Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 99-121. szám)

1929-05-17 / 111. szám

Rövidhir ck. — A Bécsben letartóztatott nyolc magyarországi kommunista agitátor kilétét sikerült a rend­őrségnek megállapítani, de nevei­ket a vizsgálat érdekében egyelő­re titokban tartják. Az őrizetben lévő kommunisták futárszolgálatot teljesítettek Budapest és Bécs il­letőleg Moszkva között. — Kalkuttában a mult héten százhetvenhárom ember halt meg kolerában, megelőző héten pedig százötvenkilenc volt a halálesetek száma. — Tegnap délelőtt Strassburg­ban sinjavitás közben az olvasztás­hoz használt készülék benzintar­tálya felrobbant, az égő benzin ráfröccsent a munkásokra és öt járókelő ruháját is meggyújtotta. Hét súlyosan seebsültet, öt mun­kást és két járókelőt a kórházba kellett szállítani. — A Gráf Zeppelinnek tegnap kellett volna uj amerikai útjára indulni. Franciaország azonban ér­tesítette Eckenert, hogy a Zeppe­lint csak reggel 7—9 óra között engedi át francia terület fölött. Erre az indulást ma reggel 6 órá­ra halasztották. — Szász Elek volt rendőrkapi­tány háromévi és négyhónapi fegy­házbüntetését a tábla két évi és hathónapi történre csökkentette. — Miután Szász Elek büntetésének nagyrészét a vizsgálati fogsággal kitöltötte Simon Balázs a tábla tanácselnöke elrendelte azonnali szabadlábVahelyezését. — Hindenburg német birodalmi elnök a Vöröskereszt elsőosztá­lyu rendjelével tüntette ki Christea Miron román metropolita-patriar­kát, a régenstanács tagját. — Mannheimban Fehr Albin 37 éves villamoskalauz kedden este kertjében fejszével agyonverte két és fél éyes kisfiát, azután felesé­gét valami ürüggyel elküldte ha­zulról és nyolc éves fiát is súlyo­san megsebesítette. Tettének okát még nem sikerült kideríteni. — Katona Józsefné deszki asz­szony urának revolverét tisztogat­ta. Közben a fegyver elsült és a golyó az asszony fejébe fúródott. Állapota életveszélyes. — Zalesky lengyel külügymi­niszter pünkösdhétfőn érkezik Bu­dapestre. — Gazdag Pál 36 éves gépész­mérnök tegnap délután az újpesti hídon átbujt a vaskorláton és nagy lendülettel a Dunába vetette ma­gát. Kressz Géza 30 esztendős portás utána ugrott és kimentette a fuldokló mérnököt. — Csütörtökön is kint maradt a magyar irodalom nyolcvan sát­ra Budapest utcáin. hajdúszoboszlói gyógyfürdőbe menők részére lakást közvetít Szabó Gjflla lakásközvetitő irodája és bérautó válla­lata Hajdúszoboszlón. — Telefon : 30. 8Z. 2987-2 J^YÍRYIPBK. A katonazenekar ma este hangversenyezik a kioszkban Megírtuk tegnapi számunkban, hogy a nyíregyházi 12. honvédgya­logezred zenekara Kiss János kar­mester vezetése alatt ma csütörtö­kön este 9 órakor nagy hangver­senyt rendez a Károlyi-téri kioszk­ban. Tegnap leközöltük a hangver­seny műsorát is, amely nívós és élvezetes. Nyíregyházának Qsak néhány év óta- van katonazenekara, de ezalatt a néhány év alatt zenekar és kö­zönség valósággal összenőtt. Ma már nincs mulatság, ünnepély, fel­vonulás, szórakozás a katonazene­kar játéka nélkül. A müveit kö­zönségnek szórakoztató, a zeneileg kevésbé képzettekre pedig nevelő hatása van a katonazenekar hang­versenyeinek. A kioszk Nyíregyházának nyári szórakozóhelye, ahol az uri kö­zönség főleg esténkint üdül és mu­lat. Ma este a katonazenekar hang­jai mellett szórakozik majd a kioszk közönsége, amellett a ze­nekaré mellett, amelynek működé­sét mindnyájunknak meg kell be­csülnünk és minden erőnkből tá­mogatnunk kell. 2905—2 Orvosi rendelőnek esetleg üzlethelyiségeknek alkalmas azonnal beköltözhető helyi­ségeket Rákóczi út 8. szám alatti házban (Kis tér sarok) eladok, esetleg bérbeadók, Felvilágosítást délután t—3 óra között Körte-fltea 7. szám alatt adok. SPORT A pünkösdi tenniszverseny Nyíregyháza sportszerető közön­sége megszokta már, hogy aTen­nisz Club minden esztendőben olyan országos méretű versenyt rendez ,amelyhez hasonló szépségű és eredményű matchekre csak a budapesti nagyigényű publikum van felkészülve, az idén sem ma­radt adós városunk e kitűnő sport­egyesülete s mint az a kibontako­zó méretekből most már biztos­nak látszik, olyan sporteseményt tartogat részünkre a pünkösdi verseny, amelyhez egyik esztendő eredményét sem lehet hasonlítani. Holnapután, május 18-án kezdő­dik meg a Nyiregyházi Lawn Tennisz Club nemzetközi tennisz­versenye s jó idő esetén három­négy nap alatt be is fejeződik. — Máig is igen sok külföldi, fővá­rosi •és vidéki nevezés futott be, de az általános szokás szerint a nevezések legnagyobb része a sorsolás napjára, 17-ére várható. A versenyeket idén is az erdei tenniszpályák pompás vörös-salak groundján tartja meg a Club. A mi most lombosodó gyönyörű tölgyerdőnk pár napra világfürdői milieut nyer ezzel a versennyel, mert a sportrajongókon kivül egy­egy ilyen nemzetközi tenniszver­senyen felvonulnak a születési és pénzarisztokrácia képviselői épp ugy, mint a nyári divatrevue be­mutatói. Külön szenzációja a ver­senynek, hogy Miss Európa,, a gyönyörű Simon Böske minden va­lószínűség szerint mint versenyző jelenik meg a center-courton s itt mutatja be először nyilvánosan azt ^ versenyformát, amit nagy­nevű mesterétől, Göncz Lajostól az idei szezonban elsajátított. — Vele együtt várja a verseny tren­dező club Gönczné Baitrock Icát és Baumgartner Magdát, a tavalyi nyiregyházi verseny női egyes győz tesét, Schrédernét, Ausztria baj­noknőjét s a férfigárda legkivá­lóbb preprezentánsait. A verseny első napjáról pün­kösdi számunkban, a végső ered­ményekről pedig ünnep utáni első számunkban fogunk részletesen be­számolni. tekintettel arra, hogy ünnepek alatt nem jelenünk meg, a club vezetősége ugy a sorrake­rülő matchek kiírását, mint a napi eredményeket a'\ Korona­szálló portájánál teszi közhírré. Caerépkélyh«k minden színben és na*ysáfban olc*J árban és kedvezményes fizetési Teltételek mellett kaphatók. Átrakásokat, javítást és tisztítást vállalok vidékei Is. Mjrireevházán, Kótaji­utca 48. szám. ZAJÁCZ ENDRE KÁLYHÁS 3ei3—1 Az Országos Mezőgazdasági Kamara nagy népies lovas­versenyt rendez Budapesten Az Országos Mezőgazdasági Ka­mara az Országos Testnevelési Ta­náccsal együttesen május 28-án június 2-ikáig Budapesten orszá­gos népies magyar lovasversenyt rendez. A tervezett lovasnapok prog­rammja a következő: 1. Május 28-án beérkezés a távlovaglási kiinduló pontokra. 2. Május 29. és 30-án a 60 km. távlovaglás végrehajtása Bu­dapestre. Beérkezés Budapest—Tenyészái latvásár telepre május 30-án dél­előtt 11 óráig. 3. Május 31-én reggel 7 órai kez dettel a vármegyék és azokon be­lül kisebb csoportok erőállapotá­nak elbírálása, díjazás szempont­jából. A másnapi diszfelvonulás főpróbája. Délután a lovak, felszerelés stb. rendbehozatala és Budapest megte­kintése. 4. Junius i-én délelőtt 9 óra­dor díszfelvonulás a Vérmezőn a Kormányzó és a külföldi előke­lőségek előtt. Délután 2 órai kezdettel lovas­verseny a Tenyészállat vásártelep pályáján. Este 9 órakor filmelőadás: cí­me: M&gyar Lovasélet. 5. Junius 2-ikán reggel 8 órá­tól este 20 óráig lovasverseny a Tenyészállatvásár telepen. 6. Junius 3-án a csoportok ha-' zaindulása. 7. Junius 4-én a lovaskirándu­lás megindulása a Dunántulra. — Ezen a kiránduláson előrelátható­lag mintegy 30 külföldi Jovas ven­dég vesz részt németek, hollan­dok, ezenkívül lehetséges még ola­szok finnek és svájciak részvé­tele is. v 1 , Az országos versenyre a várme­gyéből Nyíregyháza város 18 lo­vassal ,1 ötös fogattal, 2 kettes fogattal és 1 talyigával neve­zett be. Mozi •••••• SRepriz műsor az Apollóban Szerdai és csütörtöki műsorá­ban az idei szezon két legnagyobb slágerét mutatta be az Apolló, amennyiben felújította a »Föl­dönfutók« című orosz forradalmi tárgyú filmregényt Mády Chris­tianssal és Wilhelm Dieterlével a főszerepekben. Valamint »A fekete grófnöt«, melyben Vivian Gibson, Elisa la Porta és Alfons Fryland játszották a főszerepeket. Pénteken ismét bemutató lesz az Apollóbán, szinre kerül a »Szibéria zsarnoka* (Randevú) ci­mü filmjáték Conrad Nagellei a főszerepben. 1929. május 17. WALTER ÉDE Várok Nem harsogok réztorku kürtökön­eget hasító harci dalt. A tompa kín mély sóhaját nyögöm kerülve lármát, vad zsivajt. * Nem bontok zászlót barrikádokon,. utcai hősként, véresen. Jövők pihegő álmát álmodom s vajúdó méhe magzatát lesem. Porba sem íroni véremmel: — »Hazámf« Kongó gyászdobot sem verek. Várok.-S ha bilincs hull, pattan; a zár én az elsők között megyek! Dalos hangverseny Nagy­balász községben A Nagyhalászi Dalkör május 12-én hangversenyt tartottjamely­re Nyíregyházáról is sokan rándul­tak át. Rácz Géza lelkész, az énekkar elnöke, a falusi énekkarok és az országos dalosversenyek értékes voltáról mondott humoros beszé­det. Harmath Sándor .karnagy a nagyhalászi ref. énekkar hétéves, történetét beszélte el. Zsúfolásig telt meg a mozi helyiség nagy­terme, pedig tánc nem volt a hang verseny tartozéka, a dalszépség teljesen kielégítette lelkiszomját. A vegyeskar az énekkar jeligéjé­nek preciz előadásával nyitotta meg a hangversenyt. Szabó Imre s. lelkész humoros prológja nagy tetszést váltott ki. A karnagy fi­gyelméből a nyiregyházi vendégek tiszteletére, műsoron kivül üd­vözlő dalt adott elő az énekkar. A férfikar két esti dalt, a vegyes kar öt programmszámot'töltött ki. Egy felvonásos szindarab játszói voltak: Baraksó Erzsike, Baraksó Veronka, Bor Anna, Kovács Já­nos Baraksó János, Kovács Ger­gely, Simon János, Szoboszlai Ká­roly, egy utcai komikai jelenet sze replője: Szoboszlai Károly és Cza­lek János. A színpadi szereplők is a legteljesebb elismerésre mél­tóan oldották meg feladataikat.— Barna Jenő népművelési, elismer? és buzdító szavakban közölte az énekkar vezető, mint működő tag­jaival, a vármegyei 'iskolánkivüli népművelési bizottság köszönetét. A vegyeskar Élőre! c. dal elő­adásával zárult a hangverseny. A vendégek a helybeli jegyzői és ta­nitói karral együtt, Rácz Géza el­nök házánál barátságos estebéd­re voltak hivatalosak. K : 20,146—1929. sz. Hirdetmény, Nyíregyháza város tanácsa a Deák Ferenc utca tavaszi fásítását megelőzőleg felhívja a Deák Ferenc-utca mindazon háztulaj­donosait, akik a házuk előtti fákat ugyan kivágtak, de a tus­kókat el nem távolították, hogy a földből is kiálló és igy az esti órákban a járókelők testi épségét is veszélyeztető tuskókat három napon belül annyival is inkább ássák ki és távolítsák el, mert ellenkező esetben azokat a város költségükre hatóságilag fogja eltávolítani Nyíregyháza, 1929. május 13. ?007—2 A városi Tanács.

Next

/
Oldalképek
Tartalom