Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 122-146. szám)

1929-06-16 / 135. szám

1929. junius 16. JNÍYÍRYIDÉK. 11 Miért legyünk optimisták ? Wekerle Sándor pénzügyminisz­ter tegnapi költségvetési záró­beszédében élesen körvonalozta a kormány jövendő pénzügyi és gaz­dasági politikáját. Rövid minisz­terkedésének máris jelentkezik érezhető hatása. Az adóbehajtás méltányossága és enyhítése nála nem frázis, hanem cselekedetben nyilvánul meg. Az adókönnyíté­sekre vonatkozó végrehajtási uta­sítás már elkészült és a miniszter legközelebb értekezleten fogja a ügyigazgatókat arra utasítani, — hogy olyankor követeljék be az adók fizetését, amikor az adózók fizetni tudnak. A pénzügyigazgató­ságok e felhatalmazással nagy hatáskört kapnak, de ez egyúttal nagyobb felelősséget is ró reájuk és a pénzügyminiszternek gondja lesz, hogy szociális és gazdasági szempontból az adóenyhitési tör­vényekben lefektetett intencióit az adminisztráció a gyakorlati életbe átvigye. A magángazdaság tőkeszegény­ségének enyhítésére a pénzügymi­niszter külön törvényben felhatal­mazást kér a szükségesnek mutat­kozó kölcsön tárgyalásokra. A par­lamentáris szünet alatt remélhe­tőleg kedvezőbbre fordul a kül­földi pénzpiac helyzete és a mi­niszternek módot kell nyernie arra hogy a kínálkozó előnyös kölcsö­nöket le is köthesse. Főként a mezőgazdaság érdekében fekvő méltányos záloglevélkölcsönről, to­vábbá a vízi társulatok fennálló sú­lyos tartozásainak enyhébb köl­csönre leendő konzerválásáról kí­ván a pénzügyminiszter kellő idő­ben gondoskodni. Ezek a kölcsö­nök remélhetőleg enyhíteni fogják a jelenlegi nagy hiteldrágaságot és a magyar mezőgazdaságnak el­viselhető hitelt fognak ismét biz­tosítani a nemzetközi pénzpiac hosszú hónapokon át tartott fenn­akadása után. Szemére hányták a pénzügymi­niszternek, hogy a gazdasági élet mai nehéz helyzetében optimistá­nak vallotta magát. Wekerle Sán­-dor ezt az optimizmust meggyőző­désének vallja és e meggyőződését alaposan meg is indokolja, mert azt akarja, hogy optizimusa az ország széles rétegeiben visszhang­ra találjon. A miniszter a javulás­nak biztató jelenségeit látja. Első­sorban a gazdaságpolitikai elhelyez kedésünk és hazánk külpolitikai je­lentőségének állandó emelkedése reményt nyújt arra, hogy orszá­gunkra nézve lehetővé válik a bé­kekötés nagy igazságtalanságait -enyhiteni. A kormány nagy alkotá­sokat fog már a közeljövőben meg­valósítani. A kisvasutak építése, az úthálózat nagyarányú kiépítése, a vasutak helyreálütási munkálatai, a pénzügyi kérdés hamaros megoldá­sával már a legközelebbi jövőben megindulnak. Addig is, amig erre nézve a szükséges beruházási köl­csönök a külföldön leköthetők lesz­nek, a kormány azé rdekelt vállal­kozókkal egyetértőleg megtalálja a módját az ideiglenes finanszírozás­nak. E nagyarányú építkezési és közmunkák, a földmunkások tízez­reinek fognak kenyeret juttatni. Az optimizmusra tehát minden ok megvan. A kormány alkotó munkája végül is győzedelmesked­ni fog minden nehézségen és aka­dályon. Csakis az optimista, a biza­kodó, a nem csüggedő államfér­fiú vezetheti ki hazáját a bajok­ból. . , í. i i — ' ! I I : í ! ^ Gondtemetés Arcomra langy szellő suhan Fölöttem sír a gerle Apró százszínű kis bogár Röpköd rám énekelve. Fűszálak hajlongnak felém Szívemet simogatva És cseng a csengetyű virág oHl sírva, hol kacagva. Aranyló kék égről a nap Tüzes csókot dobál rám, Egy vakondtúrás, kis halom Nyugtató drága párnám. Egyszercsak két szemem előtt Gyászos csapat megy halkan: Temetnek.... s szívem ismerem Fölö az éneklő papban. A koporsón ez áll: »A Gond — Élt hosszú sok-sok évet«. [ S rádübörög a földhalom, Mig fönt kacag az élet. I A pap karját, mint szárnyakat Lengeti föl az égbe — S ezer madárdal ráfelel: Nyugodjék békességbe! S mig zsong a rét, az illatos, A tarka, szép, virágos: Messziről mélyen gyár sípol.... — Jaj! újra hí a város! Fiák András Sport Vasárnap mindkét pályán fontos bajnoki mérkőzéseket játszanak NyTVE—KSE Bojtos 5 óra. NyKISE—DMTE Bethlen ót 5 óra Izgalmas mérkőzéseket hoz a bajnokság finise Vasárnap folytatódik a bajnok­ság izgalmas finise. Erős ellenfelek kerülnek «teriték»-re, de emellett az a körülmény is fokozza a mér­kőzések jelentőségét, és általában a szezonban még hátralévő mér­kőzések érdekességét és vonzere­jét az is növeli, hogy a két baj­nokjelöltnek minden hátralevő mérkőzését megfeszített erővel, az első perctől «győzelem»-re játszva kell absolválniok, mert már döntetlen eredmény is behoz­hatlan hátrányt jelentene a baj­nokság végére fej-fej mellett ha­ladó riválisoknak. Ilyen helyzetben a Nykise és Nytve bizonyára a bajnoki mérkőzésektől teljesen el­ütő, kupastilusban fogják hátra­levő mérkőzéseiket lejátszani, ami hü kifejezője is lesz a mérkőzések fontosságának. A vasárnapi forduló két bajnoki mérkőzést is juttat Nyíregyházá­nak, — amelyet két pályán rendez­nek meg egyesületeink. A Nytve kapja látszólag a leg­nehezebb ellenfelet a KSE sze­mélyében, de amennyire fontos ez a mérkőzés a KSE számára, jó helyezése szempontjából, ép any nyira küzdeni fog megfeszített erő­vel a DMTE is a NyKISE el len, hogy esetleges jó szereplésé vei a kiesés nehéz gondjait vég­kép lerázza magáról. A vasárnap programmja egyéb ként a következői? Bujtosi pálya. 3 órakor: Nytve —Kse II. csapatának mérkőzése a szövetségi dijért. A mérkőzés ér­dekességét az is növeli, hogy az idén ez lesz az első szövetségi dij mérkőzés Nyíregyházán. A Kse nagy tartalékgárdával rendelkezik és igy erős együttest tud a Nytve második csapata ellen kiállítani. 5 órakor a Kse ellen játsza le bajnoki mérkőzését a Nytve. A Kse idegenben játszva ugyan vé­szit nimbuszából, azonban tagad­hatatlan, hogy jó kvalitású csa­pat és igy a Nytv-től a mult heti gyengébb szereplés után jobb já­tékot kell várnunk, ha nem akar a vezető helyről leszorulni. A honi Közismert jóminőségü legolcsóbban a B A R Z Ó-féle téglagyárban vásárolható. Központi iroda: Bercsényi u, 11. sz. Telefon: 406. Gyártelep: Hunyadi-utca 49. szám. Telefon: 211. Nagybani ár 54 pengő. — Bármikor szállitható. 3534—4 BEFŐZÉSHEZ Penászmentes Pergament Papirt KAPHATÓ AZ VÁSÁROLJON Uj ságboltba n A budapesti gyapjuárverések első sorozata július hó 11-én fog megtartatni. Bejelentéseket el­fogad a vállalat vezetősége, a Magyar Általános Hitelbank gyapjuosztálya, Budapest, V., József-tér 3. 3555-1 pályától is támogatva jobbnak tartjuk a Nytve-t és küzdelem után minimális gólkülönbségi győ­zelmét várjuk. A Bethien-uti pályán. Délután 5 órakor bajnoki mérkőzés kereté­ben a Nykise—Dmte csapata ta­lálkozik. A két csapat között már évek óta. folyik a rivalizálás és a Dmte a bajnokcsapat számára mindig »sötét pontot« jelentett. A Dmte csapata lelkes erőkből áll és igy most is küzdeni fognak ezen a mérkőzésen a bravúros szerep­lés mellett, még a nekik is sokat jelentő pontokért is. A Nykise legutóbbi mérkőzésén biztató for­mát árult el és ha most is lelkesen és legjobb tudásukkal fognak ját­szani, a Dmte hagyományos sze­rencséje és lelkesedése kevés lesz; a Nykise győzelmének a megaka­dályozásához. » A Nykise—Dmte bajnoki előtt 3 órakor ifjúsági mérkőzések ke­rülnek eldöntésre. A Nyekise holnap kerékpárversenyt rendez A Nyíregyházi Kereskedők és Iparosok Sport Egyesületének ke­rékpáros szakosztálya az 1928. évi Nyíregyháza város és Szabolcsvár­megye bajnokságáért, illetve baj­nokságára 1929. év junius hó 16-án reggel 8 órai kezdettel bajnoki kerékpáros versenyt rendez a kö­vetkező útvonalon : Start és cél : Diadal büfé előtt. Indulás : reggel pont 8 órakor. Útirány : Nyírpazony, Tura, Bog­dány, Székely, Berkesz, Ajak, Kis­várda, Kékese, Tiszakanyár, Dombrád, Nagyhalász, Sóstószőlő­telep, Nyíregyháza. A verseny távja : 104 km. Kisvárdán hüsitő és ellenőrző ál­lomás, hol minden versenyző köte­les start számát és nevét az ellen­őrző bizottságnak bemóndani. Díjazás: I. dij diszitett nagy ezüst érem nyakszalaggal. II. dij diszitett kis ezüst érem nyakszalaggal. III. dij ezüstözött nagy bronz érem. 1 IV. dij nagy bronz érem­Nevezési dij személyenként P 1.20. A versenyen a M. K. Sz. ver­senyszabályai mérvadóak, a ver­senyt rendező egyesület semmiféle költséget nem térit meg, előzetes bejelentésre a vezetőség kedvezmé­nyes étkezésről gondoskodik. Ne­vezések Nemess József sz. o. titkár nevére Bethlen utca 52 sz. (Nyír­egyháza) küldendők. — Nevezni lehet a verseny színhelyén is. Palace pensio Budapest VII., Károly-körut 3. Telefon: József 416-10,416-20. Hideg és meleg folyóvíz. Köz­ponti fűtés. Saját fel- és le­menő lift. Elsőrendű konyha. Szalon. Hallok. Társalgó. Do­hányzószoba. Közös ebédlő. Szobák ellátással 10 P-toI. 3696-2

Next

/
Oldalképek
Tartalom