Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 122-146. szám)

1929-06-18 / 136. szám

JSRTRFRVIP SK. Kereskedők napja Újjászervezték a nyíregyházi OIKE kerületet. — Balkányi Kálmán dr. és Nádor Jenő nagyvonalú előadásokban rajzolták meg a krízis okait és a kereskedők teendőit. Baruch Artúr emlékezete a Kereskedők Körében 1929. junius 18. (A »Nyírvidék« tudósítójától.) Vasárnap délelőtt fél 11 órai kezdettel tartotta az OMKE nyír­egyházi kerülete tisztújító közgyű­lését, amely ugy külsőségeiben, mint lefolyását tekintve a nyíregy­házi kereskedőknek nagy ünnep­napjává lett. A vendéglátó Keres­kedők és Gazdák Körének nagy dísztermét zsúfolásig, sőt részben a szomszédos termeket is megtöltötte a nagyszámú és előkelő közönség melynek soraiban a hatóságok ve­zetői és a közélet reprezentánsai is igen szép számmal jelentek meg. Többek között dr. Tóth László vár megyei főjegyző, Szohor Pál városi főjegyző, Maurer Károly ny. jegy­intézeti főnök, Gaál Lajos és Czit­rom Ernő bankigazgatók, Weisz Manó sajtóvállalati igazgató, Doc­tor Ármin -ny. iparfelügyelő, Mar­gócsy Emil felsőkeresk. isk. igaz­gató, Prékopa István tanonciskolái igazgató (tanártársaival) és még sokan mások. Hoffmann Mihály eddigi kerületi alelnök nyitotta meg a gyűlést, és magvas megnyitójában őszinte sze­retettel üdvözölte a megjelent kar­társakat és vendégeket, elsősorban az OMKE központja nevében meg­jelent dr. Balkányi Kálmán igaz­gatót és Nádor Jenő titkárt. F Dr. Füredy Sándor kerületi ügyész a kandidáló bizottságnak az uj tisztikar összeállítására vonatko­zó javaslatát terjesztette elő, me­lyet a kerület nagy lelkesedéssel, egyhangúlag elfogadott. Ennek alapján az uj tisztikar az alábbiak szerint alakul : Elnök : Hoffmann Mihály. Társ­elnökök: Blau Lipót, Babicz Jó­zsef. Főtitkár : Dr. Springer Mór. Titkár: Weisz Miklós. Jegyző: Wassermann Jenő. Ügyész: Dr. Füredi Sándor, Pénztáros: Batta Sándor. Az aj adócsalók. • Dr. Balkányi Kálmán az OMKE igazgatója a központ nevében üd­vözölte és iktatta be az uj tiszti­kart s ezzel kapcsolatban a kerü­let elhunyt előző elnökéről, Baruch Arthurról tartott mélyhatásu em­lékbeszédet, melynek bevezetőjét a közgyűlés állva hallgatta végig. Ezután néhány aktuális gazda­sági kérdésről tartott magasnivó­ju előadást, melynek során különö­sen a fizetésképtelenségek okaira főként a rezsitételek horribilis emelkedésére mutatott rá, melyek átlagban 2.7, majdnem háromszo­rosát teszik ki az 1913. évinek. Egyik legnagyobb teher az adó. — Ma már olyan csekély a for­galom, — mondotta, —- hogy nincs miből eltitkolni adózás szem­pontjából sem. Ma inkább olyan adócsalók vannak, akik üzleti és közéleti hírnevük fenntartása cél­jából fizetik régi nagy adójukat, virilisek maradnak, holott veszteség gel dolgoznak. (Szűnni nem akaró éljenzés és taps.) Hoffmann Mihály kerületi elnök a maga és az egész uj vezetőség nevében köszönetet mondott a bi­zalomért és egyúttal programmot is adott a kerület jövő működé­sére. Eszerint szorosabban kapcsolód­nak be a központ mozgalmaiba, igyekeznek növelni a kerület tábo­rát, időnkint oktató előadássoro­zatokat rendeznek, másrészt a he­lyi speciális kereskedelmi kérdések ben fognak élénk érdekképviseleti {evékenységet kifejteni (záróra, ka­marai tagválasztás felszólamlási bizottság hatékonyabb igénybevéte­le, Takarékosság és Unió, rossz­hiszemű vándoradósok elleni véde­kezés, stb.) A programmot a hallgatóság nagy tetszéssel és lelkesedéssel fo­gadta. Egységes gazdasági programmot! Nádor Jenő, az OMKE titkára tartotta meg ezután tapsokkal és zajos helyesléssel gyakran megsza­kított előadását. Rámutatott egy egységes, átfogó gazdasági kormányprogramm hiá­nyára és annak átkos következmé­nyeire. De rámutatott arra is, hogy néhány bajnak maguk a kereske­dők is részbeni előidézői és helye­sebb üzletpolitikával ha nem is le­het megszüntetni, de csökkenteni lehet a fizetési válságokat. Ily eszközök: a rezsitételek pontos is­merete és kalkulálása, az árslej ­derozás kiküszöbölése, szabott árak bevezetése. Végül a tisztes­ségtelen versenyre vonatkozó jog­gyakorlatot ismertette. Az élénk tetszéssel fogadott nagy hatású előadás után Feuer Miksa választmányi tag a Takarékosság és az Unió működése folytán elő­állott válságos helyzetét ismertette Ezek fennállása óta, — mondotta, a készpénzvevőt muzeumban mutogatják, mint a ritkaságot. A kerület intervencióját kéri ugy ebben, mint az egységes vasárnapi | záróra megteremtésének kérdésé­ben. Blau Lipót társelnök vette át itt az elnöki ést. Javítsák meg a környéki közlekedést. Hoffmann Mihály elnök a Nyír­egyháza—Nyírbátor—Mátészalka Csenger közötti vasútvonal mizé­rábilis menetrendjére és a Hajdu­dorog—Hajdúnánás felé vezető köves utak hiányára s az ezek által előállott mérhetetlen veszteségekre mutatott rá s javaslatokat terjesz­tett a közgyűlés elé az orvoslás kisürgetése ügyében. Dr. Balkányi Kálmán igazgató reflektált ugy Feuer Miksa fel­szólalására, mint Hoffmann Mi­hály javaslataira. dr. Tóth László megyei főjegy­ző rámutatott arra, hogy az útépí­tési kívánság jogos és teljesíteni is fogják. De sorrend tekintetében &zt a 1 8 szabolcsvármegyei községet illeti elsőbbség, amelyeknek egyetlen köves utja sincs más köz­ségek felé. A vármegye legna­gyobb jóindulatát és készségét tol­mácsolja. (Nagy taps és lelkes él­jenzés.) Blau Lipót társelnök meleghan­gú zárószavaival ért véget a mind­végig lelkes hangulatu közgyűlés, melyet az uj vezetőség társasebédje követett a Korona éttermében. Érdekes táncos verseny lesz a Nőegylet 28-1 sóstói estjén (A »Nyirvidék« tudósitójától.) ® Nem akadt egyetlen egy nyir § egyházi fiatalember, egyetlen egy nyíregyházi leány sem, akivel a Nőegylet sóstói táncos délutánjá­rót szólva azt ne mondták volna: az utolsó idei nagy táncosverse­nyen mi is részt veszünk! Minden táncostól ezt a feleletet kaptuk. Családok, táncos fiatalemberek, le­ányok, akik az iskola gondjaitól is mentesek lesznek már junius I 28-án, mind arról tárgyalnak, mi is lesz, hogy is lesz azon a sóstói estén. Mi most újságot mondunk. Nemcsak tánc lesz, hanem verseny is. A legszebb táncos pár kiválasz­tására indul meg a verseny és a legtöbb szavazatot kapónak jut az ajándék. Már most készülhetünk a versenyre. A táncos estén mind­össze egy pengő lesz a táncos jegy ára . KERT-MOZGÓ előadásokat 6 órakor a Városi Színházban, 9 órakor a Kert­Mozgóban tartjuk meg. Előadások kezdete vasárnap 3, 5, 7 órakor a teremben, 9 órakor a Kert-Mozgóban. Kedvezőtlen időben az összes elő. adásoka teremben lesznek megtartva MEGNYITÁS! ——• j EMILJANN1NGS ÍAz elsodort ember Egy bűnös éjszaka története 9 felv. Irta: Biró Lajos Rendezte: Victor Fleming Magyar szöveg; Siklósy Iván Főszereplók : A férfi .... Emil Jaanings Az asszony . . B3lle Beneth A gye'mefc" . . Donald Keith Az alkalom leánya Pbilis Haver ROD LA ROQUE A GÓLYA j Kedves tör'énet a Yaiei egyetemen j 8 felvonasban Előadásainkai saját zenekarunk kiséri. Következő műsorunk : Carlo Aldini £ Felfordult világ Syd Chaplin ( lA póruljárt hozományvadász! Százakramenő közönség tapsolt a katholikus giamáiifim nagy feltűnés! keltő torna­ünnepségén Szombaton délután, napfényes időben, sok száz főnyi közönség jelenlétében zajlott ie a nyíregy­házi kir. kath. gimnázium torna­ünnepsége, amelyen a megfelelő tornaterem nélkül szűkölködő in­tézet^ olyan testnevelési ered­ményt mutatott fel, amilyenhez hasonlót keveset láttunk. Sietünk az elismerés legőszintébb sza­vaival Petraskó László tanárhoz, aki a sportszeretet minden erőt megfeszítő lelkesedésével érte el iskolájában a testnevelés legszebb eredményeit. Már a felvonulás nagyszerű képe megragadta a lel­keket, csodálatot keltő fegyelme­zettség, kiváló egyéni és csapat magatartás nyilatkozott meg az esztétikai szempontból is megható felvonulásban, amikor 217 fehér­ruhás ifjú sorakozott fel és csopor­tosult játékos könnyedséggel, ka­katonásan, vezényszó nélkül az induló ütemeire. Hát még a sza­badgyakorlatok! Lélekemelő kép volt. Minden vezényszó, előmutatás, intéz nél­kül a mozgás emlékezetre, ritmus­érzékre támaszkodva tökéletesen összhangzatos mozdulatsorozattal, tiszta ritmussal hatottak az abszo­lút precizitással előadott szabad­gyakorlatok, amelyek után felhar­sogott a megérdemelt, lelkes taps. A szabadgyakorlatok után meg­kezdődtek a mindvégig nagy fi­gyelemmel kisért, nagyszerű telje­sítményt produkált szergyakorla­tok és atlétikai versenyek, ame­lyeknek erő és ügyességmértéke, esztétikája a legmagasabb nivón állt. A versenyek lezajlása után Néveri János igazgató nevében Bogdán tanár mondott gyújtó ha­tású beszédet, amelyben utalt a testi erőt esztétikusan fejlesztő klasszikus görög világra és a kato­likus gimnázium ifjúságát megér­demelten hasonlította a pentat­lonok ifjúságához. A verseny az érmek kiosztásá­val ért véget. Az érmeket Petras­kó László tanár osztotta ki. A sportkör elnöke és Kerékgyártó János atléta egy-egy szép szobrot is kaptak. Az érmek kiosztása után az ünnepség, amely a Hi­szekegy hangjaival kezdődött, a Himnusszal ért véget. A versenyek eredményei a kö- | vetkezők' : 100 m .síkfutás: 1. Papp L. VII. o. 12.6 mp. 2. Bogara VII. és 3. Mezei M. VII. o .t. 100 m .síkfutás (1913—14- kor­oszt.): 1. Valenta P. V. o. t. 13.6 mp. 2. ifj. Tóth F. és 3. Sorosi VI. o. t. 80 m. síkfutás (1915—16. kor­oszt.) 1. Valenta L. III. o. t. 10.6 mp. 2. Mészáros L. IV. és 3. Sza­bó Sándor III. o. t. , 60 m .síkfutás (1917—19.) kor­oszt.): 1. Mozga Z. II. o. t. 10.6 mp. 3. Ruba P. II. és 3. Heringh F. II. o .t. 4X100-as staféta: idő 48.6 mp. 1. a VII. o. csapata: (Mezei, Res­kó, Papp, Bogara). 2. a VI. o. csa­pata: (Takács, Kapitánovics, Tóth L., Kovács T.) 8X50-es staféta: 1. a IV. o. csa pata: (Gartner, Czimbolinecz, He­ring, Mészáros, Tóth J. Balogh I., Tóth Pál, Zsenyuk.) 2. a III. o. csapata: (Pálosi, Szabó, Fülöp, Kollár, Szupai, Sopossi, Lövei, Makkai). Gerelydobás: 1. Oláh E. V. o. 36.56 m. 2. Molnár Gy. VIII. o. 28.23 m. és 3. Négyesi Miklós V. o. 34.7^ m. Diszkoszvetés: 1. Kerékjártó J. VIII. o. 29.28 m. 2. Molnár Gy. VIII. o. 28.23 m. és 3. Bogara Jenő VII. o. 27.17 m. Rudugrás: 1. Kerékjártó J. VIII'. o. 280 cm. 2. és 3. holtver­senyben Bogara J. VII. és Pá­losi III. o. t. A nagyok díjazott nyujtócsapa­ta: Kerékjártó, Héri, Papp, Si­mon, Takács, Tartaly. A kicsik díjazott nyujtócsapata: Dorner, Szabó, Turóczy, Fazekas, Móricz, Szűcs. A nagyok díjazott korlátcsa­pata: Kerékjártó, Bogara, Farkas, Kotránc, Takács, Oláh. A kicsik díjazott korlát csapata: Pálosi ,Dorner, Szabó, Turóczy, Ehinger, Szűcs, Oláh.

Next

/
Oldalképek
Tartalom