Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 27-49. szám)

1929-02-28 / 49. szám

Rövid hirek. — Újvidéken letartóztattak két testvért, mert agyonverték apjukat. — Titokzatos gyilkosság tőr­tént tegnap éjjel Szveliklára köz­ségben. Ismeretlen tettesek meg­gyilkolták Horvatovics Zsófia hat­vanéves asszonyt, azután nyom­talanul eltűntek. — Robbantják a jeget a Keleti tengeren, minthogy a jég mái­olyan vastag, hogy a német és skandináv pártok között nem lehet a forgalmat lebonyolítani. — Önként jelentkezett a párisi rendőrségen a csődbejuiott Fayolle bankár. — Ganier 19 éves mezőgazda­sági munkást, aki a mult év nya­rán Amiensben fejszecsapásokkal meggyilkolt és kirabolt két idős hölgyet, tegnap reggel kivégezték, — Bosznay Dezső debreceni nagykereskedő önkéntes fia, a II. gyalogezred kaszárnyájában isme­retlen okok miatt főbelőtte magát. — Uj tárgyalások indulnak meg a szovjettel a moszkvai egyez­mény kibővítésére. — Felbecsülhetetlen értékű ba­zilikák, paloták, kastélyok, szék­házak, területek seregét kapta a pápai állam. Megnégyszereződött a „Citta del Vaucano" területe. — Mussolini jelentést tett a fasiszta nagytanácsnak a lateráni szerződésről. — Hindenburg fogadta az Acélsisakos szövetség vezéreit. — Dalosversenyt, kongresszu­sokat, virágünnepet, különleges­ség-kiállítást rendeznek juniusban a debreceniek. — A jövő héíen kezdik meg Rothermere lord 100.000 pengős adományának szétosztását. — Hász István győri theologiai tanár az uj tábori püspök. — Pelróleumesöt hozott, né­hányszáz embert és egy falut el­pusztított a tornádó Amerikában — Jégtorlaszok fenyegetik Byrd délsarki hajóját. A sanct moritzi jéghokicsapat vasárnap Budapesten mérkőzik a BBTE-vel. — Foch marsallhoz tegnap pa­pot hivtak, bár állapota javult. Láza 38 2, érverése 96. — Amanullah csapatai 30 km.­nyire Kabultól összeütköztek a kibistan törzzsel. — Páris repülő hadnagy, aki délamerikai útra készült, tegnapi próbarepülése után útját alkalma­sabb időre halasztotta. — Az angol konzervatívok v.jának nemzeti szövetsége egy mbányászt választott elnökévé. — Egy grázi bankárt két em­;r megtámadott, az egyik le­tötte, a másik 130 ezer dinárt ;S értékpapírokat rabolt. A ban­,<ár magához tért és személyle­irást adott támadóiról. • — A francia kormány köszönő táviratot intézett az angol kor mányhoz, hogy a kabuli francia követség tagjait és a francia ko­lóniát elszállította repülőgépjein. JjYÍRVIPÉK. délben a villamos és ©g? aufé össze­ütközött a Nyírvíz-palota sarkán A Nyírvidék tudósítójától. Ma délelőtt fél 12 órakor köny­nyen végzetessé válható aufó­összeütközés történt a Nyirviz­palota sarkánál. A D, 50-177. számú hatalmas Fiat-autó, amely Liptay Jenő földbirtokos tulajdona, nekiszaladt egy a városháza felől a vasút felé tartó villamosnak. Az autó jobb hátsó kereke, a két ajtaja és a sárhány ója tel jesen összetörött. Szilágyi László soffőr szerint az összeütközés azért történt, mert a rendőr nem állt a posztján, aki jelezte volna a villamos közele­dését. Mikor az autójával a Széchenyi uíról a Széchenyi tér felé fordult, ebben a pillanatban bukkant fel a kilátást elfedő cukrosbódé mö­gül a robogő villamos, amely el kapta az autó hátsó kerekét. Szerencsére az autóban tartóz­kodó két hölgynek nem történt baja. A holland követ jegyzéket intézett a francia külügyminiszterhez Páris: A »Petit Parisien« irja a holland követ nem érdeklődött, hanem igen udvarias hangu jegy­zéket intézett a francia külügy­miniszterhez és ké i támogatását az ügy felderítésére. Abban a vá­laszban, melyet a franciák adnak, utalnak az eddigi cáfolatokra, me­lyeket ebben az ügyben már köz­zétettek. Trockij nyilatkozata szám­űzetéséről Londonból jelentik: Trockij az »Express« tudósítójának elmondot­ta száműzetésének hiteles történe­tét. Mikor Stalin hívei túlsúlyra kerültek, száműzték Trockijt és hí­veit. <3 száműzetésében levelezést tartott fenn embereivel és röpira­tokat is küldött terjesztésre. A cseka felszólította, hogy hagyja ab­ba, mert különben Szibériába vi­szik. Levelezését elkobozták. Ki­jelentette, hogy a cseka ítéletét törvénytelennek tartja és a francia forradalomnak arra az idejére em­lékezteti ez az eljárás, mikor Ro­bespierre-t kivégezték. Nem ment volna Törökországba, saját akara­ból, de erre kényszeritették. A cseh távirati iroda a ruszinszkói nyomorról Prágából jelentik: A »Podkar­patsky Hlasy«, amelyet a cseh táv­irati iroda ungvári tudósítója szer­keszt, azt irja: ne indítsanak se­gélyakciót a Verhovina érdekében, mert ruszinszkói nyomor azért van mert a nép oly alacsony kulturfo­kon áll, hogy maga oka a nyomo­rának. A ruszinszkói agrár-párt ve­zére a »Zemedele Politikában« til­takozik ez ellen és ismétli azokat amiket a szolyvai járás képviselő­testületi ülésén mondott. Rámutat arra, hogy a Verhovinán nincsenek a földek elosztva. Tovább folytatja az ügy feltárását és megmutatja, hogy a nyomor oly nagy, hogy a közvélemény figyelmét megérdemli. 1929. február 28. ellen Tomanek tiltakozik és azt mondja csak választottbiróság dönthet erről a kérdésről. Éhenhalt egy neves osztrák vig­játékiró Tegnap délután meghalt Bécs­ben Sloboda Károly vigjátékiró. Halálával kapcsolatosan a Wiener Neues Journal azt irja, hogy ha­lálát főként rossz anyagi helyze­te okozta. Sloboda, aki »Teaasz­tal mellett« cimü vígjátékával nagy sikereket ért el egykor Bécsben s akinek irói kvalitásait a hivata­los körök is nagyon értékelték, nem tudott érvényesülni. A lap nyíltan megírja, hogy Sloboda éhenhalt. Sloboda tulajdonképen pozsonyi ember, 87 éves atyja még most is ott él. Egy részeg soffőr Debrecenben elgázolt két asszonyt Debrecenből jelentik: Szabó Jó­zsef soffőr ittas állapotban gaz­dája autójával sétakocsizásra in­dult. A mikepércsi uton a sebe­sen haladó autó elgázolt két asz­szonyt, akik közül Kerékgyártó Imréné súlyos koponyaalapi sérü­lést szenvedett s a kórházba való szállítása után pár perc múlva meghalt. Szabó, amikor kijózano­dott, jelentkezett a rendőrségen s ittasságával védekezve azt mondja, hogy semmire sem em­lékszik. Szabót őrizetbe vették. Az osztálysorsjáték húzás mai eredményei :ö 4 ezer pengőt nyert: 62300, 2 ezer pengőt nyert: 43431, ezer pengőt nyertek: 6053, 35576, 74991 Hatszáz pengőt nyertek: 10242, 17854, 31160, 35001, 5837/. Óriási károkat okozott a texasi tornádó Newyorkból jelentik: A torná­dó, mely tegnap Texast, Missisi­pit és Arkansast sújtotta, eddigi jelentések szerint 22 halálos áldo­zatot követelt. Több helység el­pusztult. A vihar teljes erővel súj­totta Duncan Missisipibeli közsé­get, amely romhalmazzá vált, 450 lakója közül 14 meghalt. Az anya­gi kár jelentékeny. A Révai Irodalmi R. T. igazgatója 150.000 pengőt sikkasztott Sziklay Pál, a Révai Irodalmi R. T. igazgatóját sikkasztás mi­att letartóztatták. A rendőrségen ma délelőtt hallgatták ki az igaz­gatót, aki bevallotta, hogy 6 év alatt mintegy 150.000 pengőt sikkasztott. A könyvekben a ha­misítást maga az igazgató vége,, te el. Az angol hadsereg létszáma Londonból jelentik: Az angol hadügyminiszter a hadsereg költ­ségvetésének függeléke gyanánt emlékiratot adott ki. Az emlékirat szerint az angol hadsereg 150.500 főből áll, a tartalék 109 ezer. A territoriális sereg 6932 tisztből és 132.444 egyéb katonából áll. A hadvezetőség teljes erővel folytat­ja a hadsereg mechanizálását, nagy súlyt helyez arra, hogy a tisz­teket és a legénységet minél job­ban kioktassa, gépek kezelésére. A tót néppárt meg akarja fosztani | Tomanek és JUT iga képviselőket I mandátumuktól Prágából jelentik: A tót nép­párt levelet intézet a képviselőház elnökségéhez és kéri, hogy To­manek és Juriga képviselőket fosz szák meg mandátumuktól. — A képviselőház kijelentette, hogy nem avatkozik az ügybe és a tót néppártra bizza, hogy erre vo­natkozólag megtegye a szükséges lépéseket. A tót néppárt kérése KöszöneínyüVánitás. Mindazok, akik felejt­hetetlen jó apánk, illstva nagyapánk temetésén részt­vettek és fájdalmunkat oz­uton is enyhíteni igyekeztek, fogadják ezúttal ia hálaa köszönetiinkut Závaczhy M hály és osiisdia. NYiLr-TÉK.* Az egyik helyi lapban az engem rágalmazd és becsületemben sértő cikkek miatt a sajtópert meg­indítottam. Várcdi Miklós. *) É rovat alatt közöltekért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal fele­lősséget nem vállal. II HIHIHI HIIIHHIHHII III II | Mezőgazdasági gépek, ] I kedvezményes műtrágya, 1 j tavaszi vetőmagvak j a legelőnyösebb feltételek mellett beszerezhetők: 1 JÁRAY ERVIN mezőgazdasági és kereskedelmi irodájában [ Nyíregyháza, Széehenyi-út 14. - Telefon : 507. i 1634S H

Next

/
Oldalképek
Tartalom