Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 1-26. szám)

1929-01-09 / 7. szám

1929. január II. JhdrÍRYI DÉK. Farsangi levél a Szerkesztőhöz Szerkesztő Ur! Itt a farsang, Mulat az egész világ; Csak én magam szomorkodom S elborul az is, ki lát.., Hogy a fészkes fülmiiébe Ne lennék én szomorú. Mikor a két lányom h'jába Várja azt a koszorút. Pedig olyan áldott lányok. Mint ezek az enyémek Nem teremnek sehol már ma S nem is olyan szegények. lanka,... gazdag évszámokban Kelengyéje régen kész, Nyerne bármely ifjú véle Ha elvenni vőn' merész; Hitvest, anyát és nagyanyát Kapna benne egyszerre. Ébresztőóra sem kéne, Mert $ nyelve peregne. Ica sorrendben a kettős, Nem rég mult csak harmincnégy, Molett mint egy mangalica Olyan mint egy festett kép. Ezzel is jól jár valaki, Kinek fontos, hogy a nő Odahaza üljön folyton, Mert nehezen mozdul ő. Itt van hát a jó alkalom Ne tétovázzunk sokat. Szerkesztő ur! arra kérem Vegye el a lányomat! Jankát vegye feleségül Már adom is az áldást Nem jár rosszul, mert megkapja Icát is — mint ráadást. Styx A jó gazda 1 APnm INC" motor- és tratc­„LKnUULIIlC torolaiokat használ. Vezérképviselet: Nyíregyháza, Széchenyl-ut 9. 461-2. Telefon : 507. AMTIFEIG M Autójának hűtője nem fagy be: _ töllss meg tys rész ,,,Antifrlg"-gel! JL Autója üzemhiztos marad bárinily hidegnél! Ára kg.ként 2 70 pengő. Marton és Társa nyíregyházi autóüzeme Zrínyi Itoan-u. 8. Telefon 230. 53* Műhely Árpád-a. 5. Telefon 532. 10903— ? ; ^wímíuíii"'­7 mdgio a tegjobDök! KAPHATÓ: SIMGER VARRÓGÉP RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG Nyíregyháza, Vay Ádám-utca 2. „Boldog vagyok, hogy munkatársa leisetek ag 50 éves „Nyír?idék"-aek — írja Krúdy (íynla „k Reggeliben Krúdy Gyula, a nagy magyar mesemondó, a szabolcsiak büsz­kesége, levelet irt rólunk Lázár Miklósnak, »A Reggel szerkesztő­jének. Jólesik «iekünk ez a levél, mert egy aranytollú magyar iró elis­merése, s jólesik az öreg »Nyír vidék -nek, mert ebben az írásban felcsillanni látja a nagyranőtt fiu megbecsülését szülővárosának saj­tóorgánuma iránt. És ha Krúdy Gvula boldog, hogy munkatársa lehet a »Nyír­vidék -nek, akkor mi kétszeresen vagyunk boldogok és büszkék, hogy az egyik legnagyobb magyar irót vallhatjuk magunkénak, az ezüstös­fej ü, de szivében aranyló ifjú Krúdy Gyulát, aki észrevett ben­nünket és megemlékezett szerén? ünnepünkről. A kedves hangú levelet itt kö­zöljük : A >;Nyirvidék« ötvenedik jubi­leumára... Engedd meg, mélyen tisztelt Szerkesztő Barátom, hogy a »Nyírvidék« cimü újságot ötve­nedik évfolyama alkalmából figyel­mükbe ajánljam mindazoknak, akik szeretik alaposan megtanulni a dol­gokat az Útmutatóból. A »Nyír­vidék« cimü napilap, amely ötven­esztendős korához érkezett, speciá­lis újságja hazánknak, szolgálta rm»£«SHaHKi3ES jóban, rosszban a közvéleményt, még politizált is, ha az idők igy akarták; de voltaképen a »Nyír­vidék< mégse arra született, mégse azért élt ötven esztendeig, hogy az olvasóit összeveszítse egymással, hanem mindig azt a drágalátos bé­kességet pártolta, amely a nyírsé­gi urak, olvasók, vitatkozók között már csak annál is szükségesebb mert hiszen a múltban éppen elég fejet vertek be e tájon a vélemény­különbségek miatt. Egy bölcs új­ság, amely esténként megjelenve: nem azt a célt szolgálja, hogy az olvasói bikával, vademberrel, vagy tűzzel álmodjanak, hanem arra éb­redjenek, hogy mégis csak van va­lami értelme az életnek, ha az em­ber indulatosság nélkül tölti az éle­tét. Bölcs, kedves, jótékony újság, mintha egy régi jóbarátot hallgatna az ember, aki a nyírségi emlékek­ről, gyermekkorról, tengeren tett utazásról, névnapról, lakodalomról, "temetésről és az élet örömös ki­rándulásairól szeret leginkább meg­emlékezni, nem pedig a hajbaka­pásokról, céltalan vitatkozásokról. Boldog vagyok, hogy munkatársa lehetek e komoly, derék, becsüle­tes, a régi magyar világ igazmon­dásához hasonlatos liangu vidéki újságnak. Nincs baj a Nyírségben, hazánkban, amig a »Nyírvidék« megjelenik. Krúdy Gyula. debreceni daiosimep keretében országos kiállítást rendeznek Bematatják a debreceni specialitásokat (A Nyírvidék tudósítójától.) Debrecenből jelentik; A debreceni országos dalver­seny alkalmából — mint ezt mái­több ízben jelentettük — az ün­nepi aktusok egész sora tölti be egy egész hét programmját. Ak­kor ugyanis tizezernél jóval több dalárdista és ki tudja, hogy még hány ezer kisérő érkezik velük Debrecenben. Ezt az alkalmat te­hát Than Gyula főszerkeszt-fő­rendező felhasználja arra, hogy Debrecen ipari, kereskedelmi és egész közgazdasági élete bőséges tanúbizonyságot tehessen nagy­szerű, sőt az ország vidéki városai között páratlanul álló fejlődésé­rői és nagy arányairól is. Még eddig a város közönsége csak azt tudja, hogy az országos dalverseny, amelyre az a rengeteg idegen Debrecenbe érkezik, há­rom napig fog tartani, de arról még csak nagyon kevesen tudnak, hogy Than Gyula főrendező már hetek óta késziti elő egy debreceni kiállítás terve­zetét, amely értékessége és érdekességévei a közeli idők kiállításai között páratlanul tog állani; egy egész hétig lesz nyitva, amely idő alatt nemcsak a dalvarsenyre Deb­recenbe érkező sok ezer em­ber, hanem magáért a kiállí­tásért Debrecenbe utazók szá­ma is igen nagy arányokban togja szaporítani ebben az időben Debrecen idegenfor­' galmát. A kiállítás ugyanis négy nappal az országos dalverseny előtt ve­szi kezdetét, a dalverseny három napos ideje alatt, sőt utánna is még egy napig, tehát összesen nyolc napig marad nyitva. Ez a kiállítás teljesen debre­ceni jellegű lesz, mert azon a debreceni híres, sőt világ­híres specialitásokat fogják kiállítani, hogy ezzel is mó­dot és lehetőséget adjanak Debrecen vidéki vendégeinek a debreceni különlegességek csoportos megismerésére. A debreceni különlegességek eme kiállításán több pavillonban kiállítják a híres debreceni hen­tesárukat, a kolbász, sonka, sza­lonna nagyszerű példányait és ott lesz a debreceni perec, a debre­ceni pipa, a debreceni szűrők tár­lata, nagyszerű körtörténeti ada­tokkal. Természetesen nagyon sok, sőt ujabb debreceni specialitás is van, ezek mind odakerülnek a kiállí­tásra. Nem is kell részleteznünk például a híres debreceni mézes kalácsot, a hortobágyi juhturót, a debreceni kulacsot, karikást, az echós szekereket, sőt a mezőgaz­daság sok és teljesen debreceni vonatkozású érdekességét. — Tánciskolái értesítés. Tiszte­tettel közlöm a tánckedvelőkkel, hogy tánciskolámban, Bethlen-u. 24. 1. 1929. január hó 14-én hét­főn este 8 órakor uj kezdő tánc­tanfolyam kezdődik. A tanfolya­mon ,mely 6 hétig terjed, tanítás­ra kerülnek a magyar és a leg­újabb szolid modern táncok. Tan­órák: hétfő, szerda, péntek, Va­sárnapokon 8—12-ig összgyakor­latok! 13-án vasárnap este 8 órai kezdettel reggel 4 óráig tartó nagy próbabál, melyre ezennel ünnepé­lyesen meghívom volt növendékei­met és kedves hozzátartozóit. — Teljes tisztelettel Schildmayer Ár­pád, oki .tánctanár. v3x — Pénzintézetek részére levél­borítékot vegyes szinben és minő­ségben 1000 darabonként 9 pengő­ért scáüit a. Jób*-»Tom<k. Mo z 1 Lon Chaney és a világsajtó A szibériai réninapokról. Lon Chaney a következőket mondta egy amerikai újságírónak, a xRémnapok Szibériában« cimü filmjének bemutatóján: A »Rémnap ok Szibériában« cimü film felvételénél használtuk először az uj világítási berendezést: ív­lámpák helyett izzólámpák ontották a fényt a színészekre. A megváltozott világítás a maszk terén is nagy változásokat jelent. Az izzólámpa melegebb fénye job­ban csillog a 1 K,',festett arcon és kü­lönösen premierplan felvételnél kell vigyázni a helyes sminkelésre. Az izzólámpa fénye élesebb, ezért ke­vesebb festéket szabad az arcra ken ni. Eddig egy árnyalattal halvá­nyabb púdert használtunk, mint az alapsmink színe — most ez meg­változott, mert az uj lámpák a kis szineltérést is visszaadják a filmen. Engem a »maszk mesterének« neveznek. Be kell vallanom, hogy a mesterségemet újra kellett kez­denem. Csak többhónapos világí­tási és festékpróba« után mertem maszkban az uj lámpapark elé áll­ni. És csak sok kísérletezés után ismertem ki az uj világítási tech­nika minden fortélyát. * Lon Chaney ilyen nagy még nem volt, minden eddigi alakítását fe­lülmúlja. (Morning Post.) Lon Chaney legújabb szerepe a »Rémnapok Szibériál>an«, forduló­pontot jelent a film eddigi fejlő­désében. (Daily News.) A »Rémnapok Szibériában« csak két napig, szerdán és csütörtökön kerül bemutatásra az Apollóban. Jegyekről ajánlatos előre gondos­kodni. Tisztviselő jegyek csak az 5 és 7 órás előadásokon érvényes. A kék hegyek vándora — Chaplin rapszódia »A kék hegyek vándora« RichaiL Bartmelmess filmje. Észak-Amerika elhagyott völgyében játszódik le a darab cselekménye, amelynek kö­zéppontjában egy elveszett fiu áll. akivel annyira kegyetlenül bánik nevelője, hogy kénytelen megszök­nie a hegyek közé. Ott él egy da­rabig egy jólelkű család csendes kunyhójában, ahol gyermek szivé­vel bele is szeret jótevője leányába. Később bekerül a városba, ahol egy előkelő ur veszi pártfogásába és iskoláztatja is. Közben kitör a pol­gárháború s a kék hegyek vándora önként jelentkezik katonának. A sors ugy akarja, hogy mint az északi seregek kapitányát éppen annak a völgynek a megvédésére vezényeljék ki, amelyikben nevel­kedett. Itt a háború tüzében újra összetalálkozik első szerelmével, a kék hegyek egyszerű leányával, aki tői nem is válik meg többé. Hiába örököl nagy vagyont előkelő ne­velőapjától, akiről kiderül, hogy igazi apja volt, ő a kék hegyek vándora marad. Ezt a szép telvé telekben gazdag darabot, amelyet a »Chaplin^íapszódia« cimü bur­leszk előz meg, még csak ma ve­títi az Apolló. Magyar rapszódia Valóban megható az az imponáló érdeklődés, amellyel eziránt a ma­gyar tárgyú film iránt viseltetik Nyíregyháza és a vármegye közön­sége. .Állandóan zsúfolt házak előtt megy a Magyar rapszódia, s a

Next

/
Oldalképek
Tartalom