Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 274-296. szám)

1928-12-16 / 286. szám

1928. december 16. JSÍYÍRYIDÉK. telefon, vagy távirati szobarendelést a budapesti Pesten jöjjön a RAJNA cnkraszdába nyugatival szeaktn, UFA PALOTA. 7508-20 Kiárusitjuk a teljes téli készletünket úgymint 360 drb. bosszú fekete és szines bundát, 520 drb. rövid, szörmebílesü bekecset dec. 31-ig minden elfogadható árban. Váradi Testvérek férfi, fia és gyermekruha áruháza Nylregy­háza Bessenyei-tér 16. _003i 9 ' A beállott tél égetően sfirgeti a diákinternátnsok felállítását Nyíregyházán Szomorú adatok a közel háromszáz vidékről bejáró tanuló életéből — Sok diáknak 10 kilóméteres ntat kell gyalo­golnia lakóhelyétől az iskoláig és vannak olyan tannlók is, akiknek már hajnali 3 órakor talpon kell lenniök, hogy le ne késsenek az iidnló vonatról részére a Menetjegy iroda köiretit. 100:8—1 2 "WWVWVWVW/VWWW* HCUI KRÓNIKA. WWVWWWWVW1 Vitatkoznak, melyik utca Sárosabb, sötétebb, Melyik utcán legelésző Disznó a kövérebb. Ha akartok csodát látni Földi örömökben, — Próbáljatok itt lakni a Diák Ferenc-közben! ' Egyik csoda, egyáltalán, Hogy semmit se láttok, Mert egyetlen villanylámpát Itten nem találtok. Nyáron belefulladtok a Csoda verte porba, — Ugy néztek ki, mintha sohse Mosdottatok volna I Öszi eső ha megered, Nem sokáig élek, Térdig érő vizben jár itt Minden jótét lélek. Később egy kis változatos Örömnek okából; — Benne vagyunk, nem látszunk ki Feneketlen sárból! ' Sóhajoknak gyenge hidja Összeroskadt régen, Nincs segítség sem a földön, Sem pedig az égen. Én nem tudom, édes eszét Ugyan hova tette, — Aki ezt a Deák Ferenc­Közt megteremtette! Helyi lapot ha olvasok, Nehéz kitalálni, Az Országos Művész Színház, Mit tud produkálni ?. Az egyik lap agyonüti Elejétől végig, — A másik lap feldicséri A csillagos égig! Egyebekben a mult hétnek Nincs sok eseménye, Egy kis vizet zavart a viz­Vezeték kérdése. Az útadót felemelik, A kocsmákat zárják, — A szükséges egyensúlyt igy Majd csak megtalálják! Bonta. ^lllllttWWHWIlíHlllllfflr.illlHIlllHlHlliiyitHSffflP' (A Nyírvidék tudósítójától.) Annakidején a beiratkozások­kal kapcsolatban már beszámol­tunk arról, hogy városunk 2269 középiskolai tanulója közül közel 1000 növendék vidéki. Egyben meg állapítottuk azt is, hogy a vidéki diákoknak csak alig 23 százalékát tudja befogadni Nyíregyházán 3 internátusa: az állami tanítóképző, a Kálvineum és az Alapítványi Er­zsébet Árvaház, mig a többi 77 percent részben szállásadóknál helyeztetett el, részben pedig lakó­helyéről jár be naponta az iskolá­ba. Már ez a néhány statisztikai adat is elegendő arra, hogy feltárja városunk vidéki diákjainak szomo­rú helyzetét. Szinte hihetetlenül hangzik, hogy a Tiszántúl lendü letes kulturális életének egyik leg izmosabb központjában, Nyíregy házán, ahol jelenleg 9 középiskola működik, csupán 1 fiu és 2 leány­internátus álljon a csaknem 1000 főnyi vidéki tanuló rendelkezésére. De még megdöbbentőbbé válik a kép akkor, ha behatóbban ku tatjuk annak a közel 300 környék beli tanulónak a sorsát, akikne£ esőben, sárban, hóban, fagyban naponta vidéki otthonukból kell az iskolákba bejámiok. Sorra jártuk azokat az iskolákat, amelyeknek vidékről bejáró tanulói vannak, hogy teljesen pontos statisztikai adatokat, élő dokumentumokat tárhassunk az illetékes fórumok elé, azokról a szomorú állapotok­ról, amelyek most a tél beálltával még égetőbben sürgetik, városunk legfontosabbá vált szociális prob­lémájának megoldását: a diákin­ternátusök felállítását. Városi polgári fiúiskola Legtöbb vidékről bejáró tanuló­ja van a városi polgári fiúiskolá­nak. Számuk 76. Legnagyobb ré­szük vasúton jön be, mégpedig összesen 6 vasútvonalról. Legmesz­szebb laknak a nyírvajai diákok, akik 41 km. útat tesznek meg a vásárosnaményi vonalon. A kü­lönböző vasutvonalakon a leg­messzebb fekvő állomások, ahon­nan még polgáristák jönnek Nyír­egyházára a következők: Vencsellő 37 km., Buj 22 km., Görögszállás 9 km., Tiszaeszlár. 7 km., és De­mecser 27 km. A legtöbb tanuló­nak az utazáson kivül még 2—3 kilóméternyi útat is kell gyalo­golnia az otthonától az állomásig és itt az állomástól az iskoláig. De vannak növendékek pl. a nyír­jesiek, akiknek 6 km. útat kell megtenniök gyalog, hogy az iskolát elérjék. A bejáró tanulók felkelési ideje a vonatok indulásától függ. Nagyon sokan vannak, akiknek reggel 4 órakor már talpon kell lenniök, hogy a vonatról le nt késsenek. A 76 tanuló közül csak 32-en tudnak tanítás után ugy ha­zautazni, hogy 2—3 óra között otthon ebédelhessenek. A többiek részére egy tanterem van kijelölve tartózkodási helyül. Ott fogyaszt­ják el magukkal hozott hideg ebédjüket és ott várják be a vo­natindulást. Kir. katholikus főgimnázium A kir. katholikus főgimnáziumba 63 tanuló jár be naponta vidék­ről. Ebbe a tanintézetbe a felso­rolt vasutvonalakon kivül Debre­cen felől is jönnek növendékek. Ezt a körülményt azért kell külön kiemelnünk, mert Debrecen felől csak a kora hajnali órákban érke­zik Nyíregyházára vonat s így pl. az újfehértói gimnázistáknak már 3 órakor, vagy legkésőbb egyne gyed 4-re fel kell kelniök, hogy le ne késsenek a 4 óra 12 perckor induló vonatról, tudva azt, hogy Ujfehértón legalább 3 km.-nyi útat kell gyalogolni a községtől az állomásig. Nyíregyházára érve pedig 3 és fél órát kell várniok a tanítás megkezdéséig. A gyalog­járók között vannak olyanok is, akik 8—10 km.-t gyalogolnak az iskoláig. Ilyenek a nyírpazonyiak és császárszállásiak. Biciklin csak nagyon kevesen járnak. Termé­szetesen a kir. katholikus főgim­názium bejáró tanulói közül is csak azok ebédelhetnek otthqn, akiknek a tanítás befejezése utan azonnal indul a vonatjuk. A töb­biek itt is száraz ételt hoznak ma­gukkal. Városi polgári leányiskola A városi polgári leányiskolában a következő felvilágosítást kaptuk. A vidékről bejáró tanulók száma 57. Vonaton 56, egyéb járművön pedig 1 növendék jár be. Községek szerint Varjulaposról 1, Orosról 4, Napkorról 7, Levelekről 1, Öfehér­tóról 1, Vajáról 1, Sóstóhegyről 3, Kemecséről 8, Nyírbogdányból 1, Demecserből 1, Kállósemjénből 4, Kótajból 4, Bujról 3, Tiszabercel­ről 1, Gáváról 1 és Vencsellőről 1 növendék jár be. Legkorábban kell indulniok a kállósemmjénieknek, akiknek a vonatjuk már reggel 4 óra 1 perckor indul. A legtöbb ta­nuló vonatja 5 és 7 óra között in­dul. Tanítás után a legtöbb be­járó növendék még 2 óra előtt elutazhatik Nyíregyházáról. Csu­pán 11 olyan tanuló • van, akinek 2 óra 11 perckor és csak egy olyan akinek 4 óra 11 perckor indul a vonata. Igy a bejárók egy kivételé­vel valamennyien otthon ebédel­nek. A vidéki bejáróknak átlag 10 —15 percet kell gyalogolniok, amij lakóhelyükről a vasúti állomást elérik, de vannak akik 30—40 per­cet is gyalogolnak. Csak négy nö­vendék van, aki télen kocsival jár a lakásról az állomásra. Evangélikus reálgimnázium A Kossuth Lajos ág. h. ev. reál­gimnáziumnak 45 vidékről bejáró tanulója van. Ezek közül negyven­egyen vonaton, négyen pedig egyéb járműveken járnak be Nyír­egyházára, mégpedig Dombrád, Balsa, Vásárosnamény, Tokaj, Kis­várda, Tiszalök és Nyírpazony fe­lől. Az utazáson kivül átlag 5—15 percnyi útat kell gyalogolniok. A legtöbb bejáró gimnazista még 2 óra előtt hazautazhatik. Csak ke­vesen vannak, akiknek a vonatjuk 4, fél 5 órakor indul. Ezek maguk­kal hozott hideg ételeket az isko­lában fogyasztják el. Városi felsőkereskedelmi iskola A városi felsőkereskedelmi isko­lának 29 vidékről bejáró növendéke van. Ezek közül 26 vonaton, 3 pe­dig egyéb járművön utazik Nyír­egyházára, mégpedig a követke­ző községekből: Tarcal, Ujfehértó, Levelek, Oros, Tiszalök, Királyte­lekpuszta, Ibrány, Kemecse, Apagy, Nyírbogdány, Sóstóhegy, TJPOLIT VASPOR^ Méh Pátroha és Nyírbalkány. 'A 1 leg-­több bejáró növendéknek átlag 2—3 km.-nyi útat kell gyalogolnia. Itt is vannak olyan növendékek, akiknek már reggel 3 órakor fel kell kelniök, hogy le ne késsenek az induló vonatról és többen van­nak olyanok is, akiknek csak dél­után 4, fél 5 órakor indul vissza­felé a vonatjuk. Ezek a növendé­kek az állomás várótermében vár­ják meg a vonatindulást és ott fo­gyasztják el a magukkal hozott hi­deg ételeket is. Evangélikus leánygimnázium Hasonló a helyzet az evangélikus leánygimnáziumban is, ahová 13 növendék jár be naponta vidékről. Ezek közül csak egy nem jár vo­naton. A községek, ahonnan bejár­nak a következők: Oros, Őfehértó, Nyfrbakta, Napkor, Nagykálló, Ki­rálytelek, Sóstó, Kemecse, Nyír­bogdány, Tokaj és Kótaj. Átlag 10—15 percet kell gyalogolniok. A legtöbbje még 2 óra előtt hazain­dulhat, csak két olyan tanuló van, akiknek 4 óra után indul a vonat­juk. Igy két növendék kivételével a többiek otthon ebédelhetnek. Ezek az egymás mellé sorakozta­tott adatok szomorú képeket tár­nak fel előttünk annak a közel 300 vidéki tanulónak az életéből, akik­nek megfelelő internátusok hiánya miatt, naponta távoli községekből kell bejárniok a nyíregyházi isko­lákba. Láthatjuk, hogy vannak diákok, akiknek 8—10 kilóméter­nyi útat kell megtenniök kora reg­gel az iskoláig és vannak diákok, akiknek már hajnali 3 órakor tal­pon kell lenniök, hogy le ne késse­nek a vonatról s azután Nyíregy­házán 3 és fél órát kell várniok a váróteremben, amig megkezdőd­nek a tanítások. És vannak diá­kok, akik csak a késő délutáni órákban jutnak haza s így csak­nem vacsora idején kaphatják meg meleg ebédjüket és csak lámpa­gyújtás után, a sok utazástól ki­fáradva foghatnak másnapi tanul­mányaik elvégzéséhez. Szomorú adatok, szomorú képek ezek. Az iskolaorvosok megállapítása sze­rint is éppen a vidékről bejáró tanulók a legvérszegényebbek, de ők a leggyengébb tanulók is, mert hiszen alig van idejük tanulni. Nem kevésbé hátrányos ez az ál­lapot az erkölcsi nevelés szem­pontjából sem, mert hiszen a be­járó diákok a nap egy jó részét, amig utaznak és a vonatindulását várják, szülői és tanári felügyelet nélkül töltik el. Ezeken a bajokon mindenkép segíteni kell, mégpedig sürgősen, amig nem késő. Egyik iskola már akcióba lépett. A töb­bi illetékes hatóságoknak is hala­dék nélkül követni kell a jó példát, mert ezek a lesújtó állapotok semmikép sem hozhatnak dicső­séget városunk kulturájára, amely­re pedig annyira büszkék va­gyunk. (D-us.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom