Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 122-146. szám)

1929-06-07 / 127. szám

jrtÍRYIDÉK. rálnak le a kirándulók, a várakozó J s a tipegő léptek zaja elvész a szülők karjai közé. Fél 9-et üt az j városi forgalomban. Itthon va­óra, a Hortobágy már milyen mesz I gyünk, sze van, de emléke itt éi lelkünk- ] ben. Jó éjt kivánunk egymásnak | Weiszer Gyula. A Városi Dalegylet vasárnap dalosünnepet tart a Sóstón (A »Nyírvidék« tudósítójától.) A Városi Dalegyletben komoly munka folyik, hogy a debreceni országos dalosversenyen régi, di­csőséges múltjához megfelelő si­kerrel szerepeljen. — Minden este buzgó szorgalommal tanulják a ne­héz, komplikált versenydarabokat s ma már oly tökéletesen, \ oly preciz kidolgozásban énekli az együttes, hogy a verseny akár ma megkezdődhetne, a VA rosi Dalárdával nem vallanaudze­gyent Jakab József karnagy. A Dalegylet ezeket a gyönyörű versenydalokat vasárnap a Sós­tón fogja bemutatni a nyíregy­háziaknak egy hangulatos majális keretében, amely iránt városszer­te óriási érdeklődés nyilvánul meg. A részletes programmját a Dal­egylet sóstói dalosversenyének a holnapi számunkban fogjuk is­mertetni. 1 Kik győztek a szabolcsi diákok irredenta irodalmi versenyén? á nyíregyházi polgári fiúiskola, a Leánykálvineum, a kis­várdaí, nyírbátori, dombrádi polgári iskolák A nyíregyházi polgári fiúiskolában A III—IV. osztályban: I. Lip­pa József IV. o. tan. II. Czirbesz Bertalan IV. o. tan. III. Zoldán Ernő III. o. tan. IV. Bocskay Sán­dor III. o .tan. Elismerő iratot nyertek: Edel­stein Lajos, Herskovits Tibor, Szentesi Ferenc, Péterfreind Er­nő, Ruvald László, Hudák Gyu­la, Adorján Tibor, Bellus János, Gottlieb József, Orovecz Ferenc, Szedlák Ferenc, Nedich Rudolf, Rosenczweig Ernő III—IV. o. tanulók. Az I—II. osztályban: I. Góz István II. oszt .tan. II. Szántó János II. oszt. tan. III. Racskó András I. oszt. tan. IV. Balogh Imre I. oszt .tan. Elismerő iratot nyertek: Dia­mant Adolf, Kovács Dezső, Kiss László, Suki Gyula, Tóth Mihály, Mester András, Schwartz Miklós I—II. o. tan. A nyíregyházi Leánykálvineum polgári iskolájában és tovább­képző osztályában: Ilona, Molnár Adél, Barkaszi Sári Teltinger Irma, Nadányi Mária, Szemere Ella, Demeter Magda, Közlik Ibolya, Nagy Katalin, Kol­lár Jolán, Tóth Sára, Rakovszky Flóra, Kopácsy Mária, Molnár Er­zsébet I—II. o. tanulók. A kisvárdai m. kir. áll. polgári leányiskolában: III—IV. osztályban: I. Bihari Mária IV. o. t. II. Kopcsay Sári IV. o. tan. III. Miklóssy Ilona IV. o. tan. IV. Batta Mária IV. oszt. tan. Elismerő iratot nyertek: Jánszky Erzsébet, Maticsák Erzsébet, Róth Erzsébet, Lebovics Magda, Szaniszló Elza, Korcsmáros Jo­lán, Korosinszky Ilona, Varga Jo­lán, Surin Anna, Papp Irén III— IV. o. tan. Az I.—II. osztályban: I. Plessa Márta II. oszt. II. Rosenwasser Irén II. oszt. tan. Elismerő iratot nyertek: Csor­ba Júlia, Lámpért Margit, Róth Anna, Berencsy Gizella, Kérchy Judit, Vécsy Erzsébet II. o. t. 1929. junius 7. volna az emberi gyarlóságért, is­mét megjelenik a délibáb. A csa­lóka kép a magasba emeli a le­gelésző gulyát, ménest, a robogó motorbiciklinek még árnyéka is látszik a hullámzó vízfelületben, a fáknak már csak a lombjuk látszik. Hasonlít a kép a bala­toni tájhoz, ha a somogyi partról nézünk a zalaira. Felkiáltások hangzanak: tessék nézni, ezt fi­gyeld meg, csodás, ha ezt Anyu­kám látná. Majd előkerül a jó ha­zaival megpakkolt csomag és a máskor finyás kisasszonykák víg falatozáshoz kezdenek. Anyuka mindenkiről nagyszerűen gondos­kodott, van enni bőven, jut a ci­cának is, még a soffőr bácsi is jóllakik. Utána ujabb látványos­ság: a halastó, a cifra ménes, és a cifra gulya. Megragadó lát­vány, amint kb. 150 ló és csikó­ból álló cifra ménes patkoiatlan patákkal dübörögve száguld a ka­rikásával pattogtató csikós előtt, az itató vályúhoz. Előkerülnek a fényképezőgépek, csattan a zár s megvan örökítve a ménes. Az öreg bojtár mellett ott száguld a kis bojtár is, alig 10 éves, de már szőrén üli a lovat, melynek fejé­ben csak kötél kantár van. Festő ecsetjére való látvány és hogy a természet még fokozza a látvány nagyszerűségét a száguldó ménes mögött ismét feltűnik a délibáb ringó hullámaival, csodálatos szin­pompájával, foltfestésre emlékez­tető gulya nyájával. A cifra gu­lya is nagyszerű látvány, váloga­tott magyar fajtájú teheneivel s kormosnyaku címeres szarvú bi­káival. A csordulatig telt lelki állapot hü tolmácsolója volt a kis elsős Miller Médi ajkán megcsen­dült Petőfi vers: Az Alföld. Közeleg a visszatérés ideje. Esti hangulat üli meg a végtelen ró­nát." Olyan furcsa, hogy a ménes, gulya, juhnyáj nem siet hazafelé. Ott marad éjjel-nappal, forró nap­sütésben, zivatarban, a szabad ég alatt. Hü őrzőjük a csikós, a gu­lyás, a juhász, okosszemü kutyáik­kal Visszatérve a csárdához a hortobágyi pásztor egyik tipikus alakját ismerjük meg. Böszörmé­nyi ember, szálas, napbarnított, szűrös alakjával igazi turáni tipus, Nyugodt, méltóságteljes, titokza­tos az idegen előtt, mint maga a Hortobágy. A gyerekek csiripelő hada rögtön körülfogja, naiv, meg­mosolyogni való kérdésekkel zak­latják, meggondoltan, nyugodt, talpra esetten válaszol. Miért van a bácsi szüreuja bekötve^, nem dugja ki rajta a kezét. Elmoso­lyodik, egy szempillantás után vá­laszol: Nem arra való az, ott tar­tom a pipát, a dohányt, meg «• menázsit. Látszik, hogy katona volt. Itt lakik a felesége? Nem, itt nincs házam. Mikor jön ki a felesége? Kissé fogósabb a kér­dés, szinte szégyenlősen adja meg a választ: Nem az asszony jár az ember után, hanem ugy illik, hogy az ember járjon az asszony után. Nos, hölgyeim nem e talpig ga­vallér a hortobágyi gulyás? Nyu­godtan felelget tovább is a deb­receni nagyvásáron vett cifra szű­rébe burkolózva, melyre művészi kézzel van kihimezve a magyar cimer, körülvéve magyaros, piros színben csillogó motívumokkal. Az esti hangulat mind erősebb lesz: magasan tekerődzik a füst a bográcsok alatt, rotyog a főtt étel. Lassan minden hang elhall­gat, csak néha hallatszik egyhosz­szan elnyújtott bőgés vagy egy nyerítés. Itt az alkony. Nincs igaza a debreceni szólás­lásmódnak, érdemes a Hortobá­gyot nem egyszer, de többször is megnézni. Autóbuszunk vígan ro­bog a hazai kövezeten, fürgén ug­I. Heringh Janka. II. Szilágyi Anna, III. Szilágyi Janka. IV. Róth Ilona. Elismerő iratot nyertek: László Margit, László Erzsébet, Bakó Erzsébet, Olchváry Margit, Er­lach Etelka, Gönczy Viola, Ko­vács Irén, Szabó Margit, Bocskay Kata, Haz Márta. A III—IV. osztályban: I. La dányi Júlia IV. oszt. tan. II. Bal­lá Róza IV. o. tan. III. Boros Mária III. oszt. tan. IV. Garay Irén III. o. tan. Elismerő iratot nyertek: Sallay Róza, Karca Rózsa, Kopácsi Kató Osváth Ágnes, Szilágyi Erzsébet, Matolcsy Lenke, Fodor Ilonka, Litkei Sára, Sipos Piroska, Ku­gel Erika, Szigeti Ilonka, Hajdú Erzsébet, Géczy Gizella, Veres Katalin, Dienes Viola, Ludmán Lídia, Kenyherc Borbála, Porzsolt Márta, Kárászy Márta, Éva Klá­ra, Keresztesi Sára, Rakovszky Sára, Janka Mária, Szokol Emma III—IV. oszt. tanulók. Az I—II. osztályban: I. Jánváry Sára II. oszt. tan. II. Laky Irén II. o .tan. III. Galfsky Hedvig I. o .tan. IV. Dávid Lujza I. o. t. Elismerő iratot nyertek: Keéky Erzsébet, Varga Viola, Szabó Vi­dorka, Séra Anna, Kőszeghy Er­zsébet, Mikola Borbála, Gall'asz Magda, Sziklóssy Fernandin, Kal­lós Margit, Rehák Edit, Torma A nyírbátori községi polgári leány­iskolában: A III—IV. osztályban: I. Nehéz Mária IV. o. t. II. Polácsek Pi­roska IV. o. t. III. Schwartz Júlia III. o .tan. IV. Rácz Éva III. 0. tan. Elismerő iratot nyertek: Fischer Veronka, Bedő Bella, Pokola Ve­ronka, Blum Sarolta, Szatmáry Gabriella, Tóth Ilona, Mátray Irén, Szikszay Klára, Papp Jolán, Teitelbaum Éva III—IV. o. t. Az I—II. osztályban: I. Pokola Margit II. o. tan. II. Haranth Vilma II. o. t. III. Deme Margit 1. o. t. IV. Grünstein Ibolya I. o. tan. Elismerő iratot nyertek: Bakó Ilona, Kellner Mária, Jaczina Má­ria, Reichmann Gizella, Weinber­ger Blanka, Fehér Lidia, Róth Irén, Siska Ibolya, Teitelbaum Magda I—II. o. tanulók. A dombrádi községi polgári fiu­és leányiskolában: A III—IV. osztályban: I. Klein Béla IV. o. tan. III.Györkös Jolán IV. o .tan. III. Szabó Ilona III. o. tan. IV. Szanyi Miklós III. o. tan. Elismerő iratot nyertek: Lenda Dezső, Hermel Mária, Gottlieb Magda, Weisz Miklós, Harsányi 3 DIADAL Ma, csütörtökön utojíra 5, 7 és 9 órakor May Mc. Avoy A kis nagyzoló Vígjáték 7 felvonásban Patsy-Ruth-Miller k sárgalámpás ház A sors kegyetlen játéka 7 ielv. Junius 7., 8., 9., pénteken, szombaton és vasárnap HARRY PIEL főszereplésével A legyőzhetetlen Harry Miklós, Hortány János, Asztalos István, Tóth Borbála, Márton Margit, Szántó Gizella III—IV. o. tan. Az 1—II. osztályban: I. Han­kóczy Lajos II. o. tan. II. Kövér Klára II. o. tan. III. Teleky Er­zsébet I. o. tan. IV. Keresztesy Erzsébet I. o .tan. Elismerő iratot nyertek: Szász Elemér, Bocskay Balázs, Balla Mária, Mészáros Irma, Nagy Irén, Márton József, Teleky Ferenc, Katona Étel, Baglyos Irma, Gaál Sámuel. Összefoglalva az irodalmi ver­seny adatait, mint eredmény a következők állapithatók meg: Pályadijat nyert 258 tanuló. — Ezek közül nagy ezüst keretes plakettet nyert 12, kisebb ezüst keretes plakettet nyert 32, műke­retes plakettet nyert 46, könyvju­talmat kapott 86, elismerő iratot kapott 450. így tehát a jutalma­zottak száma összesen 628. A Vezúv tűz és hamuesőt zúdí­tott az Inferno vöígyre Nápolyból jelentik: Várakozás ellenére a Vezúv működése tegnap este fél 8-tól negyed tizig tartott. Hatalmas lávatömeg zudult alá az Inferno völgyre. Utána tűz és ha­mueső következett. A kiömlő nagy mennyiségű láva következ­tében azoknak a turistáknak, akik a működő vulkánt akarták megtekinteni, vissza kellet for­dulniok. A tűzhányó működése egynegyed 10 órakor csökkent. A kiömlött láva mennyisége 8 mil­lió köbméter. A Vezúv erupciós működése, mely 9 óra után megszűnni lát­szott, éjjel ismét kitört. A veszé­lyeztett Cubacco falut kiürítették. A lakosság carabinnierik vezeté­sével hagyta el a házat. Az anya­könyvi hivatal és a polgármesteri hivatal írásait teherautókra hány­ták, hogy megmentsék a pusztu­lástól. Terpignó lakossai távirat­ban kérték a pápát, hogy imád­kozzék érettük. Nápolyi jelentés szerint a Ve­zúv, amikor már az erupció meg­szűnésére lehetett számítani, hir­telen ujabb erővel működésbe kez­dett s 19 óra 30 perctől 20 óra 15 percig olyan erős lávakitörés következett, hogy a láva teljesen elborította a kráter fennsíkját s a Valle D Infernoba is benyomult Ezután megszűnt a tűzhányó erő­sebb működése s a kidobott láva nagyrészt visszahullott a kráterbe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom