Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 274-296. szám)

1928-12-11 / 281. szám

12 JWyíryidek 1928. december 11. Szuperfoszfátból kat. holdan­ként 150—200 kg.-t, • 40 százalé­kos kálisóból 80—100 kg.-t szok­tunk használni. Ha tehát egy kat. holdra 3—4 mázsa fahamut szó­runk, ugy annak káliigényét fedez­zük, ellenben fqs?forsavból csak felét adtuk annak a mennyiségnek, amelyre a földnek szüksége van. A hiányzó mennyiség szuperfosz­fáttal pótlandó, amelyből 50-100 kg.-t hintsünk el a fahamun kivül. 2406—1928. vht. sz. Árverési hirdetmény kivonata. A békéscsabai kir. járásbíróságnak 3943/2—1928. szám alatt kelt ki­elégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Békéscsabai Faiskola és Kert gazdaság R.-T. javára 319 P tőke s jár. erejéig 1928 évi október hó 26. napjén végrehajtás utján lefoglalt és 4800 P-re becsült ingóságok, u. m.: zongora és csemeték a nyíregy­házi kir. járásbíróságnak Pk.25121— 1928. szám alatt kelt árverést ren­delő végzése következtében Nyíregy­háza határában, a Kállai-ut mentén végrehajtást szenvedőnél 1928. évi december hó 18. napján déli 12 óra­kor nyilvános bírói árverésen elfog­nak adatni. Nyíregyháza, 1928. november 30. Dr. ZATHURECZKY ÁLMOS 10431 kir. jbírósági végrehajtó. MATTONI 77»-39 SAVANYÚVÍZ MINDEN ÉTKEZÉSHEZ! Meghívó. A Nyíregyházi Kaszinó f. évi december hó 18-án, kedden d. u. 5 órakor a saját helyiségében rendkívüli közgyűlést tart, melyre az egyesület tagjait tisztelettel meghivomj TÁROY: Az alapszabályok módosítása. "; Nyíregyházán, 1928. dec. 11. Dr. Kállay Miklós 10444 1 elnök. T sztelettel ér esitern a nagyérdemű közönséget, hogy gépéröyel v»!<[> tavá^ást már 5 q-tól vállalok bármily me.iy­nyiségben q-ként 0'4O fillér, azaz negyven fillér egységárhan. A meg rendeléseket a varosháza sarkán levő cokrosbódéban kérem leadni, vagy a tulajdonosnál Petőfi-utca 6. sz. alatt, térem a D. é. közönség szives támo gstását és megbízásaikra készen vagyok Varga István Petőfi utca fi, Nagy karácsonyi vásár a Viktória Iráysházban! Feltűnően olc«ó árak. Haris­nyák, keztyük és selyem nadrágok a legjnlányosab­ban szerezhetők be. Bethlen-utca 3. szám. Az Ujságbolt mellett. no47. ( Az Apolló rekord hete Ma hétfőn és kedden kerül be­mutatásra Harry Piel idei első att­rakciója. Harry Piel ezúttal a svájci hava­sok közt szerepel, vagy tízféle maszkot öltve, egy jólesően izgal­mas filmtörténet középpontjában. Egy pénzhamisító csempészbandít üldöz elegáns hötelhallokón, nagy bankok trezorjain titkos földalatti barlangokon, zugkorcsmák iyóin nyaktörő hegyi ösvényeken keresz­tül-kasul. Közben szenzációs trük­kökkel húzza ki magát különböző csávákból, félholtra boxol vagy husz csirkefogót, félájultra csókol egy elszánt nőszemélyt és olcsó si­kerhez segít egy ügyetlen, de csinos szőke detektivkisasszonyt. —> Különösen kedves játékot produ­kál egy talián szoborárus álöltöze­tében. Általában, az izgalmas és fordulatos cselekményt pompás hu­moros epizódok tarkítják. Az epi­zódisták mind kitűnőek, a tájfelvé­telek gyönyörködtetők, a magyar feliratok jók. Az Apolló ezen Ufa­'filmmel minden tekintetben kite.:t magáért. Szerdán, csütörtökön, Az örclög bibliája kerül előadásra, mely film a kártyaszenvedély rabjáról szól, ki elveszti vagyonát és szerelmét, majd az idegen légióban a határ­talan szenvedések visszaszerzik lel­ki egyensúlyát s szerelmét. Ezt az igen nehéz szerepet Paul Guide a párisiak legnagyobb művésze játsza. A kisérő darab Richárd Barthel­mess egyik legjobb filmje »A gyer­mekember hőstettei cimü film lesz, amely egy kalandos történetben vi­szi a közönséget. { Péntektől-vasárnapig Tolstoj, az orosz regényíró Karén in a Anna re­mekmüvét mutatja be az Apolló Greta Garbó és John Gilbert együt­tes szereplésével. Zoro és Mara esete a fekete nővel Zoro és Huru mindig szívesen látott vendégei Nyíregyházának. — Ezt a tényt igazolta legutóbbi fel­lépésük is, amely alkalomkor szin­tén valóságos tolongást rendezett a közörség a Városi-Mozgóba. — y>Zoro és Huru esete a fekete nö­veli. valóban egyik legsikerültebb filmje a két világsztárnak, akik pa­zar humorukkal most sem hagyták cserben a publikumot. Különösen harsogó tetszést váltott ki a •'kés­dobó'. és ypojozó<< jelenetük. A ki­sérő film a vWüdwesti sárkányt sablonos cowboy-történet. Mától kezdve két hétig, a színielőadások ideje alatt szünetelnek a mozielő­adások a Városi Mozgóban. Sadettcsiny — A. 15. A Diadal-Mozgó legutóbbi pre­mierje alkalmával két sikerült »Star-film«-et mutatott be. A »Ka­dettcsiny« vidám amerikai törté­net, amely a tisztképző-intézet han­gulatos életének kedves mozzana­tait eleveníti meg természetesen szerelmi regény keretében. Az »A i 5.C szintén szerelmi történet, mely­hez egy élethű és teljes részletes­séggel bemutatott autóverseny szolgáltatja a hátteret. Az első da­[ rabban Willián Boyd, a másodilj ' darabban pedig Douglas Fairbanks APRO HIRDETESEK Hirdetési dij: 10 s»óig 80 KUér, rmidaa toribbi szó 8 íüJér. HirM'sek utáni érduk- i lődésre csak válaszbélyeíf beküldése meklt válaszolunk. „Cim * hiadóhivatalban" i jelaésű hirdetésekre~csak a hirdetésen feltüntetett szrim bemondás. e»e'én adhatunk felvilágosítást Ügy ax apré, n-*«t a m*Z~ kirdeíéwk dija a feladáskor] fizetendő VidéKről levélbélycgben is bcküldhstö a hirdetés tfiia. A lap megjele-| nési is«pián kdileadő hirdetéseket d. e. lt óráig kérjük íeladni. | ii., i • *. " ' i . 11 '. r 1< — - i V r.-ii 1 •-!• " '. "w 'i11 >i.-. —( "•>i«i i. f Írógép eladas javi ás Zrinyi Ilooa u. 3. Telefon; 2—05 öchwarl-z Sándor irógípOzeme. 87»7 6 Bőröndök, ridikoiok, pénatárcák ox«ó érban fcsp> hatok Berezeg böröndöicél Ao«s»th u. 6. Jiiviti\iwka! vállal. 10208- 3 Luther-házban 3 szobás lakas és üzleti íljiségek *jodd«1 kiadók. Felvilágo­sitág házfelügyelőnél. 10341-5 Kereskedelmi érettségi­vel bankgyaioilat'al német nyelvismerettel elhelyezke­dést, állást keresek. Cimem a kiadóban. 10312 Kettő szoba, konyha, speiz külön udvarral kad\ — Debreceni hot 67 10399-2 ucca 87. i'ámu báz fzn|:öv«l eiadó. Érte krzni ngyanott. 10405-2 Gjönyö'Oen eaüstöz, nikke­lez csillárukat i<arnstra gal­vanizál es tisztit Garfunkel Mór műköszörűs, Bethlen­ucca 6. sz. 10421 3 Egy ügyes, megbizh>tó szobaleányt keresőnk azon­rnslra, vagy 15-re. Rárolyi térj). 10423-3 Feltétlen megbízható jól főző mindenes szakácsnő azonnal felvétetik. Jelen­kezni Klsin divatűzletf en, Lengyel Cukrászda mellett. 11057 i Forgalmas helyen országút men én lőszerüzleV teljes bereij dezéssel átadó, vagy kiadó. Cim az Ujságboá­t'aa. 11089-í Kiadó egy kis szoba, konyha ftzonnd eifog'alható. — Debreceni acca *3. Egy fia'al jó mHnká« fz.bó segéd állást k'rei M-iv. bér­palota VII lépcső ház 38 ajtó. 3 December 15 é^e telíjn bejárató síobat keresek. Válaszokat ármegjelöléssel Szitiai posta restaDte kére<r. 11050 Bútorozott szoba kiadó, e.'etleg konyhav«l. Arok u. 10. 11051 Eladó egy jó állapotban l«vö lOCO-es cstplő és Kazán S lyorn u. 25. l;053 Keitő tzobás lakás ki -dó. Paisrta u. 29 10*34 Egy s/ép uccai bútorozott szoba kiadó, Báthory u. 18. 10Í5J ? Eülönbejáratn uccai bn torozott szoba 15-re ltí«do. Kyrfa u. 22. 1105fi Fajbaromfí Rheile ít'and reed kfkasot feladók. — D^ssewffy tér 2. 11046-2 Legolcsóbb karácsonyi ajándék kézimunka. Kaphstó a Kézimunka és Fon.lház-íau. 110^0 Egyszerűbb maganos nő bármilyen könnyebb mun­káju altalmazá t keres. Thrón Karo'.in, Bocskay ucca 37. 101-30 Megbízható { mindenes leányt keresek azonnali be­lépesre. Csillag ucca 9/a. 10451-2 Szíp millékkereset nyer­hető, fiatalabb emberek pénzbeszedéssel. Zrínyi Ilona ncca 11. 11055 Perfekt szobaleány dec. 15-ére felvétetik. Cim a ki adóhivatalban. 10435 3 4 drb. 150—160 kg-os zslrseríés eladó. Vitéz tanya Rem cse. 10)53 Lapkihordó­asszonyok havi fizetéssel felvé­tetnek a NYÍRVIDÉK kiadóhivatalában. Széchenyi-*t 9. szám. Méfjegyeket gyorsan és olcsón készít a Jóba-nyomda, Szécbenyi-út 9. játszták a főszerepet. Mától kezdve uj műsora van a Diadalnak, amelynek keretében Anna May Wong legszebb darabja »Sanghay« vagy »A véres Keleti és »Liliom, az én virágomé című filmjátékok kerülnek bemutatásra. Ez utóbbiban Monté Blue és Be 'ty Bronson a főszereplők. Bádogos-szerszámok és szer­számgépek eladok és 3 helyi­ségből álló üzlethelyiség te in m « > Kiadó. Értekezni lehet öar. Seaztay Pál­nénál, Bethlen-utca 13. szám. 1040T-2 Karács ciny pa meglepő szép, nagy választék érkezett perzsa, smirna, keüm, gobelin festett kézimunkákból M. Schwara Sárinál Nyírvízbe. Díjmentesen tanítjuk ezen munkákra vevőinkel. i 043 6 1441 — 1928. vht. sz # Árverési hirdetmény kivonata. Alulírott bírósági végrehajtó sz 1881. évi LX. t. . 102. § a érlel­írében ezennel közhírré teszi, hogy a nyíregyházi kir. járásbíróságnak 1927. évi Pk. 10,235/8. sz. végzése következtében a Magyar Leszámítoló ós Pénzváltó Bank R.-T. javára 2400 P s jár. erejéig 1927. évi január hó 6. nspján foganatosított kielégítési végrehajtas utján felülfoglalt és 5504 P re becsült következő ingóságok, u. m. : szeszgyári berendezés, hordók, stb Nyirpazony határában levő Sóstó­hegyen leendő megtartására 1928. évi december hó 28 ik (huszonnyolc) napjának d. e. 11 óra határidőül kiiüzítilc és ahhoz a venni szándé­kozok ezennel oly megjegyzéssel hi­vatnak meg, hogy az érintett ingó­ságok az 1881. évi LX. t.-c. 107 és 101 § ai értelmében készpénz fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is e, fognak adatni. i Amenyiben az elárverezendő ingó­ságokat mások is le és felülfoglal­tatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendoltetik Nyíregyháza, 1928. deeamber 4. Szántó Ármin 11054 kir. bir. végrehajtó. Gobelin-képei Jpaseparton­szerfl keszitései jntányo-an vállalja a Jóba-nyomda könyvkötészete. I, megjelenés után azonnal Házhoz küld az Ujságbolt, íúbft itató fegMCMtoioanefi k^vvftvomtfájAlMui, Oftr^yhtMá,

Next

/
Oldalképek
Tartalom