Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 27-49. szám)

1929-02-05 / 29. szám

1929. február 5. uasmmmmasssm jMiXiMEfltk. tellett soha azért, amit irt, társa­dalmi uton, párbajban elégtételt adnia, ha volt is egyszer-kétszer valami kis affér írásaink miatt, azok se voltak soha annyira bán­tók és élesek, hogy azokat lova­gias uton ugyan, de vér helyett egy kis tintával elintézni ne le­hetett ^olna. Szóval: ez a nega­tívum azt jelenti, hogy az esz­közzel, amit mint újságírók na­ponta használunk, sohase éltünk vissza, a hatalommal ,aminek le­téteményesei vagyunk, soha tui nem léptük a határokat, hanem ugy mi, jelenlegiek, mint elődeink is mindenkor igyekeztünk honeste vivere, és honeste scribere s a mások jogait, érzékenységeit cs véleményeit mindig tiszteletben tartottuk. Különösen tiszteletben tartottuk mások egyéni és családi becsületérzését, jóhirnevét és so­hase igyekeztünk azokban illeték­telenül és ízléstelenül vájkálni. — Ez a magyarázata, hogy a tör­vénnyel soha komolyabb kolli­zióba nem kerültünk hacsak ilyen kolliziónak nem tekintjük azt az esetet, hogy az cn kedves elő­dömet, dr. Vietórisz Józsefet an­nak idején Nagyszebenbe, kiadó­hivatalunk igazgatóját pedig Debrecenbe hurcolták az oláhok, .akik nálam is tartottak egy-két házkutatást, amit azonban mi csak dicsőségnek tekintünk! Ugy ' hirlik, hogy a törvényt most megint szigorítani fogják. Hát mit bánjuk mi!? Hadd szigo­rítsák. Szigorítsák ugy, ahogy csak jól esik! Mi tudjuk, hogy nem szigoríthatják annyira, mintf amilyen szigorúan mi saját ma­gunkat bíráljuk és mérsékeljük! Ez a mi zsinórmértékünk s azt hiszem, hogy ebben van a ma­gyarázata annak a nagy népszerű­ségnek, annak a szeretetnek, amely­ről ez a mai ünnepség olyan fé­nyes bizonyítékot szolgáltatott! Ebben a szellemben kívánunk munkálkodni tóvábbra is. Az új­ságírás egyik illusztris nagysága, Márkus Miksa a napokban a bor­bély beretvájához hasonlította a mi újságírói tollúnkat s az azzal való bánásnak a módját háro*i tör vényben irta körül: T. i. nem sza­bad éretlen legényeknek a kezé­be adni, — másodszor tisztán kell tartam és harmadszor.... er­re a harmadik törvényre most hir­telenében nem is tudok vissza­emlékezni — de ugy hiszem ugy szólt, hogy óvatosan kell hasz­nálni. Én az újságíró munkálkodását nem ezzel az éles szerszám mai kívánom szimbolizálni, hanem fáklyához szeretem inkább hason­lítani. Fáklyához, amivel világí­tani kell, de soha se szabad gyúj­togatni. Soha se szabad égetni. Se anyagi javakat, se testet, de még kevésbé lelket. Nagyon jól tudjuk, hogy a testen ejtett égési sebek is iszonyatosak, de annál rettenetesebbek a lelken, a be­csületen, a jóhirnéven ejtett égési sebek... Tehát nem gyújtogatni és nem sebezni, nem égetni!!! Ez a mi jelszavunk s azt hiszem, hogy ha ezt a jövőben is betartjuk, szi­goríthatják a szabályokat ugy, ahogy akarják, nekünk sohase lesz velük bajunk. Különben be is vallhatom, hogy én a sajtótör­vényt jóformán nem ismerem. — Mint ügyvédnek ugyan ismernem illenék, és mint szerkesztőnek is jó volna ugyan ösmeretségben lenni vele, de bizony se egyik, se másik minőségemben soha nem találkoztam velük. * Igy azután szép és nemes dolog ez az a foglalkozás. Tájékoztatni a nagy közönséget a nagy világ­ban történtekről: ugyebár igen ér dekes foglalkozás. Irányítani a köz­véleményt közérdekű dolgokban 9 egyengetni a nemes vállalkozások útját propagativ eszközökkel ter­jeszteni a műveltséget, az ismerete­ket, ugyebár hasznos tevékenység? Ám emellett az érdekes és hasz­nos feladat mellett van még egy dicső feladatunk is tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szol­gálni a hazát! Szolgálni a hazát szerencsétlenségében! Szol­gálni a feltámadásba vetett hitnek, a reménynek az ügyét és szítani a jóvátétel utáni vágyat, ezek t. ün­neplő közönség azután csakugyan a legdicsőbb munkakörök az újság­írás számára! Én megvallom, az én sok más dolgaim között csak ugy felébe-harmadába tudom mun­kaerőmet az újságírás szolgálatába bocsátani és már sokszor voltam azon a ponton, hogy meg is válok a publicisztikától... de ez a mun­kakör, ez a dicső feladat vissza tart... Mikor erre a feladatra gon­dolok, akkor ugy szeretném, hogy egy szív helyett három forrana ben­nem, egy agy helyett tíz dolgozna és termelné 'a gondolatokat és egy kéz helyett tiz kézzel és tiz tollal' róhatnám a lázitó, a serkentő, a biztató, a bátorító igéket, hirdet­ve a bizton elkövetkező nagy Fel támadás bizonyosságát és ettől a fanatikus lángolástól áthatva ma­radok itt a lapnak az élén szolgálva ezt a szent ügyet és hirdetve a nagy igazságot! Hir­detve, hogy ebben a szerencsétlen országban most minden külpoliti- g kai és minden belpolitikai kér- 8 dést ennek a dicső gondolatnak kell uralnia, hogy ez kell hpgy legyen a tengelye minden magyar célkitűzésnek és cselekedetnek! — Hirdetve, hogy ennek a közös nagy célnak az érdekében össze kell tartani, egybe kell itt forr­nia most minden magyarnak! Für­detve az egységet, az összetar­tást, az egyetértést, a belső bé­kességet és m megértéist! Ez a mi szivünk verésének alaptónusa és ez a gondolat fog bennünket vezetni ezután is, mint­ahogy ez vezérelt és fűtött, ser­kentett bennünket idáig is! Ehhez a munkához kérjük to­vábbra is az önök szeretetét, tá> ..mogatását, bizalmát és ragasz­kodását ! Még egyszer hálásan köszönöm a reánk halmozott szerencsekivá­natokat. A kitűnő és gavalléros bankett menüje a következő volt: 'Csiga­tészta leves, vegyes izelitő zöld mártással, ropogós malac és jérce sült salátával, francia habtekercs, feketekávé, egri vörös, Tarcali fur­mint. Ásvány vizek. Az ízlésesen szervírozott, ízes ételek Papp Lajos konyhájának dicséretére szolgáltak. Az ebéd alatt Rácz Marci zeneka­ra játszott szebbnél-szebb magyar dalokat s járult hozzá ezzel is az ünnepi hangulat emelkedettségéhez. á Nyírvidék szerkesztőségének, kiadóhivatalának és munkásainak küldöttei megkoszorozfák a lap alapitóinak sirját. Szombaton délelőtt 11 órakor kegyeletes aktussal kezdődött a félszázados Nyirvidék jubileumi ünnepsége. A Nyirvidék szerkesz­tőségének, kiadóhivatalának és munkásainak küldöttei a Jóba Eleknek és feleségének, a Nyírvi vidék lapalapitóinak a vasúti te­metőben levő sirját. A nemzeti szinü szallagos ba­bérkoszorút Téger Béla, a lap főmunkatársa helyezte el. A félszázados ünnep reggelén — mondotta — zsolozsmás szív vei zarándokólunk ehhez a sírhoz, hogv szivünk itt dalolja el a nagy ünnep preludiumát: a szerető há ás, a megható emlékezés szavait. Ha a félszázados Nyirvidék tőr­'énete utján visszatérünk ahhoz a forráshoz, ahol a lap életének patakja útjára indul, hogy később hatalmas folyammá erősödve ön­tözze és termékenyítse a közélet mezejét, ezt a forrást itt találjuk azoknak a szivében, akik itt nyug­szanak. Ha kutatjuk a lapot naggyá tevő erkölcsi erőket, az alapítók idősebb Jóba Eleknek és felesé­gének fenkölt lelkében élő ener­giákban találjuk meg : a szeretet­ben, a munkás szorgalomban, a munkások megbecsülésében, a nagy ideálokért való lelkesedés és áldozatkészségben. Amikor a Nyirvidék kiadóhiva­talának, szerkesztőségének és mun­káséinak nevében elhelyezzük ezen a s'ron ezt a koszorút, legyen fo­gadalmunk jele, hogy a lapot fenn­tartó erőforrások, erkölcsi ener­giák tudatában, a félszázadon át ható és irányító eszmék irányitá sait követjük. A lapalapítók szelleme itt néz le ránk áldóan mosollyal, könnyes boldogsággal. Peléjők zendül az üdvözők hozsannája, feltárul előt­tük életük diadalmas eredménye, de aktor nyernek igazán boldog megnyugvást, ha az eszméik iránt való hűség fogadalmát tettekre váltjuk az általok alapított lap további fejlődésének, ujabb diada­lainak biztosítására. Délután három órakor ez északi temetőben, ifjabb Jóba Elek sír­jához vonultak a kegyeletes érzés­sel áthatott ünneplők. Ennél a sirnál Weisz Manó a Nyírvidék kiadóhivatalának, a Jóba Elek nyomdavállalatnak igazgatója he­lyezte el a szerkesztőség, kiadó­hivatal és munkásság koszorúját a következő szavakkal: Kedves volt Főnökünk! Vállalatodnak szellemi és fi­zikai alkalmazottai ellőttek ma szent nyugvó helyedhez, hogy tudtul adjuk Neked, hogy az ál­talad szerkesztett Nyirvidék hol­nap ünnepli 50 ik évfordulóját. Nyirvidék, amely a Te szelle­medben tovább él és előre tör a magyar igazság mellatt, itt e helyen Ígérjük, hogy a Te szel­lemedben a jövőben is fejlesz­teni fogjuk Légy velünk lélekben ott az ünnepen és járulj a Mindenható zsámolya elé, hogy vállalatod nak továbbra is erőt és kitartást adjon. Isten íveled ! A koszorúk nemzetiszínű sza­lagjait a Városi Muzeumban he­lyezték el a félszázados jubileumi ünnep emlékeként. Pozsony felett befagyott a Duna Pozsony felett befagyott a Duna kb- 25 km. hosszúságban, több mint 6 km-es sebességgel halad, valószínű, hogy a legkö­zelebbi napokban Pozsonyban és Csehország többi részein is befagy. Teaaütemények és mindenféle cukrászsütemény KUGLER as. és kir. udvari cukrász; aredeti receptjei alapj án pót anyagmentesen Sípos cukrásznál Római katholikus bérpalota. Telefon: 3—13. Napi hírek KISNAPTAR Február 5, kedd. Róm, kath Ágota, Gör. kath. Ágota, Prot. Ágota, Izr Sebath 25. Városi Szinház Mozgó: »A Noszty fiu esete Tóth Marivak. (3, 5, 7 és 9 órakor.) Apolló Mozgó: »Sárga liliom« (3, 5, 7 és 9 órakor.) Diadal Mozgó: »A vasember«. (3, 5, 7 és 9 órakor.) A Nytve jégpálya: Nyitva: A városi gőz- és kádfürdő: Nyitva reggel 6 órától. A gőzfürdő ked­den és pénteken csak nők részére van nyitva. Vasárnap csak déli 1 2 óráig van üzem. Szabolcsvármegyei Jósa-Muzeum: Nyitva iskoláknak 9—13 óráig. Rádióműsor. Kedd, febr. 5. 9.15 Trióhangverseny. — 9.30: Hírek. — 9.45: A hangverseny folytatása. — 12: Harangszó az egyetemi templomból. - 12.20: A m. kir. honv. gyalogezred zenekarának hangversenye — 1: Időjelzés, időjárás. — 2.30: Hírek. — 3.30: A Tündérvásár meseórája. 4.45: Időjelzés. — 5: Tót-magyar nyelvoktatás. — 5.30: Zenekari hangverseny. — 6 30: Mit üzen a rádió? — 7.20: Molnár Endre: A bra­nyiszkói csata 80. évfordulója. — 8.45: Előadás a Stúdióból. — 10: Időjelzés, hírek — 11: Budapest Münchennek ad ci­gányzenét. ELJEGYZÉS Balba Mancikát eljegyezte Hatnza Etrenc. Minden külön értesítés helyett. Feuer Incit Nyíregyháza elje­gyezte Scháffer Sándor Prügy. Feuer Klárit Ny regyháza elje­gyezte Dr. Goldsteín József Nyír­egyháza. Timarovszky Mancit eljegyezte Barth Lajos. Ganczíried Jolánkát eljegyezte Willinger Mór. — A Kovács István-szobor­bizottság a fővárosban. A Ko vács István-szoborbizottság, élén Mikecz István alispánnal és Bencs Kálmán dr. kir. kormányfőtaná­csos polgármesterrel, Kardos Ist­ván kulturtanácsnokkal a fővá­rosba utazott Kovács István szob­rának megtekintésére. A bizottság jóváhagyása után Görömbey Sán­dor művész megkezdi a szobor bronzbaöntését. Kovács István szobra a tavaszi emlékünnepre mindeneseire elkészül. — A Divat Szalon uj száma megjelent és kapható az Ujság­boltban. — Aubert Teréz. A Míhiók Könyve legújabb száma. Ára 60 fillér. Kapható az Ujságboltban

Next

/
Oldalképek
Tartalom