Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 274-296. szám)

1928-12-23 / 292. szám

18 JsfYÍRVIDFX 1928. december 23. Egy orvos véleménye szerint a női nem az erősebb nem Atlantic Cityből jelentik: A nők­ről ezentúl nem szabad ugy be­szélni, mint «gyengébb nemről.» A «gyengébb nem» jelzőt ezentúl csak a férfiakra szabad alkalmazni. Legalább is erről győz meg Dr. Ephraím R. Mulford, a New Jersey Medical Society elnöke, aki az amerikai egészségügyi viszonyok ról tartott előadást a Hotel Chel­seaban. Mulford többek között a nok és a férfiak egészségügyi viszo­nyairól is beszélt. Mulford sze­rint az amerikai nők sokkal egész­ségesebbek és erősebbek, — mint a férfiak. Ennek több oka van. Először is a nők könnyebb életet élnek általában és a ru­házkodásuk és életrendjük sok­kal egészségesebb, mint a fér­fiaké. A rövid harisnya, a sza­bad nyak és kivált nyáron a lenge öltözet, a nőket edzetteb­bekké teszi és a bőr lélegzését megkönnyiti. A nők többet is pihennek, mint a férfiak. Ez a pihenés sokszor a szépségápo­lás közben történik. Ilyen és ha­sonló okok mondatják azt Dr. Mulforddal, hogy a női nem az erősebb nem. Persze, ez az elmélet nem tö­kéletes. — Mert vájjon melyik szépségápolónál pihennek a sze gény munkásasszonyok és váj­jon hol élvezhetik a gyári lányok a nap melegét nyáron? Írógép eladás javítás, tisztítás, ajjáalakitás, kellékek. Schwartz Sándor Írógép üzeme Nyíregyháza, Zrínyi Ilona n, 3. Telefon 2-05. Remington, Royal, 8748-to Underwood írógépek. és villamoscsengő szerelést és javítást legjobb minőségű anyagból legolcsóbb árban eszközöl Peirovics Lajos villanyszerelési vállalata Üzlet; Kálvin-tér i4. sz Liptay-ház Lakás Csillae-utca 39. sz WALTERNÉ KALAPSZALONJA (azelőtt M™ Carly Walter Paris Bld. Sebestopol 36.) Nyíregyházai}, Lutíier-u, 20. Páris, Bécs és Budapest legújabb és legszebb kalapmodelljei állandóan raktáron. Átalakítások és gyász­kalapok 2 éra alatt készülnek, a n uléleény felvétetik. 7732—2 VEZET ÁRBAN, MINŐSÉGBEN. KIVITELBEN HiiOY HANGYA KONYAK LIKŐR Hl t ÜGY A Bm. uiu m^jrnv vu mKMBimia R V M 1 nagy üveg valódi borpárlatból készült 3* konyak P 4'10, 1 nagy üveg Hangya likőr P 5"80 tói, 1 nagy üveg pezsgő P 4 90, 1 liter kitűnő asztali bor P — '92 tol. 10850-4 Mezőgazdaság Gyümölcsfa ápolási tanfolyamok Nyiregybázán A Földművelésügyi Minisztérium • megbízásából a jövő 1929. év ja­nuár és február havában Nyíregy­házán, Nagykállóban, Kemecsénés Nagyhalászban 5—5 napig tartó gyümölcsfa ápolási gyakorlati tan­folyam nyilik, amelyeken minden érdeklődő résztvehet és az érdek­lődők gyümölcsöseiben a kezelés be lesz mutatva. Az eszközöket, gépeket, permetezőszereket a mi- i nisztérium ingyen bocsátja a tan­folyamok használatára. A tanfolya­mok 5 napig reggel 8 órától esti 4—5 óráig tartanak és rövid elmé­leti ismertetéssel kezdődnek. A ke­zelés alá vett gyümölcsösök tavasz­szal és nyár elején is tovább gon­doztatnak, illetőleg a szükséges idő­ben a tanfolyamok 1—2 nappal kiegészíttetnek. Nyíregyházán a tanfolyam ja­nuár 7-ikén ,reggel 8 órakor a Gazdakör kis tanácstermében nyilik meg és tart bezárólag jaMuár 1 i-ig. Ide jelentkezhetnek Nyíregyházán kivül még kótaj, Nyirszőllős, Oros, Tartózkodó a borpiac Jelentés az ujborárakról A Borászati Lapok irja: A nyugati borpiacokon élénk forgalom mutatkozik szilárd ára­kon, dacára annak, hogy a déli francia megyékben a tavalyi ter­mésnél nagyobb az idei termés. A francia borfogyasztás is emel­kedett, ugylátszik megszokták a drágább bort a drágább munkabé­rek folytán. A középeurópai pi­acokon is nagyobb vételkedvek mutatkoznak, de végeredményben kevés üzlet jön létre. A magyar piacon bizonyos rezerváltság mu­tatkozik. Csongrádon kisebb tételek 40— Nyirpazony községek. Nagykállóban január 14, 15, 16. 17, 18-án. Ide jelentkezhetnek Kis­kálló, Kisléta, Kállósemjén, Pócs­petri, Márapócs. Kemecsén január 24, 25, 26, 27, 28-án. Ide jelentkezhetnek Vas ­megyer, Kék, Demecser, Nyír­bogdány. Nagyhalászban február 4, 5, 6, 7, 8-án. Ide jelentkezhetnek Tisza­rád, Ibrány, Paszab, Berce*, Besz­terec. A tanfolyamok díjtalanok, sőt oly szegénysorsu résztvevők, akik szorgalmat és ügyszeretetet tanúsí­tanak és jó előmenetelt mutatnak fel, ugy, hogy későbbem másutt a gyümölcsösök kezelésénél, rend­behozásánál, mint önálló munkások felhasználhatók, segélyben is része­sülhetnek. A tanfolyamok vezetője Csóka­lyi Fényes Károly szőlészeti és bo­rászati szaktanár. Főfelügyelője pedig Czapáry Bertalan, a Mező­gazdasági Kamara szaktanárja. 60 filléres aroan kelnek el. Egy kisebb 10.5 fokos tétel 50 fillérért kelt el. Nyíregyházán egy kisebb 12 fo­kos tétel 40 fillérért cserélt gaz­dát. .Szegedfelsőtanyán elkelt 100 hl. ió fokos kövidinka 35 fillérért, 50 hl. 11 fokos ókövidkika 50 fillérért, egy kisebb tételű 13 fokos piros veltelini 80 fillérért. Ecséden elkelt 210 hl. 11 fokos 80 fillérért. Szekszárdon kisebb tételekben néhány száz hektoliter 8—10 fokos elkelt 2.2—2.5 filléres alapon. Egerben ezer hektós tétel 45 fil­lérért kelt el. Legmagasabb ujbor­ár 52 fillér. 11120-2 Legolcsóbban szerezheti be karácsonyi fűszer-, csemege-, felvágottak , fajborok-, finom likőr különlegességek és cukorka szükségletét rr G-J^j^:L JENŐ fűszer- és csemege üzletében. 25 millió évvel ezelőtt is éltek em­berek a földön Roy Chapma* Andrews, a hires amerikai utazó, aki már sok érté­kes fölfedezéssel gazdagította a tudományt, olyan adatokat kuta­tott föl, amelyek azt bizonyítják, hogy már ezelőtt 20—25 millió esztendővel Iá éltek emberek az ázsiai Gőbi sivatagon. Andrews, aki most már útban van az Egyesült Államok felé, azt állítja, hogy a mai Gőbi si­vatag volt valamikor millió esz­tendőkkel ezelőtt a szerves élet központja az egész földön. Az ex­pedíció, amely nyolc esztendőt töltött a lakatlan sivatagon, az ál­lati élet bizonyságai mellett az emberi élet nyomait is megtalálta. A kőkorszakban már sürün lakott terület volt ez a mai sivatag s az emberek többnyire halakkal és bé­kákkal táplálkoztak. Csodás nagy­ságú állatok csontjaiból is sokat találtak. Embercsontokat nem leltek, de az emberi élet számos bizonysága került a szemük elé. Szerszámok, kések, fegyverek, edénydarabok nagy mennyiségben kerültek elő a sivatag homokja alól. Andrews azt hiszi, hogy az emberi élet első kifejlődése a Mongol sivatagon tör­történt. Az expedíció teherautókon tette meg a Pekingtől körülbelül 1000 mértföldnyire levő utat a Gőbi si­vatag úttalan pusztaságában, ahol vizet sem lehet találni. A nagyértékü leletek között a legfontosabb és legértékesebb egy mastodon csontváza, amely óriási állat mintegy hatmillió esztendő­vel ezelőtt élt. Találtak egy másik csontvázat is, amely egy rettenetes külsejü, 25 láb hosszú, 14 láb magas és 12 láb hosszú nyakkal biró szörnyetegé lehetett, amelynek létezéséről a tudomány még eddig nem tudott. A mastodon állkapcsa kilenc, láb hosszú. Ennek a szörnyeteg­nek két sor foga volt alól is, felül is. Találtak egy olyan csontvázat is, amely egy, a mai orrszarvúhoz hasonló lehetett. Taíáltak dinosa­urus tojásokat, még pedig köztük olyanokat is, amelyekben az em­brionikus állapotban levő kis szörnyeteg csontváza világosan felfedezhető. Andrews, aki pontosan maga sem tudja, hogy mi mindent talál­tak, azt reméli, hogy egy teljes masztodon csontvázzal lesz képes megajándékozni a newyorki ter­mészettudomány muzeumot. Karácsonyi Occasió az Alkalmi Áruházban. Itt vmn a l;arác*ony jó hitvesem lelkem> A ruha forrását én már meg is leltem­Boldog-boldogtalan jár most e forráshoz, Szép szó és hízelgés senkit nem visz máskor. Huszonhat pengő a férfiruha itten, Szemgyönyörködtető s benne hiba nincsen S olcsó hetven pengő egy „Paletto" kabát, amelyben mindenki grófnak gondol, ha lát S itt tizenkét pengőért a gyrm kruhákban Hogy ha kedved tartja: választhatsz javában. E vers tehát, hogy ha vásárlásra késztet, Apollóval szembe, menj, mig tart a készlet. Alkalmi Áruház 105" 1-2 KIS-TÉR 2. ^INfilillüUüiülKliHliílUira! Nyomatott Jőba Elek &piuia|d©nas könyvnyomdájában, Nyíregyházán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom