Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 147-172. szám)

1929-07-05 / 150. szám

8 JhfVfRYIPBK. 1929. julius 5. Kiskereskedők iparosok részére az adósokhoz intézendő felszólítás kapható a a Jóba nyomdában Nyíregyházán, Széehenyi út 9. Telefon: 139. APRÓ HIRDETÉSEK HirdetM díj: M suóig 80 íiUfcr, niaiaktorttti szó 8*fiUér. HirdaUsek a tini érdek­lődésre csak réUszbéiyeg bekSMtoe nvsfatt TíUszolunk. „Cím a kiadóhivatalban" jefaésí hirdetésekre csak • hinteWasn feHfintetett szám bemondása esel én adhatunk felvilágosítást, ügy ai apré, mint a amgj Ur4eiés«k <H|« a feladáskor fizetendő Vidékről levélbeliben * bekaWhetd a hirdetés dija. A lap •eejelo­nési napján kizkadé bir<k**a«ket d. e. 10 óráig kérjek feladni MM* 60—1929. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. Alulírott bírósági végrehajtó ezen­nel közhírré teszi, hogy a budapesti kp. kir. járásbiróságnak 1927, évi 137,104. számú végzése következ­tében Frucktus Gyümölcs Értékesítő és Szeszfőző Szövetkezet javára 929 P 10 f. tőke s jár. erejéig 1928. évi julius hó 19-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 2100 P-re becsült következő ingó­ságok, u. m. : írógép, alszesz és finomitvány nyilvános árverésen el­adatnak. Mely árverés Nyirpazony határában, Sóstóhegyen leendő megtartására 1929. évi julius hó 12-ik (tizen­kettedik) napjának d. u 4 órája határidőül kitüzetik és ahoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzés­sel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész­pénzfizetés mellett a legtöbbet ígérő­nek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingó­ságokat mások is le- és felülfoglal­tatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t -c. 102. § a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nyíregyháza, 1929. junius 20. SZÁNTÓ ÁRMIN 4148 kir. jbirósági végrehajtó. Üzletünket Bethlen-utca 6. sz. alól Bessenyei-tár 2. szám alá helyeztük át. Reisman Testvérek divatház női felöltők és kalapok áruháza. 4145-2 Megvédi befőttjeit az Ujságboltban kapható Penészmentes pergament papir A tolcsvai „Tilalmas" fürdő a hozzátartozó épüle­tekkel a sárospataki telekkönyvi hatóságnál 1929. évi julius 13-en délután 4 órakor bírói uton elfog árvereztetni. 4138 I I KÖNYVET PAPÍRT ÍRÓSZERT és DIVATLAPOT az UJSÁGBOLTBAN vásároljon Ha igénybe veszi az uj „Kodak" részletfizetési kedvezményt, azzal a legjobb '„Kodak" fény­képezőgépet, a legelő­nyösebb részletfizetésre is megszerezheti. Bővebbet a KÖZPONTI drogériában Zrinyi Ilona utca 7 sz. Telefon 237. Kezdőket a fényképezésre kitanítunk. Fényképalbumok nagy választékban. Ultreform konservüvegek és más be­főttes, ízes ésugorkásüvegek nagy választékban és olcsón Wassermann cégnél Bencs László-téren vásárolhatók. 3843 -7 Mindenes leány felvétetik Sóstóí-út 49. 4121—1 Kertrenyiló különbejáratu bútorozott szoba egy, vagy két nr részére julius 1-ére kiadó. Arpád-ulca I. szám. 4118-8 Korrektes deutsehesFtanlein wird gesucht zu Kindern auf Laudgut. Adresse im Ujságbolt, 6554-5 VayÁdára-utca 22. számú két utcára szolgáló épület eladó. 4142—2 Használt íróasztalt meg­vételre keresek. Cím Bleuer­bankház. 4136 Rákóczi-utca 22. sz. alatt egy üzlethelyiség bérbeadó. — Érdeklődni lehet Benes László-tér 5. ügyvédi iroda. 6559 -1 Rákóczi-utca 22. sz. alatt egy üzlethelyiség bérbeadó. — Érdeklődni lehet Benes László-tér 5. ügyvédi iroda. 6559 -1 Gyümöfcsszezonra papírszalvéta Egy festett üzleti üvegfal ajtókkal, egy irodai üvegfal és egy üzleti puld eladó. Divatház, Bessenyei tér 2. 4146—2 hófehér, csipkézett szélű 100 drb. 76 f. az Ujságboltban Egy festett üzleti üvegfal ajtókkal, egy irodai üvegfal és egy üzleti puld eladó. Divatház, Bessenyei tér 2. 4146—2 Eladó Polgár mellett egy 6 1.16erős Hoffer-féle gőz­cséplő garnitúra, esetleg a cséplfiszekrény kazán nélkül is, Tiszakisfaludon u. p. Tiszapalkonya, Borsodm. 4128-2 Bútorozott szoba kiadó. Kiss Ernő-utca 5. 4139—3 Eladó Polgár mellett egy 6 1.16erős Hoffer-féle gőz­cséplő garnitúra, esetleg a cséplfiszekrény kazán nélkül is, Tiszakisfaludon u. p. Tiszapalkonya, Borsodm. 4128-2 Fiatal kereskedősegéd, ki ügyuökösködésre képes, al­kalm zást nyerhet. Érdek­lődhet az [Ujságboltban. 6561 Kiadó egy különbejáratu csinosan bútorozott szoba két ur részére. Forgó-u. 5. 6563 Két kisebb szobás udvari lakás Nádor-utca 10. szám alatt kiadó. 6E6t Egy-két ^szobás lakások bútorral, vagy anélkül ki­adók. A Himes-kertben 100G • öl terület épülettel együtt egészben, vagy parcellán­ként eladó. Felvilágosítás V'ay Ádám-utca 23. sz. alatt. 4141-2 Nem penészedik meg a befőttje, ha azt az Ujság­boltban kapható Penész­mentes Pergament Papírral kötözi le. % Főzni jól tudó mindenes­nek ajánlkozom jobb uri helyre. Viz-utca 8. 4135-2 Olcsóság 1 Fővárosi gyakorlattal bíró aj munkaerő dolgozik üzle­tembem. Pontos kiszolgálás. Ondolálás . 60 fillér Vizondolálás 80 „ Fejmosás . 80 „ Nyirás . . 60 „ Manikűr . . 50 „ Hidrogénnel szőkítés 4 P Arábiai hajfestés . . 6 P Vécsei-utca 12. 4144-3 Kisebb kifutó leányt fel­veszek. Cim az Ujságboltban Egy teljesen uj Miki fon eladó, — Megtekinthető a kiadóban. % Főzni jól tudó mindenes­nek ajánlkozom jobb uri helyre. Viz-utca 8. 4135-2 Olcsóság 1 Fővárosi gyakorlattal bíró aj munkaerő dolgozik üzle­tembem. Pontos kiszolgálás. Ondolálás . 60 fillér Vizondolálás 80 „ Fejmosás . 80 „ Nyirás . . 60 „ Manikűr . . 50 „ Hidrogénnel szőkítés 4 P Arábiai hajfestés . . 6 P Vécsei-utca 12. 4144-3 Mosást, vasalást a háznál elvállalok olcsón Házakhoz is megyak főzni, mosni és vasalni olcsón. Selyem-utca 30. szám. 6570—2 % Főzni jól tudó mindenes­nek ajánlkozom jobb uri helyre. Viz-utca 8. 4135-2 Olcsóság 1 Fővárosi gyakorlattal bíró aj munkaerő dolgozik üzle­tembem. Pontos kiszolgálás. Ondolálás . 60 fillér Vizondolálás 80 „ Fejmosás . 80 „ Nyirás . . 60 „ Manikűr . . 50 „ Hidrogénnel szőkítés 4 P Arábiai hajfestés . . 6 P Vécsei-utca 12. 4144-3 Mosást, vasalást a háznál elvállalok olcsón Házakhoz is megyak főzni, mosni és vasalni olcsón. Selyem-utca 30. szám. 6570—2 Egy szoba, kon; ha kiadó Rigó «. 3. Egy alkovos szoba kony­hával azonnal kiadó Kiss tér 9. (Apolló). Megtekint­hető d. u. 4 órától. Egy szoba, kon; ha kiadó Rigó «. 3. Egy alkovos szoba kony­hával azonnal kiadó Kiss tér 9. (Apolló). Megtekint­hető d. u. 4 órától. Kvártély kapható Sólyom ucca 9. sz alatt. WALTERNE KALAPSZALONJA (azelőtt M™ Carly Walter Paris Bld. Sebestopol 36.) \ Nyíregyházán, Luther-u. 20. Páris, Bécs és Budapest legújabb és legszebb kalapmodelljei állandóan raktáron. Átalakítások és gyász­kalapok 2 óra alatt készülnek, tanulóleány felvétetik. 7732­ELEGÁNS LEVÉLPAPÍR AZ U JSÁGBOLTBJN ESKÜVŐI MEGHÍVÓK SZÉPEN, GYORSAN ÉS JUTÁNYOS ÁRON KÉSZÜLNEK A • JSÍYÍRVIDÉK NYOMDÁJÁBAN (J Ó B A-N Y O M D A) TELEFON: 139. SZÁM Nyomatott Jóba Elek laRtulajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom