Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 50-74. szám)

1929-03-31 / 74. szám

10 JsÍYÍRYIDÉK. máreius 31. Rádiós Az égés* Világ kell neked ? Végy Tmigsra* Bárim»c»övet. MEGJELENT AZ UJ DG 407 1834—1 KÉTRÁCSOS TUNGSRAM BÁRIUMCSŐ KIS ANÓDFESZÜLTSÉGGEL NAGY TELJESÍTMÉNYT NYÚJT. 666 — 1929. vht. sz. Amrdsi hirdetmény kivonata, A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 6695/2—1928. szám alatt kelt ki­elégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Hegyi Lajos javára 293 P 4© f. tőke s jár. erejéig 1928. évi juliu8 hó 30. napján végrehajtás utján lefoglalt és 800 P-re becsült ingó­ságok, u. m.: 800 drb. vegyes gyümölcsfacsemete a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 22,261 — 1928. szám alatt • kelt árverést rendelő végzése következtében Nyiregyháza határában végrehajtást szenvedő Kállai­út mentén levő csemetés telepén 1929. évi április ho 4. napján d. e. 11 órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyiregyháza, 1929. március 9. Dr. ZATHURECZKY ÁLMOS 5604 kir. jbirósági végrehajtó. 874 — 1928. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir. járásbiróságnak 14,086/2—1928. sz. alatt kelt ki­elégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Általános Műszaki és Gép­kereskedelmi Tarsaság nyíregyházi cég javara 113 P 28 f. tőke s jar. erejéig 1929. évi február hó 4.[napján végrehajtás utján felülfoglalt és 1720 P-re beesült ingoságok, u. m. 2 benzin­motor, cséplőszekrény, szecskavágó gép nyíregyházi kir. járásbiróságnak Pk. 21,676—1929. szám alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyirpazony községben 1929. évi április ho 4. napján d. e. 8 órakor nyilvános bitói árverésen elfognak aditni. Nyiregyháza, 1929. március 12. 5605 LABAY ANTAL kir. jbirósági végrehajtó. Parcellázok Nyíregyházához köze! köves ut mentén 950 mh. I. oszt. búzaföldet. Komoly vevők jelentkez­zenek Scháchter Aladár adásvételi irodájában Nagytakarék palota 1820—3 Az aj költségvetés sem jntíat pénzt a vidéki rendőrségnek az öngyilkosok támogatására Egyre iiluzóriusabb a rendelet gyakorlati megvalósítása Az öngyilkosok védelméről szóló belügyminiszteri rendeletnek a vég­rehajtása a vidéken teljesen illu­zórius. A rendelet megalkotói, akik azt a nemes célt tűzték maguk elé, hogy az öngyilkosjelölteket vissza­vezessék a társadalomba, ezideig nem gondoskodtak arról, hogy en­nek a célnak megvalósításához szükséges összegeket a vidéki rendőrkapitányságok rendelkezé ­sére bocsássák. Egyetlen vidéki rendőrkapitány ság sem tudta ilyenformán meg­felelően megszervezni az öngyilko­sokat védő irodát és a régi hely­zettel szemben pusztán annyi válto­zás következett be, hogy az öngyil­kossági esetekben nincs sajtóinfor­máció és az öngyilkosságok aktái­ra rávezetik a »titkos« szót. Azaz történt változás, még pedig az, hogy az öngyilkosok védelmével megbízott rendőrtisztviselőnek joga van a saját pénzéből az öngyilkos­jelöltek élelmezéséről gondoskodni és saját egyéni összeköttetésének az erejénél fogva gondoskodni arról, hogy a megmentett öngyilkosjelölt újból elhelyezkedhessék a társada­lomban. Ez az utébbi eset természetesen csak cselédleányoknál és napszá­mosoknál valósitható meg, mert a mai viszonyok között más társa­dalmi osztályokhoz tartozókat egy rendőrtisztviselő protekciójával sem lehet elhelyezni. De ha el is lehetne helyezni, ahhoz napok, hetek, sőt hónapok kellenek, kitartás kell, tá­mogatás kell, ehhez pedig pénz szükséges. A rendőrség a rendelet megjele­nése óta sok öngyilkost helyezett el a legnagyobb néhézségek után különböző állásokba és most az uj költségvetési év előtt abban re­ménykedtek, hogy a belügyminisz térium költségvetésében megfelelő összeggel szerepel majd a vidéki rendőrség öngyilkosvédő irodája. A költségvetés azonban nem gondolt az öngyilkosjelöltekre és a rend­őrség továbbra is tehetetlenül ma­gánosokra támaszkodva kénytelen végezni ezt a fontos misszióját. Az öngyilkossági rendelet végrehajtása a vidéken ilyen körülmények kpzött továbbra is teljesen illuzórius ma­radt. • & vm : i& a < - • nv G AB LKAM! Ha hétfőn locsolni jössz, egy mozijeggyel várlak a Kisértetek vonata- cimű detektiv és kalandor filmhez az Apollóba ! MARGIT APOLLO Szombaton Vasárnap legragyogóbb alakitásaval LON CHflNEY fl VÉN BOLONb (KACAGJ B A J A Z Z O) Egy cirkuszbohóc megható törtenete 10 felv. Irta : HERBERT BRENON 2 szenzációs „Metró" burleszk. A A : - r'f / ' ,- ' '•' • -A A A : Húsvét Hétfőn Csak 1 napig Kísértetek vonata Különös detektiv és kalandortörténet 10 fejezetben. Rendezte : Bo:váry Géza. A Detektiv Guy Neval Bobby Verebes Ernő Az állomásfőnök Hilde .lennines Kedden Csak 1 napig DINA GRALLA grandiózus filmje A makrancos leány Húsvéti előadások kezdete : Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap, hátfőn 3, 5, 7 és 9 órakor. Kedden 5, 7 és 9 órakor. ív - • A A*'A"" t • v AAr Napi hírek FELHÍVÁS ELŐFIZETŐINKHEZ ! Az uj negyedév alkalmából bá­torkodunk igen tisztelt előfizetőink szíves figyelmét felhívni előfizeté­sük megújítására. Egyben kér­jük hátralékos előfizetőinket is hátralékaik szives kiegyenlítésére, nehogy a lap szétküldése akadá­lyozva legyen. Tisztelettel a NYIRVIDÉK kiadóhivatala. KISNAPTAR Március 31. Vasárnap. Róm. katla. Húsvétvasárnap. Gör. kath. Hús­vétvasárnap. Prot. Húsvétvasár­nap. Izr. Veadar 19. Városi Színház: Mersz-e Mary ? (4 órakor.) Eltörött a hegedűm (8 órakor.) Apolló-Mozgó: Vén bolond (3, 5 7 és 9 órakor.) Diadal-Mozgó: Szerelem a hó alatt (3, 5, 7 és 9 órakor.) Városi gőz- és kádfürdő: zárva. Szabolcsvármegyei Jósa-Muzeum : zárva. Szombat estétől vasárnap reggelig a Dr. Szopkó és Haissinger, va­sárnap déltől hétfő reggelig a Gergelyffy és Farkas gyógyszer­tárak tartanak ügyeleti szolgá­latot. DVTK—NyTVE-NyKISE kombi­nált labdarugó mérkőzése a Buj­toson (4 órakor.) VÁSÁROK JEGYZÉKE: Április 1-én: Abádszalók, Kapos­mérő (sertésvásár nincs), Misa­la. Pilis, Rétság, Szob, Tevel, Zsámbok. Április 2—án. Adony, Balatoniéiig (sertésvásár nincs), Barcs, Be­led, Csurgó, Erdőtelek, Hajós, Hédervár, J ászladán y, Kisláng, Köveskál. Moson, Mozsgó (ser­tésvásár nincs), Nagyberki, Nagy kanizsa (sertésvásár nincs-, Nagyszakácsi (sertésvásár nincs­Nádudvar, Nemeshetés (sertés­vásár nincs), öskü, Pécs, Püspök hatvan, Sárbogárd, Szabadszállás Vásárosnamény, Villány, Zalalö­vő (sertésvásár nincs.) Április 1. Hétfő. Róm. kath. Hús­vét hétfő. Gör. kath. Húsvét hét­fő. Prot. .Húsvét hétfő. Izr. Vea­dar 20. Városi Színház: Leányvásár (4 óra­kor.) Erdészleány (8 órakor.) Diadal-Mozgó: Zoro és Huru: A két alkoholista (3, 5, 7 és 9 órakor.) Apolló-Mozgó: A kisértetek vo­nata (3, 5, 7 és 9 órakor.) A gör. kath. elemi iskola előadást. az iskola dísztermében (4 óra­kor.) ! -j Városi gőz- és kádfürdő : zárva. Szabolcsvármegyei Jósa-Muzeum : zárva. Egész héten át a Gergelyffy és Farkas gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot. VÁSÁROK JEGYZÉKE: Április 3-án. Diósviszló, Dombó­vár, Gacsály, Ivánegerszeg (se­tésvásár nincs), Mány, Miskolc, Ló- és marhavásár: Jánosháza. Kirakodóvásár: Tata. Április 4-én. Alsóság, Császár (sertésvásár nincs), Dég, Erdő­csokonya, Keszthely, Onód, Pa­csa, Putnok, Tálya. Állatvásár . Celldömölk, Kiskomárona. Kira­kodóvásár : Nagycenk. Április 2. Kedd. Róm. kath. P. Fe­renc. Gör. kath. Húsvét k. Prot. Áron. Izr. Veadar 21.

Next

/
Oldalképek
Tartalom