Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 27-49. szám)

1929-02-23 / 45. szám

8 jftfRYiDÉK. 1929. február 23. APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: 16 szóig S* fillér, miiéu további szó WHlér. Hird«*'sek stiai érdek­lődésre csak válaszbélyeg beta&ése mellett vALaaeelsnk. „Cim c hiaAébÍTfltafe«a" > jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett *aén bmonéá** esetén adhütink I felvilágosítást. Ugy az apn^ sslat a a&gy hirdetések éi|a a feladéekar | fizetendő Vidékről lovóibélyegben « bekiláhotö a hirdatéa diU. A lap ••gjale­f nitt aapián kftílendő hárdstésatet d. «. lt éráig kérjek fskdsIL Női és férfi ruhákat vegyileg Fest és tisztit llircthy Antal. Gyászruhát 24 óra alatt fest. Felvételi Nöi ipariskolát végeett leány kéiimunkát Talál, hátakhoz ii négy. CÍM Máv. bérpalota TI. lépeaO hál 31. ajtó. 956-6 llQhely Szarvas-utca 41. 353— Ogyes raíndtnea'ányt jó fizetéssel bejárónak felveazek. Cim az Ujságboltban. Abonnenseket felveszek. Liczkovszky And­ris vendéglős Bessenyei-tér 9. 694-í Ogyes raíndtnea'ányt jó fizetéssel bejárónak felveazek. Cim az Ujságboltban. Demecserben SCO.COO drb. jominfiaegi salétrom­nentes égetett tégla va­súthoz kiszállítva olcsó ár­ban eladó. É deklődni a kiadóhivatalban és Deme. •ser 23. telefon szám alatt. 904 1 Ogyes raíndtnea'ányt jó fizetéssel bejárónak felveazek. Cim az Ujságboltban. Demecserben SCO.COO drb. jominfiaegi salétrom­nentes égetett tégla va­súthoz kiszállítva olcsó ár­ban eladó. É deklődni a kiadóhivatalban és Deme. •ser 23. telefon szám alatt. 904 1 3 szobás éa S szobás la kás mellekheljisígekktl má­jas l-re kiadó. - 1 nobás utcai modern lakéi, aioa­nal beköltözhető, kiadó. — Ciaa az Ujságboltban. 5315 2 A város központjába* négyszobás utcai lakás mellékhelyiségekkel 1929 május I-re és Árpid utca 1. ez alatt eslno an bato­rozott kOlöDbejáratu szép szoba azonnalra is kiadó. Értekezni lehet Árpád utca 1. sz Epitési irodában. 910-3 3 szobás éa S szobás la kás mellekheljisígekktl má­jas l-re kiadó. - 1 nobás utcai modern lakéi, aioa­nal beköltözhető, kiadó. — Ciaa az Ujságboltban. 5315 2 A város központjába* négyszobás utcai lakás mellékhelyiségekkel 1929 május I-re és Árpid utca 1. ez alatt eslno an bato­rozott kOlöDbejáratu szép szoba azonnalra is kiadó. Értekezni lehet Árpád utca 1. sz Epitési irodában. 910-3 Pénztárkezelésben és iro­dai munkában jártas úri­lány máreins l-re állast keres. CÍM az Ujiágbolt­baa. 3 A város központjába* négyszobás utcai lakás mellékhelyiségekkel 1929 május I-re és Árpid utca 1. ez alatt eslno an bato­rozott kOlöDbejáratu szép szoba azonnalra is kiadó. Értekezni lehet Árpád utca 1. sz Epitési irodában. 910-3 Egy beterozo*t azoba ki­adó. Sólyom acea 9. A város központjába* négyszobás utcai lakás mellékhelyiségekkel 1929 május I-re és Árpid utca 1. ez alatt eslno an bato­rozott kOlöDbejáratu szép szoba azonnalra is kiadó. Értekezni lehet Árpád utca 1. sz Epitési irodában. 910-3 Keresek egy perfekt min­denes szakácsnőt. Jelentke­zés Führer Ignácnénál Ber csényi u. 913-7 Elegánsan berendezett szoba úriembernek kiadó. Bethlen u. 51. 946—1 Keresek egy perfekt min­denes szakácsnőt. Jelentke­zés Führer Ignácnénál Ber csényi u. 913-7 Fo gaimas helyen ftzlet­hely seg, esetleg italmérési joggal is, ai ónnál átvehető. Cim a kiadóban. Ü49.7 Selyem u. 5. alatt 800 • ölnyi kertrész feles kerti mOvelesre kiadó. 976-2 Fo gaimas helyen ftzlet­hely seg, esetleg italmérési joggal is, ai ónnál átvehető. Cim a kiadóban. Ü49.7 Házhelyek: Géza, István atcán príma vályogterületen eladók Dr. Kerekes ügyvéd­nél Nagytakarék 1/10. 5319-2 Háromtagú családhoz ke­restetik tisztességes fOtéshei értő mindtnes azonnalra vagy március elsejére. Je­lentkezni lehet szombatoa és vasárnap 3—5- g. Sít'•vas ncea 46. 950-1 Házhelyek: Géza, István atcán príma vályogterületen eladók Dr. Kerekes ügyvéd­nél Nagytakarék 1/10. 5319-2 Háromtagú családhoz ke­restetik tisztességes fOtéshei értő mindtnes azonnalra vagy március elsejére. Je­lentkezni lehet szombatoa és vasárnap 3—5- g. Sít'•vas ncea 46. 950-1 •écsey ncca „Kispipa bo­rozó" 6 évre bérbeadó vagy hazial eladó. 975-2 Jó minOségü hordós ká< posztát vennék 20 - 20 q té elnen esetleg kevesebbet. Ajánlatok: Schwartz Péter Miskolc Szentpéteri kapn 3 í. >51-2 •écsey ncca „Kispipa bo­rozó" 6 évre bérbeadó vagy hazial eladó. 975-2 Jó minOségü hordós ká< posztát vennék 20 - 20 q té elnen esetleg kevesebbet. Ajánlatok: Schwartz Péter Miskolc Szentpéteri kapn 3 í. >51-2 T iztességes mindeoeslány már.ias 1-ére felvétetik. Szarvas u. 42. az. Udvarban 960-5 Jó minOségü hordós ká< posztát vennék 20 - 20 q té elnen esetleg kevesebbet. Ajánlatok: Schwartz Péter Miskolc Szentpéteri kapn 3 í. >51-2 Lakás kiadó a Friedmann telep 54 alatt egy szoba, konyha, kamra, ad var, kerl külőni ejárata. — Bővebbet Elek János Bethlen n. 5. sz, 973.2 Tisztességes siakáeanőt ker sek máre. l-re esetleg aoártias 15-re Károlyi-tér 6. sz. 955-1 " t sxoba, elősioba, konyha, kamara majns 1 én beköl. téihetOj Ér-atca 44. sxám, 957—! Lakás kiadó a Friedmann telep 54 alatt egy szoba, konyha, kamra, ad var, kerl külőni ejárata. — Bővebbet Elek János Bethlen n. 5. sz, 973.2 Tisztességes siakáeanőt ker sek máre. l-re esetleg aoártias 15-re Károlyi-tér 6. sz. 955-1 " t sxoba, elősioba, konyha, kamara majns 1 én beköl. téihetOj Ér-atca 44. sxám, 957—! Egy utcai batorozott szoba külön bejárattal kiadó Holló ucca 31. 8331 Ügjee, meghízható, főzn' tndo mindenest azonnali be­lépésre felveszik. Szécheayi a. 31. Emelet. 977-2 Főiní igen jól tadó fiatal asszony, ki a háztartás min­den ágában jártas siakae?. nénak ajánlkozik. — Páz mánd>ne Szerencs, Rákóczi ncca 49. 979 Három szobás lakás ki­adó május l-re Szarvai-utca 5. szám. Értekezni lehet Er ncca 5. szaaa alatt. 978-2 Kis családhoz felvétetik március l-re egy mindenes jó bizonyítvánnyal, ki a főzéshez is ért. Szarvas a. 71. 5380 Egy kQlönbejáratu buto rozot szoba kiadó. P. zonyi Ut 5 3X9 m. 120-140 D-öi telket keresek megvételre a Táros szelsö álcáin. Értekezni Kemecseí-nt 1. szám. Eladó egy magyar állami golycscsapágyas cafplő, egy 9 HP. Boliod^r nyersolaj­motorral minden felszere léssel együtt minden elfo­gadható árért. Mihalkó Ist­ván Kótaji utca 60. 974 Május l-re keresek há­rom ízofás lakást, estileg nagyobb kétszobást. Cim a kiadóban. 90 2 Egy sötőde kiadó. Szarvas­n'ca 73. szám. 971 2 szobás )aká< mellék helyiségekkel májms 1 tői kiadó. Ertekuni a délutáni órákban Boeskay-otca 48. 966-2 Fehérneműjét legjobban kí­méli Méazároi János villamos gőzmosódája Kossith-tér 5. átjáró udvar a Benea László térre 5884 f Regények kötését szolid napi áron készíti a Jóba­nyomda könyvkötészete. ESKÜVŐI MEGHÍVÓK SZÉPtN, GYORSAN ÉS JUTÁNYOS ÁRON KÉSZÜLNEK A JSÍYÍKgIDÉK (J Ó B A-N Y 0 M D A) TELEFON: 139. SZÁM BOSCH JAVÍTÓMŰHELY EREDETI BOSCH GÉPEK, BOSCH DELEJEZŐGÉP, BOSCH PRÓBAÁLLOMÁS JÖN! MAJERSZK? GÉPGYÁR AUTÓÜZEME NYÍREGYHÁZA. TELEFON: 244. 939-3 ••••••••••••••^•••••••••••••oa | Gyümölcsfáink • n ° LJ téli psrmetezéséhtz Enda és Dendrit), továbbá Almola ű g (gyümölctfakátrár.y) éi Hernyóenyv kapható Q g Hoffmann Adolf • füszerüzletében. 93^- 4 ••••nnnnrrimnonaaaaananacüDaao Árverési hirdetmény Alulírott b'róságí végrehajtó felkérésre közhírré teszem mi­szerint az ö ikéntes árvereltotö háztartás felosztása és elköltözése miatt egy 4 szobás, konyhás lakás berendezési tárgyai nevezetesen : bútorok, ágynsmüek, konyha­felszerelési tárgyak, üveg- és porcellánnemüek, szőnyegek, lám­pák, ládák, hordók, vivógarnítura, stb. Nyíregyházán a Kálvin-tér 2. számú háznál 1929. évi március hó 7-én d. u. 2 órakor nyilvános árverésen készpénz fizetés elle­nében általam elfognak adatni. Nyíregyháza, 1929. február 20. Dr. ZATHURECZKY ÁLMOS kir. bir. végrehajtó. 972-3 60—1929. vht. »z. Árverési hirdetmény kivonata. Alulírott bírósági végrehajtó ez 1881. évi LX. t. «. 102. §-a értei­mében ezennel kös hírré teszi, hegy a budapesti kp. kir. járásbíróságnak 1928. évi Pk. 21,958. számú végzése következtében Fructus G>troő!cs­értékesitó és Satszfőaő Szövetkezet Köspent javára 929 P 10 f. s jár. erejéig 1928. évi juliua hó 19-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 210* P-re becsült következő ingóságok, u. m. ; Írógép, alszesz és finomitvány nyilvános árverésen ehdatnak. Mely árverésnek Nyirptzony hatá­rában, Sóstóhegyen leendő megtar­tasára 1929. évi március hó 4-ik (negyedik) napjának d. e 11 órája határidőül kiiücetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintitt ingó­ságok az 1881. évi LX. t.-c 107. és 108. §§-ai értelmében készpénz­fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén bscsáron a'ul ia el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingé­aágokat mások is le. és felülfoglaltatták és azokra kielégítést jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évS LX. t.-c. 120. §-a értelmeben ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nyíregyháza, 1929. február 7„ SZÁNTÚ ÁRMIN 962 kir. bir. végrthíyté. 25—1929. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. Alulírott birÓBági végrehajtó az 1881. évi LX. t-e 102. §-a értel­mében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti kp. kir járásbíróságnak 1928. évi Pk. 28,901. sz. végzése következtében Fiucktus Gyümöles­értékeaitő és Szeszfőző Szövetkezet Köapont javára 283 P 23 f. s jár. erejéig 1928. évi december hó 28 án foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1000 P-re becsült következő ingóságok, u. m. : 500 li'er törköly pálinka, Sóstóhegyen, Nyírpazony határaban nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek megtartására 1929. évi március hó 4-ik napjának d. e. 11 órája határidőül kitüzstik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatn k meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-e. 107. és 108 § ai értel­mében készpénzfizetés mellett, a leg­többet ígérőnek, szükség esetén becs­áron alul is elfognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingó­ságokat mások is le- és felülioglaltatták és aiokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés sz 1881. évi LX. t.-c. 120. §­a értemében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nyíregyháza, 1929. február 7. SIÁNTÖ ARN4IN 981 kir. bir vígreha'tó. — Lugköves dobozokra utasi­tással ellátott cimkék kaphatók », Jóba-nyomdába*. Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdajábaa, nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom