Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 50-74. szám)

1929-03-28 / 72. szám

JlfVfRYlDÉK. 1929. március 29. APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: IS szóig 80 fiMr, mindea további szó 8*U!«r. Hirdetések otáni érdek­i Lldésre csak Tálícszbélyep bekfiJdéae raetiett válaszolunk. „Cim a luadóhivetalbaa" > jets£sB hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondása esetén adhatunk felvilágosítást. Ugy az aprá, mist a nagy hirdetések dija a feladáskor fizetendő Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetés (Úja. A lap megjele­nés napján kézíeaeő hirdelfeeket d. e. 10 óráig kérjük feladni. 400 liter sajáttermésü tisz­tán kezelt borom eladó 35 literes tételekben is 40 fillér litereoként. — Eladó III. sz. oénzszekrény kitfinő állapotban. J40 P. Teldi-utca 45. 1734-3 Április 1 re kiscsaláéhoz szotaleánynak ajáulko>om. Cim a kiadóban. 1737-2 Három szobás lakás ö<z­szes mellékhelyiségekkel május elsejére havi nyolcvan pengőéri ki­adó, Nyíregyháza, Róka­utca 4/b. 1736-2 Ünnepekre, összejövete­lekre jó bor olcsón kap­ható kisebb mennyiségek­ben is. Luther u. 13. 1G25-1 ötszobás komfortos ház eladó. Ugyanott egy ameri­kai rendszerű utazóhörönd olcsón eladó. Deák Ferenc a. 10. 1631-2 Szarvas-utca 92. alatt két utcai szoba, előszoba, konyha speiz, pince és kert májas 1-ére kiadó. — Értekezni Tompa Miháljr-utca 8 1703-2 Egy kerékgyártó szerszám és egy 720-as Hofter cséplő garnitúra benzin motorral eladó. Jakab Mihály, Nyír­bogdány. 1718 1 Egy szép bútorozott szoba kiadó. Cim az Ujságbolt­ban. 5584-1 Egyszobás lakás Rákóczi­utea 32. május 1-ére kiadó. 5585 Eladó egy engedélyezett két tves, piros tarka bika Nyirpazony, Hajier Miklós. 1738 Húsvéti takarításhoz rHakulatura óc-ska újságpapír olcsón kapható az Ujságboltban. Különbejárata hutcmol> szoba egy-két ur részére kiadó. Cim az Ujságboltban. E5&9 Húsvéti takarításhoz rHakulatura óc-ska újságpapír olcsón kapható az Ujságboltban. Volt szeszgyáros, gazdasági főgépéáf. 35 éves, nős, kis­családu, vizsgázót soffőr. Kisebb gazdaságban is el­helyezkedne, azonualra vá­lalja a szántást is gözekével vi gy traktorokkal, felelőség mellett is és az összes szak­mába vágó mnnkákat esz­tergálást,heggesztéit lakatos és tüzimunkát, igazi 9zak ember. Cim a kiadóban. 1753 Szakmányos vincellér ke­restetik 3 és fél holdas sző lőbe, a Sóstószölőtelepen. Jelentkezés a szerkesztőség­ben X Volt szeszgyáros, gazdasági főgépéáf. 35 éves, nős, kis­családu, vizsgázót soffőr. Kisebb gazdaságban is el­helyezkedne, azonualra vá­lalja a szántást is gözekével vi gy traktorokkal, felelőség mellett is és az összes szak­mába vágó mnnkákat esz­tergálást,heggesztéit lakatos és tüzimunkát, igazi 9zak ember. Cim a kiadóban. 1753 Szakmányos vincellér ke­restetik 3 és fél holdas sző lőbe, a Sóstószölőtelepen. Jelentkezés a szerkesztőség­ben X 7;0-as cséplőgarnítara, benzin motorral jutányos áron eladó. Geri Smdor, Nagyhalász. 1745-5 Pénztárkezelésben és iro­dai munkában jártas úrilány állást keres l-re. Cim az Ujságboltban. 2 7;0-as cséplőgarnítara, benzin motorral jutányos áron eladó. Geri Smdor, Nagyhalász. 1745-5 Egy jó karban lévő hasz­nált női kerékpár azonnal eladó. Cim a ki­adóban. 1751-10 Ogyea kifutólányok jó fizetéssel azoanai fölvé­tetnek. Cim az Ujságbolt­ban. 3 Kiadó április 1-től egy íűlönbejáratu szépen bu­toroioü szoba. Érdeklődni lehet Marton Árminnál, Széchenyi-út 3!. 1746-2 üejáróleány aki már állásban volt. egészDapra kis csaUdhoz jó fizetéssel ; föl­vétetik' Cim az Ujságbolt­ban. 3 Egy teljesen jó karban levő nikkelezett kontrafékes kerékpár, foltmentes gumik­kal eladó. Cim az Ujság­boltban. 55Í-0 Két szoba, előszobás udvari ltkés, jevkű kúttal május 1-től kiauó. Báthory ucca 26. 1744-3 Egy teljesen jó karban levő nikkelezett kontrafékes kerékpár, foltmentes gumik­kal eladó. Cim az Ujság­boltban. 55Í-0 Kerti bor eladó 25 literes tételekben, litereukint 50 filléréit fogyasztási adót eladó íketi. Virág-utca 67. 1743-3 Jól főző szakácsnőt kere­sek április 15 ére. Bocskai­utc» 34. 1742 Kerti bor eladó 25 literes tételekben, litereukint 50 filléréit fogyasztási adót eladó íketi. Virág-utca 67. 1743-3 Rákóczi-utca é3 Pacsirta­utca sarkán üzlethelyiség kiadó május elsejérp. 5586 Tisztességes mindenes lányt felfogadok. Szécheuji­út 12. 1739-2 Kerti bor eladó 25 literes tételekben, litereukint 50 filléréit fogyasztási adót eladó íketi. Virág-utca 67. 1743-3 Rákóczi-utca é3 Pacsirta­utca sarkán üzlethelyiség kiadó május elsejérp. 5586 Tisztességes mindenes lányt felfogadok. Szécheuji­út 12. 1739-2 A. I. S. motorkerékpár 50U kc, eladó. Megtekinteni lehet Bocskai-utca f 8. szám. 1735-3 Rákóczi-utca é3 Pacsirta­utca sarkán üzlethelyiség kiadó május elsejérp. 5586 Tisztességes mindenes lányt felfogadok. Szécheuji­út 12. 1739-2 Rendts takarítónő be­járónak aiocnaíra felvéte­tik. esetleg lakással is. — Btthlen-u'ca 24. löldsíiat. 1751­Jó karban lévő pianinó s egy fehér leányszoba be­rendezés azonnal eladó, Se­lyem ucca 23 alatt. 5581-2 Rendts takarítónő be­járónak aiocnaíra felvéte­tik. esetleg lakással is. — Btthlen-u'ca 24. löldsíiat. 1751­Keresek rövid, jó karban levő zongorái Cim a kiadóban 1712-4 Passepartoukatj izlésss kivitelben készít a Jóba-nyomda könyvkötészete Nyíregyházán, Széchenyi át 9. sz I KÖNYVET PAPÍRT ÍRÓSZERT és DIVATLAPOT az UJSÁGBOLTBAN vásároljon A nyiregyfaázi a. kir. puzfiwliaziitéságtól. 22,8*1.-111.-1929. «*. Hirdetmény. Tudomására hozom az érdekeltek nek, hogy a selyemáruk fényűzési forgalmi adókötelezettségének ujabb szabályozásáról kiadott 1929. évi 35,000. számú P. M rendele! a „Budapesti Közlöny" eimü hivatalos lap folyó évi március hé 24-én kelt C9. számában jelent meg. Az érdekeltek figyelmét külön is felhívom az előbb említett rendelet 4. §-ának azon rendelkezésére, mely szerint a folyó éri mái«iu3 hó 30-án esti üzletzárás után készletben lcvó selyemáruk mennyiségét és beszer­zési árát folyó. évi április hó 8 ig az illetékes forg. adóhivatalnak bejelen­teni tartoznak. Ez a rendelet a kir. pénzügyigaz gatóságaál és sz illetékes kir. adó­hivataloknál bárki áital betekinthető. M. kir. pénzügyigazgatóság. Nyíregyháza, 1929. márc uá 27. Tóth Bálint m, kir. min. tanacsos, 1752-3 pénzügyigaagató. LEGÚJABB DIVATLAPOK AZ UJSÁGBOLTBAN ^-^^mmnaaaBiitaKaaaí Zenei Nobeldijat alapítanak Newyorkból jelentik. Kolumbia cimen szervezet alakú 1, amelynek élén Ottó Kahn, az ismert nevü mécénás áll. A Kolumbia célja a zenei Nobsldij megalapítása. Min­den évben 5000 dollárral akarják megjutalmazni a világ legjobb zeneszerzőjét. Ennek az évnek a végén fogják kiosztani az első jutalmat. A zágrábi merényletet Kar­lovácon tervezték ki Belgrádból jelentik. Zágrábi lap­jelentések szerint valószínűleg nem helytálló az a gyanú, hogy a le­tartóztatott Rapaícs újságírónak aktív része lett volna a Schlegí elleni merényletben. A nyomozás ujabb adatai szerint a merényle­tet a Zágrábhoz közel levő Kar­lovácon tervezték ki. WJULTERNE KALAPSZALONJA (azelőtt M™ Carly Walter Paris Bld. Sebestopol 36.) Nvirepteao, luíher-u. 20. Páris, Bécs és Budapest legújabb és legszebb kalapmodelljeíállandóan raktáron. Átalakítások és gyász­kalapok 2 óra alatt készülnek, nnulóleány felvétetik. 7732­ESKÜVŐI MEGHÍVOK SZEPuN, GYORSAN ÉS JUTÁNYOS ÁRON KÉSZÜLNEK A JSÍYÍMIDÉK 0 ó B A-N Y O M D A) NYÍREGYHÁZA, SZÉCHENYI-ÚT 5. SZÁM TELEFON: 139. SZÁM fii | Gyümölcsfa védekezési anyagok a § „CHINOIN" I gyári képviseleténél bessertshetók. JÁRAY KRYIN I m ÍÜ m ­sa mezőgazdasági- és kereskedelmi irodaja Ü sa | Nyíregyháza, Széchenyi-út 14. sz. — Telefon: C 07. || I fi!llllllllllllllllllllll!li:illl!llllllllll!ll!IIIIIIIIIIIIII!lllini!IIIIIIillllll!llllllllll Nyomatott jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom