Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 122-146. szám)

1929-06-09 / 129. szám

1929. junius 9. JNrtrÍRYIDÉK. 7 — Elhájasodásnál, köszvénynél és cukorbetegségnél a természetes »Ferenc József« keserűvíz javítja a gyomor és a belek működését és előmozdítja az emésztést. Az anyagcserebántalmak gyógyító el­járásainak több kutatója megálla­pította, hogy a Ferenc József viz kura nagyon szép eredményre ve­zet. Kapható gyógyszertárakban drogériákban és füszerűzletekben. — A Kék csillag, a huszadik század legszenzációsabb regénye újból kapható az Ujságboltban. A napilapokban megjelent szelvé­nyek érvényesek . — A Nyiregyházi Zsebmenet­rend II. kiadása megjelent és ingyen kapható Mayer Testvérek órás és ékszerész üzletében róm. kath. bérpalota és Mayer Ágoston uri és női divat és katonai fel­szerelési cikkek áruházában (Zrínyi Ilona-u. 2.) — Nem történt benzinrobba nás Suhanesz üzletében. Tegnapi számunkban benzinrobbanás aki­rakatban címmel megjelent cik­künk téves információn alapult. — Mindössze az történt, hogy Suha­nesz Lajos Bethlen-utcai vegyes­kereskedő üzletében alkalmazott segéd egy féldecis benzinesüveg­ből öngyújtóját akarta megtölteni. Égő cigarettájától az öngyújtó meggyulladt és nagy lánggal égett, ami az üzletben tartózkodó gyere­kek között riadalmat keltett, azonban semmi baj nem történt s a tüzet tűzoltók nélkül oltot­ták el . — Balaton gyermeküdülő Bala­tonaligán 5—15 éves fiuk és leá­nyok részére. Gondos felügyelet. Német társalgás. Sport. Felvilágo­sítást nyújt dr. Pásztor Józsefné oki. középiskolai tanár neje, Bu­dapest VI. Délibáb utca 25. Te­lefon: L. 991-48. Prospektus! — Pályaválasztás. A mai súlyos gazdasági helyzet minden lelkiis­meretes szülőnek kötelességévé teszi, hogy leányainak megadja a kenyérkereset lehetőségét. A pá­risi Schweitzer Leányotthon spe­ciálisan foglalkozik azzal, hogy eb­ben a nehéz kérdésben a hozzáfor­duló szülőknek tanáccsal és útba­igazítással szolgáljon ugy egyete­mi, mint diplomával járó ipari vagy kereskedelmi téren. A párisi magyar követség hivatalos kikül­döttje a legnagyobb megelége­dését fejezte ki az igazgatónőnek mindazok lelett, amit az intézet­ben tapasztalt . 1697 — 1929, vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyiregyházi kir. járásbíróságnak 14,086/2—1928. sz. alatt kelt kielé­gítési végrehajtást rendelő végzése folytán Általános Műszaki és Gép­kereskedelmi Társaság javára 113 P 28 f tőke s jár. erejéig 1929. évi február hó 4. napján végrehajtás utján lefoglalt és 1720 P-re beesült ingóságok, u. m.: 2 benzinmotor, cséplőszekrény, szecskavagó gép a nyiregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 21,676—1929. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyir­pazony községben 1929. évi junius hó 14. napján d. u. 3 8/* órakor nyilvános bitói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1929. május 26. 6355 LABAY ANTAL kir. jbirósági végrehajtó. — A városok kulturszövetségé­nek kongresszusa. A miskolci kongresszus széles hullámai még nem ültek el és az az általános meggyőződés, hogy ennek a nagy­jelentőségű tanácskozásnak messze kiható eredménye lesz. A kongresz szuson az összes kulturális tényezők jelenlegi állapota megvitatást nyert, igy többek között a magyar könyv­termelés és könyvpiac fejlesztésé­nek kérdése. Sok értékes hozzá­szólás történt a tárgysorozat ezen pontjához, amelyek gyümölcsöző­leg fognak hatni a magyar könyv­termelésre, mert hiszen a kongresz ­szuson megjelent polgármesterek Ígéretet tettek arra, hogy városaik­ban fejleszteni fogják a könyvfo­gyasztást. Nyíregyházán már sok­kal hamarabb előtérbe került a könyvfogyasztás kiterjesztése, mert a Ferenczi-féle könyvkereskedés végkiárusitásán olyan olcsót juthat a legjobb könyvekhez, hogy ez az olcsóság egymagában a leghatható­sabb propaganda-eszköze a könyv­nek. — Vizsgái jutalomkönyvek, if­júsági iratok óriási választékban, hallatlan olcsó áron a Ferenczi­könyvkereskedés végkiárusitásán. — A nedves lakásban lakóknak emésztése állandóan rossz, feje szünet nélkül fáj, gyakran még sze mei is gyuladásosak lesznek. Éle­tünknek felét lakásban töltjük, azért annak szárazzá illetve egész­ségessé tétele mindenek fölötti kötelességünk. Pap János Kiss Ernő-u. 9. szám alatt lakó épitő­vállalkozó igen mérsékelt összeg ellenében nemcsak uj családi há­zat épit, de meglévőt is szakava­tottsággal alakit, kivül-belül ta­taroz és felelősség mellett vízte­lenítve, dohmentessé szárazzá, kel­lemessé varázsolja otthonát. — Érdeklődésre díjtalan helyszíni szemle mellett szakavatott utmu­tatás. — Rádió esték a Kioszban. A tevékenységéről hiressé vált Kiosz ujabban uj meglepetést tartogat tagjai számára. A Kiosz gondnoka gondnoka ugyanis saját költségén művészi értékű, elsőrangú rádiót szereltetett fel a székházban, oly módon, hogy kedvező idő esetén a kert helyiségben is hallható. A vasárnapi gyönyörű rádióprog­ramm hallgatói bizonyára zsúfo­lásig megtöltik majd a Kiosz kel­lemes helyiségeit. — Orvosi hír. Dr. Hoffmann Béla orvosi rendelőjét Kállai-u. 13. sz. alatt megnyitotta. Rendel dél­előtt 8—10-ig, délután 2—5-ig. — Végkiárusitáson olcsón vásá­rolhat a Ferenczi-féle könyvke­reskedésben. — Végkiárusitáson legolcsób­ban vásárolhat Ferenczinél. — Tánciskolái értesítés. Schild­mayer Árpád tánciskolájába, Bethlen-u. 24. az újonnan kezdő­dött tánctanfolyamára növendékek még jelentkezhetnek. Tanítási na­pok: hétfő, szerda és pénteken. Vasárnapokon összgyakorló tánc­estélyek. A tánciskola egész nyá­ron át nyitva. 3X (*) Poloskát, svábot, molyt ki­irtani házilag csakis a Löcherer Cimexinnel lehet, mert nemcsak az élő rovarokat, de azok petéit is nyomban elpusztítja. Kapható gyógyszertárakban és drogériák­ban. — Szignáló és cipésztinta — fekete iskola tinta literenként üvegekben 80 fillér Ferenczinél. 322 — 1929. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c 102. §-a értel­mében ezennel közhírré teszi, hogy a nyiregyházi kir. járásbíróságnak 911/126-2. sz. végzése által dr. Fried Sándor ügyvéd által képviselt Auspitz Jenő nyiregyházi lakos végrehajtató javára 260 P tőke, ennek 1925. évi szeptember hó 1 napjától számítandó havi U/2 % kamatai és 6 P 60 f. hirdetési díjjal eddig összesen 99 P 60 f. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkal­mával bíróilag felülfoglalt én 6536 P 80 f.-re becsült különféle vasedények­ből átló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak. Mely árverésnek a nyiregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 23,184 — 1929. sz. végzése folytán a helyszínén, vagyis Nyíregyházán, Selyem u. 6. sz. alatt leendő eszközlésére 1929. évi junius hó 13-ik, azaz tizen­harmadik napjának d. e 10 órája határidőül kitüzetik és ahoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó­ságok ez n árverésen, az 1881. évi LX. t.-c. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is I eladatni fognak. Az elárverezendő ingóságok vétel­ára az 1881. évi LX. t -c. 108. § ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Kelt Nyíregyháza, 1929. május 26 SZÁNTÓ ÁRMIN 6354 kir. jbirósr.gi végrehajtó. REUMÁT ÉS CSÚZT MARADANDÓAN A SZERENCSI ISZAP GYÓGYÍT. PRÓBÁLJA MEG! 2709—60 t BEFŐZÉSHEZ Penészmentes Pergament Papirt KAPHATÓ AZ VÁSÁROLJON XJ j s á gbol t ba 11 Köszönetnyilvánítás. Mindazok, akik hőn sze­retett férjem elhunyta alkal­mából mérhetetlen fájdal­mamat részvétükkel enyhí­tették, fogadják ez uton is hálás köszönetem nyilvání­tását. Nyíregyháza, 1929. évi junius hó 8 án. Özv. Sándorfi Sándorné. A budapesti gyapjuárverések első sorozata július hó 11-én fog megtartatni. Bejelentéseket el­fogad a vállalat vezetősége, a Magyar Általános Hitelbank gyapjuosztálya, Budapest, V., József-tér 3. aga;^ Irodalom Megjelent a „Világirodalom" juniusi szama A gazdagon illusztrált folyóirat változatos tartalmából kiemeljük Jókai Mór világsikerének nagysze­rű dokumentumát, amelyben W. Temperley, a Cambridge egyetem nagyszerű tanára lelkes szavakkal jelöli ki a magyar romantika nagy mesterének helyét az egyetemes iro dalomban — Ligeti Ernő, a kitűnő erdélyi iró szép novelláját, egy ra­gyogó szemelvényt Dale Collins Istenitéletéből. A Fórum rovatában Mihály és Berend Miklósné szól hozzá két érdekesen felvetett iro­dalmi kérdéshez : Mi a könyvsiker titka ? Mit adtak a nőirók az iro­dalomnak ? Ez a rovat a folyóirat egyik főcélját szolgálja: be akarja vonni az olvasó nagyközönséget a független irodalmi kritika kialakí­tásának munkájába. Az irodalmi revue különösen a párisi parnasz­szusról mond el szenzációsan ér­dekes apróságokat. Amit Balzac ha­lálos órájáról tudunk meg egy ak­tuális könyvszenzáció alkalmából, az megrázó jelenete a nagyköltő tragikus életének és szerelmének. A gondosan megválasztott kép­anyagból megemlítjük Amos Nat­tini gyönyörű Dímte-illusztrációit és Marthe Bibesco hercegnő, a Cathe rine Paris szellemes szerzőjének fi­nom portréját. — Mutatványszá­mot ingyen és bérmentve küld a »Világirodalotn« kiadóhivatlala, Bu­dapest,. VII., Sip-utca 10 szám. — Üzleti könyvek, pénztár­könyv, főkönyv, folyószámla­könyv, forgalmi és fényűzési adó­könyv az Ujságboltban kapható. 1Pfi I*jklfl buza-, repce­bU nOIO ésrépatermő­földekből és kaszálóból álló birtokot Be­rettyóújfalutól, a megye szék­helyétől 5 km -re, köves uton, autóbusz járat. Bakonszeg ha­tárában, közvetlen a falu alatt kiadók. Liptay Jenő Nyíregy­háza. 3597-l

Next

/
Oldalképek
Tartalom