Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 173-197. szám)

1929-08-25 / 192. szám

JWyíryidék. 1929. augusztus 30. Nyíregyháza város közönsége üdvözli Vass József minisztert 10 esztendős miniszter­sége alkalmával A képviselőtestület tegnapi közgyűlése (A »Nyirvidék« tudósítójától) Nyiregyháza megyei város képvi­selőtestületének rendes közgyűlése péntek délután 3 órakor volt a városháza nagytermében. A képviselőtestületi tagok a köz. gyűlésen' igen kevés számban vet. tek részt, részben azért, mert a tárgysorozaton jelentéktelen pontok szerepeltek. A szakosztályok ülé­séről irt cikkünkben már részlete, sen beszámoltunk a tárgysorozat főbb pontjairól, amelyeket a köz­gyűlés vita nélkül fogadott el. Szohor Pál főjegyző a Hiszekegy imával nyitja meg a gyűlést, majd egyhangú lelkesedés közben java­solja, hogy Vass József népjóléti miniszternek 1 o esztendős minisz­teri jubileuma aílkalmával a közgyű­lés a város közönsége nevében üd­vözlő táviratot küldjön. A Felsőkereskedelmi iskola je­lentésével kapcsolatban, amely Ba­ruch Artúr és Kardos István em­lékalapitványairól szól, Szohor Pál főjegyző a.mélységes szeretet hang­ján idézte fel újból Kardos Ist­ván halhatatlan emlékét és indít­ványozta, hogy a képviselőtestüky­fejezze ki hálás köszönetét a nemes adományozóknak. Ugyancsak Szohor főjegyző ter­jeszti elő özvegy Kardos Istvánné nyugdíjügyét, valamint azt a két levelet, melyekben dr. Blaha Sán­dor és Ladik Gusztáv államtitkárok megköszönik magas kitüntetésük alkalmával küldött üdvözletét Nyír­egyháza város közönségének. A képviselőtestület egyhangúlag vette tudomásul, illetve fogadta el Szohor főjegyző előterjesztéseit, majd az előadók a tárgysorozat többi póntjait olvasták fel, ame­lyek ( során Bogdán Ferenc és Hof­fer Bertalan szólalnak fel. A köz­gyűlés fél 5 órakor ért véget. Látogatás a nagybeteg Krúdy Gynlánál A „Nyirvidék" munkatársa az egyetlen újságíró, akit a nagy magyar iró betegágyához engedtek (A Nyirvidék kiküldött tudósí­tójától.) Pár hét előtt megdöbbentő hir látott napvilágot az újságokban: Krúdy Gyula, a magyar népnek egyik legkiválóbb művésze, bűbá­jos mesemondója, a Nyírség, Nyir­egyháza írója, mint Egernek Gár­donyi, Szegednek Tömörkény és Móra, mint az elszakított Versec­nek Herczeg, súlyosan megbetege­dett és a Liget-szanatóriumban ápol ják. Ez a hir egész Szabolcsban megdöbbenést keltett, szeretettel és részvéttel beszéltek a nagybeteg iróról, akit nemcsak könyveibőt ismer a Nyírség közönsége, hanem aki itt élte fiatalságát ebben a vá­rosban, akit ezer szál 'fűz ide. Itt lakik a Kállói-utcábfan édesany­ja és itt a temetőben nyugszik édesapja, aki ügyvéd volt és ict van eltemetve nagyapja, a kos­suthi kort megélt híres 48-as hon­véd, aki 'a honvédek menházának volt a parancsnoka. De az öre­gek még a nagy iró dédapjára is emlékeznek, mert a Krudyak jó né­hány száz év óta éltek a jó, fekete szabolcsi földön, Kótaj ban, Ib­rányb|an, Ujfehértó vidékén már századokkal ezelőtt Krudyak gaz­dálkodtak és vidáman élték az ak­kori szabolcsi földesuraknak du­hajkodó, pazarló életét. A Kru­dyak földje más kézre került, a Krudy-vagyon elúszott, már Tisza Kálmán idejébpn a 48-as ellenzéki politikán. De visszatérült azon a kincsen, melyet az a nyurga le­gény vitt magával, ki a világba, aki itt járt iskolába a nyíregyházi ev. gimnáziumban és akinek zseni­jét már 35 év előtt 'felismerték kiváló professzorai: Leffler Sá­muel, Martinyi József, Porubszky Pál, Szláboczky Imre és a többi nagytekintélyű és nagytudásu ta­nárok, akik nemzedékeket neveltek a nyíregyházi gimnáziumban. Krúdy Gyula'ma mindössze 55 éves, b£r az ország közvéleménye sokkal idősebbnek tartja. Nem fi­zikai megjelenése miatt, — mert Krúdy korának egyik legdaliásabb férfijelensége, hanem azért, mert három évtized óta találkozunk ne­vével újságokban és könyvek cim­tábjáin. A mi nyíregyházi Kru­dynk már a kilencszázas években országos hírű iró volt, magyar vi­szonyokhoz képest néhány példát­lan könyvsiker volt pályájának mér­földjelzője. Krúdy Gyuula 1916. óta a Mar. git-szigeten lakik, elvonulva csa­ládja körében és csak a legbizalma­sabb és legrégibb barátaival tart fenn összeköttetést. írói körökben igy is hívják: »Margit-szigeti re­mete», pedig a háborút megelőzően a legfinomabb pesti hoteleket lak­ta, a város egyik legelső gavallérja volt, benn élt a pesti társaság­ban és kalandjairól legendák kel­tek szárnyra a fővárosban. A há­ború utolsó éveinek szenvedései érlelték meg az iróban azt a gon­dolatot, hogy a zajos örömöknek bucsut mondjon; egyedül és kizá­rólag írói hivatásának éljen. Igy vonult Vissza a Margit-szigetre re­metének 43 éves korában és azóta minden hajnal íróasztalánál leli. A nagy pesti éjszakázó együtt kel a szigeti madarakkal, amelyek mind­egyikét ismeri talán, mint ahogy minden fát és fűszálat ismer a szi­geten. Hajnaltól egyfolytában dol­gozik a kora délutánig; délután pedig történelmi munkákat olvas, mert a jelen oly fájdalmas és vi­gasztalan ; fáradtan és eltörődve — történelmünkben keres és talál vi­gaszt. Krúdy évek óta a mohácsi vészt megelőző és követő idők bú­vára és ebből a korból készült öt hatalmas regényt irni, amelyek kö­zül kettő már könyvalakban meg is jelent, a harmadikat pedig a Magyarság közölte folytatások­ban, épen. a napokban fejeződött be, Szapolyai Jánosról szól és a címe: »Festett királyx. Regényírói elfoglaltsága mellett két újságba ir állandóan cikkeket és jellemző, — hogy mindkét újságnak a főszer­kesztője nyíregyházi születésű és nevelésű: az egyik Milotay István a »Magyarság» irányitója,, a má­sik T-ázár Miklós »A Reggel« fő­szerkesztője és tulajdonosa. A Reg­gelben jelent meg mostani beteg­sége előtt utolsó cikke »Levél a szerkesztőhöz« cimmel, afnelybjen épen nyíregyházi emlékeiről cse­vegett, az ő édes, kifejező, magyar nyelvén irt a tiszai halászatról. Krúdy az elmúlt esztendőben so­kat betegeskedett, de a robusztus erejű iró soha sem üitte, hogy a betegség leveheti lábáról. Julius hó utolsó napjaiban sokat panaszko­dott a szivére, augusztus 4-én pedig hirtelen olyan rosszul lett, hogy a Liget-szanatóriumba kellett el­szállítani,, ott fekszik most is, az 59-es számú kis, fehér, betegszoba lakója. Krúdy mellett éjjel-nappax ott van a felesége, Krúdy Zsu­zsánna, aki hősies önfeláldozással és hűséggel ápolja a nagybeteg irót. A »Nyirvidék« munkatársa volt az egyetlen újságíró — bár igen sokan jelentkeztek — akit Krúdy fogadott. A kis szoba tele van vi­rágokkal, . melyekkel tisztelői árasz­tották el; a nagy, fehér ágyban ott fekszik az író. Sápadt arcán és szomorú mosolyán látom, bizony — válságos, nehéz napok és éjszakák vannak mögötte. Megnézem a kór­lapját, bizony nagyon rossz álla­potban hozhatták be ide, erről az orvosok feljegyzései tanúskodnak. Ma már a betegség javuló ten­denciát mutat, de még hosszú idő­be telik, mig a mi Krúdy Gyulánk talpra áll és elfoglalhatja helyét el­hagyott szigeti íróasztala mellett. Elmondom neki, hogy Nyiregy­házán és az egész megyében milyen szeretettel, részvéttel és aggodalom­mal kisérték a betegségéről szóló újsághíreket, hogy a mi szerkesz­tőségünkben mennyien érdeklődtek állapota felől és meg lehet győ­ződve arról, hogy én egész Nyir­egyháza és az egész megye legjobb kívánságait és szeretetteljes üdvöz, letét hozom neki. Krúdy felkönyököl az ágyban, finom ujjai között cigarettát tart és mintha két szomorú dióbarna szeme vidámabban csillogna, alig hallhatóan beszél: — Tudom és érzem — mon­dotta 1— hogy engem szülőföl­demhez elszakíthatatlan kötelékek fűznek; mindig is ugy éltem Bu­dapesten mintha átutazóban len­tiek itt, az én igazi otthonom Nyiregyházán van. Es az eliramló években, jóban-rosszban, boldog­ság és boldogtalanságban az tar­totta bennem a lelket, az táp­lálta írói becsvágyamat, hogy el­ringattam magam nyírségi emlé­keim között. Egy álomvilágban él­tem és észre sem vettem, hogy az élet lassan elrepül. Az írásaim leg­fava a Nyírségről szól, a legszebb szin, a legjobb hangulat, regé­nyeim legtöbb alakja onnan való. Nyíregyházi ember maradtam Bu­dapesten is.... Krúdy behunyja a szemét és el­gondolkozik... A haja egészen meg­őszült és a hangja is nagyon, de nagyon meghalkult. Kérdem tő­le tervezget-e uj regényeket,, min gondolkozik naphosszat és félig álmatlan éjszakáin. Újból hosz­szabb szünet majd megszólal: — Sokat vagyok otthon Nyir­egyházán is. A gondok azonban visszahúznak ide a valóságba. — Ultidon ütt kapható! T*m«U» ¥e]sz*lvetkeztttl K0*pon| BodapMt, I., Mortky MlklÓMt Itl/llb Ma bizony mindenkinek meg van a maga gondja; az egész magyar­ságnak "és minden magyar ember­nek. Hát még egy olyan magyar­nak, aki mióta az eszét tudja nem a valóságban élt, hanem álmaiban. Akinek a lét prózai kérdéséhez olyan kevés érzéke van, mint ne­kem. Én csak firkáltam rajzolgat­tam a betűket és az idő elszállt... Nekem is megvannak a magam gondjai, amelyek itt a betegágyon sem hagynak nyugton. Higyje el nem fenékig tejfel a magyar iró élete. A gond fekete madarai be­szállnak ide a szobába. Hiába van kiirva, hogy tilos a bemenet és hiába zárják be a spalétákat. A magyar írónak addig van kenyere, amig egészsége, naphosszat ir és az agyát sajtolja. Nekem sincs más keresetem, jövedelmem ,mint amit félig nedves, sűrűn tefeirt papí­rokért kapok... — Újból szünet... — Látogató érkezik: Krúdy leg­meghittebb barátja, Lázár Miklós főszerkesztő, Budapest törvény­hatóság ibizottságának ismert harcos tagja. A két férfi "megöleli egymást Krudynak is Lázárnak is nedves lesz a szeme a viszont­látás izgalmában. Lázár ugyanis a tenger mellett töltötte szabad­ságát és csak tegnap érkezett ha­za... Egy ideig hármasban hall­gatunk, majd igy szól Krúdy: — A Nyirvidék munkatársa a nagyságos asszony. — Nagyon, nagyon jól esik, hogy otthon gon­dolnak rám. Valahogy nyugodtab­ban érzem magamat... Hiszen min­dig meg volt az az érzésem, hogy Nyíregyháza engem e>* nem hagy­hat, mert egy vagy, /zzel a vá­rossal, egy a nyirségu földdel.. De most különösen jól isik nekem. Felül az ágyban és halkan, alig hallhatóan mondja: — Megerősített és felüdített a nyíregyháziak együttérzése. Ezután vagy egy jó negyed óráig egészen bizalmas dolgokról folyik, a szó, amelyekről nem szá­molok be az olvasónak, csak annyit irhatok, hogy Ady mellett a magyar nyelvnek 'legnagyobb művésze ez az istenadta nyírségi zseni, anyagi gondokkal küzködik betegágyán, amelyek mélységesen keserítik és deprimálják és gyógyu lását hátráltatják. Krúdy legjobb barátja: Lázár Miklós előtt és előttem, aki e pillanatban szülőföldjét személye­sítem meg egész őszintén és bi­zalmasan közli gondolatát és ezek a gondolatok irtózatos lelkivivó­dásról tesznek tanúságot. Közbe Krúdy ismételten mondja: — Nyíregyházát nem akarom igénybe venni, a város mindig atyai gondoskodással volt irántam. Bencs Kálmán is mindig igaz jó barátom volt. Nincs nekem pa­naszom az otthoniak közül senki­re. Ölelem is mindnyájukat. A beszélgetés újra anyagi ter­mészetű kérdések körül forog és Krúdy szeretettel ugyan, de bi­zonyos titkolhatatian nehezteléssei 'szól budapesti kiadóiról. SZANATÓRIUM, sebészeti, szülészeti és belbetegíknek. Röntgen laboratórium. Ápolási díj közös szobában 8 pengő, külö 1 szobában 16 pengő naponta. Orvosát Nyíregyháza, Kállói-utca 42. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom