Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 122-146. szám)

1929-06-19 / 137. szám

JSfVfRYIDÉK. APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetétl dij: 10 tzóig 80 füifc.-, mMm további szó SfüMr. Hirdetések oUni érdek­lődésre csak válaszbéíyeg beköMésc mellett válaszolunk. „Cim a kiadóhivatalban" teizísfi hirdetésekre csak • hirdetésen feítöntetrtt szám bemondáséi esetén adhatunk felvilágosítást. Ugy ai apré, aiíaí a oagr klr^eMielc dija a feladásikar Wístendő Vidékről levéH>é!ye«ben is beküldhető * hirdetés dija. A lap megjele­nési napján ktzieadő birae$feeket d. e. 10 óráig kérjék Medni. Szülök figyelmébe! J61 vizsgázott gyermekeik­nek legkedvesebb ajándék egy kis , Kodak" fényképező gép, ára 14 P. a Központi drogériában; 3520-11 Ujfehérmemfi és vegytisztitó üzlet nyilt Bethlen utca 3. szám alatt ahol mindennemű tisz­títás, mosás és vasalás ju­tányosán eszközöltetik. — Üzem Xossnth-tér 5. átjáró udvar a Bencs László térre. 5884 1 Eiadó^Vécsei utca 18. szám alatti családi lakóház négy lakószoba, előszoba, fürdőszoba, cselédszoba, konyha, külön alsó mosó­konyha, pince. Érdeklődni ugyanott. Azonnal elfoglal­ható. 3506-6 20 hektó kitűnő sóstói bor eladó. Érdeklődni lehet a Njirvidék kiadthívatalá­ban. 3514 7 Jó forgalmú helyen egy nagyobb és egy kisebb üz­lethelyiség azonnal kiadó. Széchenyi-út 32/a — Árpád utca 1. sarok. ? Egjkülönbejáratu udvari bú­torozott szoba azonnal kiadó Vay Adám-utca 32. 3639-1 Jókarban levő használt bútorok eladók, Vay Ad4m u. 7. V 30 hold búzatermő föld Nyíregyházától 3 kilomé­terre köves út mellett eladó Hajda András Nyírpazony. 3667 Eladó egy 12 billentyűs ' tárogató iskolával, oktatás­sal, Nádor utca 63. 3669-1 | Alsó simapusztán 80 magyar hold föld bérbe kiadó. ­Ugyanott egy .Hart-Parr traktor eladó. Érdeklődni lehet Luther-utca 21. 3601 Elsőrendű jókarban levő modern 6 üléses, hathange­res Benz személyautó sürgő­sen eladó. Ifj. Gajdos József, Ujfehértó. 3692-1 Árpád ucca 61. számú báz Máv. állomás mellett kiadó, vagy eladó, azonnal elfoglalható. 2 szoba, elő­szoba, konyha,[speiz, kamara, 8 lóra istálló, sertéséi, zöld ségeskert. 3707-1 Vay Adam ucca 9. alatt két bejárónő, egy 15 és egy 19. éves felvétetik. 3726-1 J180—200jn-öles telket keresek a város belterüle­tén. Címeket a kiadóba kérem leadni. 3742-1 Egészséges szép 4 hónapos kislányomat örökbe adnám. Cim a kiadóban. 3774 Varrógéphimzé&ben teljesen jártas intelligens, jó megjelenésű leány azonnal alkalmazást nyer. írásbeli ajánlatok ít / „Jövő" jelige alatt a kiadóba kérjük. 3777 Kiadó 2 szoba, előszoba, konyha, speiz a központban azonnal, vagy augusztus 1-töl. Cim Bojtos utca 29 6427-3 Varrógéphimzé&ben teljesen jártas intelligens, jó megjelenésű leány azonnal alkalmazást nyer. írásbeli ajánlatok ít / „Jövő" jelige alatt a kiadóba kérjük. 3777 Keresek két szoba, kony­hás lakást augusztus 1-ére bárhol havi 55—65 pengő bérért Értekezés Rhéman­nál. Nyirfa-tér 12. 3773-J Villasoron egy kiadó búto­rozott szobát keresek. — Takarékpalota 11. em 1 ajtó. 3747-1 Egészséges gerendák, szarufák azonnal eladók,Vay Ádám álca 35. 2 Nagy vállalat keres azon­nalra perfekt magyar gyors­és gépirónőt. — Ajánlatok „Komoly" jeligére a kiadó­hivatalba. 3762-1 Tisztességes mindene; fiatal bejáró leányt keresek azonnalra. Kéz-u. 4.' 3775 Nagy vállalat keres azon­nalra perfekt magyar gyors­és gépirónőt. — Ajánlatok „Komoly" jeligére a kiadó­hivatalba. 3762-1 Tisztességes mindene; fiatal bejáró leányt keresek azonnalra. Kéz-u. 4.' 3775 Két szoba, konyha, speiz­ból álló lakás eladó. Szekfű­utca 25. 3768-1 Öné lehet a legjobb .KODAK fényképezőgép, ha igénybeveszi az uj „&odak" részletfize­tési kedvezményt. Bővebbet KÖZPONTI Két szoba, konyha, speiz­ból álló lakás eladó. Szekfű­utca 25. 3768-1 Öné lehet a legjobb .KODAK fényképezőgép, ha igénybeveszi az uj „&odak" részletfize­tési kedvezményt. Bővebbet KÖZPONTI Kis családhoz keresek tisztességes komoly lányt vagy özvegyet, aki nyugodt otthonra ) vágyik, mosó- és vasalónő van, julius 1 re. Jelentkezni mindjárt Virág­u. 6. szám. 3759-1 Öné lehet a legjobb .KODAK fényképezőgép, ha igénybeveszi az uj „&odak" részletfize­tési kedvezményt. Bővebbet KÖZPONTI Ószőlő-utca 89. számú ház szőlővel eladó. 3770 1 Öné lehet a legjobb .KODAK fényképezőgép, ha igénybeveszi az uj „&odak" részletfize­tési kedvezményt. Bővebbet KÖZPONTI Jó megjelenesü leány cukrászdába kiszolgálónő­nek felvétetik. Cim az Uj­ságboltban. 6424-1 Öné lehet a legjobb .KODAK fényképezőgép, ha igénybeveszi az uj „&odak" részletfize­tési kedvezményt. Bővebbet KÖZPONTI í Befőzéshez Penészmentes Pergament Papir kapható az Ujságboltban. drogériában í Befőzéshez Penészmentes Pergament Papir kapható az Ujságboltban. Zrínyi Ilona utca 7 sz. Telefon 237. Kodak nagy képes ár­jegyzéket készséggel megküldjük. í Befőzéshez Penészmentes Pergament Papir kapható az Ujságboltban. Zrínyi Ilona utca 7 sz. Telefon 237. Kodak nagy képes ár­jegyzéket készséggel megküldjük. Kéttagú család megbiz­ható mindenest keres vi dékre. Jelentkezni Liliom­ntca 26. 3790 Intelligens, szépen kézi­mnnkáló leány ajánlkozik gyermek mellé vidékre. — Cim az Ujságboltban. 6125 Kéttagú család megbiz­ható mindenest keres vi dékre. Jelentkezni Liliom­ntca 26. 3790 Intelligens, szépen kézi­mnnkáló leány ajánlkozik gyermek mellé vidékre. — Cim az Ujságboltban. 6125 Központoan üzlethelyiség kiadó, berendezés eladó. — Felvilágosítás Bessenyei-tér 2. Cipőüzletben. 6429 Gyümöicsszezonra Jól főző szakácsnőt ke­resek hosszt? bizonyivánnyal szobalány mellé. Szabolcs­papírszalvéta utca 4 szám. 6430 hófehér, csipkézett szélű 100 drb. 76 f. az Ujságboltban Szoba, konyha, 2 kamara külön udvarral, sertés tar­tással julius 1-ére kiadó. Kert utca 55. sz. 6428 Temetkezési vállalat fel­szerelése, uj üveges gyász­kocsival, biztosíték mellett, kedvező feltételekkel, 3 évi fizetés mellett eladó, hat részletre 6500 pengőért. Fel­világosítást ad Dr. Szabados Béla ügyvéd Fehérgyarma­ton. 3779-3 Különbejáratu bútorozott szoba kiadó. Körte-utca 1. 3784-2 Temetkezési vállalat fel­szerelése, uj üveges gyász­kocsival, biztosíték mellett, kedvező feltételekkel, 3 évi fizetés mellett eladó, hat részletre 6500 pengőért. Fel­világosítást ad Dr. Szabados Béla ügyvéd Fehérgyarma­ton. 3779-3 Witt özvegye Milliók könyve legújabb száma. Ára 60 f. Kapható az Ujságboltban Egy szoba, konyha, speiz kiadó. Rigó u. 3. sz. Witt özvegye Milliók könyve legújabb száma. Ára 60 f. Kapható az Ujságboltban Nagy árleszállítás! SzaboIcsYármegye és Nyíregyháza Címtára 8 pengő helyett Kapható a „Nyírvidék" szerkesitőségében. Vídékrs 1 20 P értékű levélbelyeg beküldése ellenében postán megküldjük ^••^•mnHHHHHMnnHr K: 25,686-1929. sz. Hirdetmény. Nyíregyháza város tanácsa közhiré teszi, hogy a régi vásártéri u. n. Cédulaház­korcsma épületét f. évi junius hó 21. napján, pénteken d.e. 11 órakor a jövedéki hiva­talban megtartandó nyilvános árverés utján értékesíteni fogja. Kikiáltási ár 600 pengő készpénz, az árverési vevő tartozik a vételárat egvszerre és egy összegben az árve­rező bizottság előtt kifizetni és a megvásárolt épületet saját költségén elbontani és anyagát a város területéről 8 nap alatt elhordatni. Nyíregyháza, 1929. évi junius hó 17. napján. A VÁROSI TANÁCS. 3787—2 Értesítés, A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy Mezey Kálmán-féle mű­szaki üzletet hitelezőitől átvet­tem, melyet mérsékelten le­szállított árak mellett tovább folytatok és kibővítem áruval. Raktáron tartok elsőrendű kerékpár és varrógépeket, valamint alkatrészeit, villany felszerelési anyagokat és esi? lápokat, vízvezeték felsze­relési és fiirdőberonde­zési tárgyakat és motor­kerékpár fceSlrafeeket. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérem, mély tisztelettel Kuharek Ferenc Kossuth-tér 14., Zrínyi Jlona­utca sarok. 3704-3 A legsötétebb 3581-10 SZEPLŐT és MÁJFOLTOT tüneményes gyorsan eltünteti a Wéhly arckenőcs No. I. Sömört, pattanást és egyéb bőrtisz tátlanságot a Wéhly arckenőcs No. II. Kimerítő utasítás magyar, német és francia nyelven mellékelve. Minden szakbavágó üzletben kapható. 1 tég. kenőcs 2 pengő, szappan 80 fillér. Utánvétellel küld : a készítő Wéhft István gyógyszertára Miskolc, vagy a Török J. gyógyszertár Budapest, Király-u. 12. szám. IEh i JÜ é a Széchenyi-út 14. sz. lakóház, mely áll egy négy szobás, fürdő­szobás, egy két szobás és egy udvari lakásból. Nagy telekkel. Külön telek a Báthory-utcára Érdeklődni lehet Széchenyi-út 9. szám alatt. 1947—? 1929. június 19. FIGYELEM r Tisztelettel értesítem a nagyérdemű • közöcséget, hogy a Bathlen-utca 55. szám alatt italmérő üzletemet megnyitottam. Kérem a jó ismerőseim és jó barátaim szives pártfogását Tisztelettel Fiiler Vilmos. K:-22,046-22,709—1929. sz,. Hirdetmény. Nyíregyháza város tanácsa a­város területén a vályogkiterme­lést azonnali hatállyal betiltotta.. Figyelmezteti a tanács a város lakosságát^ bogy a város területén sem magán, sein üzleti célokra vályogot kitermelni nem szabad és ezen rendelet ellen vétők ki­hágást követnek el és pénzbün­tetéssel büntettetnek. Nyíregyháza, 1929. évi junius. hó 10-én. VÁROSI TANÁCS. 3732-3* Legjobb a Szabolcsvármegyei Központi Tejszövetkezet palackteje. Ön is csak ezt vásárolja! A tiszántul legmodernebb tejüzeme Nyíregyháza, Uj vásártér. Telefon: 5.93. Pastörözött palackteje, yoghurt, teavaj, sajt, tojás minden jobb Üziatbeu kapható. 3180-26 villámhárító és villarnoscsengő szerelést és javítást legjobb minőségű anyagból legolcsóbb árban eszközöl villanyszerelési vállalata Műhely: Zrínyi Ilona-u. 8. Nyírvidéki Takarék épület Lakás Csilbg-utca 39. sz. WALTERNE KALAPSZALONJA (azelőtt Mme Carly Walter „ Paris Bld. Sebestopol 36.) Nyíregyházán, Luther-u, 20, | Páris, Bécs és Budapest legújabb és legszebb kalapmodelljei állandóan raktáron. Átalakítások és gyász­kalapok 2 óra alatt készülnek, tanulóleány felvétetik. 7732­ELEOÁNS LEVÉLPAPÍR AZ II JSÁGBOLTBAN 88 wm hi w m mméiimaatMxammumme.^^'trafu Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom