Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 147-172. szám)

1929-07-10 / 154. szám

JdVfRYIDEK. 1929. julius 10. A kézmiiiparosság gazdasági és szociális intézményeinek együttmű­ködése Az Országos Kézműves Testü­let Bethlen István gróf miniszter­elnökhöz felterjesztéssel fordult, melyben rámutatva az iparos in­tézmények szerves együttműködé­sének rendkivüli fontosságára, kor­mánytámogatást kér az Országos Iparos Székház megépítéséhez. — Ma a kézműipar szervezeteinek egész sora foglalkozik az iparos­ság ügyeivel, hiányzik azonban ezek működéséből az eredményes tevékenység legfőbb feltétele a kö­zös célok felé koncentrált intézmé­nyesen biztositott együttműködés. A széthullni készülő kézműves ipa­rosságot meg kell menteni az or­szág közgazdasága és szociális biztonsága érdekében. Szükséges ezért intézményesen kiépíteni az iparosságnak olyan központi szer­vezetét, amelyben az iparosság cél­jait szolgáló összes hitelszervezeti gazdasági és szociális intézmények tömörülve közös erővei igyekeznek ugy a belföldön, mint a külföldön piacokat, munkaalkalmakat terem­teni, az iparosságot versenyképes termelésre nevelni és az anyagbe­szerzéstől a piaci értékesítésig a termelés munkáját egyengetni. — Ezen elgondolás alapján az Orszá­gos Kézműves Testület megindí­totta az Országos Iparos Szék­ház megépítésének előmunkálatait. E székházban lennének elhelyezve a kézművesipar hitelszervei, a je­lenleg rosszul elhelyezett saját otthonnal nem rendelkező ipartes­tületek és szabad szervezetek, kö­zös tanácskozási termek, időszaki kiállítások, továbbképző tanfolya­mok, iparos kaszinó stb. Az Orszá­gos Székháznak legalkalmasabb helye gyanánt a székesfőváros tu­lajdonát képező Rákóczi-uti Kis Rókus telek mutatkozik, melynek átengedésére a főváros vezetősé­ge elvben hajlandó. A székház megépítését államkölcsön és tár­sadalmi gyűjtés utján kívánja az O. K. T. biztosítani, Az erre vo­natkozó engedélyt a belügyminisz­ter már megadta. Az iparosélet vezető intézményeinek egy oly or­szágos székházban leendő tömörí­tése alkalmas arra, hogy a kézmű­vesipari társadalom egységes szer­vezkedését és régen óhajtott ered­ményes együttműködését bizto­sítsa. A Tiszába fulladt egy * nagy­halászi fiu (A „Nyirvidék" tudósítójától.) Koponyás János nagyhalászi, Eger-tanyai 16 éves napszámos fiu szombaton délután a Tiszára ment fürödni. Két ismerős leány is fürdött azon a helyen, akik előtt Koponyás virtuskodni akart s beljebb úszott a mély vizbe. — A leányok figyelmeztették Koponyást, aki azonban ennek ellenére is beljebb úszott. Vir­tuskodásának azonban életével fizetett meg, örvénybe került s mert a két leány, aki nem tudott úszni, nem segíthetett rajta, más pedig nem tartózkodott a közel­ben, Koponyás Jánost elnyelte a Tisza vize. Holttestét másnap az atyja, id. Koponyás János találta meg. A vizgálat megálla­pította, hogy a szerencsétlen­ségért senkit sem terhel felelős­ség. Á holttest eltemetésére az engedélyt megadták. FAGYKÁROSULT SZŐLŐSGAGDÁK FIGYELMÉBE! Elvállal szóló rigolirozást a Miskolczi Qőzeke Rigolirozó Vállalat Bővebb felvilágosítást nyújt Rosenthal Vilmos cég Bessenyei tér 6. A rakamazi autókatasztrófának csak egy halálos áldozata van á sérültek jól érzik magukat és nemsokára elhagyják a kórházat A rakamazi autószerencsétlen­ség ügyében a rendőrségen tegnap délután hallgatták ki'a halálos autózás életben maradt utasai közül Meinhardt Sándor gépész­mérnök hallgatót, akinek vallomá­sa után most már tisztán állanak előttünk a katasztrófa részletei. Elsősorban is azt a kérdést tisz­tázta a rendőrség, hogy ki vezet­te az autót. Kiderült, hogy a szerencsétlenség pillanatában a volán mellett nem Meinhardt Sán­dor mérnökhallgató, hanem Fel­méri 'Béla építészeti rajzoló Szé­chenyi-tér 9 sz. alatti lakos ült. Felmérit ,akinek nincs soffőrigazol­ványa, Somogyi Ferenc gépészmér­nök hallgató hívta fel arra, hogy vezesse az autót. Somogyinak volt a társaságban egyedül soffőr­igazolványa, de a gépészmérnök 1 hallgafó Görögszálláson történt { borozás után nem mert vállalkoz­ni arra, hogy a kocsit vezesse. —• Felméri Béla mellé ült és amikor egy hirtelen kanyarodásnál a kocsi farolt és nekivágódott a vasbeton­kerítésnek, Somogyi Ferenc szen­vedte a legsúlyosabb sérülést. — Feje a vasbetonhoz, vágódott, al­éltan esett össze a kocsiban. Tár­sai kiemelték az autóból, de mire a Tokaj felől éppen akkor arra érke­ző Karner dr. megvizsgálta, már halott volt. A kocsi belsejében, amint irtuk is, Zachár díjnok, Nemes Sándor uradalmi tisztviselő és "Meinhardt Sándor gépészmér­nök hallgató ültek, akik közül Zachárt és Nemest az Erzsébet kórházban ápolják, de állapotuk nemcsak hogy nem aa aggodalom­ra okot, hanem Zachár már hol­nap valószínűleg el is hagyja a kórházat. Mezőgazdaság Tenyészállat díjazás i. A Szabolcsvármegyei Gazdasági Egyesület, a m. kir. gazdasági fel­ügyelőséggel, járási mezőgazdasági bizottsággal és a Szabolcsvárme­gyei Szarvasmarhatenyésztők Egye­sületével együttesen, junius hó 30. napján Kemecsén tartotta meg já­rási tenyészállat díjazását, amely­re a nyirbogdányi járásból a kö­vetkező uradalmak, gazdaságok és kisgazdák állítottak ki tenyészálla­tokat : Kemecse községből Mikecz Pál, Haas Sándor, Nasch Jenő, Jónás Ferenc, Simon József, Szakács Jó­zsef, Molnár Kálmán, Pásztor Ká­roly, Fenyevs László, Nagy Antal, Káposztás István és László Antal birtokosok, illetve kisgazdák. Kótaj községből Jármy Meny­hért dr., m. kir. gazdasági főta­nácsos, gazdasági egyesületi alel­nök, Szikszay Pál és Weisz Sán­dor földbirtokosok. Székely községből Orosz Sándor dr. gazdasági egyesületi alelnök, Lipták András és Ambrus György földbirtokosok. Rétközről herceg Odescalchy Zoárdné uradalma. Nagyhalász községből Búzás Ist- £ ván, Fried Bertalan, id. Boross Károly, özv. Gálik Jánosné és Ba­logh János földbirtokosok, illetve kisgazdák. Homoktanyáról özv. Jármy Já­nosné gazdasága. Demecser községből Pazonyi E. Emil huszár alezredes, földbirtokos és László Dezső kisgazda. Vasmegyer községből megyeri Megyery Pál nyug. tüzérkapitány, földbirtokos. Nyirbogdány községből Rácz Ervin földbirtokos és Fodor Ist­ván községi főjegyző. Nyirpazony községből Szakolyi András földbirtokos. Beszterec községből Farkas Ta­más kisgazda. Nyírtura községből Pásztor An­tal kisgazda, azonkívül Pajtás Ist­ván és Tomasovszki János kisgaz­dák (Mága). 154 darab szebbnél szebb te­nyészállatot állítottak ki a nyir­bogdányi járás gazdái. A magyar fajta szarvasmarhák csoportjában különösen kitűntek Orosz Sándor dr. és Jármy Menyhért dr. gaz­dasági •egyesületi alelnökök tenyé­szetei, Lipták András és Ambrus György kisgazdák tenyészállatai A pirostarka szarvasmarhák csoport­jában özv- Jármy Jánosné telivér simmenthali és herceg Odescalchy Zoárdné uradalma bonyhád-sim­menthali tenyészete a vármegye legszebb piros-tarka szarvasmjar­háit képviselték. A kistenyésztők közül feltűnően szép berni—sim­menthali tenyészetet mutattak be Pazonyi Elek Emil és idb. Boross Károly kisgazdák. A sertések cso­portja egytől-egyig kiváló anyag Volt. (0 A tenyészállat dijazás az egész vármegyében nagy érdeklődést vál­tott ki. Megtekintette a kiállitott tenyészállatokat Mikecz István alis­ispán, Virányi Sándor főjegyző, to­vábbá Kiss Sándor nyíregyházai rendőrfőtanácsos. A Szabolcsvár­megyei Gazdasági Egyesület képvi­seletében jelen voltak • Szalánczy Bertalan m. kir. gazdasági főta­nácsos, egyesületi elnök, dr. Jár­my Menyhért m. kir. gazdasági főtanácsos és dr. Orosz Sándor egyesületi alelnökök, az igazgatóvá­lasztmányi tagok közül Soltész Ala­dár uradalmi jószágigazgató, Haas Sándor és Groák Lajos földbirto­kosok, Balogh Gyula m. kir. gaz­dasági tanácsos, uradalmi főintéző és László Albert községi főbiró, kisgazda, a Szabolcsvármegyei SzarvasmarliatenyésZtő Egyesület képviseletében dr. Orosz Sándor elnök és Bertl Ferenc ügyvezető igazgató, a kir. gazdasági felügyelő ség részéről Kausay Tibor m. kir. gazdasági főfelügyelő, a kir. gaz­dasági felügyelőség vezetője, és Zi­lahy Kiss Tibor kir. gazd. fel­ügyelő, a járási mezőgazdasági bi­zottság részéről Mikecz Pál elnök. A kiállító földbirtokosokon kivül még jelen voltak Steinberger Si­mon gyárigazgató, Lichtmann Mór, Krasznay László és Deim György György földbirtokosok, Nagy Lász­ló uradalmi intéző és mintegy 2— 300 érdeklődő kisgazda. 67 kg.'szalonnát loptak egy magtárból (A „Nyirvidék" tudósítójától.) Gróf Károlyi György logota­pusztai uradalmának intézője fel­jelentést tett a csendőrségen ismeretlen tettesek ellen, akik feltörték az egyik magtár ajtaját s onnan 67 kg. szalonnát vittek el. A csendőrök a tanya keleti oldalán levő dombig követni tudták a tettesek nyomát, ahol a földön a szalonnáról lepergő sót találtak s megtalálták azokat a kis háromszögű táblácskákat is, amelyek az egyes szalonna­darabokra voltak fűzve s amelye­ken a suly volt megjelölve. A további nyom azonban megsza­kadt. A nyomozást tovább foly­tatják a tettes kézrekeritésére. Napi hírek KISNAPTAR Julius 10. Szerda. — Róm. kath. Amália. — Gör. kath. Leon. — Prot. Amália. — Izr. Thamus 2. Apolló Mozgó: Senki gyermeke. 5, 7 és 9 órakor). Kert Mozgó: A halálaréna (6 és 9 órakor.) Diadal-Kabaré: (fél 9 órakor). Diadal-Mozgó: Nincs előadás. Városi gőz- és kádfürdő: zárva. Sóstógyógyfürdő: nyitva reggel 6 órától. Bujtosi strandfürdő: nyitva egész napon át. Ököriiói strandfürdő: nyitva egész napon át. Szabolcsvármegyei Jósa-Muzeum: Iskoláknak nyitva 9—13 óráig. Egész héten át az Osgyáni és Tö­rök gyógyszertárak tartanak ü­gyeleti szolgálatot. Rádió-müsor. Budapest. 9.15: A m. kir. r. honv. gye. zenekará­nak hangv. — 9-3o: Hirek. — 12: Harangszó. — 12.05: Gra­mofon. — 1: Időjelzés. — 2.30: Hirek, élelmiszerárak. — 4.15: Bus Csapó hazatérése. — 4-45: Időjelzés, hirek. — 5.45: Hang­verseny. — 7: Rádióamatőrpos­ta. — 7.45: Hangverseny. — 9: Hangverseny. — 10.15: Idő­jelzés, hirek. — Utána cigány­zene. ELJEGYZÉS Oltványi Erzsébet és Csengery Géza jegyesek. ' — Anna-bál lesz Nyíregyházán. A Sóstó-fürdőben fel fogják eleve­níteni a régi Anna-bálak romanti­káját, szépséges emlékeit. Az An­na-bál előkészítésére nagybizottsá­got alakítanak, amely najjy társa­dalmi eseményhez méltóan fogja megszervezni a sóstói Anna-bált. Anna napja julius 26-án > lesz, a dátum azonban nem fontos. Leg­jobbnak látszik, ha augusztus i-én lesz évről-évre a nyíregyházi An­na-bál. — Légmentesen zár, nem sza­kad a Penészmentes Pergament Papir kapható az Ujságboltban. ]

Next

/
Oldalképek
Tartalom