kicsinyes üzleti érdekek rej­lenek a plakát betűi mögött és a Budapesti Kereskedelmi és Ipar­kamara zsűrije elé vitték az ü­gyet. A publikum persze nem lát­ta. És a kívülállónak mosolyogni kell, vagy megbotránkozni afölött, hogy néha mennyire elvakítja egy vélt üzleti érdek egyik-másik vál­lalatunkat. Nem törődik vele, nem is látja, hogy maga alatt vágja a fát, mialatt a másik megélhetésére tör. Az utolsó esztendőkben szeren­cses ötlettel szokásossá vált nálunk is a kollektív hirdetés. Kitün'ó példája volt ennek pl. a tejpro­paganda, amelynek nagyon jó pla­kátjai értékes reklámnak bizonyul­tak. Milyen szerencse, hogy egyik­másik tejvállalat nem dobott az utcára! olyan plakátokat, amelyeken azt hirdeti, hogy: vigyázz a gyom­rodra, csak pasztörizált tejet igyál I Kár, hogy nem értik meg sokan, hogy a kereskedő legjobban ak­kor jár, ha az egész szakmájának jól megy. Ha a halfogyasztás jól megy. Ha a halfogyasztás emel­Kedik, jól járnak a tógazdaságok is, ha a halfogyasztástól felriaszt­ják a közönséget, nincs haszna — senkinek. Meg kellett volna ezeket a dolgokat gondolni, mielőtt in­dokolatlan és sekélyes üzleti érde­kek kedvéért megbontják a ma­gyar halkereskedelem egységét. — Felvétel az egyéves női ke­reskedelmi szaktanfolyamra. — A városi fiu felső kereskedelmi is­kolával kapcsolatos egyéves női kereskedelmi irodai szaktanfolya­mon a beirás szeptember i-től 4-ig délelőtt 10—11 óráig lesz a Szabolcs-utca 4. sz. alatti iskola­helyiség igazgatói irodájában. —­Tekintettel arra, hogy csak kor­látolt számban lehet a leányokat ide' felvenni, ezért helyesen teszik különösen a helybeli szülők, hogy már korábban jelentkeznek gyer­mekeik felvétele végett, nehogy előforduljon az, mint a mult esz­tendőben, hogy több helybeli szülő gyermeke kimaradt. A fefvé­xeli dij 20 pengő. A tandíj fo­lyamodásra havi részletekben is fi­zethető, szegénysorsu, jő előme­netelüek kedvezményben részesül­hetnek . — Évnyitás a leány líceumban. Szives tudomására hozom az érde­kelteknek, hogy a javitó, külön­bözeti és pótló-vizsgálatokat f. hó 30. és 31. napjain a magánvizs­gálatokat pedig szeptember 2. 3. és 4. napjain reggel 8 órától déli 12 óráig s délután 3 órától 6 óráig tartjuk .A folytatólagos be­hatások szeptember 2. és 3-á n lesznek, reggel 8 órától déli 1 óráig. A behatáskor fizetendő 34 P felvételi dij, '6 P vegyes dij és 50 P első félévi tandíj. Az isko­lai évet szeptember 4-én, reggei 9 órakor nyitjuk meg, a tanítást pe­dig 5-én reggel 8 órakor kezdjük meg. — Adorján Ferenc, igaz­gató. ?x Amit a közönség észrevesz. Panaszos levetek, észrevételek és egyéb megszívlelendő apróságok Halpropaganda Angliában és — nálunk A legnagyobb elterjedtségü an­gol lap, a Daily Mail augusztus 17-iki számának hatalmas, első oldalát egy érdekes rajz díszíti: halászlegény önti a kosarakból a halakat. Alatta hatalmas btetük­kel; Eal more fish! Egyetek több halat! A jól konstruált és ízléses reklám további szövegéből kitűnik, hogy az angol halászok és halke­reskedők egy nagyszerű szakács­könyvet adtak ki, melyet potom áron terjesztenek és amiben csu­pán halételek vannak. Igy nevelik Angliábpn «a közönséget a hal­fogyasztásra. Nálunk is van halpropaganda. Mindenkinek feltűnt nyár elején a főváros falain megjelenő pla­kát, mely azt ordította a közön­kum felé: Vigyázz a gyomrodra! Nyáron él<5 pontyot vegyél! Hogy ez a plakát használt-e a halfo­gyasztásnak ? A' halkereskedők kö­rében megindult a harc, de eb­ből a harcból a harcból győztesen senki sem kerülhetett ki, mert — annyi bizonyos, hogy a propagan­dának ilyen meggondolatlan, el­fogult és szűk látókörű felfogása, ahelyett, hogy vonzólag hatna a fogyasztóra, elriasztja azt. Elvég, re az emberek tűnődhetnek azon, hogy kinek van igaza: annak, aki élő pontyot ajánl, annak-e, aki — megbízik a jegelt halban. Eszébe kellett jutni mindenkinek: hogy it­ten a ponty az egyetlen halfajta, amely élő állapotban is kerül a piacra, a többi halféle mindig je­gelten kerül a fogyasztóhoz. Miért hát éppen a ponty mérgezné meg a gyomrunkat ? A nyugati államok­ban, Angliában, Franciaországban, nem is szólva Németországról, nem csak hogy élő hal, de még friss hus sem kerül az asztalra. Fagyasz­tott hust szolgálnaka föl a leg­jobb vendéglőkben is. Lám, ná­lunk is megszólalt ebben a kér­désben a szakácsok szakácsa: — Gundel Káoly, aki megírja, hogy a konyhában regula az, hogy csak a fiatal, egészen gyenge korban leölt állatot lehet egész friss álla­potban elkészíteni, mig a kifejlett állatokat, halakat is, hosszabb-rö­videbb ideig hűtőben, pácban kell tárolni. De megszólalnak más szakem­berek is, akik mind — a jegelthal­pártnak adnak igazat az élőhal­HHEIiJ ORVOSHOZ ne tartson vissza az ÁLSZEMÉREM a nemi egészség a testi és lelki egészség filmje Szerdán és csütörtökön az APOLLÓBAN Ma, kedden utoljára Csakis felnőtteknek! ZOLA EMIL világhírű regénye filmen Regény 9 fejezetben. Rendezte: Jean Renoir A főszerepben: Henry Krausz es Jean Angello Órák és percek^tu 1" Szerdán Sziqoruan csak felnőtteknek ! Csütörtökön 5 órai előadás csak nőknek, 7 és 9 órai előadás csak férfiaknak MENJ ORVOSHOZ (Á LSZEMÉRE M) Jegyzetekegy orvos naplójából. Fiatal emberek és leányok tragédiája 3 fejezetben. Irta; Dr. Curt Thomolla .»UFA" kisérő műsor Előadások kezdetete; hétköznap 5, 7 és 9, órakor

Next

/
Oldalképek
Tartalom