Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 122-146. szám)

1929-06-18 / 136. szám

Nyíregyháza, 1929. junius 133 * Csütörtök T ». évfolyam. 138. szám Kietlxettel Arak halyban éa vMtkan í8«y Mra 2'SO p*ng0. Nagytriévra K9attostvia«Mim*>k te Unitoknak 209,• Alapította JÓBA ELEK F6az*rkaazt0 : Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ, falalöa aaarkaaitS : VERTSE K. AMDOR. Szerkesztőség és krarfóhlvatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Talafon azám 139. Postacheq.u» : Kéziratokat nem adunk vissza* Európa veszedelme: a kisebbségek — írja MacDonald vasárnapi vezércikkében London, junius 17. (A Magyar Távirati Iroda je­lentése.) A »Sunday Times« cikket közöl Ramsay MacDonald minisz­terelnök tollából a következő cím mel: »Európa veszedelme: a kisebb­ségek. Van-e szükség a béke­szerződések reviziójára?« A cikk szerint a parlamentariz­mus csődje és a diktatúra kikiál­tása Jugoszláviában a legújabb in­tő szózat, amely figyelmezteti Euró­pát, hogy a kisebbségi probléma méltá­nyos és igazságos megoldásá­nak elhalasztása a legsúlyo­sabb bajokhoz fog vezetni. Mindenki, aki ismerte a nacio­nalizmusban rejlő erőt, a fejét csóválta a párisi békeszerződé- * sek tervezeteinek láttára. Nem is tettek kísérletet, hogy a faji elvet a Balkánra alkalmazzák, miután Wilson elnök kijelentette, hogy az önrendelkezési elvet csak a legyőzött államokban kell' alkal­mazni. így például Macedónia két­ségbeesett tiltakozásával senki sem törődött. Középeurópa faji keveredései­nek közepette a legnagyobb politikai lángelme sem találhat na olyan határokat, amelyek pontosan követnék a néprajzi s határokat. Egyeshelyeken idegen fajú szige­tekből nem lehet államokat alkot­ni, sem pedig a faji rokonokat egyesíteni. Ezért a béke és a demokrácia közös érdekében meg kell határozni a kisebbségek jogait és a velük szemben követendő állami po­litikát. A petíciók beadásánál a tech­nikai nehézségeket el kell hárítani, a vádolt kormányok védekezését nyilvánosságra kell hozni, a man­dátumos bizottság példájára ál­landó kisebbségi bizottságot kell alakítani és ennek működését föl kell szabadítani a diplomáciai tit­kolódzás alól. Stresemann beje­lentette, hogy a legközelebbi nép­szövetségi ülésen újból föl fogja vetni a kisebbségi kérdést. Mindenki, aki szivén viseli a demokrácia diadalát és Európa békéjét, sikert fog Stresseman­nak kívánni. MacDonald miniszterelnök cikke előtt szerkesztőségi megjegyzés áll, amely szerint a »Sunday Ti­mes« nem azonosítja magát a cikk minden nézetével. Kiket avattak fel tegnap a szabolcsi vitézek közül? (A »Nyirvidék« tudósítójától.) Tegnap délelőtt magasztos ün­nepség keretében avatta fel a Margit-szigeti MAC pályán Ma­gyarország kormányzója az uj vi­tézeket. Szabolcsvármegyéből ezal­kalommat is több vitéz harcost avatott fel Horthy Miklós kor­^mányzó. Az uj szabolcsi vitézek, a vitézzé nyilvránitott hősi halot­tak és a közben elhalt vitézjelöl­tek, továbbá a vitézzé nyilvánított várományosok a következők: 1. Tiszti vitézek: 1. Vitézzé nyilvánított hősi ha­lottak és közben elhunyt vitézi cimre jogosultak: Tilzer János hősi halált halt alezredes, Nyírbátor. Demeter László közben elhunyt tartalékos főhadnagy, volt detektív. 2. Vitézzé avatottak: Bakó Géza tart. alhadnagy, gaz­datiszt Ibrány. Marton Gyula tart. alhadnagy gépgyáros Nyíregyháza. Dr. Dengyel Lajos tart. főhad­nagy, reálgimnáziumi tanár, Nyír­egyháza. Torbágyi Tiborc tart. hadnagy, gazdasági intéző Nyir­encsencs. Zatskó Gyula tart. had­Telefon 3 — 84. szám. nagy, gimn. tanár, Nyíregyháza. Kiss Jenő tart. hadnagy, tanitó, Nagykálló. Szentkatolnai Ele­kes Gábor ny .ezredes Nyíregyhá­za. Székely Sándor tart. főhad­nagy, gazdatiszt, Hangácstanya. Nemes Ballay Győző őrnagy, Nyír­bátor. Dr. Uray László tart. fő­hadnagy ,közjegyző helyettes, Nyír egyháza, Muzsay Ferenc százados, Nyírbátor, dr. Balogh Jenő tart. főhadnagy, uradalmi számtiszt, Fövényeshátpuszta. 3. Vitézzé avatott várományo­sok: Tilzer Richárd főhadnagy, Nyírbátor. Ujfalusi Ujfalussy Ákos Budapest. Fraknóváry Géza, Pécs. II. Legénységi vitézek: 1. Vitézzé nyilvánított hősi ha­lált haltak és közben elhunyt vi­tézi cimre jogosultak: Bátori Ferenc közv. Balsa. Tő­rös Sándor v. őrm. Apagy. Sí­pos János v. tiszth. Rakamaz. — Járó György v. őrm. Ujfehértó. Horváth János v. tiszth. Ujfehér­tó. Dankó József v. szkv. Király­felek. Toka Mihály v. tizedes, Nagykálló. Szita Sándor hadapród­jelölt őrm. Nyíregyháza, Szabó Ferenc v. t. szakaszv. Ujfehértó. Klicsu Mihály v. szakv. Kisvár­da. Petrecz - István v. törzsőrm. Nyíregyháza. 2. Vitézzé avatottak: Tóth István t. tiz. Rohod. — Enyedi István t .közv. földmives Sényő Fontos Péter t .tiz. föld­mives, Rakamaz. Siktár János t. kv. ím. Ujfehértó, Briz Pál tart. örv. vendéglős Nyírbátor, Be­linszky Béla t. tiz. földm. Domb­rád, Fazekas Ferenc t. őrm. moz­donyvezető Nyíregyháza, Krausz Kaposvári József t. szakv. föld­mives, Rakamaz, Maisztó Mester Béla t. őrv. földm. Rakamaz, Vik­tóri László t. tiz. földmives, Ti­szadob, Zimány József rokkant, Nyirpazony, Fekete Ferenc t. tüzm. kőműves Kisvárda, Zsoldos Endre t. őrm. Máv. segédtiszt, Nyírkárász, Szabó Lajos t. örv. földm. Nyirábrány, Nácsik Sá­muel t. őrm. kéményseprő Nyír­egyháza, Ádámcsó Mihály t.őrm. géplakatos, Ujfehértó, Kis József v .tart. szakv. borbély, Nyirmada. Német András csendőr Kállósem­jén, Pál István csendőrth. Csen­ger, Tornay István t. szakv. ke­reskedő Nyíregyháza. Henzsely Mihály t. közv. földm. Nyiregy­egyháza. Mudra Mihály t. közv. kerékgyártó Nyiracsád- Asszony­vészpuszta, Hamza Sándor tart. szakv. Borbély, Nyíregyháza. Szi­lágyi István tart. közv., földmi­ves, Nyirgelse, Mandzák János tart. szakv. ny. rendőr Nyíregy­háza, Vass István tart. őrv. föld­mives Nyirpazony, Simon János tart. tizedes, földmives, Pócspetri, Orosz László \tart. tizedes, pince­mester, Nyíregyháza (Korona ven­déglő) Lőrinc György, csendőr törzsőrm. Nyírkárász, Újhelyi Pál tart. közv. földmives Tiszabercel,. Tóth Deme Ferenc tart. közv., Nyirgelse, Négyesi István tart. tüzm. rendőrfelv. h., Nyíregyháza, Bíró Ferenc t. őrv. föld., Tisza­nagyfalu, Lőrinc Zsigmond csefr dőrőrmester, Démecser, Nagy Ist­ván trat. közv. Ujfehértó, Benke András tart. tizedes földm., Nyír­egyháza, Antoffel Dániel th. Nyír­egyháza, Pristyák József t. tiz. földm. Nagykálló, Augusztinyi András t. th. taligás Nyíregyháza Szabó Ferenc th. Záhony, Tóth József vámőr szakv. Esztergom, Hencei János tart. JfWv. földm. Nyíregyháza, Gönczi A. Imre tart. tűzmester, földm., Tiszabercel, Mo nus János t. szakv. terményke­reskedő Dombrád, Hornyák Pál tart. közv. földm. Nyirpazony, Tó­csik Lajos tart. tiz. földm., Sza­bolcsveresmart, Kocsorák István tart. szakv. földm. Apagy, Szalai János tart. tiz. földm. Nyirmár­tonfalva, Kocsis Sándor tart. tiz. földm. Balkány, Rapcsák János t. őrm. földm. Polgár, Pankotai Mi­hály Nyíregyháza. Vitézzé avatott várományosok: Ifj. Mozga István földmives Pátroha, Pál György földm. Uj­fehértó, Vereczkei János földm. Rakamaz, ifj. Dinnyés István tető­fedő Nyíregyháza, Mohácsi Jó­zsef földm. Prügy, ifj. Mélykúti Ciyula földm. Rakamaz, ifj. Rácz István földm. Nagylónya, ifj. Nagy Bertalan földm. Szabolcsve­resmart, ifj. Márton Mihály posta altiszt Nyíregyháza, T. üyüre Ba­lázs földm. Fényeslitke, R. Ko­vács Rezső földm. Büdszentmiháiy Záhonyi József . tüzér Nyíregyháza, Molnár Ferenc földm. Szakoly, ifj. Tamás András földm. Nyíregyháza (Báji bokor). Mezei József földm. Pusztadobos, Horváth János tanuló Sárospatak, Mandzák István Nyír­egyháza, Klicsu Mihály földm. Kisvárda, Szabó Ferenc földm. Ujfehértó. Telefon 3—84. szám. pr* Végkiárusitás PST már csak e hó 20«á i g Irányi Sándor divatházában Zrínyi Ilona-utca 3. sz. alatt minden elfogadható árban 3482—fi Egyes szám ára 16 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom