Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 99-121. szám)

1929-05-01 / 99. szám

Nylrsigyháza, 1929. május I * Szerda Y m. évfolyam, 99. szám JSÍYÍRVIDÉK. Előfizetési árak h»iyb«n és vMék«n: S(y Mra 2*60 pangd. Negyedévre 7 SO pangd KMiuWÍMl6kn«k ás tanítóknak 20»,« wgeúmén^ Föt Fali \mzzamm Alapította JÓBA ELEK PSaxarkaaztő: Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ. Falolőa szerkesztő: VERT8E K. ANDOR. SxarkesstSség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁNT. Telefon szfim 138. Postachequ* : Kéziratokat nem adunk vissza. mmmemaKmmm Megérkeztei Nyíregyházára a Máv motorvonatai (A »Nyírvidék« tudósítójától.; A nyíregyházi Máv. állomás fű­tőházához vasárnap érkeztek meg a régen várt motorkocsik, hogy má­jus i 5-étől a helyi közlekedés for­galmát lebonyolitsák. A Nyírvidék munkatársa felke­reste a fűtőház főnökét, Schmotzer Józsefet, akinek segítségével nem­csak a kényelmes modern felszere­lésű kocsikról adhat pontos felvi­lágosítást Nyíregyháza közönségé­nek, hanem elsőnek közölheti a motorkocsik útirányának menet­rendjét. A fűtőház az intenzív munka színhelye, ahol hatalmas mozdo­nyok, mamutgépek várnak indulás­ra. Az emberi akarat nagyszerű produktumai ezek a gépek, ame­lyek segítségével az időt és teret le­igázza a civilizált ember. A fűtőház egyik mellékvágányán 5 darab pompás sötétzöld alap­színre festett aranybetűs vaggon áll, amelyek a hosszú, elegáns Pul mann-kocsikra emlékeztetnek. A budapesti Ganz és Danubius gyár műhelyéből kerültek ki. A kocsik benzol motorral vannak felszerel­ve ,ugy hogy mind a két oldalról lehet vezetni őket. A II. osztály zöld, plüss ülése tágas, tiszta fülkéi a legkényel­mesebb utazást biztosítják. A II. osztály 15 személyre van beren­dezve. A III. osztály is modern el­gondolással, a terület alapos ki­használásával épült. Itt 31 utas fér el kényelmesen. A Máv. vezetősége szükség ese­tén, mindegyik motorkocsihoz két pótkocsit kapcsol. A motorkocsik május 15-én ke­rülnek a forgalomba a következő menetrend szerint : Egy menet indul Nyíregyházá­ról reggel 7.50-kor óliatpusirtakócs ra. Ódaérkezik 11 óra 42 perckor. Onnan visszafelé indul 11 óra 55 perckor és Görögszállás­ra érkezik 1 5.29-kor. Görögszállásról indul 16.46-kor és Polgárra 17.46-ko^ érkezik, a Szerencs felé menő szetnélyvonattai lesz csatlakozása. Polgárról 2.30-kor indul és Fü­zesabonyba érkezik 5.06-kor. Fü­zesabonyból Nyíregyházára indul 622-kor és érkezi-k 11.29-kor. A másik menet indul Nyíregy­házáról io.3o-kor, Füzesabonyba érkezik 17.20-kor. Füzesabonyból visszafelé indul 17.40-kor és Pol­gárra érkezik 19.12-kor. Polgár­ról indul 5.20-kor és Nyíregyházá­ra érkezik 7.26-kor. Egy harmadik menet lesz Nyír­egyháza—Ujfehértó között, amely 6.39-kor indul Nyíregyházáról és Ujfehértóról azonnal visszafordul­va Kisvárdát érinti, ahova 9 óra­kor érkezik meg. Kisvárdáról 9.20-kor indul és Nyíregyházán lesz 10.30-kor, amelynek a Nyír­egyházáról 14.42-kor Budapest fe­lé induló személyvonattal lesz csatlakozása. Ujfehértón betörtek a róm. kath. és református templomba Hétfő reggelre virradóra isme­retlen tettesek betörtek az ujfe­hértói róm. kath. és ref, temp­lomba s a perselyek kifosztása után tovább álltak. A ref. templomba az ablakon át hatoltak be a tettesek s a temp­lomban levő perselyt feszitővassai szétrombolták, annak tartalmat kiürítették. Habár az elvitt pénz­összeg nagyságát nem lehet meg­állapítani, annyi bizonyos, hogy nem nagy kárt okoztak, mert a perselyeket nemrég ürítette ki az egyház. A róm. katji. templomba való behatolásra vonatkozólag eddig még nem találtak határo­zott támpontot, mert az ablako­kon és ajtókon nincs semmi erő­szak nyoma. Innen a perselyt mindenestül elvitték magukkal. A tettesek kézrekeritésére a csendőrség erélyes nyomozást in­diottt. Gál fenő visszavonta rehabilitációs indítványát A képviselőház mai ülését 10 órakor nyitotta meg Almássy László elnök. Napirend szerint Gál Jenő rehabilitációs javaslatát tárgyalta a Ház. Gál Jenő utal arra, hogy az egyetlen kormányzati ág, ahol nem érvényesülnek a pártszem­pontok: az igazságügy. Az igazság szolgálatában készítette a javas­latot, mellyel Bulgária és a Bal­kán is megelőzött bennünket. — Szükség van arra, hogy a társa­dalom visszafogadja azokat, akik kitöltötték büntetésüket, mert nem szabad, hogy egy esetleges ifjú­kori botlásért egész életén át ve­zekeljen valaki. Zsitvay Tibor igazságügyminisz­ter: Sajnálattal bár, de kijelen­ti, hogy az indítványt nem fogad­hatja el. Rehabilitációs javaslaton már régen dolgoznak az- igazság­ügyminiszteriumban, de a társa­dalmat nem lehet kényszeríteni ar­ra, hogy elfogadjon valakit, ha nem akar és a rehabilitációs tör­vénnyel azt érnénk el, hogy kény­telenek lennének az emberek vé­leményüket elhallgatni, de érzé­seik nem változnának meg. — A magyar törvények am,ugy is mó­dot nyújtanak bizonyos fokú re­habilitációra, mert a bűnösök po­litikai és hivatali jogait nem élet­fogytiglan, hanem csak bizonyos időre függesztik fel. Gái Jenő, különben is megfeledkezik indítvá­nyában az 51 magyar törvénybe ilefektett intézkedésről. Ha a javas­latát elfogadjuk, mi lesz ezekkei a törvényekkel? Hivatkozik ez­után a Csemegi-kodexre, melyről Gál Jenő is elismeréssel nyilatko­zott. Külföldön ugyanilyenek a re­habilitációs törvények és nem ad­nak teljes rehabilitációt, mint azt Gál Jenő indítványozza. Kéri Gál Jenőt, hogy vonja vissza • indítvá­nyát annál is inkább, me;rt az igazságügy sokkal fontosabb re­formokra szorul, mint amilyen a rehabilitáció. • Gál Jenő visszavonta indítvá­nyát. Letartóztatott a nyíregyházi rendőrség egy Debrecen-utcai asszonyt, aki megrúgott és főbe vágott egy detektívet Fél deci rummal itta a teáját Pollák Gnsztávné, hogy bátorsága legyen a rendőrségen Tegnap délután öt órára a nyíregyházi rendőrségre beidézték Pollák Gusztávné, Balog Sarolta Debreceni utcai napszámosnőt, akit az ügyeleti szobában Kovács Vilmos detektív akart kihallgatni. Amint Pollákné belépett a szobá­ba, Kovács detektív észrevette, hogy ittas. — Maga résreg, menjen ki a folyosóra. — mondotta a detektív Polláknénak, aki erre nagy dühhel belerúgott Kovács Vilmosba, aztán a kezé- . ben tartott szatyorral, amelyben ! aprított tűzifa volt, teljes erővel főbevágta a detektívet. A dühön­gő asszonyt, aki most már egy da­rab fával ment neki a hatóság em­berének, Nagy József polgári rend­őr fékezte meg. Polláknét hatóság elleni erő­szak miatt letartóztatták. Kihall­gatásakor előadta, hogy mielőtt a rendőrségre ment volna, fél de­ci rummal teát ivott, hogy bátor­sága legyen. Mikor azt hallotta, hogy a rendőrség ittasnak mond­ja, éktelen dühbe gurult és rátá­madt a detektivre. Összeült a kisebbségi tannlmány bizottság Londonból jelentik : A népszö­vetség kisebbségi tanulmány bizott­sága összeült Chamberlain elnök­lete alatt. A bizottság tagjai Ada­cai japán és Quione de Leon spa­nyol delegátus. Részívesznek az ülésen sir Erick Drummond és a népszövetségi főtitkárság három tisztviselője. fl^* Nagy pünkösdi cipővásár! Női drapp, pántos a legdivatosabb modellek 24'—, 26'—, 28'— P Férfi, fiu sevraux cipó lakk orral 22*— P Férfi fél divatcipők 19'—, 22*—, 24» - P Férfi fél bagaria cipő ... 24"—, 26"— P Férfi fél lakkcipő 29"— P Női fekete pántos- és fűzős cipő 14*50 P tői Női barna divat pántos cipő... 17*50 „ Női drapp „ ,, ,, ... 19 50 „ Női lakk „ »„ „ ... 22'— „ Szandálok gyönyörű kivitelben beérkeztek. — Női vászon cipők, drapp, teürke, fehér, fekete P 10. Gumim- és bőrtalpú tenniSCipo nagy 282 9_ 1 4 választékban. — Kigyó, gyik és krokodil cipó újdonságok Lichtenberg Cipöáruházáb.in Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-utca 1. Telefonj_351. Egyes szám ára É8 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom