Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 173-197. szám)

1929-08-01 / 173. szám

Nyíregyháza, 1923. augusztus 1 * Csütörtök T »_ évfolyam. 173 szám ES6flx*M«l trák bolyban és vM«k*«»; Mra 9*50 (M»ng& N*gy«dévr* 7-fiO pangd. SHksMttMkMk ée tuúttfcuk 2lí»* mvtdsxay. Alapított* JÓBA ELEK Naatorkaaztö: Dr. 8. SZABÓ LÁSZLÓ. Palslös asarkasztd i VERTSE K. ANDOR. SnriteaztSség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZAM, Talafon utm 139. Poatachequ* Kéziratokat siam adunk viasza. A magyar impérium alatt jobb volt helyzetünk ­mondotta Hlinka A Tuka-per tárgyalását ma reggel fél 9 órakor nyitotta meg Térebessy elnök * AjTuka-per tárgaylását ma reg­gel nyitotta meg Terebessy elnök. Folytatta Snajcy Antal kihallgatá­sát, arra vonatkozólag, hogy hon­nan vette a pénzt az »Autonomia« cimü lap megalapítására. Elmon­dotta a kérdésekre Snacky, hogy a lapot a tót néppárt tagjai és tót magánemberek pénzéin; alapította. Ezeknek nevét azonban nem árul­hatja el, mert becsületszavára fo­gadta, hogy neveiket titokban tart­ja. Az elnök ezután elébe tárja Be­lánszky vallomását, mely szerint Snacky vgle együtt járt Bécsben egy kémirodában. Snacky kijelenti, hogy Belánszky és a többi tanú is hamis vallomást tett. Cáfolja c ízt is, mintha Magyarországról kapott volna pénzt azért, hogy magyar la­pot indítson. Kijelenti, hogy ez kö­zönséges hamisítvány. A tárgyalás előtt Tuka védője, Galla dr. személyes kérdésben szó­lalt fel. A »Slovenski Dennik« meg­támadta, hogy talárján nem viselte a köztársasági jelvényeket. Kijelen­tette, hogy itt félre értésről van szó, különben is nem azzal mutat­ja meg köztársasági érzelmeit, hogy viseli-e vagy sem talárján a jelvé­nyeket. Galla hangoztatta, hogy — semmilyen üldözés és intrika sem fogja vissztartani attól, hogy segít­ségére legyen a törvényszéknek az igazság kiderítésében. Ezután be­jelentette, hogy törvény utján kö­vetel elégtételt a laptól a rágalma­zásért. Hlinka pár órát Pozsonyban töl­tött és kijelentette, hogy Tukát a hamis tanuk vallomása ellenére is ártatlannak tartja. A tót néppárt védi igazát és vele arat sikert, — vagy vele bukik, a tót néppárt egy időben együtt működött a cseh néppárttal és az első választáson együtt küzdöttek, csak mikor lát­ták, hogy a pártra nézve a pak­tum nem előnyös, léptek fel kü­lön az 1925-ös választáson. Tukát az állam 1920-ban elbocsátotta szol­gálatából, állás nélkül maradt. Mi­kor 1922-ben cikket irt az egyik lapban, utána összerombolták a lap szerkesztőségét. És amikor megírta a »Vacuum juri« cimü cikkét, álta­lános hajsza indult ellene, melyet Ivánka és Dérer, a Kramarz-párt vezető emberei indítottak és hoz­zájuk csatlakozott később Toma­nek, Juriga és Belánszky. Mi azt akarjuk — folytatta Hlin­ka, — hogy a magyarok megkap­ják azokat a jogokat, amelyek őkat megilletik. Ha párhuzamot vonunk a jelenlegi helyzet és az akkori kö­zött, mikor még magyar uralom alá tartoztunk, ki kell jelentenem, hogy gazdaságilag, akkor jobban ál­lottunk. Súlyos autóbusz szerencsétlenség történt Görögországban Rhodusból jelentik: Egy kirán­duló autóbusz neki ment San Silvano közelében egy falnak "és felborult. A kocsi összetört rom­jai alatt 7 halottat és 8 sebesültet találtak. Az időjáfts. A Meteorologiai Intézet jelenti:. Hazánkban több helyen esett, de nagyobb csapadékot csak a dél­nyugati részekről jelentettek ziva­tarral. Zalaegerszegen 24 (jéggel) Szentgotthárdon 17, Keszthelyen 11 mm .csapadék volt. A felhőze­ti viszonyoknak megfelelően a hőmérséklet nagy különbséget mu­tat. Kaposvárott 31, Magyaróváron 24, Tarcalon 19 fok C volt a hő­mérséklet. Budapesten ma délben 12 órakor 25 fok C volt a hőmér­séklet. Prognozis: Továbbra is felhős idő, egyes helyeken esővel, lassú hőemelkedéssel. Nyíregyházán julius 27-én a ntímérséklet maximuma 27.5, mi­nimuma 12.5 fok C volt. julius 28-án • 22.9 volt a maximum és 11.2 a minimum. 29-én a maxi­mális hőmérséklet 24, a minimális 11.4 fok C volt. 30-án kedden este 9 óráig a hőmérséklet maxi­muma 22.7, a minimuma pedig 11.4 fok C volt. Csapadék 3.4 mra-., Apponyi előadást fog tartani a párisi diplomata akadémián Párisból jelentik: A lapok azt írják, hogy gróf Apponyi Albert, dr. Wirth és Benes á népszövet­ségi ülésszak végeztével Párisba utaznak, ahol élőadást tartanak a nemzetközi diplomata akadémián. Az akadémia az ősz folyamán alakúi meg 15 külügyminiszter je­lerilétében. *Az egész világon erélyes rendszabályokat léptetnek életbe angnsztus elsejére Párisból jelentik: Forestiert, a • kommunista párt tagját, a »Huma- í nité'« szerkesztőjét, letartóztatták, s ; ugyancsak letartóztatták a parla- j menti kommunista frakció néhány­tagját. A hatóságok mindent meg­tettek a rend fenntartására, több vidék helyőrséget Párisba vezé~ nyeltek augusztus elsejére. Ismét több kommunistát tartóztattak le a fővárosban és vidéken. Athénból jelentik: A hatóságok erélyesen intézkedtek a tüntetések megakadályozására vonatkozólag. A városban csapatokat vontak össze, a gyűléseket betiltották, 100 em­bert letartóztattak. Sanghaiból jelentik: A kommu­nisták tüntetést rendeztek. A nan­kingi kormány erélyes rendszabá­lyokhoz folyamodik a felforgatók­kal szemben. Mandzsuliban tárgyalnak a szovjet és kinai megbízottak Londonból jelentik: A kinai meg­bízottak Charbinból vonaton Mand zsuliban utaztak, hogy találkozza­nak a szovjet delegátusokkal, akik­kel a kelet-kinai vasút körül felme­rült problémákról fognak tárgyalni. Holnap operálják Poincarét Párisból jelentik: Holnap operál­ják meg Poincarét. Remélik, hogy a volt miniszterelnök, akinek igen SZÍVÓS természete van és testi ereje helyre állt a hosszabb pihenés alatt, (hamarosan kiheveri a műtétet. Az Olasz lapokat foglalkoz­tatja a Pesti Hirlap leleplező cikke Rómából jelentik. Az olasz sajtó részletesen foglalkozik a Pesti Hir­lap leleplező cikkével a békeszerző­déssel és a cseh agitációval kapcso­latban. (A lapok valamennyien a csehek ellen foglalnak állást, sőt a »Lavoro« megjegyzi, hogy Benes - nem ejtheti el egészen Hanzeliket, akinek segítségét annak idején a ha mis adatok elkészítéséhez igénybe vette. A lap szerint a cikk amellett bizonyít, hogy a versaillesi békét hozzá nem értők lelkiismeretlenül készítették. Angliában egy év alatt több mint két millió autó engedélyt adtak ki Londonból jelentik: A közleke­dési minisztérium statisztikája sze­rint egy év alatt 2 millió 27 ezer autóengedélyt adtak ki. Az autó­adókból befolyt összeg 20,312.000 íontot tesz ki. Nem felei meg a valóságnak az »Abend« cikke a titkos magyar fegyverszállításról A »Der Abend« cimü bécsi lap magyarországi fegyvercsempészést vélt leleplezni és azt állította, hogy a tegnap Magyarország felé indí­tott két páncél autó katonai cé­lokra szolgál és azt hamis fuvarle­véllel csempészték át a határon. Illetékes helyen felhatalmazták a MTI-t, hogy megcáfolja ezt az állítást. A nagykövetek tanácsa még 1927-ben megengedte, hogy bizonyos fajta páncélautókat be lehet szerezni. Ezeket 1928. julius 29-én megrendelték a rendőrség számára és a Iondoni Schenker cég most szállította le a rendelést. A magyar kormány érintkezésbe lé­pett a német és osztrák kormány­nyal és szabályszerű engedélyt ka­pott az átszállításra. A St. Louis Robin leszállott Newyorkból jelentik: A St. Louis Robin tegnap este 7 óra 38 perc­kor leszállott. A gép julius 13-án szállott fel és azóta megszakítás nélkül tartózkodott a levegőben. A pilóták még tovább is a levegő­ben tartózkodtak volna, de vál­íalkozásuk finanszírozója, Robert­son őrnagy rádiótáviratban utasí­totta őket a leszállásra. A pilóták­nak ugyanis Robertson a világ­rekord megdöntése után, minden a levegőben eltöltött óráért fejenként 100 dollárt igért és most már meg­sokalta a kiadást. A pilóták fe­jenként 18,360 dollárt kapnak. Hívatlan vendégek gyilkoltak egy lakodalomban Ungvárról jelentik: Dobos Lász­ló kertész lakodalmán hívatlan ven dégek is megjelentek. A hívat­lanok "és a lakodalmas nép között verekedés támadt, amelynek során a vőlegény öccsét Sándort megöl­ték. A betolakodók ezután elme­nekültek. Még nincs megegyezés az aogoi gyapotiparban Londonban még mindig tart a gyapotipari válság több nagyobb gyárban, ahol 140 ezer orsóvá­dolgoznak, a munkások elfogad­ták a leszállított béreket és mun­kába állottak . ^ A szovjet is feltételeket szab 1 Angliának Moszkvából jelentik: A »Prav­da« kijelenti, hogy nemcsak az angolóknak vannak feltételeik a diplomáciai érintkezés felvételére vonatkozólag ,hanem a szovjet­nek is, elsősorban követelni fog­ják a szovjetellenes agitáció meg­szüntetését . TŐZSDE A pengő Zürichben nyitáskor 90.65Va zárlatkor 90 67Ve volt Valuták: Angol font 27.77—92 Cseh korona 16.87—16.97 Dinár 9.98—10.06 Dollár 569.95—571 Frank 22.40—70 Leu 3-38—42 Líra 29.90—30 20 Márka 136.40—136.70 Osztrák schilling 86.50-86.90 Svájci frank 110 10—60 lerménvptac: Buza 78 kg. 24 05—20 » 80 » 24.45—24.75 Rozs 17.90 — 18.10 Határidősök : Buza Októberi zárlat 24.88 — 89 1930. márciusi zárlat 26.98—27.00 Rozs októberi zárlat 19.69—19.70 1930. márciusi zárlat 21.74—76 Tengeri márciusi zárlat 19.74—75. Egyes szám áru 16 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom