Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 99-121. szám)

1929-05-09 / 105. szám

2 J/YÍRYIDEK. 1929. május 9.' Székházavatás Ha valamikor érezhető volt szüksége a társadalmi foglalkozás­körök tagjainak együttmunkálásá­ra, ugy bátran mondhatjuk, hogy nálunk ez az idő ma igazán elér­kezett. Csonkított volta mellett Hazánknak, és a gazdasági hábo­rúnak kellős közepén élve és ezt a háborút ellenünk a legkíméletle­nebbül lefolytató népek között a nyomorúságnak, a munkanélküli­ségnek keserveit szenvedve, lehe­tetlen, hogy szüksége ^e jelentkez­nék a javítani akarásra törekvés­nek, ahol a gondolatok kicserélése, a teendők megbeszélése, a nélkü­lözhetetlen haladás a szellemi té­ren, otthont találjon. Amióta a nyíregyházai iparos­ság régi székházát Nyíregyháza városának, polgári fiúiskolái célra eladta, az a törekvés, hogy az ipa­rosság magának otthont teremt­sen, állandóan élt. A szerencsétlen háborúnak mindent felemésztő mo lochja elvitte az iparosságnak a hadikölcsönbe fektetett egész va­gyonát. Élt a vágy szüntelen, hogy otthont szerezzen az iparosság, de az ország szerencsétlen pénzügyi helyzete következtében a fizető­eszköz-infláció folyvást elpusztí­totta azokat az összegeket, ame­lyeket az iparosság gyűjtött. Huray János kezdeményezésére, más' oldalról is támogatottan, meg­indult az iparosság szervezkedése, hogy a már tarthatatlan állapoto­kon változtasson. Megalakult a Keresztény Iparosok Országos Szö vétségé és illetve ennek kebelé­ben a nyíregyházai csoport, amely rövid idő alatt hatalmasan izmoso­dott, nagy tábort gyűjtött és erős szervezetté alakult. Szinte követelőleg jelentkezett szüksége az otthon megteremtésé­nek, mert hiszen a sok száz tag­nak találkozóhelye nem volt és más egyesületek szívességére tá­maszkodva folytathatta a szövet­ség helyi csoportja működését. Is­kolákat kellett igénybe venni, hogy a nagyértékü és hazafias keresz­tény szellemű előadásokat meg­tarthassa a szövetség, de ezeknek az iskoláknak termei is mind szű­kebbnek bizonyultak az érdeklő­dőknek nagy tömegei befogadá­sára. Mi sem volt könnyebb, mint el­határozi a székház megszerzését, és ezt az elhatározást azután, fér­fias akaraterővel tett követte. Ma már megvan a KIOSZ szék­háza, olyan keretek között és for­mában, aminőnél jobbat, a mai gazdasági viszonyok között és az iparosság mai helyzetében kívánni nem lehet. Tágas helyiségek, üde tisztaság, jó világítás, szép és bő­séges berendezés, a társasjátékok­nak megtartásához szükséges esz­közök, a kellemes otthonnak min­den kelléke rendelkezésre áll, hogy az iparosság a napi fáradalmak után elvonulva a saját körébe, ele­get tehessen kulturigényei kielé­gítésének és emellett az egymással érintkezés, a kari összetartozan­dóság ápolása, a gazdasági hely­zet megvitatása, szakkérdéseknek feltárása és megbeszélése és ezek­kel egyező kívánalmak kielégitésé­Megvan a székház, amely szere­tettel fogadja magába mindazokat, akik szeretettel közelednek feléje és akik ennek a szeretetnek ápolá­sára nemcsak szivük és lelkük, ha­nem keresztény hazafias érzésük­kel is közremunkálkodni kívánnak. Szives szeretettel várja ez az ott­hon mindazokat is, akik az iparos­ság körében ugy érzik, hogy en­nek a csonka-hazának ízig-vérig magyar munkásai között szívesen tartózkodnak, akik tudják, hogy abban az otthonban nem lakozha­tik más, mint a keresztényi sze­retetnek üde virága, hogy felfris­sítse a szivét, a lelkét, vérét és életereje minden lüktetését, a ma­gyar iparnak és annak gyakorlói iránt érezhető őszinte megbecsü­lésnek, a magyar iparosság iránt mindenkiben elmaradhatatlan sze­retetnek. Lehet-e ez másként ? Szabad-e hogy ne igy legyen? Hiszen ma mindannyiunknak a legnagyobb szeretettel kellene fel­karolnunk a magyar munkás ipa­rost, aki egész életét áldozza arra, a munkára, hogy itt, a holt anyag­ból, hasznos eszközöket, tárgya­kat, ruházati, élelmezési cikkeket és otthonokat teremtsen. Mert hi­szen minden magyar iparosnak ve­leszületett legfőbb törekvése az, hogy itt, ebben a hazában termelje ki azokat a javakat, amelyeket egyébként idegenből kellene hoz­nunk. Minden magyar iparos éle­tével és vérével azé a hazáé, aki teljes fegyverzettel küzd és harcol az idegen ellen, amely idegen, le­gyen az áru, vagy legyen az bármi, a mai gazdasági háborúban csak a mi elpusztításunkra működik közre! Díszközgyűlésen avatja fel há­zát a nyíregyházai iparosságnak, azoknak díszes tábora, akik sze­retettel karolják fel a nyíregyhá­zai iparosságot és akik az ország fővárosából, más vidékeiről, me­gyénkből és városunkbői ott meg­jelennek. Lelkes, szives szeretetet hoznak cserébe azért a lelkesedé­sért és szives szeretetért, amelyet az otthonba tömörült iparosság ápol. Legyünk ott mindannyian, mu­tassuk meg, hogy ezt a nyiregy­zai iparosságot megbecsüljük és szeretjük! (P. J.) fflikecz István alispán a hős! halottakról Megjelent a szabolcsi hősi halottak névjegyzéke (A »Nyírvidék« tudósítójától.) A Jóba nyomdában most került ki a sajtó alól a szabolcsi hősök névjegyzékét községenként feltün­tető ízlésesen kiállított könyv. A négyszázötvenhat oldalra terjedő könyv címlapján a vármegye cí­mere. A névsort megelőzően Kis­faludi Stróbl Zsigmond remekmű­vének, a Nyíregyházán felállított hősök szobrának fényképmása lát­ható. A dadai alsó járás községei­nek együttesen 1037 hősi halottja van. Buj "községben 20, Büdszent­mihályon 234, Csobajon 24, Pol­gáron 259, Prügy hősi halottainak száma 37, Taktakenézé 17, Tisza­büdé 57, Tiszadada 61, Tisza­eszlár 81 hősi halottal szerepel, Tiszaladány 44, Tiszalök 84, Tisza­tardos 20 hősi halottat sirat. A dadai felsőjárás halottainak száma 694. Balsán 36, Bujon 56, Gáván 84, Ibrányon 77, Kenézlőn 36, Paszabon 38, Rakamazon 114, Szabolcs községben 15, Timuron 19, Tiszabercelen 43, Tiszanagyfa­lun 61, Vencsellőn 62, Vissen 39, Zalkodon 15 hősi halott van. A kisvárdai járásban összesen 618 a hősi halottak száma. Ezek közül Ajak 25, Anarcs 22, Domb­rád 132, Döge 47, Fényeslittke 28, Gyulaháza 22, Jéke 13, Kékese 20, Kisvárda 78, Komoró 13, Nyírká­rász 15, Nyírtass 48, Pátroha 46, Rétközberens 8, Szaloncsbáka 29, Szabolcsveresmart 17, Pap 21, Ti­szakanyár 34, hősi halottal van képviselve. A ligetaljai járás 377 halottat szerepel a névsorban. Közülük Nyír ábrány 73, Nyiracsád 25, Nyir­adony 48, Nyirbéltek 31, Nyirgel­se 28, Nyirlugos 102, Nyirmar­tonfalva 40, Nyirmihálydi 30 ha­lottat áldozott a világháború vi­harában. A nagykállői járás hősi halottai­DOUGLRS FAIRBANKS legnagyobb világattrakciója BAGDADI TOLVAJ Csak pénteken 1 napi£ na Apollóban. POLLO Csütörtökön Szerdán OLGA CSEHOVA és PAUL WEGENER A HADIFOGOLY FÉRJ (A FELESLEGES EMBER) Drámai történet napjainkból 9 felv. BETTY BALFOUR ÜZ EZRED LEÁNYA Mulatságos kaszárnyai történet 9 felvonásban Pénteken csak 1 napig 1 DOUGLAS FAIRBANKS SS? A BAGDADI TOLTAJ Misztikus keleti történet 12 felvonásban ANNA MAY WQNQ a női főszerepbe n Előadások kezdete; 5, 7 és 9 órakor nak száma 881. Balkány 130. Biri 31, Bököny 88, Érpatak 45, Gesz­teréd 39, Kállósemjén 28, Kiskálló 12, Nagykálló 145, Napkor 48, Sza­koly 33. Ujfehértó 281 halottal szerepel. A nyirbaktai járás 500 hősi ha­lottat adott. Apagy 32, Besenyőd 19, Laskod 23, Levelek 21, Ló­rántháza 13, Magy 13, Nyirbakta 21, Nyiribrony 15, Nyirjákó 17, Nyírkércs 14, Nyirmada 65, Öfe­hértó 69, ör 18, Petneháza 24, Pusztabocs 25, Ramocsaháza 27, Rohod 37, Vaja 47, halottal sze­repel a névjegyzékben. A nyírbátori járásban 398 a hősi halottak száma. Ezek közül En­csencs 35, Kisléta 23, Máriapócs 18, Nyírbátor 170, Nyírbogát 32, Nyirgyulaj 39, Nyírpilis 11, Piricse 22, Pócspetri 48, halottal szerepel. A nyirbogdányi járásban 726 a hősi halottak száma. Az egyes köz­ségek között igy oszlik meg ez a szám: Berkesz 14, Beszterec 19, Demecser 42, Gégény 26, Kék 45, Kemecse 92, Kótaj 87, Nagyhalász 123, Nyirbogdány 13, Nyirpazony 45, Nyírszőlős 30, Nyírtét 11, Nyír tura 22, Oros 74, Sényő 22, Szé­kely 18, Tiszarád 10, Vasmegyer 27 hősi halottal szerepel. Nyíregyháza város hősi halottai­nak száma 920. A tiszai járás hősi halottainak száma 434, Benk 13, Eperjeske 25, Gemzse 13, Gyüre 20, Kis­varsány 10, Kopocsapáti 29, Lö­vőpetri 10, Mándok 55, Mezőla­dány 20, Nagyvarsány 12, Nyírlövő 15, Révaranyos 25, Ti­szabezdéd 37, Tiszamogyorós 11, Tiszaszentmárton 27, Tornyospálca 50, Tuzsér 29, Újkenéz 19, Zsurk 18 halottal szerepel. Csonka Ung és csonka Bereg vármegye adatai: Győröcske 3, Kislónya 19, Mátyus 9, Nagylónya 34, Tiszakerecseny 28, Záhony 30 Aősi halottal szerepel. Magyar szemek hullatnak köny­nyet.... A hősi halottakat feltüntető im­pozáns könyv elé Mikecz István alispán a következő előszót irta: Szabolcsvármegye közigazgatá­sának állapotára vonatkozó idő­szaki alispáni jelentés kapcsán az összes törvényhatósági bizottsági tagoknak megküldöttem azt a ter­jedelmes könyvet, mely 6702 sza­bolcsi hősnek tartalmazza a nevét, kik Magyarország becsületéért és annak ezer éves határai védelmé­ben vagyont, jólétet, kényelmet, boldogságot, vért és életet áldoz­tak. Ennek a halálmezőkre imád­ságos lélekkel, nótaszóval ment 6702 szabolcsi apának, hitvestárs­párnak urnában elhelyezett nevét zárja kebelébe az a csodálatos re­mekmű, a Szabolcsi Hősök Szobra melyet Nyíregyháza városában, a vármegyei székház előtti térségen Szabolcsvármegye községei és Nyir egyháza város emeltek a szabolcsi hősök emlékének s amelyet 1928. évi október hó 21-én leplezett le ünnepélyes keretek között Magyar ország Kormányzója, az ország szá­mos előkelősége jelenlétében. Ez a művészi alkotás nem a halál dia­dal jelvénye, de az önfeláldozó ha­zaszeretet oltára, mely felett ott ég, ott izzik, ott lángol 'messze időkbe bevilágító fénnyel a nagy­nevű ősök késő unokáinak lelkese­dése. Ez a remekmű nem a külön­böző harctereken, jeltelen sirban nyugvó hamvak jelölője, hanem az önfeláldozás tanítója s hirdetője annak, hogy dicsőült hőseink em­léke élni fog, mig a nyírségi ho­mokon, a Tisza mentén magyarul dobog a szív s magyarul csendül a

Next

/
Oldalképek
Tartalom