Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 50-74. szám)

1929-03-31 / 74. szám

1#29. Március 31. JSÍYÍRYIDÉK. is MM APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: 10 szóig 80 fillér, miodea további szó Wülér. Hirdatések utáni érdek­lődésre csak válasz bélyeg beküldése mettett rálaszolnnk. „Cim a kiadóhivatalban" < jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondása esetén adhatóak : felvilágosítást. Ugy az apré, mint a nagy hirdetések dija a feladáskar fizetendő Villákról levélbélyegben i* beküldhető a hirdetés dija. A lap megjele­nési napján kézleodő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjük feladói. Fűzőt, csipőszoritót, melltartót, harisnyatartót, Borgida Vikturnénál Zrínyi Ilona ucca 9. esi Baltasson. 385-1 Fehérneműjét legjobban kí­méli Mészáros János villamos gőzmosódája Kossuth-tér 5. átjáró udvar a Bencs László térre 5884 ? Zongora, hegedü>vi­tást, hangolást, vonók szőrö­zését vállasja kvandok zon­gorahangoló. — Sarkantyú ucca 8. sz. — Előjegyzés Ferenci könyvkereskedésé­ben. 1147 17 Hétszáz öles telken szép modern lakás több lakosz­tályból álló nagy kert, gyü mölcsös, pince minden rnel lékhelyiséggel. Cimbalom, sertéstrágya eladó, Damja­aics n. 5. 1311-1 Ötszobas komfortos ház eladó. Ugyanott egy ameri­kai rendszerű utazóh'irönd olcsón eladó. Deák Ferenc 10. 1631-1 Eladóiház. 3 lakosztál­lyal Honyadi-ucoa 14 sz. alatt rendőrpalota mellett, szabadkézből eladó. Felvilá­gosítást nyújt dr. Sasi Szabó László ügyved. 1Í75-3 Kállai-u. 4 szám alatt egy bolthelyiség, esetleg kél nagy oetonpincével egy kétszobás lakás és két nagy he'yiség műhelynek, vagy raktárnak kiadó. 5570—1 Egy szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló lakás kiadó, május 1-ére elfoglalható. Erutca 44. 1710-1 Mezö-utca 20. szám alatt egy 5 szobás, vagy 2 egy szobás likás mellékhelyi­ségekkel .május 1-te kiadó. Érdeklődni lehet ugyanott szerdán, szombaton és az ünnepekben. 1713—1 Öt szobás családi ház el adó. Értekezni Malom u. 3. 1715 1 Hímesben Rigó-utca 26. szám alatt két egyszobás lakás eladó, vagy kiadó. Cim a kiadóban. 1725-1 Figyelem. Irodának, rendelőnek alkal­mas 3 szobából álló helyi­sig a város legforgalmasabb helyén május elsejére kiadó, esetleg azonnal is elfoglal­ható. Értekezni lehet Klein Jenő vendéglősnél Bessenyei tér 1. 1726-1 400 liter sajáttermésü tisz­tán kezelt borom eladó 25 literes tételekben is 40 fillér literenként. — Eladó III. sz. pénzszekrény kitűnő állapotban. 340 P. Toldi-utca 45. 1734-1 A. I. S. motorkerékpár 500 kc. eladó. Megtekinteni lehet Bocskai-utca SS. szám. 1735-1 Egy bútorozott szoba ki­idó. Sólyom ucca 9. Simák Lajos nyűg. kizségf "főjegyző, országos földbirtokrendező bi­réságtól engedélyezett Ikereske­dejMÍ es ingatlanértékesítő irodája. Nyirvizpaleta. Nylrejykiza. ITslefsn. 311 Eladó házak. GyöaydrO 6 szobás pár­kettes unlak parkírozott udvarral-, vízvezetékkel, minden mellékhelyiséggel közvetlen a főtér mellett. 3 szobás mellékhelyi­séges adómentes lakóház beiendezett üzlethelyiséggel forgalmas útvonalon teher­rel azonnal átvehető. Két utcára nyíló 5 és 4 szobás moderc lakosz­tályból álló modern ház főútvonalon kedvező teher­átvétellel olcsón eladó. 5 szoba és aiinden mellékhelyiségből álló ház, istálló, gar.ge stb -vei el­látva, 500 • öles gyönyörű gyümölcsös telekkel 10.0 0 pengő teherrel 30.000|pen gőért megvehető a város szivében. Modern' sarokház tiszta téglából 2 üzlethelyiséggel 2 külön lakosztállyal évi 4000 pengő bérjövedelem, mel harminckettöezerért. Modern ur.ház S szoba, fürdőszoba és minden mel­lékhelységgel 280 n-öles parkírozott udvarral villa­mos megálló mellett a vá­ros egyik legjobb helyén harmincezeiért. 2 szooa, előszoba konyha, speiz és I szooa, konyha, fás­kamrábó! álló igazan szíp kis c.-aládiház tizenegy­ezerért, a központhoz 5 percnyire. 3 szoba, konyha, speiz fáskamraoól álló ház 150 •-öles telekkel, gyümöl­csössel, kúttal, 20 méteres utca fronttal hatezerért. 4 szoba, hall és mellék­helyiségek és 2 szobás lakásból álló tő utcában levő lakóház SOOO pengő bérjövedelemmel ötezeröt­száz teherrel tizennyolc­ezerért sürgősen eladó. Ezeken kivül G, 5, 4, 3, 2 és 1 szobás há?aK igen kedvező eladás alatt. Eladó földek 200 magyar holdas tiszta buzateimő tanyás birtok 7 szobás urilakkal vasútál­lomással fővonal mentén. 180 magyar holdas bir­tok 50 hold fcuza talajjal, 4 szobás lakás és minden elképzelhető épülettel és instrukcióval. 60 holdas remek kis birtok szép tanyával Nyir egyházához közel fővonal mentén. 45 holdas mindent meg­termő kisbirtok épületekkel, vetéssel, fákkal Nyíregyhá­zához 8 kilóméterre. 29 holdas barna homok birtok minden szükseges épülettel. Ezeken kivül igen sok különböző nagysága birtoe eladás alatt! 1526 1 Thzteiséges lányt felfogadok, út 12. mindeaes Széchenvi • 1739-1 Kerti bor eladó 25 literes tételekben, litereakint 50 fillérért fogyasztási adót eladó tizeti. Virág-utca t>7. 1743-1 Két szoba, előszobás udvari lakás, jóvizíí kattal május 1-töl kiadó. Báthory ucca 26. 1744 1 7. ;0-a« c'éplőgarnitara, benzin motorral jutányos áron eladó. Geri Smdor, Nagyhalász 1745-3 <;:< Kiadó április 1-től egy különbejáratu szépen bú­torozott szoba. Érdeklődni lehet Marion Anniénál, Széchenji-út 39. 1746-1 Házhely eladó a hímes­ben. . .rteíezni Fürj ucca 6. 1758-1 Bérszántáat vállalok Fordson traktorral. Jakab, Nyirpa­zony. 1759-1 Jól főző szakácsnőt kere­sek, kinek bejáró barátja nincs. Buza-tér 3. Emeleti lakas. 1760 1 Eladó széna. Sárospa­tak haiarában a vencsellői országút mellett a sáros­pataki főiskola Bálványos tanyáján circa 130 q kitűnő minőségű lóherés széna egy tételben alku szerint eladó. Érdeklődők forduljanak « foiskoia gazd, val. hivatalá­hoz Sáfospatakra. 1767-1 Eladó Rákóci-u 30. számú ház, mely áll 3 szoba, koHy­ha, speiz, pince, két nagyoob üzemnek alkalmas helyiség. Értekezni lehet Vay Adám­utca 63. 176S-4 Egy szoba, konyha mel­lékhelyiségekkel májusra kiadó. Vécsei-közben Ér­tekezni Szarvas-u:ea 73. 1774-1 Kifogástalan szakácsnőt ketesek április 15-ere, Jósa András-ut.a 14. 1775-1 Azonnali belépésre kere­sek gaídasági motoi gépészt konventióra. — Jelentkezni Jósa András-utca 5. 5596-2 Egy 1000-es és egy 800-as cséplőgép és egy kazán el adó, vagy bérbeadó. Nagy András Verbőci-bokor. 559' Egy jobb mindaneslány felvétetik Rótaji u. 3. 5607 Egy rendbeli kováesszer­szám sürgősen eladó. Urbán József, Baj. 5598 •azdatiszti, ispáni állást keres, 41 éves, keresztény, földmmvesiskolát végzett, hosszabb gazdasági gyakor­lattal, jó bizonyítványokkal biró gazdatiszt. Cim: Balogh Antal, Nyíregyházi Post­restante. 5593 2 Kél üzlethelyiség azonnal kiadó. Nyirla tér 2. Érte­kezni Vay Adám-utca 16. 6597-2 Kiadó azonnal szép egy szoba konyhás lakás. Eladó teljesen uj >0 méter hossza léckerites Deák Fereac­utca 44. Ügyes kifutólányok jó fizetessel azonnal tölvé­tetnek. Cim az Ujságbolt­ban. 2 Eladó jókarban levő hasz­nált zsindely jutányos árban. Szabó Gusztávnál, Bencs László-tér 14. sz. 1761-1 Jó bizonyítvánnyal minde­nes főzőnöt keresek. Körte ucca 21. sz. 1762-1 Talluf osztást vállalok, fiim: Sólyom-atca 9, szám. Bejáróleány aki már állásban volt. egésznapra kis csaUdhoz jó fizetéssel , föl­vétetik Cím az Ujságbolt­ban. 2 Szakmányos vincellér ke­restetik 3 és fél holdas sző lőbe. a Sóstószőlőtelepen. Jelentkezés a szerkesztőség­ben x Egy szoba, konyhás, speiz és mellékhelyiségekből alló lakás április 1-ére kisdó. Ugyanott zongora és batorszállitást lapos-féderea kocsin jutányosán vállalom. Egy különbejáratu öntő­rozott szoba április 1-ére kiadó. Kótaji-utca 41. 1788 Különbejárata bútorozott utcai szoba kiadó. Báthori­utca 18. 1789 Vay Ádám u. 33. egy ateai szoba üzlet helység, nek kiadó. 5608 Sóstói uton nyári villa la­kást keresek. Cim az Uj­ságboltban. 5610 Keveset használt kerék­pár eladó. Nádor utca 52­szám. 5611 Magánházban szoba koszttal Csipke u. 20. bútorozott kiadó 5612 is Középkorú úrinő éves bizonyítvánnyal oly kisebb uricsaládnál vállalná a ház­tartás önálló vezetését, hol családtagnak tekintetnék. Kert-utca 30. 5613 Ószőllö utca 87. számú ház szőiiővel eladó. Érte­kezni ugyanott. 1790-3 Egy jómunkás borbély­segéd azonnal felvétetik. Kolozs fodrász, Huszáriak­tanya. 1791 Vetőgép 20 soros, ki­tűnő állapotban, valamint jegenyenyárf&k eladók. Liszkay Dezső, Nyiregyháza Zrínyi Iloaa-utca 6. 1771 Forgó-utca 4. szám alatt egy szoba, konyha féreg nélkül május 1-ére kiadó, magános, vagy egy pár­emöeaaek. " " 1803 Mindenes és egy szoba­leány kerestetik vidékre. Jelentkezés Deák Fereuc­utca 45. 56(4 Elveszett! Nyírfa-tértől Deák Ferenc-ntcán végig egy csomag tartalmú gumi lepedő és fehér ruhanemű. Megtaláló jutalom ellenében Nyírfa-utca 30. alá adja be. 5615 Bírtok bérbeadás foly­tán rtjiy tizlóerís Wohaaka nyersolajmotor Htiter Schrantz kilencszázmi l>iné­teres cséplő vei tizenöt­soros sorvetőgép, ö számú ekék, kúlönbn.-.fí v,is­boronák. Továbbá jegenye­nyár 2-3 éve9, ; éve* magas akáccsemete e^v­éves kosárfűzdugványt és vesszőt elad L (j^y Jeu^ Nyíregyháza, Kálvin-tér 14 Í825 Kis pipa borozó Vécsey u. 24 kiadó, vagy e'adó. Gazdatiszt özvegye ház­vezetőnői állást keres nagy leányaval ki nevelőnői, vagy szobalányi teendőket elvallalná, zongora tudással helybe vagy vidékre. Szí­ves megkereséseket kérem. Toldi u. 51. alatt. 18Í7 Egy száraz, üres betonos helyiség műhelynek, vagy raktarnak, hozzávaló szín­nel május 1 ére kiadó. Körte uiea 17. 5616 4 HP. kazánt keresek. 8 HP. benzin motort csép­lővel, vagy külön is eladót, eset eg l essel elcserélek. Mosolygó Sándor H. Sím­som. 1801 Különálló épületben bú­torozott szoba kiadó. Virág­utca 47. 1805-2 Hősöltemetőjével szem­ben Hsgyi-féle földön egy szohából álló lakás elutazás miatt eladó. — Értekezni ugyanott Moravszky András­nál. 1807 Keresek l-ére tisztességes főzőnőt éí melletie ügyes bejáró takarítónőt. Szarvas­utca 24. 1808 Eladó stabil motor, Ganz gyártmány, négy leerőj, üzemben is kitüuő állapot­ban van. Cim: Ujtehértó, Kapitánytanya. 1806 Tudja m&r, hogy ridikfilöket, pénz­tárcákat húsvéti aján­dékra olcson csak Herczeg bőröndősnél vasarolhat. Kossuíh-u'ca 6. 1802 Legforgalmasabb he­lyen fcisiökével társat ka« resek. Cim az Ujságbolt­ban. 5517-3 Különbejáratu bútorozott szobák azonnal elfoglalha­tok. Bencs L. tér ll. sz. 5618 Békebeli hódfarkú tető­cserép, kövezettégla és egy 30 literes tejeskanna eladó. Cim Véső u. 4. (Régi ren­dőrséggel siemben) Kiadó a Kiss Eroő-utca 38. számú 272 • öles tel­ken tiszta téglából épült és Nádasdy pléhvel fedett 5 szobás lakás. Értekezhetni Bethlen-utca 41. 1809 Egy cukorka és gyümölcs­árusitóbódé bérbeadó. — Bővebbet VayAdim-utca 40. 18 0 Főznitudó mindenes azon­na> felvétetik. Szarvas u. 19. 1829 Vécsey-köz 13. száma házban egy szoba-konyhás lakás, félpince és félkerttel május 1-étől kiadó Érdek­lődni Sarkantyú a. 26. 1836 Egy uj varrógép jutányo­sán eladó. Buza tér 16. 1831 Keresek középkorú inast hosszabb bizonyítványokkal azonnali belépésre. Kiír Jóísef Nyírtét. 1832 2 Különbejárata bntorozott szoba, konyha használattal azonnal kiadó. Er u. 51. 1839 Különbejárata bntorozott szoba és egyszobás lakás kiadó. Bocskai u. 29. 1840 Két egymásba nyiló buto rozott szoba április 15-ére kiadó. .Árpád-utca 77. ÍSÍ1-3 Jó karban lévő píaninő s egy fehér leányszoba be­rendezés eladó. Se yem n. 23 alatt. 5599 Kiadó egy két és három­szooás lakás. Holló u. 21. 5600-2 Felsőpázsiton egy szőllő, elsőrendű gyümölcsössel ki­adó. Megbeszetés Kallai­utca 4. 5601 Sóstói-at 18. alatt 4 szoba mellékhelyiségekkel kiadó. Értekezni Sóstói út 61. 5602 12 hold búzatermő föld, 4 hold szőlő elsdó. Érte­kezni Sóstói ut 61. 5603 Kétszobás lakás mellék* helyiséggel május l-re ki adó. Keskeny n. 19. 1812 Különbejáratu bútorozott szoba, esetleg koszttal együtt kiadó. Tavasz u- 6, 1813 2 udvari szoba rodának vagy garzon lakásnak ki­Egy modern szoba konyha kiadó, azonnal elfoglalható, ugyanott egy nagy ablak eladó. Géza u 24. 1841 Gépészek! Kisgazdák! 4-es gőzkazán, 900-as csép­lőszeírénnyel, összes fel­szereléssel olcsón eladó. Epreskezt-otca 28. 5610 Széchenyi és Szabolcs-nt cák, továbbá Kiss Ernő és Árpád-utcák között fekvő háztelkek eladók, Vay A. Utca 7. sz. alatt aégy "szo­bás modern lakás és két szoba azonnal bérbeadó. Értekezni lehet dr. Bálint ügyvédnél (Bencs Laszlo­íér 5) 2621-1 Különbejáratu bútorozott szoba egy-két «r részére kiadó. Cim az Ujságboltban. 5622 ado. kossuth o. 3. 18:4 Tisztességes főznitudó mindenest keresek l-re. Doák Ferenc u. 13. 1815 Síp u. 26. számú ház el­adó. hrdektúdni ugyanott. 1816-3 Tágas, világos, betoniro­zott pincehelyiség műhely­nek is alkalmas kiadó Bessenyei tér 3. 1817 Mindenes bejárót keresek félnapra. Jelentkezni déle­lőtt Bujtos u. 37. 1818 Füszerflzlet 2 szobás la­kással kit dó, de külön is kiadó. Cim az Ujságbolt­ban. 5609 Tisztességes, ügyes be­Járóleány kis családhoz jó fizetéssel, könnyű mun­kára azonnal fölvétetik. Cira az Ujságboltban. Kiadó újépület két szoba, elősz«ba, konyha, speiz május 1-ére elfoglalható. Virág-ntea 89. . 1823-2 Házhely eladó, egy szoba, konyha azonnal kiadó. Deák Ferenc utca 87. 1824 Csinosan bútorozott, kü­lönbejáratu szoba azonnal kiadó. Rákczi u. 12. 1828 Eladó, vagy bérbeadó 46 kis hold, jó minósegfi föld Kemecse halára ban 20 hold őszi vetessel tanya­berendezéssel vasútállomás hoz 10 percnyi járás. Érte­kezni lehet Baoics János szíjgyártónál. 5624-1 Jobb iparos asszony gaz­dasszonynak, vagy őrsre hasonló állási keres. Szarvas u. 64. 5525 Rózsa u. 50 sz. alatt egy bútorozott szoba egy vagy két személyre kiadó. 5626 Olcsó nád vaa eladó a vásár'éri állomáson. 5627-1 Soffőr, teljesen szakkép ­zett, intelligens fiatalember állást keres. Kossuth-u. 9. 5628-1 „Ford" személyaotó sör­gösen, olcsón eladó. Nyir­egyháza, Kossuth-u. 9. sz. 5629-1 Egy nj szoba bútorozva, vagy anélkül nysraiás ra alkalmas kiadó. Erdősor -12. í«30 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom