Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 99-121. szám)

1929-05-17 / 111. szám

8 JSÍYÍRYIDÉK. 1929. május 17. Aláírták a magyar-litván keres­^ kedelmi szerződést Valkó Lajos külügyminiszter és Litvánia követe ma délben irták alá a két állam között megkötött kereskedelmi szerződésre vonat­kozó okmányokat. A szerződés 5 nap múlva lép életbe s érvényben marad mindaddig, mig valamelyik szerződő fél fel nem bontja. — Felmondási határidő 3 hónap. A szerződés a legnagyobb kedvezmé­nyek megadásával köttetett. Köz- és önveszélyes őrült az or­vos támadója Szegedről jelentik: Szegő Imre magántisztviselő március elején inzultálta Szlavik Péter dr. Társa­dalombiztosító orvost, mert nem utalta szanatóriumba. Utána düh­rohamot kapott. A rendőrségre ki­sérték, majd az államfogházba vitték. Itt kitört rajta az elme­baj és az elmeklinikán megálla­pították, hogy köz és önveszélyes őrült. Most megszüntették ellene az eljárást. • Gépfegyveres útonállók fosztogatnak Romániában Bukarestből jelentik : A kisenevi országúton jól felfegyverzett rab Ióbanda sorra fosztogatta az arra haladó automobilok utasait, majd a gépeket összetörték, hogy a merényletről ne adhassanak hirt rövid időn belül. A csendőrség a környező falvak parasztságának bevonásával üldözőbe vette az útonállókat, akiket egy erdő szé­lén sikerült is utolérni. Itt azon­ban kellemetlen meglepetés várt a csendőrökre. A banditák rajvo­nalba fejlődve gépfegyvertüzzel fogadták a csendőröket, akik közül a parancsnok súlyos sebet kapott s egy csendőr, valamint két pa­raszt elesett. A rablók ezután a gépfegyvertüz védelme alatt meg­szöktek. Az időjárás A Meteorológiai Intézet jelenti. Hazánkban az utolsó 24 óra alatt is több helyütt volt zivataros eső, amelyből az Alföldre is jutott. A hőmérséklet a normálisnál maga­sabb volt mindenütt^ Budapesten ma délben a hőmérséklet 24 C. fok volt. Időprognózis: Zivataros esők várhatók némi hősülyedés­sel. Nyíregyházán május 1 5-én, szer­dán este 9 óráig a hőmérséklet maximuma 27.7 C. fek, minimuma 15 C. fok volt. Csapadék 0.5 mm. Italmérések részére szükséges 502—922. népjóléti miniszteri rendelet az egészségügyi és tisztasági rendszabályokról már kapható a Jóba-nyomdában, Nyíregyházán, Széchenyi-út 9. sz. LEGÚJABB DIVATLAPOK AZ UJSÁGBOLTBAN Elitéltek egy »költőt« Szegedről jelentik: Palosovszky Ödön ellen az ügyészség házasság intézménye elleni izgatás, szemé­remsértés ,osztályellenes izgatás, istenkáromlás, államellenes izga­tás cimén vádat emelt az ügyész­ség. A törvényszék felmentette Palosovszkyt. Az indokolás szerint versei értelmetlenek, de izgatás nincs bennük. A Tábla 100 pen­gő pénzbüntetésre Ítélte, de a bün­tetést felfüggesztette. A csehek két németet tartóz­tattak le kémkedés gyannja miatt Berlinbó'l jelentik: A „Tag" értesülése szerint három bautzehi német embert, akik Csehszlo­vákiába kirándultak, a csehek kémkedés gyanúja miatt letar­tóztattak. AGFA, KODAK fényképezöpepek előnyős részletfizetésre. Filmek, lemezek, másoló­papírok, vegyszerek kaphatók a Központi Drogériában Nyíregyháza, Zrinyi Ilon-u, 7. Telefon 237. Vidéki megrendelések aznap továbftttatnak. 1951—5Qj Bejáró szobalányt, esetleg bennlakót, ki kefélni tud, felveszek. Kossuth-utca 18. 3010 Független, becsületes asszonyt házimunkára azon­nal fölveszek. Bujtos-utca 5. Jobb mindenes leány azonnal feivetetik. Sóstói­út 27. 301* Kérem azon urat, ki hét­főn délután a posta előtt levő 2323. számú Diamant gyártmányú kerékpáromat tévedésből elvitte, hogy azt Véső-utca 1. sz. alá hozza vissza. 3012 Eladó üzlethelyiség junius 1 töl Rákóczi-utca 24. sz. alatt, esetleg 1 lakószobával. Jelenleg trafik. Jogfolyto­nosság szerezhető. Érte­kezni ugyanott, 3015—3 Sajáttermésü bor és szá. raz akác szerszámfa eladó. Ujkisteleki szőlő 24. szám. Diczházy Barnabás. 3016 Stráfkocsi jókarban levő eladó Vay Adám-u. 41. sz. 30l7 14—15 éves ügyes leányt kifotólánynak keresek. Cim az Ujságboltban. 3 Özvegy úrinő tisztességes idősebb arileányt, vagy asszonyt és egy kisleányt is keres, kik a háztartásban mindent dolgoznak. Luther­tér 11. sz. 6084 Egy jómunkás fodráéi­segédet felveszek allandó alkalmazásra. Bethlen-utca 25 szám. 6090 Modern utcai szoba a központban bútorral, vagy bútor nélkül azonnal kiadó. Cim az Ujságboltban. 6087-2 Felrobbant egy hűtőtorony: 3 ha­lott Santanderből jelentik : Orio bá­nyatelepéh robbanás történt. A ko­hó hűtőtornya robbant fel és rá­dőlt az egyik munkásbarakra, amelyben 18 munkás tartózkodott. A szerencsétlen emberek az abla­kokon próbáltak menekülni, de csak nyolcnak sikerült, a többiek Dent pusztultak .Három munkás szénné égett, 5 sebesült állapota életveszélyes. Baldwin a leszerelésről Londonból jelentik: Baldwin angol miniszterelnök Cardiffben választási beszédet mondott és kijelentette, hogy Anglia halad előre leginkább a leszerelésben, de ez igy nem mehet, a többi államoknak is ezt kell tenniök. A béke megóvására mindent meg kell tenni. TŐZSDE A pengő Zürichben nyitáskor zárlatkor 90.515 volt. Valuták: Angol font 27.75 — 90 Cseh kbrona 16.91—99 Dinár 9.99 0.05 Dollár 572.70—574.70 Frank 22.35 — 55 Leu 3-375—415 Lira 29.90—30.15 Márka 136,00—50 Osztrák korona 80.375- 725 Svájci frank 110 20—60 1 erménypiac: Buza 78 kg. 24 30—60 » 80 » 24 85—25.05 Rozs 20 40 — 50 Határidősök: Buza májusi zárlat 23.38—40 Októberi zarlat 25.16 — 17 1930. márpiusi z rlat 26.93—94­Rozs májusi zárlat 19.90—95 Októberi zarlat 21.99—22.00 1930, márciusi zárlat 23.44—46­Tengeri májusi zarlat 26.05—06 Tengeri juliusi zárlat 26 73—47 Nyíregyháza r. t. varos adóhivatalától. 7380-1929. adó sz. Hirdetmény. A földbirtok helyesebb megoszlását szabályozó törvények alapján meg' váltolt ingatlanokért járó kártala­nítás tárgyában. Az 1300—1929. M. E. számú rendelet 1. §-ának 1. bekezdése érteimében a földbirtok helye­sebb megoszlását szabályozó törvények alapján megváltolt ingat­lanokért — a házhelyek kivéte­lével — járó kártalanítás szem­pontjából a megváltást szenvedő és a tőle megváltott ingatlanból földhözjutottak közötte jogviszony teljesen megszűnt. Ennek folytán a megváltást szenvedő a földhöz jutottól most már fizetést sem nem követelhet, sem el nem fo­gadhat, mert a földhöz jutott tartozásait ezentúl a földbirtok­rendezés pénzügyi lebonyolítá­sára alakult szövetkezet javára a városi adóhivatalnál köteles meg­fizetni. , Felhivja tehát alulírott városi adóhivatal az érdekelt földhöz­jutottakat, hogy azt az összeget (haszonbér, vételárrészlet), ame­lyet az eddig érvényes megálla­pítások, vagy Ítéletek alapján fizetni kötelesek voltak, saját érdekükben fizessék be a városi adóhivatal pénztárába, nehogy az évi törlesztés megállapításának elhúzódása következtében az év végén fizetési nehézségeik legye­nek, aminek esetleg súlyos követ­kezményei (a főidből kimozditás) lehetnek. Számfejtés a városi adóhivatal 41. számú szobájában eszkö­zöltetik. Nyíregyháza, 1929. május 11. VÁROSI ADÓHIVATAL. 3008—3 — Ügyvédebnek, irodáknak nél­külözhetetlen az uj »Utmutató Bé­lyeg és Illetékügyekben. Szerkesz­tette dr. Pongrácz Jenő, kapható az Ujságboltban, ára 2 pengő. APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: 10 szóig 80 fillér, mindaa további sió d*fillér. Hirdetések ntám érdek­lődésre csak válaszbélyeg beküldése mellett válaszolunk. ..Cim a kiadóhivatalban" jdzésfi hirdetésekre csak a hirdetésen feltűntetett szám Demoodási esetén adhatunk felvilágosítást. Ugy az aoré, mint a nagy Mrdetések dija a feladáskor fizetendő Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetés dija. A lap Bsegjeia­né*i napján kftzleodő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjük feladói. Két szoba, me'lékhelyi­ségekkel junius—julius hó­napokra kiadó, ugyanott világos hálószoba, három­ajtós fehér szekrény, villany lámpák, ülőkád elköltözés miatt eladó. Nádor-utca 16. 6085 Szerény igényű közép" iskolát végzett nő bármi­lyen alkalmazast keres azonnalra óvadékkal. Cim az Ujságboltban. 6060—1 Kerti bor eledó 2b literes tételekben. 1 liter 70 fillér. Debreczeni-ntca 23. szám. 6086 500 pengő óvadékkal és kitűnő bizonyítványokkal irodaaltiszti, raktárnoki, vagy bármely hasonló bi­zalmi állast keresek. Gimet , Megbízható" jeligére az Ujságboltba kérek. 6083 Jól főző szakácsnőt azon­nali belépésre keresek. Laezkóczky vendéglős, Bes­senyei-tér 9. ?018—3 bútorozott szoba egy, vagy két ur részére kiadó. Csipke ucca 19. sz. 2 Debreczeni-ntca 31. sz. ház üzlettel eladó, vagy kiadó, május 1-én elfog­lalható. Értekezni Nyirfa-n. 45. Ugyanott egy Ford-autó eladó. 2610—13 Különbejáratu szép bnto­rozott szoba úriembernek azonnal kiadó. Bethlen-utca 54. J678-6 Háztelkek eladók: Bocskai-utca végén a sorom­pónál sarok telkek üzleti célra kiválóan alkalmasak, ki előbb vesz, módjában van válogatni. Csatári iro­da Szarvas-utca I. 2965 3 Főtéren különbejáratu bú­torozott szoba, fürdőszoba használattal azonnal kiadó. Értekezni Rótbschild divat­üzlet. 2977—3 Egy jobb fiatal leány kiszolgáló leányi állást vál­lalna, ki kézimunkához is ért. Cim a kiadóban. 2997—3 Ujságkézbesitő asszonyok azonnal fölvétetnek az Uj­ságbeltban. 1 Elídó forgalmas helyen három pzobás es két szouás szuíerénnel épült sarokház. Cim a kiadóban. 2328 ? Bérszántást vállalok Ford­son traktorral. Jakab, Nyír­pazony. 3006 Oroson egy kétszoba, konyha, előszobából álló lakás kiadó. Bővebbet Pika Miklósnénál Oroson. 3001-3 Bor 25 literenként kap­ható, 60 fillér literje, Deák Ferenc utca 74. 2998 2 Különbejáratu bútorozott sióba azonnal kiadó. — Ugyanolt különböző bnto­rok eladók. Színház ucca 19. 2999 Kisvárdán két olajütő malomberendezés eladó He­tes Béla Kisvárda, Vőrös­marthy u. 3003 2 Dr. Lakatos Imre tulaj­donát képezi Eg; ház-utca 1. számú ház eladó. Érte­kezni lehet Lakatos Viktorral Széchenyi-út 25. 2980-1 Különbejáratu szoba bútor nélkül, esetleg bútorral és koszttal kiadó. Vay Adám­utca 7. J8Í0-? A Himes-utcai Nádasy­féle ház nagy telekkel azon­nal eladó. Értekezni lthet ugyanott. 1 Egy szegény tanuló a Deák Ferenc utca és a pályaudvar közötti útvona­lon elvesztett egy lüszter mellényt, tisztesseges meg­találó adja a pályaudvari borbélyhoz. 3004 Megnyílt 1 Megnyílt I Gyémánt Regina női kalap terme Jókai-ntca 5. sz. Kész kalapok jutányos áron kaphatók. Kérem a n. é. közönség pártfogását. Utcai kétágyas bútorozott szoba 2—3 urnák esetleg fiatal párnak o'csón kiadó. Serház utca 21. Nyomatott jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán. «

Next

/
Oldalképek
Tartalom