Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 122-146. szám)

1929-06-14 / 133. szám

1929. junius 14. J^fÍRYIDÉK. 3 Több mint százhúszezer katasztrális hold vetésterületet kellett kiszántani Szabolcsvármegyében inökének kérelmére az illetékes nyírbátori járási főszolgabíró elő­terjesztést tett át a közigazga­tási bizottsághoz aziránt, hogy az üzletvezetőség kezelésében levő nyíregyháza—mátészalkai vonal Máriapócs állomásán a szerzetes­rend által tartott bucsuk alkalmá­ból rendkívüli mértékben növeke­dő személyforgalomnak megfelelő s a többször megismétlődött bal­esetek elkerülését biztosító be­rendezések és az utazó közönség jogos igényeinek kielégítésére al­kalmas férőhelyek és kutak létesít­tessenek. A főispán ur őméltósága az ügy sürgősségére tekintettel elnöki ha­táskörében megkereste a h. e. vasutat kezelő debreceni üzletve­zetőséget a szükséges intézkedések sürgős megtétele iránt. Közbiztonsági viszonyaink kielé­gitőek voltak. Az alispáni jelentés tudomásul vétele után a tiszti jelentésekre tértek át. Ezekkel a jelentésekkel lapunk máshelyén foglalkozunk. Most került a bronzöntőbe Kovács István szobra (A »Nyírvidék« tudósítójától.) Cörömbcy Sándci szobrászmű­vész a bronzöntőbe küldte a telje­sen elkészült Kovács István-szob­rot, amelynek felépítésére most nyújtották be a varos építkezési bizottságához a kérelmet. A szobor két méter negyven­centiméter magas lesz, a Luther­utcai parkba kerül, arccal a Kos­suth-tér felé. Daliás huszár ált a szobor talapzatán. Bronzalakja a férfias erő, elszántság, törhetetlen szilárdság. Izmos mellét kifeszít­ve tartja a gyilkos golyók felé, amelyek megölték, de ugyanakkor a nemzeti gondolat megdicsőült mártírjává avatták, akinek szobrá­hoz meg-megujuló fogadalommal járulnak a nemzet fiai időtlen idő­kig. A szobor leleplezése a kora őszi hónapokban lesz. rilmképek Nyíregyházáról A Magyar-Holland Biztosító Tár sasággal kapcsolatos Magyar-Hol­land Kulturgazdasági R.-T. nem­régen filmfelvételeket készíttetett Nyiregháza város jelentősebb épü­leteiről, szobrairól, tereiről, utcái­ról. A filmképeket a társaság most két példányban megküldte Nyíregyháza városának. Egy soro­zatot a polgármesternek, egyet a városi tanácsnak ajánlottak fel. DIADAL Ma, csütörtökön utoljára 5, 7 és 9 órakor Stroplí Mihály A filmművészet és a filmgyártás legszebb és leghatalmasab alkotása Jules Werne örkbecsü regénye filmen 2 részben, 16 felv. Junius 14., 15., 16., péntek, szombat és vasárnap Ezer örömök városa Benett regénye filmen 7 felv. Az első csók Vígjáték 9 felv. Kausay Tibor vármegyei gazda­sági főfelügyelő a közigazgatási bi­zottság mai ülésén a következőket jelentette Szabolcsvármegye gaz­dasági állapotáról. Mult havi jelentésembien jel­zett vetőmag akció május havá­ban nyert befejezést, összesen ki­osztatott a 200 kh-on aluli gaz­dák között 120 vagon burgonya, 70 vagon árpa és zab, 13 vagon tengeri és takarmánynövényekből, bükköny, lónere, lucerna ,köles és muharból 56 mm. osztatott ki 416924 pengő értékben, mig a 200 kh :on felüli birtokosok kö­zött 383076 P vetőmag kölcsön osztatott ki. Összeírták a kiszántott te­rületeket Amint jelentettem mult" havi je­lentésemben, a vetőmag akcióval kapcsolatosan intézkedés történt a fagykárok következtében kiszán­tott területek 'összeírására. A be­érkezett adatok szerint kiszánta­tott a vármegyében a 200 kh-on aluli birtokosoknál 52185 kh. bu­za, 3941 kh rozs, 997 kh. árpa, 46 és fél kh .repce és a takar­mányfélékből 5517 kh. A 200 kh-on felüli gazdaságokban pedig ki­szántatott 35883 kh. buza, 6127 kh. rozs, 3363 árpa, 1564 kh. repce és a takarmányfélékből 10540 kh. őszi árpa, 1610 és fél kh .repce és 16057 kh. takarmány­növény, vagyis az összes kiszántott terület 120163 és fél kh. azonban még a jelentések beérke­zése után is történtek kiszántásuk. A megmaradt vetés is gyenge A megmaradt búzák gyengék, ritkák, gazosak, a buza kalászát kihányta ugyan, azonban a ka­lász kicsiny, alig lesz valami ter­més. A rozs általában ritka, ga­zos, a virágzásakor nagy szelek voltak, mi miatt a kalász ablakos lesz. Jó volt a májusi csapadék A tavaszi kalászosokra a má­jus hó második felében lehullott csapadék jó hatással volt, az ár­pa és zab üde, zöld, nagy sásos lelevelekkel, ha közben nagy me­legek nem lesznek, ezen kalászo­sokból jó termésre van kilátás. A tengeri vetése sokat késett, miután a mag csiraképessége ál­talában gyeage volt és a féreg is sok kárt tett, sokat kellett utána pótolni, ugy ezek mint a cukor és takarmányrépa első kapálása be­fejezést nyert, helyenként a drót­féreg károkat okozott, az esős idő­járás azonban kedvezett fejlődé­sének. A dohány ültetése befejeződött, a palánták jól beváltak első ka­pálása folyamatban van. A szőlőkár 80 százalékos A szőlőkben a fagykár 60—80 százalékra tehető. A gyümölcsö­sökben a virágzás után lehetett a fagykárt megállapítani, különösen barack és cseresznye félékből sok pusztult el. A gyümölcsfa kártte­vők elleni védekezés mindenütt kell őidőben megtörtént. A kuko­ricamoly elleni védekezés meg­történtének ellenőrzése folyamat­ban van. Nagyjelentőségű a földmivelés­ügy iminiszter urnák azon intézke­dése, mellyel a mult évben meg­kezdett azon akcióját — mely szerint a községek, birtokosságok és legeltetési társulatok közlege­lőjének begyepesitéséhez szüksé­ges fümagvak nagykereskedelmi árából 40 százalékát tárcája ter­hére elvállalt — folyó évben is folytatja sőt ezen akcióját a Szarvasmarha Tenyésztő Egyesü letek tagjaira is kiterjesztette. A munkásviszonyok kielé­I gitők A munkásviszonyok ez idő sze­rint kielégítők, a munkásoknak az őszi kalászosok kiszántása követ­keztében a rendesnél nagyobb te­rületen vetett kapás növények megmunkálása bő munkaalkalmat nyújt ,sőt helyenként munkás hi­ány állott be, miért is két urada­lom fordult munkásokért hivata­lomhoz, mint vármegyei hatósági gazdasági munkaközvetítőhöz, az egyik uradalomba közbenjárásom­ra 94 munkás lett Nyírszőlős köz­ségből leszerződtetve, mig a má­sik uradalom részére Nyirpazony községből lett 18 munkás le­szerződtetve. Megegyeztek az aratómun­kásokkai A gazdaságok a leszerződtetett aratómunkásokkal legtöbb helyen megtörtént a megegyezés, több harmados kapás növény megmun­kálása lett részökre biztosítva, mindazonáltal szigorúan utasítot­tam a járási m. kir. gazdasági fel­ügyelőket, hogy a munkásviszonyo kat éber figyelemmel kisérjék és mindent kövessenek el; hogy a munkaadók és munkások között esetleg mutatkozó ellentéteknek egyezség utján történőleg elsimit­tassanak. Mayer János miniszter szem leüt ja Nem mulaszthatom el jelenteni, hogy május 28-án Mayer János földmivelésügyi miniszter ur ő nagyméltósága személyesen győ­ződött meg a fagykárok mérvéről és megállapította, hogy a fagyká­rokról beadott jelentések túlzot­tak nem voltak és megígérte, hogy a Kormányt tapasztalatairól tá­jékoztatni fogja és tőle telhetőleg mindent megtesz a fagykárosultak segélyezése érdekében. Lótenyésztési akciók Jelentem, hogy a nyiregyházi m. kir. 4 .honvéd huszárezred a vármegyei Gazdasági Egyesülettel és hivatalommal karöltve május hó 26-án csikó díjazást rendezett. Elővezetetett 36 drb ló, ebből 17 anyakanca, 8 drb. fiatal l^ffica, 4 drb. mén és 7 drb. herélt — utóbbi katonai szempontból bí­rálva . Az elővezetett anyakancákból di­jat nyert 3 drb. A fiatal kancák­ból 2 darab és a ménekből 1 da­rab. A felhajtás a mult évihez vi­szonyítva hanyatlást mutat, en­nek oka az, hogy a nagy takar­mány hiány miatt igen sokan lo­vaikat eladtájk s a megmaradottak sem voltak olyan kondícióban, hogy azok a kiállításra elővezettes­senek, másik oka volt az, hogy a nyiregyházi gazdák a díjazás napján indultak el Kalocsa és vi­dékére tanulmányi kirándulásj-a, s végül befolyással volt azon kö­rülmény is, hogy a lódijazás ösz­szeesett az Országos Mezőgazda­sági Kamara által Budapesten reh­dezett lovasnapokkal, melyen kü­lönösen Nyíregyházáról sok ló vett részt. \ Kemecsén állatkiállitás fesz A szarvasmarha tenyésztés fej­lesztése érdekében a vármegyei Gazdasági Egyesület, a Tiszán­túli Mezőgazdasági Kamara, a vármegyei Szarvasmarha Tenyész­tő Egyesület, a nyirbogdányi já­rási mezőgazdasági bizottság és hivatalommal karöltve folyó hó 30-án Kemecsén állatkiállitást rendez, hol a magyar és pirostar­ka tenyészállatok, valamint ser­tések lesznek kiállítva és díjazva. Kardos István emléke a Debreceni Szemlében A Debreceni Szemle, a Tiszán­túl magas színvonalú tudományos revüje májusi számában vezetőhe­lyen emlékezik meg Kardos Ist­vánról, Nyíregyháza város felejt­het elne kulturtanácsnokáról. A cikk előtt ott látjuk a folyóiratban Kardos István fényképét. A kép után következik a méltató cikk, amely egész terjedelmében leközli Szohor Pálnak emlékezetes búcsú­beszédét, amelyet a városháza ud­varán mondott. Napi hírek •••••• K1SNAPTAR Junius 14. Péntsk. Róm. kath. N. Vazul. Gör. kath. Elizeus. Prot. Vazul. Izr. Sabuoth 1 napja. Városi Szinház: Nincs előadás. Diadal-Kabaré : (fél 9 órakor.) Apolló-Mozgó: Hotel Imperial (5, 7 és 9 órakor.) Diadal-Mozgó: Ezer örömök vá. rosa (5, 7 és 9 órakor.) Városi gőz- és kádfürdő: zárva. Sóstógyógyfürdő: nyitva reggel 6 órától. Bujtosi strandfürdő: nyitva egész napon át. Szabolcsvármegyei Jósa-Muzeum : Iskoláknak nyitva 9—13 óráig. Egész héten át az Osgyáni és Tö­rök gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot. VÁSÁROK JEGYZÉKE. v Junius 14-én: Kaposmérő (sertés­vásár nincs), Marha- és sertés­vásár : Békés. Junius 15-én. Adony, Besenyszög, Csongrád, Egerág, Pécsvárad, Székesfehérvár, Törökkopány, (sertésvásár nincs). Lóvásár : Békés. Junius 16-án. Állat- és kirakodóvá­sár : Fülöpszállás, Kóka, Turkeve Kirakodóvásár : Békés. Rádió-miisor. Budapest. Péntek. 9.15: A m. kir. 1. honvédgya­logezred zenekarának hangver senye. — 9-3°: irek. — 9-45: A hangverseny folytatása. — 12: Harangszó, időjárásjelentés. — 12.05: Horváth Gyula és cigány­zenekarának hangversenye. — 12.25: Hirek. — 12.35: A hang­verseny folytatása. — I : Időjel zés, időjárás- és vízállásjelentés, 2.30: Hirek, élelmiszerárak. — 4: Onkel Hans mesedélutánja. 4.45: Időjelzés, időjárás- és víz­állásjelentés, hirek. — 5.10: Rá­sonyi Nagy László dr., a Ma­gyar Tudományos Akadémia könyvtámokának előadása : »Oroszárszág és Ázsia«. — 5.45: Szórakoztató zene. — 7: Gyors­irási tanfolyam. — 7.35: Fran­cia nyelvoktatás. — 8.10: Zilahy Lajos felolvasása: »A rádió«. — 8,35: Hangverseny. Utána kb. 10.10: Pontos időjelzés, időjá­rásjelentés, hirek. Majd: debre­ceni Kiss Béla és cigányzene­karának hangversenye a Stúdió­ból.

Next

/
Oldalképek
Tartalom