Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 122-146. szám)

1929-06-07 / 127. szám

4 JNfYÍRYIDÉK. 1929. junius 2. SX9E8 K: 23,305-1929. sz. Hirdetmény. Nyíregyháza város tanácsa a város szegődményes alkalma­zottai folyó évi ruhaszükség­letének leszállítására zárt írásbeli versenytárgyalást hirdet. Leszállítandó folyó évi julius hó 10. napjáig 118 drb. vászon­zubbony és 124 drb. vászon­nadrág, folyó évi szeptember hó 10. napjáig 98 drb. posztósapka, 78 drb. fekete báránysapka, 11 drb. fekete pörgekalap, 35 drb. posztózubbony, 118 drb. posztó­nadrág és 99 drb. posztóköppeny. Az ajánlati ivek Szentpétery Endre városi pénzügyi tanács­noknál a hivatalos órák alatt bármikor és bármely ajánlattevő' által megszerezhetők és a ruha­minták ugyanakkor és ugyanott megtekinthetők. Az ajánlattevők kötelesek a vállalati összeg 10%-ának meg­felelő bánatpénzt a házipénztárba előzetesen letétbe helyezni és a letéti nyugtát az ajánlathoz csa­tolni. Az ajánlatok zárt borítékban legkésőbb folyó évi junius hó 14. napjáig, péntek déli 11 óráig a pénzügyi tanácsnoknak adan­dók át. Az ajánlatokat nemcsak a ruhá­zati cikkek egész mennyiségére, hanem a szükséglet egy bizonyos részére is meglehet tenni, az ajánlati íven azonban az egység­árakat és végösszegeket tételen­kint fel kell tüntetni. A város a leszállított ruha­szükségletet szakértőbizottsággal biráltatja felül, azt annak ered­ményéhez képest veszi át és a bánatpénzt csak az átvétel foga­natosításával szolgáltatja vissza. A város fenntartja magának azon jogot, hogy az ajánlatok közzül szabadon választhasson, vagy azok egyikét sem fogadja el, uj versenytárgyalást tarthasson. Nyíregyháza, 1929. junius 5. 3511—2 A városi tanács. 818/1929. végrh. szám. Árverési hirdetmény. A nagykállói m. kir. járásbíróságnak Pk. 3156—1929. sz. végzése folytán közhírré teszem, miszerint Első Magyar Általános Biztosító Társaság budapesti cég végrehajtató javára 49 P 70 f. és 49 P 70 f. tőke, ennek 1929. évi január hó 4. nap jától járó 5% kamatai és eddig összesen 26 P 76 fillérben megálla­pított költségek erejéig 1929. évi április hó 17. napján bíróilag lefoglalt és 2000 pengőre becsült gazdasági gépekből álló ingóságok 1929. évi junius hó 14. napján d. e. 8 órakor kezdetét veendő és Nagykálióban adós lakásán "'megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőknek azon­nali készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is elfognak adatni. Megjegyeztetik, hogy ezen árverés mindazon foglaltatok javára, kik már jogerős végrehajtási jogot nyertek, elrendeltetik. Nagykálló, 1929. május 21. LÉVY ELEMÉR 6319 kir. jb. végrehajtó. illllllllllllllllllllllllllllllllllllllNIIIIÜHIllllllllllllllIIIIIIII APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: 10 szóig 80 füléi, mind** további szó 8*fiHér. Hirdetések utáni érdsk­Ifldésre csak vátaszbélyjeg beküldése meflett válaszolunk. „Cim a kiadóktvatalban" jefíésö hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szAn\ De.nondAsa esetén adhatnnk felvilágosítást. Ugy az sprA, mint a nagy hirdetések difa a feladáskor fizetendő Vidékről ievélbéiyejtben is beküldhető • hirdetés dija. A lap megjele­nési napján kftzkodő feiriic tűseket d. e. 10 úriig kérjék M»dni. Szőlők figyelmébe! Jól vizsgázott gyermekeik­nek legkedvesebb ajándék egy kis ,Kodak" fényképező gép, ára 14 P. a Központi drogériában. 3550-20 Ha nyaralni készül, Ha kirándul, Ha turistáskodík, Ka strandol, Ha külföldre utazik el ne felejtsen magával vinni „KODAK" fény­képezőgépet, melyek óriási választékban igen előnyös részletfizetésre is kaphatók a KÖZPONTI drogériában Zrínyi Ilona utca 7 sz. Telefon 237. Nagy képes árjegyzé­ket készséggel kül­dünk. 3354-25 Eladó egy telek, Tompa Mihály u'cábaa. Érdeklődni lehet Szarvas utca 69. 2552-2 Egy bútorozott szoba kiadó egy vagy esetleg két sze­mély részére. Ér u. 60. 3516 20 hektó kitűnő sóstói bor eladó. Érdeklődni lehet a Njirvidék kiadóhivatalá­ban. 3514-12 Jóírásu könyveléshez értő fiatal leányt keres Gott diener-fatelep. 3515 Keresek kerti menkához értő nőtlen hetest. Tisztes­séges, főzéshez értő minde­nest azonnali belépésre. — Bocskai ucca 53. 6311 Gyerek mellé jobb leányt vagy asszonyt keresek vi­dékre, ki a csecsemő gon­dozáshoz is ért. Jelentkezni Bocskai u. 19/a. 6314-3 3 polgárit és J évi női kézimunka Unfolyamot vég­zett 18 éves leány elhelyez­kodést keres szerény igé­nyekkel. Varrodában mun­kát, üzleti pénztárosnői vagy irodai állást vállal, de el­megy úri családokhoz vi­dékre gyermekek mellé is Felvilágosítást a„Njirvidék" szerkesztősége nyújt. —x Garantált féregmentes uj háló és ebédlő elköltözés miatt sürgősen eladó. Cim az Ujságboltban. 6320 Tisztességes bejárónőt ke­resek'-. azonnalra, félnapra vagy egészre Árpád u. 20. 3519 Saci, szuka farkaskutya elcsavargott. Visszaszolgál­tató illő jutalmat kap. K ál­lói u. tizenhárom. 3518 Borbélysegéd, ki az on­dolálást is jól érti, állást keres. Cim Sladelmann Ká­rolyBessenyei-té r 2. 6 310 Károlyi-tér 16. »z. ház eladó azonnal beköltözhető. Értekezni Szarvas ucca 86. 6316 EIsü nyíregyházi lebérneoiQ üzemben felvétetnek fehérnemű varró­nők és tanulólányok kedd d. e. 9 órakor Zrinyi Ilona utca 5. udvarban. 3420 Megbízható szolgát kere­sünk juniui 15-i belépésre. Ajánlatokat szerény fizetési igény és eddigi munkakör megjelölésével .Bankszolga" jelige alatta kiadóba kérünk. 3496-1 Két szoba, előszobás la* kás mellékhelyiségekkel azonnal vagy julius I töl kiadó Kiss E. u. 10. 6313 ^.Intelligens leány szépen kézimunkái, ajánlkozik gyer­mek mellé helyben, vagy vidékre. Cim az Ujságbolt­ban. 6294 2—3 uri ember, uri családnál kitűnő étkezést nyerüet (ebéd és vacsora). Cim a kiadóban. 3483-3 Ki tudja megálini a hölgyek közül, j hogy ne nézze meg WAlZeFSTlÉ kalapszaloDjáuak Luther utca, 20 legújabb nyári modeljeit. A párt tlaaul szép párisi és bécsi kollekció most érkezett meg Szolid üzleti árak! Korrekt kiszálgálás 1 536—1929. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyírbátori kir. járásbíróságnak 11! 9/2—1929. sz. alatt kelt kielé­gítési végrehajtást rendelő végzése folytán Róth Ábrahám javára 120 P tőke s jár. erejéig 1929. évi február hó 23. napján végrehajtás utján lefoglalt és 1320 P-re becsült ingó­ságok u. m.: egy drb. 7 éves kanca ló, stb. a nyírbátori kir. járásbíró­ságnak Pk. 1634—1929. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése követ­keztében Penészleken a helyszínen 1929. évi junius hó 22. napjan d. u. 4 órakor nyilvános birói árverésen eltognak adatni. Nyírbátor, 1929. május 31. VASS BÉLA 3509 kir. jbirósági végrehajtó. 6318 LABAY ANTAL kir. jbirósági végrehajtó. Gyors- és gépírásban jár­tas fiatal tisztviselőt kere­sünk, aki a könyvelésben is némi jártassággal hir. Aján­latokat fuetési igény és re­ferenciák megjelölésével „Bank" je'íIgére a Nyírvidék kiadóhivatalába kérünk. 3497-1 500 pengő készpénz óvadékkal irodai és telek­könyvi ismeretekkel biró fiatal ember mielőbbi be­lépésre irodaaltiszti, pénz­beszedői állást keres. Címet az Ujságboltba kér. 6297 1 Tisztességes mindenes lányt keresek azonnalra Szarvas-utca 42 udvari lakás. 3376-1 Egy szoba, kooyhás la­kást keres kiscsalád a város központjában augusztus hó. 1-ére. Cimet a kiadóba kéri 3473—? Jókarban levő használt bútorok eladik, Vay Ádám u. 7. ? Egy jobb árva leány el­menne vidékre jobb uri házhoz gyermek mellé, vagy kisebb családhoz mindenes­nek, főzéshez is ért. Erdő sor 4. szám. 3523—2 Bérbeadó a nyíregy­házi róm. kath. egyháznak az államvasutak pályaudvara előtti térre nyiló Arany János-utcai uj emeletes épületében két bolt» helyiség, az egyikhez esetleg hozzácsatolható la­kással együtt. Értekezni le­het ;Dr. Komjáthy Kázmér és Dr. Szabó Zoltán ügy­védek irodájában Nyíregy­házán, Széchenyi-út 28. sr. alatt. 3517—3 Két—bárom fiatalember részére kvártély kaphaíó. Vay Adám-utca 50. ? 922 — 1929. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 6362—1928. sz. alatt kelt kielé gitési végrehajtást rendelő végzése folytán Szikszay Sándor gávai lakos javára 23 q buza tőke s jár. erejéig 1928. évi október hó 23. napján végrehajtás utján lefoglalt és 1020 P-re beesült ingóságok, u. m.: 2 ló,. 1 tehén a nyíregyházi kir. járásbíró­ságnak Pk. 25,029—1928. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következ­tében Nyirbogdány határában, Szik­szay-tanyán 1929. évi junius hó 11. napján d. u. 3 órakor nyilvános bitói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1929. május 19. 800—1929. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. Alulírott bírósági végrehajtó ai 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értel­mében ezennel közhírré teszi, hogy a nyíregyházi kir. járásbíróságnak 1929. évi Pk. 24,494—1929. sz. végzése következtében dr. Bergstein Jenő ügyvéd által képviselt Bartha Elemér nyirpazonyi lakos javára 257 P' 72 f. s jár. erejéig 1929. évi május • hó 3-án foganatosított kielégítési végre­hajtás utján felülfoglalt és 3135 P-re becsült következő ingóságok u. m.: ebédlő berendezés, szőnyegek, kocsi, stb. nyilvános árverésen eladatnak. Az árverés Nyirpazony határában^ Sóstóhigyen, alperes lakásán, 1929; évi junius hó 19-ik napjának d. u. 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékosok ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108, §-ai értel­mében készpénzfizetés mellett a leg­többet ígérőnek, szükség esetén becs­áron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő in­góságokat mások is le- és felülfog­!altattak és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t -c. 120. § a éltelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nyíregyháza, 1929. junius 4„. SZÁMTÓ ÁRMIN 6317 kir. jbirósági végrehajtó. 1218—1929. vht. sz. ktmfal IMMy kivonata. A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 1225/5. és 7—1929. sz. alatt kelfe kielégítési végrehajtást rendelő vég­zése folytán özv Szász Józsefné,. mint kk. Szász József t gyámja debreceni lakos javára 1414 P02f. tőke s jár. erejéig 1929. évi április hó 27. napján végrehajtás utján lefoglalt éa 1466 P-re becsült ingó­ságok, u. m.: bútorok a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 24.278—929. szám alatt kelt árverést rendelő vég­zése következtében Nyíregyházán Népkert utca 9. szám alatti házná.' 1929. évi junius hó 10. napján d. e. 10 órakor nyilvános birói árve­résen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1929. május 24. Dr. ZATHURECZKY ÁLMOS 3521 kir. jbirósági végrehajtó. 3498-2 A nyirgyulaji uradalomban 20 drb. létszámfeletti magyar tehén tenyészanyagnak eladó. Felvilágosítást ad : Intéaőaég, Nyirgymlaj. Legjobb a Szabolcsvármegyei Központi Tejszövetkezet palackteje. Ön is csak ezt vásárolja! A tiszántul legmodernebb tejüzeme Nyíregyháza, Ujvásártér. Telefon: R-93. Past&r&zött palackteje, yoghurt, teavaj, sajt, tojís minden jobb üzletben Kapható. 3180—26 Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom